Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Документи за ограда

 • 902
 • 14
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1
Здравейте, какви документи се изискват за ограда на двор, и законно ли е зидана ограда?

# 1
 • Мнения: 2 509
С документа за собственост отивате в съответната община. Гл. архитект издава разрешение за строеж, в което точно е указано какъв размер е масивната част и общата височина.

# 2
 • Варна
 • Мнения: 3 935
Мисля че ако плътната част е висока до 60 см, не се изисква РС.

# 3
 • Мнения: 58 583
Здравейте, какви документи се изискват за ограда на двор, и законно ли е зидана ограда?

Прочетете чл.48 и чл.151 от ЗУТ.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904

чл.48
Скрит текст:
Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Общинският съвет може да определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска, ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти над 1,5 м височината на плътната част на оградата е до 0,6 м спрямо котата на по-високия прилежащ терен.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.
(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Строителството на огради в отклонение от изискванията по ал. 5 и 7 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство.
(10) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Строителните книжа на огради на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, са неразделна част от строителните книжа на обектите.
(11) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) В преструктурираните жилищни комплекси, курортни, туристически и други селищни образувания урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат по регулационните линии с живи огради или с прозирни огради с височина на плътната част до 60 см.
(12) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) По предложение на кмета на общината с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на първостепенната улична мрежа, за метрополитена, за трамвайни или железопътни линии, за обекти на зелената система и за съоръжения за третиране на отпадъци. Забраната се налага еднократно за срок не по-дълъг от три години.
Раздел VIII.  

чл.151, ал.1, т.11 от ЗУТ
Скрит текст:
Препратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;
16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост;
17. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
18. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) точки за безжичен достъп с малък обхват, които отговарят на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2019 г., в сила от 06.08.2019 г.) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони дейностите по ал. 1 се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация. В 10-дневен срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната общинска администрация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147, ал. 1, т. 15 и 16:
1. операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот;
2. не могат да се влошават условията на ползване и застрояване в поземления имот и да се премахва или уврежда трайна растителност;
3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на собственика му;
4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж;
5. с погиването на сградата, до която е изградена физическата инфраструктура в поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
6. с премахването на изградената физическа инфраструктура в поземления имот се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Дейностите по ал. 1, т. 16 се извършват въз основа на:
1. становище на инженер-конструктор;
2. становище на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършването им;
3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно допустимите нива на електромагнитни полета от Националния център по обществено здраве и анализи;
4. документ, удостоверяващ одобрението им от Комисията за регулиране на съобщенията - в случаите на подмяна или допълване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да уведоми собственика, съответно съсобствениците на имота или собствениците в сгради в режим на етажна собственост чрез управителя на етажната собственост, в които е изградена приемно-предавателната станция, преди започване на дейности по ал. 1, т. 16, свързани с подмяна и/или дооборудване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика, съответно на съсобствениците на имота или на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В 14-дневен срок след приключване на дейностите по ал. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа възлага извършването на необходимите измервания за съответствие с пределно допустимите нива на електромагнитни полета. Измерванията се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или които отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В 14-дневен срок след получаването на протокола за измерването по ал. 7 операторът подава заявление за регистрация пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) В 14-дневен срок след регистрацията по ал. 8 операторът на електронна съобщителна мрежа подава заявление за регистрация пред Комисията за регулиране на съобщенията и уведомява кмета на съответната община, като прилага документите по ал. 4, 5, 7 и 8.

 

Накратко  -  ако оградата е лека, тоест от оградна мрежа, не се изисква разрешение за строеж - виж чл.151 ЗУТ. Викаш си геодезист да ти отмери границата с колчета, плащаш му, и си полагаш мрежата.

За изцяло плътна ограда, и за ограда с плътна част - виж чл.48 ЗУТ.
Към улицата плътната част трябва да е до 60 см, не по-висока. Ако искаш по-висока - правиш арх.проект, който внасяш за одобряване и ти се издава и РС. Общата височина е до 2.20 метра на всякакъв тип огради. При денивилация на двата съседни терени има подробности. Дали се разполага изцяло в твой имот, или по-равни части в двата - също има особености. Всичко е написано в двата текста, които съм цитирала.

Ако има нещо неясно, питай конкретно. Много ти е общ въпроса засега, за да ти се даде конкретен отговор.

# 4
 • Мнения: 1 992
Аз ще задам въпрос, ако никой друг не иска Simple Smile
Ако оградата е плътна до 0,60 м и ажурна до 2,20 м, трябва ли разрешение от съседа, за да се разположи по осовата линия между два съседни парцела?

# 5
 • Мнения: 58 583
Да. Логиката на законодателя е, че се строи върху двете места, двата имота, оградата стъпва и в двата имота-за това се питат и двамата собственика дали са съгласни.

Ако я разположеш обаче изцяло в твоето място, не трябва. На 60 см от нея не трябва да има жилищно помещение обаче, за съседния имот става дума. Виж ал.3 и 4 от чл.48 от ЗУТ.

# 6
 • Мнения: 1 992
Това открих:
"Не ви е необходимо разрешение за строеж от общината или съгласие от съседите. Това е така, ако искате да изградите ажурна ограда, през която се вижда. Оградата може да е от телена мрежа, от стоманени профили, дървена или от друг материали. Разрешено е такава ограда да има плътна част с височина не повече от 60см. Оградате се разполага по регулационната граница между имотите."

Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

Аз разбирам следното- ако е до 0,6 м плътна се разполага с равни части в двата имота...

# 7
 • Мнения: 58 583
Какъв е въпросът ви?

Не, не сте разбрали правилно.  Съгласие се изисква когато оградата каквато и да е тя, се разполага и в двата имота.
Тоест - зависи къде се разполага оградата, а не какъв вид е тя, за да се определи иска ли се съгласие, или не, от съседа.

# 8
 • Мнения: 1 992
Въпросът ми си е същият. Получавам различни мнения от архитекти и от надзора. Ако е ажурна, иска ли се разрешение от общината за строеж? Ако е ажурна, иска ли се съгласие от съседите, ако минава по границата с тях?
Трима специалисти съм питала, двама ми отговарят отрицателно.

# 9
 • Мнения: 58 583
Прочети ли двата члена горе в поста ми? Май не.

Прозирна ограда ако ще правиш - чл.151, ал.1, т.11 - НЕ се изисква разрешение за строеж.
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
 Викаш си геодезист на частно да ти отложи границата, и правиш ограда. А
Много хора я разполагат изцяло в своето място! за да нямат проблеми със съседите. Става дума за сантиметри, но все пак са чужди см земя, нали.

Моят съвет е правите се леката ограда изцяло в свое място, и си свиркате.

ПС....с уточнението, че не съм наясно вие какво имате предвид под ажурна. Законът има предвид мрежа, или с дървени таборки и др.материали, през които се вижда, има просвет и т.н.
Ако уточните вида на материалите, с които мислите да я правите, ще бъда по-точна. Защото някои хора казват абе лека ще е, пък се оказва накрая че тя не е такава....

# 10
 • Мнения: 1 992
Прочетох, разбира се.
Цитирах ви и препратка от сайта на едно архитектно студио. Разрешение от Община не ми трябва. От съседите не е ясно. Ако оградата е плътна до 0,60 м, с бетонен фундамент, а нагоре ажурна, най-вероятно дървена, не се иска разрешение от съседите, ако минава по границата. Това преобладава като отговори.

# 11
 • Мнения: 58 583
Да, а какво ви притеснява вас?
РС не се изисква, в това спор няма - за изцяло прозирна и за такава с плътна част до 60 см и нагоре пак прозирна.
"в рамките на поземления имот", казва чл.151, ал.1, т.11 от ЗУТ.
Поставете я изцяло във вашето място, без да стъпвате в чуждия имот.

Оставете архитекти и надзори, ако искате да имате черно на бяло отговор, пуснете си едно писъмце до общината, до главния архитект, да ви отговори той.
Частта над плътната част да ви е прозирна обаче, с просвети, да не е дървена колонка до дървена колонка, с малки процепи от 1 сантиметър, защото ще отиде на изцяло плътна, и няма да попадате вече в хипотезата на чл.151 от закона.

# 12
 • Мнения: 219
Имахме доста главоболия с поставяне на обикновенна мрежа между два имота. Съседите ги нямаше с години, мрежата поставена на мястото си и от там се появиха и стана огромна драма.

# 13
 • Мнения: 58 583
За да стане прблем, не е била на мястото си май ...гадая де...

# 14
 • Варна
 • Мнения: 3 935
Или съседите не си знаят границите на имота.

Общи условия

Активация на акаунт