ƒнес масово се борим с липсата на мотиваци€ за учене у децата. јко сте родител, признайте си, че това в н€каква степен важи и за вас - в съзнанието ви ученикът буквално се е срастнал с представата за мързел и инертност.

"ѕо природа човек е създаден да изпитва удоволствие от научаването на нова информаци€" - напомн€ ни »на »ванова, създател на Ќаука за хората и организационен психолог. " огато научаваме нещо ново и интересно, мозъкът ни отдел€ допамин, а както знаем този невротрансмитър е свързан с изпитването на удоволствие", по€сн€ва »на. ¬ разговор с не€, потърсихме гледната й точка на психолог върху това къде се къса нишката. «ащо децата, родени да бъдат любопити, в н€какъв момент масово спират да се интересуват от нови знани€?

»нтервюто с »на »ванова е част от специални€ проект на BG-Mamma "ќтново на училище 2022".BG-Mamma: —подел€ш, че в работата си срещаш хора с комплекси и задръжки, които са им били насадени в училище.  акви най-често са тези комплекси?

»на »ванова: ћного често по време на обучението по презентационни умени€ хора сподел€т, че поведението им като възрастни, когато говор€т пред публика е силно повли€но от начина, по който са получавали критики в училище, когато са били изпитвани.

¬ огромен процент става дума за инструкции, които са свързани с реплики от типа: "јко ръкомахаш, значи не знаеш за какво говориш", " огато говориш тр€бва да не мърдаш" и т.н. ¬ резултат тези хора днес изпадат в паника, когато тр€бва да говор€т пред важни клиенти в работата, да израз€ват идеи пред колеги по време на срещи. ¬ училище често им е казвано какво да Ќ≈ прав€т, без да е об€снено защо, нито е дадено конструктивно решение.

 ато ц€ло самите инструкции не са плод на знание, а са продължение на незнанието на тези, които са обучавали същите тези представители на образователната система.

≈дин човек тр€бва да има стремеж за непрекъснато развитие през цели€ си живот. ќсобено, когато този човек има рол€та да образова. ѕроблемът е, че не малко представители на по-старите поколени€ в€рват, че образованието и собственото им обучение приключва с дипломирането. ј това съвсем не е така.  ак може хора, които не са любопитни и не търс€т нова информаци€ да научат на това децата?

ј какви спомени имаш от тво€ ученически период?  акво те вдъхнов€ваше най-силно и обратното - какви случки са ти оставили отрицателен отпечатък?

»мах късмета в по-ранните ми години да уча в училище с традиции и там всичко беше свързано с това да възпитат у нас желание да бъдем умни, да мислим, да искаме да усп€ваме. ѕри нас "готините" ученици от горните класове не б€ха онези, които пушат пи€т и имат лош успех. Ќапротив, учениците в горните класове б€ха пример за интелигентност, отличен успех, добро възпитание и маниери. “ова вдъхнов€ваше малките да се стрем€т да подражават именно на т€х. ”чителите и самото училище стимулираха извънкласните занимани€, това да израз€ваме себе си и наученото. ѕолучавахме много подкрепа и грижа.

“ова, което ми остави много лош спомен е една учителка (става дума за друго училище), ко€то ми преподаваше в първи клас. “€ ни наказваше прави с лице до стената, караше ни да си измисл€ме сами обидни имена, когато според не€ сме сгрешили. Ѕеше наистина травмиращо за деца, които едва са пристъпили прага на образователната система. “ова за щастие б€ха епизодични включвани€ от нейна страна, но определено н€ма да ги забрав€.

 ато психолог, какви са ц€лостните ти наблюдени€ за средното образование у нас?  ъде виждаш основните проблеми в подхода към децата?

ћного е ценно човек да има обща култра, да разбира матери€та на предметите, които се преподават. Ќо ако едно дете не е научено как да прилага наученото, да мисли критично, да разсъждава извън рамката на зададеното в учебни€ план, то всичко научено доста се обезсмисл€, най-вече защото теори€та бързо се забрав€, но практическите умени€ само се подсилват с времето.

ƒецата тр€бва да бъдат научени как да говор€т свободно по научени€ материал, да бъдат научавани какво означава презентационни умени€. «ащото в момента, в който завършат, именно според умението да се израз€ват пред бъдещи работодатели и т.н. ще получават или не възможности за развитие.

ћного учители оцен€ват изц€ло на база механично запомн€не на материала от учебника.  акви психологически модели залага това у младите хора?

Ќай-вече страх да грешат, а това убива креативността.  огато човек се страхува, той не опитва, когато не опитва не допива опит и съответно не може да добие увереност, че може да прави стъпки към това да се усъвършенства.
”вереността и любопитството са продукт на психологическата сигурност, че дори да сгрешиш, може да опиташ отново по по-добър начин. » така всеки път, докато не постигнеш желани€ резултат.

 ои според теб са основните демотивиращи фактори за учениците?

ћного строгите рамки, които не учат как да учиш сам и да си любопитен, а да бъдеш част от масата.

јко едно дете не иска да учи и има слабо представ€не, как може родител€т най-добре да идентифицира причината?  ак да определим дали вината е в учителите, или самото дете и неговата субективна ситуаци€ са в основата на проблема?

ѕо природа човек е създаден да изпитва удоволствие от научаването на нова информаци€.  огато научаваме нещо ново и интересно, мозъкът ни отдел€ допамин, а както знаем този невротрансмитър е свързан с изпитването на удоволствие.  огато получим отговора на въпрос, който ни е интересувал и научим нещо ново, наши€т мозък възприема това като при€тен подарък изненада. —€каш си из€л шоколад, но по-хубаво.

“ака че ние, хората, освен социални същества сме и любопитни такива. “ова е в природата ни. ≈дно дете не става апатично  към ученето, защото то е такова, а защото не е стимулирано по инетресен начин. «ащото не е осигурена психологическа сигурност, че може да греши, да учи, да опитва, да трупа опит и съответно увереност.

ќт децата се очаква те да са перфектни и това ги обезсърчава да опитват и съответно ги кара да се страхуват да допускат грешки. ј именно чрез грешките се учим най-добре. —ъвременните възможности за интересно поднас€не на информаци€ за безкрайни. «ависи какви са интересите на детето, но и от готовността на родителите да са отворени към това да опознават децата си, а не само да им налагат това, което те см€тат, че е добро за т€х.

¬ажно е да допълн€, че ако едно дете н€ма добър успех много е веро€тно средата у дома да не  е предразполагаща. јко има скандали, неразбирателства, ако е обиждано, ако е съдено, ако често е сравн€вано с успехите на други деца, ако често получава критика, това не създава предпоставка детето да може да учи и да се чувства добре.

ћожеш ли да споделиш с родителите лесни похвати, с които да насърчават детето да бъде по-любознателно и по-инициативно?

ќтново ще се повтор€ като кажа, че в основата е да позвол€ват на детето да чувства свобода да опитва и да греши. ћисл€, че биографичните филми и книги за успели хора много могат да помогнат в тази посока. “ам обикновено слушаме за историите на успешни хора, които не са постигнали нищо без да са преминали през редица неуспехи и отхвърл€ни€, но те са продължили да търс€т начин да върв€т напред.

—амите родители е важно да се научат да мотивират децата си. ћного хора мисл€т например, че ще мотивираш детето, ако му кажеш "ћного си умен, браво", когато е изкарало добра оценка. Ќо всъщност това кара детето да в€рва, че успехът му е плод на природна даденост, за ко€то то не тр€бва да полага допълнително старание и съответно прави детето мързеливо. Ќо когато на едно дете му се каже, "Ѕраво, ти се постара много и получи добра оценка", тогава детето разбира, че успехът му е плод на негови усили€ и то се чувства гордо със собственото си постижение и това ще го мотивира да продължава да се старае в бъдеще.

 ато ц€ло децата искат да са дейни, искат да помагат. –одителите тр€бва да не гледат на децата като на малки и неможещи, защото това възпитава именно същото - усещане за безсилие и невъзможност да се справ€т сега и като големи. ƒецата е важно да усещат, че са полезни и че техни€ труд реално има положително въздействие върху членовете на семейството.

¬сичко започва с включването на децата в работата на възрастните у дома. –одителите не тр€бва да казват на детето, което иска да помага с нещо в домакинството "Ќедей, аз ще го свърша". ясно е, че когато детето тръгне да прави нещо, то неговата дейност е несъвършена и после отвар€ повече работа на родителите. Ќо именно тези процеси карат детето да усеща, че е полезно, да трупа опит и да се учи. “ези уж неважни моменти помагат на детето да има готовност и желание да учи и в училище и като ц€ло да е любопитно, да има самочувствие, да иска да опитва. ¬ дългосрочен план това възпитава у детето куп полезни умени€, които са свързани с неговата увереност и желание да се развива.

¬ момента стартираш програма за работа именно с деца и младежи в ученическа възраст. ¬ърху какво ще работите?

ƒвете програми ANIMUS Kids и POWER Kids на Ќаука за хората са свързани със социални и презентационни умени€ за деца и подрастващи. “е са посветени на това, което не се преподава в училище, но е от огромно значение за това децата от ранна възраст да научат ключови умени€, които да им помагат да добиват самочувствие и да преминава с много по-гол€ма увереност през предизвикателствата в училище и извън него.

»де€та за тези програми за деца дойде именно от моите клиенти, които казват "јко знаех това от по-ранна възраст, н€маше да имам гол€ма част от проблемите, които съм срещал".

«атова искам децата да имат знанието как да израз€ват себе си, да осъзнават и адресират емоциите си, да зна€т как да създават взаимоотношени€, да отсто€ват себе си и да уважават границите и на другите и още ключови знани€ и умени€, които те да могат да прилагат на практика. “ова са умени€, които н€мат срок на годност и винаги ще са актуални и необходими, независимо в каква сфера ще се развиват в бъдеще.

»нтервю: ѕет€ Ѕондокова

»на »ванова е един от експертите, които предлагат безплатна онлайн консултаци€ в BG-Mamma като част от инициативата ни "—пециалистите говор€т". Ќейната тема е посветена на мотиваци€та, повишаването на самочувствието и борбата със стреса.

¬ижте тук и останалите консултативни теми, които са на разположение за потребителите на платформата.


ѕоследвайте ни за още във ‘ейсбук и LinkedIn

ѕоследна редакци€: ср, 07 сеп 2022, 11:30 от ѕeт€