Кой поема "такса" сградна инсталация? Наемател или Собственик?

 • 2 598
 • 69
 •   1
Отговори
# 30
# 31
 • Мнения: 9 997
Чудесно отговорено, то затова и юридическите интерпретации на НАП толкова често са предмет на искания за тълкуване от Съда на ЕС на приложимото право на Европейския съюз.

От отговора става ясно, че основен проблем има при офис и бизнес сградите. Те са с по-висока такса смет. И ако трябва собственикът да я поеме за негова сметка, става кофти. Жилищните имоти са с доста по-ниска такса смет и там може или да се вдигне наема с такса смет (плюс ДОД върху таксата), или да остане за сметка на собственика.

# 32
 • Мнения: 6 879
От цялото нещо аз разбирам, че е въпрос на начин на сключване на договора. Тоест тук е изходено от договор, в който таксата е прехвърлена към наемателя. Но може и да не е така.

# 33
 • Мнения: 3 037
В България такса смет се изчислява на база на площта на имота, не на реалното потребление, та по същество си е вид данък. Имаше и предписания от ЕС това да се промени, защото не е справедливо, ама няма да се случи докато в общината и държавата има само крадци.

# 34
 • Мнения: 1 081
Инсталацията включва всичко доставяно от топлофикация. Ползвате топла вода, плащате.
Действително ако целия блок се топли, % на всеки потребител ще е по-нисък като сума, а ако не се отопляват някои- % ще се вдигне.
При нас всички ползват и тази такса е в рамките на 1,50-2 лв
Струва ми се, че бъркате таксата за сградна инсталация с дяловото разпределение.

# 35
 • В небето
 • Мнения: 100
Това, че някой собственик е решил доброволно да не си търси таксата смет от наемателите, е въпрос на личен избор. Такса смет е такса за сметоизвозване на боклука, който човек изхвърля, живеейки на определено място. Каква е логиката тя да се заплаща от собственика на жилището, при положение, че той не живее в имота?

Логиката е, че в случая става въпрос за данъчно задължение. Данъчно-задължени лица са собствениците на недвижими имоти или лицата, в чиято полза е учредено вещно право на ползване (което е различно от наем). Местните данъци и такси (вкл. такса битови отпадъци) лежат в тежест на собственика на недвижимия имот (в случая - наемодател), защото той, а не наемателят е данъчно-задължено лице. Към собственика общината евентуално ще има претенция да търси незаплатената такса битови отпадъци. Друг е въпросът какви са облигационните отношения между наемател и наемодател - ще се постави ли изобщо въпросът за плащане на такса смет от наемателя или тя ще остане в тежест на наемодателя (който си е калкулирал цената ѝ в цената на наема), как ще се плаща, по колко ще се плаща и пр.

Що касае таксата сградна инсталация при Топлофикация - това са отношения частно-правни и могат да бъдат договорени различно от страните по договора за наем. Важното е, че съществува възможност при отдаване на недвижимия имот под наем, да се отправи до Топлофикация заявление за смяна на титуляря, с което се вписва наемателя. Промяната на титуляря дава възможност на наемодателя (собственика в общия случай) да си гарантира спокойствие при некоректно отношение от страна на наемателя.

# 36
 • Мнения: 9 997


Що касае таксата сградна инсталация при Топлофикация - това са отношения частно-правни.....Промяната на титуляря дава възможност на наемодателя (собственика в общия случай) да си гарантира спокойствие при некоректно отношение от страна на наемателя.

Абсолютно никакво спокойствие не осигурява това, защото, както беше вече казано, всички монополисти изискват поемане на солидарна отговорност от наемодателя за задълженията на наемателя.  Така, при некоректен наемател, тези дружества хващат наемодателя за ушите, няма да се мъчат да търсят наемателя. Така че и с промяна на партидата, и без промяна на партидата, ако наемателят не плати, все наемодателят плаща, а след това - да гони Михаля...

# 37
 • Мнения: 5 364
Такса смет не е данъчно задължение, не случайно е такса. Такса се плаща срещу услуга, за разлика от данъка, срещу който не се получава услуга.
Услугата се заплаща от този, който ползва услугата. Вие като отидете на фризьор, кой Ви плаща подсригването - собственика на салона ли?
Или ако ползвате чужд автомобил и преминавате например Дунав мост, кой заплаща такса - мост? Собственикът на авомибила или вие, който го ползвате в момента и преминавате по моста с автомобила?

# 38
 • В небето
 • Мнения: 100
Такса смет не е данъчно задължение, не случайно е такса. Такса се плаща срещу услуга, за разлика от данъка, срещу който не се получава услуга.
Услугата се заплаща от този, който ползва услугата. Вие като отидете на фризьор, кой Ви плаща подсригването - собственика на салона ли?
Или ако ползвате чужд автомобил и преминавате например Дунав мост, кой заплаща такса - мост? Собственикът на авомибила или вие, който го ползвате в момента и преминавате по моста с автомобила?

Съгласих се и трябва да бъдем прецизни - таксата битови отпадъци не е данъчно задължение, публично задължение е. Правилно - заплаща се срещу извършване на определена услуга. И се заплаща от данъчно-задължените лица (чл. 64 от ЗМДТ), които са, съгласно Чл. 11 от ЗМДТ:
(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Когато използвам услугите на фризьора, сметката мога да си платя аз, както и всеки, който желае да ме надари (Пример - съпругата ми плаща моята подстрижка и нейната прическа). Възможно е дори фризьорът да не ми вземе пари - поради различни причини (харесва моите кафеви очи; дължи ми услуга и пр.).
В случая обсъждахме кой е длъжен да заплати задълженията за такса битови отпадъци - наемодател или наемател. Задължението категорично и безспорно е за наемодателя (собственик на имота), а кой ще го плати е въпрос на вътрешна уговорка между страните по наемното правоотношение. Ако ТБО не бъде платено в срок, ревизионният акт ще за установяване на публични задължения в тежест на наемодателя.

# 39
 • Мнения: 5 364
Ами не, обсъждаме в чия тежест е такса смет. Законодателят има нужда от сигурност по отношение на заплащането на публичните задължения и не може да разчита на наемателите, които дори не са известни в повечето случаи, затова и няма как да им вмени отговорност за заплащането й. Затова и отговорност за заплащането й носи собственика на имота или онзи, в полза на когото е учредено вещно право на ползване. Тук се търси сигурност в субекта на общинското задължение. Затова и в случаите, когато собственикът декларира пред Общината, че не обитава жилището, Общината може да отмени частично или пълно събирането на таксата смет.

# 40
 • В небето
 • Мнения: 100
Ами не, обсъждаме в чия тежест е такса смет. Законодателят има нужда от сигурност по отношение на заплащането на публичните задължения и не може да разчита на наемателите, които дори не са известни в повечето случаи, затова и няма как да им вмени отговорност за заплащането й. Затова и отговорност за заплащането й носи собственика на имота или онзи, в полза на когото е учредено вещно право на ползване. Тук се търси сигурност в субекта на общинското задължение. Затова и в случаите, когато собственикът декларира пред Общината, че не обитава жилището, Общината може да отмени частично или пълно събирането на таксата смет.

Противоречите си. Какво общо има задължението за заплащане на такса битови отпадъци с намаляването ѝ?


Абсолютно никакво спокойствие не осигурява това, защото, както беше вече казано, всички монополисти изискват поемане на солидарна отговорност от наемодателя за задълженията на наемателя.  Така, при некоректен наемател, тези дружества хващат наемодателя за ушите, няма да се мъчат да търсят наемателя. Така че и с промяна на партидата, и без промяна на партидата, ако наемателят не плати, все наемодателят плаща, а след това - да гони Михаля...

man_darin_ka, ако обичате, публикувайте подобен договор, въз основа на който възниква солидарна отговорност. Би било интересно....

# 41
 • Мнения: 5 364
Разбира се, че има общо. Защото всичко, което се отнася до таксата смет, разкрива характера на задължението. Общото е, че когато не се ползва услугата, се допуска намаляване или освобождаване от нея. Съотнесено съм настоящия въпрос показва, че таксата предоставя услуга на онзи, който ползва услугата.

# 42
 • Мнения: 15 546
Сградната инсталация е задължение на наемателя.
Обаче ви чета дискусията за такса смет и ме втрещява. От 6-7 години пазарният наем на гарсониерка в София започва около 5000 годишно и някак коментарът дали таксата смет е калкулирана в тези пари, още повече пък някой да седне да ми обяснява как сега, тука наемът е 500, но за боклука ще ти дойде още по 20 лв месечно - не е изобщо елегантно.

# 43
 • Мнения: 3 037
Такса смет за гарсониера е 6-7 лева на месец, безсмислено е да се хабят нерви за жълти стотинки. За нормален двустаен е 10-12 лева.

# 44
 • Мнения: 9 997
Рядко, да не кажа практически никога, наемодателите искат такса смет от наемателите. Би следвало наемателите да оценят това и да проявят известно чувство за скромност.
Защото ако тръгнем по плоскостта - Ама то са 5-6-7 лв. на месец, какво са се стиснали!, същата логика може да се приложи и към наемателите. Тези пари не би трябвало да ги фалират.
Пак казвам - в Брюксел направо наемателят е задължен за местните (данъци и) такси, пак го повтарям, от личен опит - при мен в офиса дойде преди години съобщението от данъчната администрация в Брюксел, че като наемател една колежка дължи някакви местни данъци и такси за 6-месечния срок, през който е била на стаж в европейска институция. На нейно име беше съобщението, не препратено от наемодателя тип "дай ми тези пари".

Общи условия

Активация на акаунт