Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 1 897
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част

# 1
 • София
 • Мнения: 444
Записвам се да ви следя,че сте ми винаги от голяма помощ  bouquet

# 2
 • варна
 • Мнения: 1 393
 Здравейте,аз съм ЕТ и ми изтичат 410 дни на болничния за бременност и раждане .Във фирмата няма наети лица и не се извършва дейност.
 Ако подам декларация, че прекъсвам осигуряване, ще ми се плаща ли обещетение до 2 г възраст?
 Иначе, разбрах, че трябва прокурист да назнача, но това не мие изгодно, понеже осигуровките за него са колкото половин майчинство.
 Изобщо, ако знаете какво трябва да направя в случая ,споделете.
 Благодаря предварително.

# 3
 • Мнения: 209
Благодаря, Нерегистрирана! Подготвих си документите и нещата ми се изясниха, но имам и друг въпрос - предлагат ми граждански договор от друга място със съгласието на шефката, мога ли да го подпиша и ако изляза по майчинство да ходя да работя там по 2 часа на ден....позволяват ли изплащане на майчинство в такъв случай?

# 4
 • Мнения: 23
ЗДР.искам да попитам ако майчинството се изчислява на МРЗ ,какъв ще е размерът му. newsm78

# 5
 • Мнения: 176
Новата тема е с увертюра, която ми създаде малко уточняващи въпроси.
Преди първото ми дете да навърши 2 години вече ще се е родило второто (живот и здраве!). Аз не мисля да се връщам на работа междувременно, и поради това:
1. Ще се броят ли някакси с цел заплащане на повече от 240 лв. 45те дни болничен, които иначе се дават преди раждане. Как, какви документи се искат от мен?
2. След второто раждане първото ми дете ще бъде гледано от баба си. Можем ли да кандидатстваме по програмата за това, кога трябва да го направим, и какви документи трябва/дали да подам аз към работодателя и НОИ?

Ще съм благодарна за компетентните съвети!  

# 6
 • Мнения: 285
Искам да попитам относно майчинството:
Аз съм ученичка все още. Не работя. Нямам трудов стаж. Имам ли право на майчинство? Или ако не на майчинство, то поне на платния 45- дневен болничен?Не съм наясно затова моля да ми разясните. Мога ли да получавам някакви социални или нещо от този род, в какъв размер и колко време?
Много благодаря.

# 7
 • Мнения: 27
Здравейте! И аз имам няколко въпроса, тъй като до момента не съм срещала подобен случай - Аз съм от майките в заварено положение, като 315 дни изтичаха средата на май месец и в момента ми е пуснато приложението за удължаване до 410 дни. Но се случи така че трябваше да почна да работя по обясними причини. Това е че фирмата където работя не е същата в която съм работила преди. Та какво трябва да направя за да ме назначат на новото място? Трябва ли да ме освобождават от старата фирма или всичко приключва с нея автоматично с назначението ми в новата?  След като съм започнала работа а детето ми е толкова малко имам ли право на някакви помощи - имам предвид едни 50% които не ми стана ясно кога се дават? Изключвам програмата в подкрепа на майчинството т.к. възможният човек за детегледачка е пенсионер , а по информация от форума за пенсионерите нямали пари по тази програма. Благодаря на всеки който успее да ми даде яснота !

# 8
 • Мнения: 152
Извинявам се искам да попитам имам въпрос за детските .Предстои ми да подам годишната декларация за детските но по адрес се водих че живея при майка ми а аз живея на квартира но майка ми продаде апартамента .Имали проблем ако пак подам на същия адрес за детските ,че не искам да си вадя лична карта с адреса на квартирата че може в скоро време да сменим жилището и направо да си извадя на новия адрес .Дано някой  да може да ми помогне благодаря предварително .

# 9
 • Мнения: 172
Имали проблем ако пак подам на същия адрес за детските ,че не искам да си вадя лична карта с адреса на квартирата че може в скоро време да сменим жилището
Няма проблем-молбата се подава по адрес по лична карта-никой няма да те проверява дали живееш там

# 10
 • Мнения: 152
Kiki_andr  Благодаря за бързия отговор.

# 11
 • Мнения: 665
  bouquet  да се запиша,че сте ценни!

# 12
 • София
 • Мнения: 1 352
ЗДР.искам да попитам ако майчинството се изчислява на МРЗ ,какъв ще е размерът му. newsm78
Обезщетението за бременност и раждане не може да бъде по малко от МРЗ.

# 13
 • София
 • Мнения: 1 352
Новата тема е с увертюра, която ми създаде малко уточняващи въпроси.
Преди първото ми дете да навърши 2 години вече ще се е родило второто (живот и здраве!). Аз не мисля да се връщам на работа междувременно, и поради това:
1. Ще се броят ли някакси с цел заплащане на повече от 240 лв. 45те дни болничен, които иначе се дават преди раждане. Как, какви документи се искат от мен? - не разбрах много първия въпрос  newsm78, но след като двете майчинства се застъпват и няма да започваш работа може да получаваш за второто дете размера обезщетението, което си получавала за първото, ако това е по благоприятно за теб. С болничния за 45 дни преди раждане се подава Приложение 12 за промяна на обстоятелствата  и Приложение 4/ за получаване на 50% от обезщетението за гледане на първото дете докато навърши 2 години/
2. След второто раждане първото ми дете ще бъде гледано от баба си. Можем ли да кандидатстваме по програмата за това, кога трябва да го направим, и какви документи трябва/дали да подам аз към работодателя и НОИ? - В случаите, когато вече е разрешен отпуск за бременност и раждане за следващо дете, майката няма право да се включи в програмата „В подкрепа на майчинството” за предходното дете.

Ще съм благодарна за компетентните съвети!  

# 14
 • София
 • Мнения: 1 352
Искам да попитам относно майчинството:
Аз съм ученичка все още. Не работя. Нямам трудов стаж. Имам ли право на майчинство? Или ако не на майчинство, то поне на платния 45- дневен болничен?Не съм наясно затова моля да ми разясните. Мога ли да получавам някакви социални или нещо от този род, в какъв размер и колко време?
Много благодаря.
Може да получаваш помощи по Закона за семейни помощи за деца - еднократна за бременност - дава се за периода от 45 дни преди термин, тя е в размер на 150 лв. и месечна за гледане на дете до 1 година -  в размер на 100 лв., при условие че доходът на член от семейство е по - малък или равен на 350 лв. за 2009 г.

Общи условия

Активация на акаунт