Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Пловдив
 • Мнения: 18 296
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
   
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2011 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2011 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.Доходът на човек в семейството да е под или равен на 350 лв бруто.
2.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2.бележка за поставените ваксини от педиатърът.
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв бруто

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).


Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Последна редакция: вт, 08 ное 2011, 14:20 от Elfita ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥

# 1
 • Мнения: 2 194
Да се запиша в новата тема.
Благодаря, Елфита!

# 2
 • Мнения: 21
И аз се записвам да ви следя, много полезни и изчерпателни сте. Тук намирам отговори на въпроси, които още на съм задала  Heart Eyes

# 3
 • София
 • Мнения: 2 286
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  bouquet

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация?

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи.

Много благодаря!  bouquet

# 4
 • Мнения: 786
Преди месец два ви тормозих с въпросчета относно подаване на документи за детски обезщетения. Благодарение на вашите отговори и по-специално на Ала-бала  Hug отидох подготвена от всякъде и нямаше за какво да ме върнат. Подадох от раз, нещо което рядко ми се случва с подобни инстанции. Благодаря ви!

До тук добре  Mr. Green Каквото зависеше от мен - направих. Подадох документите на 18ти някъде +- ден и ми казаха към края на месеца да мина да си взема решението, а към началото на месеца да следя за превод. Бях ви споменала, че съм със Сф регистрация, а за момента се подвизавам в друг град, та не съм ходила да си взема решението. Превод обаче нямям.

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам Crazy

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне Laughing Hug

# 5
 • София-Младост
 • Мнения: 14 833

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам Crazy

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне Laughing Hug
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.

# 6
 • София-Младост
 • Мнения: 14 833
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  bouquet

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация? Не

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи. Няма да ти кажат, защото няма общо с общината

Много благодаря!  bouquet
Най-лесно е да си направиш извадка на банковата сметка и там да видиш от кога е започнал превода. Другият вариант е да си намериш заповедта, ако си си я взела. Третият е да отидеш на място в соци. подпомагане, там където си подавала предходният път и да помолиш за сверка.

# 7
 • София
 • Мнения: 2 286
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  bouquet

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация? Не

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи. Няма да ти кажат, защото няма общо с общината

Много благодаря!  bouquet
Най-лесно е да си направиш извадка на банковата сметка и там да видиш от кога е започнал превода. Другият вариант е да си намериш заповедта, ако си си я взела. Третият е да отидеш на място в соци. подпомагане, там където си подавала предходният път и да помолиш за сверка.

Много благодаря!  bouquet

# 8
 • Мнения: 98
здравейте майчета,
искам да помоля запознатите от Вас да ме насочат къде и с какви документи да отида.Безработна съм и получавам обещетение в размер на 9.24лв на ден от НОИ.Искам да кандидатствам за детски ,но незнам какво ми е необходимо като документи.Съпругът ми е държавен служител и получава заплата в размер на около 850лв.
П.П Изчетох първа страница и малко ми просветна,но пак ще помоля ако може с едно две изречения да ме упътите в моят случай от къде да си получа необходимите документи.
 Hug

Последна редакция: чт, 10 ное 2011, 09:26 от katy_vall

# 9
 • Мнения: 786

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам Crazy

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне Laughing Hug
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.

Към 18ти Окт. подадох и ако разбирам правилно след 20ти Ноем трябва да следя.

Благодаря много!   bouquet

# 10
 • Мнения: 59
БебОле, аз подадох документи август месец и получих превода на 20.09. заповед не съм ходила да взимам. В тази връзка да питам и аз нещо - точно на датата на която съм отишла тази година ли трябва да отида и следващата, или няма значение който и да е ден на август, за да си подам молба за детските за следващите 12- месеца? Питам понеже не помня датата, на която ги подадох. Embarassed
 

# 11
 • София-Младост
 • Мнения: 14 833

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам Crazy

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне Laughing Hug
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.

Към 18ти Окт. подадох и ако разбирам правилно след 20ти Ноем трябва да следя.

Благодаря много!   bouquet
Да Simple Smile)) И така всеки следващ месец, но първото ти плащане ще е м.11 към края.

# 12
 • София-Младост
 • Мнения: 14 833
БебОле, аз подадох документи август месец и получих превода на 20.09. заповед не съм ходила да взимам. В тази връзка да питам и аз нещо - точно на датата на която съм отишла тази година ли трябва да отида и следващата, или няма значение който и да е ден на август, за да си подам молба за детските за следващите 12- месеца? Питам понеже не помня датата, на която ги подадох. Embarassed
 
Датата няма значение, важно е да е същият месец, за да не губите пари.

# 13
 • Мнения: 786
Благодаря!  bouquet

# 14
 • Мнения: 662
Момичата, трябва да си подам документите за детските този месец и питането ми е следното: Водя се на работа от април месец 2011, в бележката от счетоводителката какво трябва да пише-от април 2011 до октомври 2011 или от ноември 2010 до октомври 2011, като от ноември до март да са нули newsm78
Дали някой ме разбра Crazy

Общи условия

Активация на акаунт