Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 13 част

# 1
 • Мнения: 365
Здравейте,може ли да си прехвърля майчинството на друг,детето ми да ходи на градина,а аз на работа!Ще взимам ли цялото майчинство при това положение!?  bouquet

# 2
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Здравейте,може ли да си прехвърля майчинството на друг,детето ми да ходи на градина,а аз на работа!Ще взимам ли цялото майчинство при това положение!?  bouquet

имаш предвид ясла,а не градина,нали ?

не може да взимаш майчинство при това положение.прехвърлянето на майчинството и яслата са взаимноизключващи се понятия.избираш или едното или другото.при първия вариант бабата ще взима 240 лв,а ти нищо-детето го гледа бабата вкъщи.
при втория ти взимаш 120 лв,детето е на ясла,ти на работа,отпуск,болничен

# 3
 • Мнения: 365
Здравейте,може ли да си прехвърля майчинството на друг,детето ми да ходи на градина,а аз на работа!Ще взимам ли цялото майчинство при това положение!?  bouquet

имаш предвид ясла,а не градина,нали ?

не може да взимаш майчинство при това положение.прехвърлянето на майчинството и яслата са взаимноизключващи се понятия.избираш или едното или другото.при първия вариант бабата ще взима 240 лв,а ти нищо-детето го гледа бабата вкъщи.
при втория ти взимаш 120 лв,детето е на ясла,ти на работа,отпуск,болничен


Благодаря ти !Така си помислих и аз .,но все пак да попитам!  bouquet

# 4
 • Мнения: 2 200
.

# 5
 • Мнения: 2 041
запис в новата тема   bouquet

# 6
 • Мнения: 249
Elfita ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥, Благодаря за новата тема. Ще я следя отново.  Успех на всички майки. bouquet

# 7
 • Мнения: 219
Здравейте Simple Smile Искам да попитам следното нещо. Детето ми е на 1г и 3 мсеца. Искам да прехвърля майчинството на майка ми (баба на детето). В момента тя е пенсионерка, но разбрах, че щом я назначим  във фирма на трудов договор това е възможно. Объркването ми идва от там, че искам да прекратя отношенията със стария си работодател и да започна нова работа. И не ми е ясно кога да прехвърлям майчинсвото-преди или след като започна на новото място. И освен това се чудя, ако започна работа, това не значи ли че ще ми плащат 50% от майчинството и автоматично да загубя правото да го прехвърлям на бабата  ooooh!  newsm78
Другото което не мога да си изясня е дали програмата "подкрепа на майчинството" е само за безработни лица или става и в нашия случай на баба пенсионерка. Програмата е докато детето навърши 3 години, т.е. по такава програма излиза че по-дълго ще се получават пари  newsm78 Но ако става за пенсионери, дали пък няма да спрат пенсията на майка ми?

# 8
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
може да ползваш програмата или да я назначите във фирма.не знам дали програмата е до 3 г на детето-питай в социалните

прехвърляш майчинството на бабата,от фирма или по прогрматата,след като си започнала работа в новата фирма

# 9
 • Мнения: 351
Здравейте,

Бих искала да попитам следното: за изчисляване на майчинството се взима сумата на брутния месечен доход - 18 месеца назад. От кога се броят тези 18 месеца.
Аз от 04.08.2011 излизам в 45 дни болничен -преди раждане. До тогава съм си на работа. При мен от кога ще се броят тези 18 месеца - от 04.08.2011 ли, или от дата на раждане?
Предварително благодаря за вашия отговор!
Хубав ден!

# 10
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
При мен от кога ще се броят тези 18 месеца - от 04.08.2011 ли, или от дата на раждане?

броят се от месеца преди 45 дневиня ти.в базата ти влизат само цели месеци
т.е твоята база е юли 2011-февруари 2010

# 11
 • Бургас
 • Мнения: 325
Здравейте!
Осигуряват ме от 1 май 2011(във фирмата на баща ми)..Може ли да ме осигуряват до датата на термина -2ри януари 2012 или до датата на раждане ,а не до 45 дни преди термина,за да може да си направя 8 месеца стаж  Rolling Eyes

# 12
 • Мнения: 2
Здравейте бъдещи майки и вече такива. Търся отговор на въпрос и дано някой се е сблъскал с моя случай  newsm78 за да даде съвет. От 15.02.2011 ме съкратиха и съм на борсата. Получавам обещетение и всичко е ок. Само че преди няколко дни разбрах че съм бременна и тъй като имам по голяма дъщеря и бях в социалните за детските  там си направих устата и питах и те ми казаха че единственото майчинство което ще получавам е 100 лв на месец. Ето това ми е въпроса наистина ли е само това  #Cussing out и какво да направя че в такъв момент се е случило това и че се получи съвпадение. Ще очаквам вашите отговори с нетърпение. Макар че в крайна сметка каквото е такова важното е бъдещото бебе да е живо и здраво

# 13
 • Мнения: 2 200
Здравейте!
Осигуряват ме от 1 май 2011(във фирмата на баща ми)..Може ли да ме осигуряват до датата на термина -2ри януари 2012 или до датата на раждане ,а не до 45 дни преди термина,за да може да си направя 8 месеца стаж  Rolling Eyes
Може, но тези дни се губят и за тях не се изплаща обезщетение.

Здравейте бъдещи майки и вече такива. Търся отговор на въпрос и дано някой се е сблъскал с моя случай  newsm78 за да даде съвет. От 15.02.2011 ме съкратиха и съм на борсата. Получавам обещетение и всичко е ок. Само че преди няколко дни разбрах че съм бременна и тъй като имам по голяма дъщеря и бях в социалните за детските  там си направих устата и питах и те ми казаха че единственото майчинство което ще получавам е 100 лв на месец. Ето това ми е въпроса наистина ли е само това  #Cussing out и какво да направя че в такъв момент се е случило това и че се получи съвпадение. Ще очаквам вашите отговори с нетърпение. Макар че в крайна сметка каквото е такова важното е бъдещото бебе да е живо и здраво
Може да си намерите работа докато стане време за раждане.
Другия вариант е  преди 45 дневния болничен да се отработите поне един ден в някоя фирма и ще получавате две години поне минималния размер, който сега е 240 лв.

# 14
 • Мнения: 2
Значи ако сега си намеря работа имам шанс да получавам повече тъй като аз съм на борсата до 15 ноември.  А раждането предстои да бъде някъде края на март

Общи условия

Активация на акаунт