Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 22 авг. 2006, 12:01 ч.

Майчинството - счетоводно

 • 125 934
 • 1 114
 •   1
Отговори
 • Мнения: 288
Привет на всички Вас момичета с растящи тумбита. Освен като “половинката” на Maimun4e .. съм и собственик на счетоводна къща .. /Привет Слънце много ме трогна когато ме разпозна още при регистрацията .. надявам се заедно да внесем повече яснота какво и как е по добре и по правилно/.
Ще Ви наруша за малко "женската" компания за да Ви обърна внимание върху няколко факта от които предполагам повечето се интересуват живо.
Става дума, преди всичко, за промените в КСО които прие НС или 315 дни платено майчинство от които отново 45 дни преди раждането и останалите 270 след това.
Предполагам, че малко от Вас са запознати в детайли от “кухнята” … но това предложение неколкократно е стояло на дневен ред .. но не е поставяно поради факта, че увеличаването на срока над 135 дни ще ангажира допълнителни средства от бюджета. … Сега на чист български вече .. при варианта 135 дни платените осигуровки и обезщетението което в последствие се изплаща бяха почти равни .. докато във варианта 315 дни майчинство за първи път се явява реалната възможност полученото в последствие обезщетение да е по голямо от внесените осигуровки .. или да внесеш 100 ед. .. и да получиш 200ед. напр. това .. чисто математически.
Как става това ще се опитам да Ви разясня малко по надолу .. даже и примери да дам.
В Раздел III на НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ , четеме следните текстове които касаят пряко:
 Раздел III
Изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане

   Чл. 5. (1) Среднодневното брутно възнаграждение, от което се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се определя, като сборът от сумите на среднодневното брутно трудово възнаграждение и/или от среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, и/или среднодневната минимална работна заплата и/или среднодневното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, умножени по броя на работните дни, за които се отнасят, се раздели на общия брой на работните дни за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на неработоспособността.
   (2) Среднодневната минимална работна заплата за страната или среднодневният осигурителен доход при изчисляване на паричното обезщетение по ал. 1 се определя, като минималната месечна работна заплата, установена за страната, или осигурителният доход се раздели на броя на работните дни на съответния месец.
   (3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е работило при различни работодатели, размерът на полученото трудово възнаграждение се установява с удостоверение, издадено от съответния работодател, съгласно приложението. Ако на лицето е била издадена осигурителна книжка, получаваното възнаграждение или осигурителният доход се удостоверява с нея.
   (4) Ако лицето, работило при различни работодатели, за някои от тези дни не представи удостоверение или осигурителна книжка, при изчисляване на паричното обезщетение се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната. След представяне на удостоверението или осигурителната книжка паричното обезщетение се изчислява от действително получените възнаграждения или осигурителен доход.
   (5) Паричните обезщетения на лица, които са осигурени за всички социални рискове или за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изчисляват поотделно от възнаграждението и/или осигурителния доход за всеки от договорите или за дейността, за която лицето се е осигурявало за своя сметка.
   (6) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Ако през периода, от който се изчисляват паричните обезщетения, лицето е било осигурено върху минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, при определяне на обезщетението се взема предвид среднодневният минимален месечен осигурителен доход, върху който е осигурявано лицето.
   (7) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Сборът от осигурителните доходи, от които се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за периода от който се изчисляват паричните обезщетения.
   Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г., доп., бр. 10 от 2003 г.) За работещите по трудови и служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото месечно възнаграждение след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимите данъци, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на работните дни, за които се отнася.
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм. и доп., бр. 10 от 2003 г.) За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото възнаграждение за всеки отделен месец след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с удържания авансов данък, когато такъв се е дължал, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни, за които се отнася възнаграждението.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г.) За самоосигуряващите се за тяхна сметка лица среднодневното нетно възнаграждение се установява, като избраният от тях месечен доход, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, върху който са изчислени и внесени авансовите осигурителни вноски, се раздели на броя на работните дни за съответния месец.
   (4) (Доп. – ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване или за бременност и раждане не може да надвишава средната стойност, получена от сбора на сумите от среднодневните нетни възнаграждения, установени по ал. 1 – 3, умножени съответно по броя на работните дни, за които се отнасят, и се раздели на броя на работните дни, за които е получено възнаграждението или са внасяни вноски върху осигурителен доход.
   (5) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният му размер се умножи по броя на работните дни, включени в периода на временна неработоспособност, като сумата за първия работен ден от временната неработоспособност, но не за повече от 15 дни за една календарна година, която е за сметка на разходите на осигурителите, се начислява отделно от сумите, които са за сметка на фонд "Общо заболяване и майчинство".
............................................................................................................................(има и още)


.. но пак на обикновен български език ..
1.   Обезщетението се определя от размера на внесените осиг.вноски .. който не може да надхвърля максималния осиг.доход /1400лв за 2006г./.
2.   Определя се на база среднодневно възнаграждение.
3.   Когато нямаме осигуряване /демек не сме работили/ за база се взима минималния осиг.доход /160лв За 2006г./ или т.нар. минимална работна заплата, което вече не съществува като понятие.
4.   И нещо също много важно чл.6 (4) от текста по горе .. чиито принцип ще онагледя по надолу.

Сега малко примери:
Сигурно някои от Вас са виждали долната таблица .. но все пак да кажеме кое за какво е .. и как се получава .. Крис работи по тр.договор и таблицата изглежда така:

Месец        Бр.тр.         Нет.тр.      дни без       болнич       раб.дни
                   Възнаг.       Възнаг.      Осиг.                           Месец   

01            545.00         413.29           0                  0                 22
02            635.00         474.75           0                  0                 20
03            635.00         474.75           0                  0                 22
04            635.00         474.75           0                  0                 19
05            635.00         474.75           0                  0                 21
06            635.00         474.75           0                  0                 22
ОБЩО:   3720.00      2787.06         0.00            0.00              126

Сега да видиме какво стои зад сухите цифри ... Крис е осигурявана в/у 3720.00 лв. Сумарен осиг.доход ... ако го разделиме на раб.дни или 3720/126= 29.52 лв  среднодневно възнаграздение от което 29.52 * 90% = 26.57 лв би трябвало да бъде дневното ни обезщетение за майчинство... ОБАЧЕ .. тук се проявява чл.6 (4) от Наредбата и ни поставя като максимален размер 2787.06/126 = 22.12 лв .!!! .. и тази сума са умножава по дните в майчинство .... Сега Вие ще кажете .. ама защо .. нали са внесени осиг. в/у 3720.00 лв .. защо да ми се изплаща обезшетение в/у 2787.06 лв .. отговора е .. ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА ГЛЕДА ДА СИ ЗАЩИТИ МАКСИМАЛНО ИНТЕРЕСА И ДА НЕ СЕ “МИНЕ” ДА ПЛАТИ ПОВЕЧЕ … или пак ма бъл.език .. понеже в/у обезщетенията не се дължи данък /ДОД/ ако го нямаше чл.6 (4) от Наредбата ще се получи така .. че лице в болничен или майчинство ще получава по голямо възнаграждение от колкото когато е на работа .. при това няма да му плаща работодателя .. а НОИ .. само си представете какви злоупотреби ще има с болничните.....
.. Сега след като изяснихме методиката за изчисляване в следващоите примери ще усложниме нещата .. и ще ги приближиме до реалноста ...
......... Следва продължение ........  bouquet

# 1
 • Мнения: 1 204
чудесно си го обяснил    bouquet браво
аз имам следни проблем, не ме осигуряват на реалната ми заплата а на минималната  #Cussing out и шефовете искам да ги  #2gunfire поисках сама да си доплашам разликата но не не можело  #Cussing out  #2gunfire  #Cussing out и какво сега? трябва да ги съдя ли? а как ще ми стигнат майчинските там по 140 лв на месец  #Crazy  newsm78 идея си нямам, незнам какво да правя  newsm78 явно ще трябва след като родя да не си гледам детето а да хукна на работа, за да имаме пари за отглеждане, само на заплатата на мъжа ми няма как да стане  Thinking някой ако може да даде съвет за излизане от ситуцията, ще съм благодарна

# 2
 • Мнения: 8 916
Златен си!!! Party Ако искаш вярвай, но снощи /понеже бебката ме събуди и след това се ровех из инета/ си мислех, че трябва да се направи някаква такава тема, в която да се кажат основните неща - право на майчинство, изчисления, какво се случва като се застъпят майчинството за първото дете и болничните за второто и такива неща. ПОЗДРАВЛЕНИЯ Hug


№ 94-М-37 от 14.02.2001 г. относно обезщетенията за майчинство

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

чл. 155, чл. 162 - 164 КТ, чл. 54 КЗОО

1. Обезщетението за отглеждане на малко дете в размер половината от минималната работна заплата за страната се изплаща на основание чл. 54, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 110 от 1999 г.) във връзка с чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда (1986 г.).
Разпоредбата на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда се прилага, когато майката се завърне на работа преди детето да е навършило 2-годишна възраст, без да е предоставила отглеждането му на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда и при условие че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
В този случай, както и в случаите, когато по време на ползването на допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда на майката бъде разрешен друг вид отпуск (платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, отпуск при временна неработоспособност по чл. 162 от Кодекса на труда и отпуск поради бременност, раждане и осиновяване по чл. 163 от Кодекса на труда), е налице прекъсване на ползването на първия отпуск по смисъла на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда.
На основание гореизложеното към полагащото се парично обезщетение за временна неработоспособност за времето от 2 октомври до 4 декември 2000 г. осигурителят следва да изплати и парично обезщетение в размер 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. За целта освен писмената молба за прекратяване на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда е необходимо да се представи и декларация, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка и че лицето не е дало съгласие за ползването на отпуска от лицата по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда.
2. В случай, че по време на ползването на платения отпуск за отглеждане на първото дете се представят болнични листове поради бременност и раждане за второ дете в размер 135 календарни дни и ако са изпълнени посочените по-горе изисквания, освен паричното обезщетение при бременност и раждане лицето има право и на парично обезщетение в размер 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. След използването на отпуска поради бременност и раждане лицето има право на допълнителен отпуск за отглеждане на второ дете по реда на чл. 164 от Кодекса на труда до навършване на 2-годишната му възраст.
Когато майката през време на ползването на допълнителния отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда придобие право на друг такъв отпуск за гледане на новородено дете, тъй като двете отпуски се застъпват, тя ползва само този отпуск, който изтича по-късно.
.....................................................................................................................................................

Т.е ако сте в майчинство за първото си детенце и сте влезли в болнични поради бременност и раждане за второто, то имате право на 50% от майчинството за първото + обезщетението за бременност и раждане за второто. Така ще бъде докато първото ви детенце навърши 2 годинки. Peace

# 3
 • София
 • Мнения: 974
 smile3501   smile3501 smile3501

Страхотно...изключително полезна информация newsm74

# 4
 • София
 • Мнения: 3 064
Осигурена съм на половин работен ден, или 80лв. От 1.07. съм в болнични. Отпуска за бременност и раждане трябва да ми започне от 05.10.2006.  Моля, обяснете ми дали все пак ще получа поне минимума - т.е. по 160 лв. за тези 315 дни.

Благодаря!

# 5
 • Мнения: 8 916
ДОГОВОР ЗА ИЗПИТВАНЕ / УВЕДОМЯВАНЕ ЗА БРЕМЕННОСТ / ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ

Първо законовата база - източник КОДЕКС НА ТРУДА

Трудов договор със срок за изпитване

 
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 3, бр. 25 от 2001 г.) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

 

Прекратяване на договора със срок

за изпитване


 

Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

(2) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по предходната алинея до изтичане на срока за изпитване.

(Ал. 3 отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.)


..........................................................................................
Т.е. до тук става ясно, че ако сте на такъв договор /понеже имаше доста момичета с такива случаи/ - със срок за изпитване и е уговорен в полза на работодателят ви, то той може да го прекрати по всяко едно време без предизвестие. От друга страна, понеже целта на този договор е да се установи дали сте годни за тази работа, за която сте назначени, то когато ползвате болнични или отпуските, установени по закон, то си удължавате срока му. Т.е. ако сте от 01.03. до 30.04 - срок за изпитване 2 месеца например, и сте ползвали 10 дни платен годишен отпуск, то договорът ви ще се удължи с използваните дни отпуск.
Ако уведомите работодателя си за бременноста си , влизате в категорията на "защитените от уволнение", но има случаи, в които това не важи. По-надолу ще ги копна и тях.

Задължение за уведомяване

 

(Ново загл. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.)

 

Чл. 313а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) Бременната работничка или служителка ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

(2) При прекъсване на бременността работничката или служителката по ал. 1 е длъжна в 7-дневен срок да уведоми работодателя.

(3) Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна обстоятелствата по ал. 1 и 2.следва....


 

# 6
 • Мнения: 8 916
Осигурена съм на половин работен ден, или 80лв. От 1.07. съм в болнични. Отпуска за бременност и раждане трябва да ми започне от 05.10.2006.  Моля, обяснете ми дали все пак ще получа поне минимума - т.е. по 160 лв. за тези 315 дни.

Благодаря!
Да, ще си получиш минимума - МРЗ - 160 лв за 2006 година.
Без да се правя на "правораздаващ" ,мисля, че идеята на РадоМит е тук да се слага информация, която ще е полезна за четящите - не е лошо да си знаете правата Peace За въпроси може да ги задавате и в другата тема:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=121426.0

# 7
 • Мнения: 8 916
Продължение на
ДОГОВОР ЗА ИЗПИТВАНЕ / УВЕДОМЯВАНЕ ЗА БРЕМЕННОСТ / ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ


Закрила при уволнение

 Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17 декември 1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;

2. трудоустроен работник или служител;

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск.

(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17 декември 1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.

(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 52 от 2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 6, бр. 52 от 2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение.

..................................................................
Конкретно за ал.5 - БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА може да бъде уволнена С ПРЕДИЗВЕСТИЕ в случаите

1. при закриване на предприятието;

7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;


9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;

12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.


И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда


работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;- в този случай се изисква и разрешение от ИТ
 # 8
 • Мнения: 8 916
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 52 от 2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.


Т.е. докато сте в болнични поради бременност и раждане, може да ви съкратят САМО ако закриват ЦЯЛОТО предприятие.

# 9
 • Мнения: 8 916


Закрила при уволнение

 Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17 декември 1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;


...........................................................................................................................................

Конкретно за ал.1, т.1  - майка на дете до 3-годишна възраст може да бъде уволнена РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ИТ в случаите :

С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

3. при намаляване на обема на работата;

5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

# 10
 • София
 • Мнения: 3 064
Благодаря ви! Информацията, която давате, наистина е безценна и спестява много време и нерви за ровичкане  bouquet

# 11
 • Мнения: 8 916
ОТПУСКИ


Основен и удължен платен годишен отпуск

 Чл. 155. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 52 от 2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 2, бр. 52 от 2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
Т.е. когато направите 8 мес. трудов стаж ще имате право на платен год. отпуск, който по КТ е не по-малко от 20 раб.дни годишно, а при напускане, ако не сте го ползвали работодателят ви ще трябва да го изплати като обезщетение за неизплозван платен годишен отпуск

..................................................................................................................................................... ..........

Отпуск за изпълнение на граждански,

обществени и други задължения


 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.)

 

Чл. 157. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:

1. при встъпване в брак - 2 работни дни;

2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;

6. (т. 6 отм., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;

7. (нова т. 7 - ДВ, бр. 87 от 1995 г., отм., бр. 25 от 2001 г., нова, бр. 19 от 2005 г.) за времето на обучение и участие в доброволните формирования за реагиране при кризи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 2, бр. 52 от 2004 г.) През време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва:

1. по т. 1-3 - според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя;

2. по т. 6 - от работодателя в размера по чл. 177;

3. в останалите случаи - според предвиденото в специалните закони.Най-честите случаи, когато имате право на отпуск
.......................................................................................................


Отпуск поради бременност, раждане

и осиновяване

 

Чл. 163. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 110 от 1999 г., бр. 52 от 2004 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 135 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)

(3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.

(4) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден, този отпуск се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичане на срока по ал. 1 този отпуск се заплаща като отпуск за бременност и раждане.

(5) Когато детето бъде дадено за осиновяване, бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, отпускът по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилагат изречения 2 и 3 на предходната алинея.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане според поредността на живите деца на осиновителката.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуска по предходните алинеи на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползува отпуска.Най-общо до момента как е - 135 дни право на отпуск поради бременност и раждане, като 45 дни са преди термина. Независимо дали родите преди или след датата на термина вие ВИНАГИ имате право на пълният размер от 135 дни.
............................................................................................................................................


Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)

 

Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1 януари 2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.Споменати са на кой имате право да прехвърлите този отпуск, като те трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са в трудови провоотношения и съответно да имат право да ползват такъв вид отпуск - т.е. 6 месеца стаж.
..................................................................................................................................................... .....

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете

 

Чл. 166. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работничката или служителката, която сама кърми детето си, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж. За работничка или служителка, която работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно. След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работничката или служителката има близнаци или недоносено дете, размерът на отпуска по предходната алинея е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа - след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето - по 1 час на ден. Отпускът по тази алинея се ползува на два пъти, а със съгласието на работничката или служителката - наведнъж.

(3) Отпуск при условията и в размерите, посочени в този член, се дава и на осиновителката, и на майката на заварено дете.

(4) Отпускът по предходните алинеи се заплаща от работодателя.


..............................................................................................................................................

Неплатен отпуск за отглеждане на дете

до 8-годишна възраст


 

(Ново загл. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.)

 

Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.
(2) В случаите по чл. 167, ал. 2 настойникът има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца. С негово съгласие отпуск в размер до 12 месеца или остатъкът от неизползвания отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.
(3) Когато след навършване на 2-годишна възраст на детето починат и двамата родители и те не са ползвали отпуск по ал. 1, настойникът има право на такъв отпуск в размер 12 месеца, а когато родителите са ползвали част от отпуска - на остатъка от неизползвания отпуск до този размер. Със съгласието на настойника този отпуск може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.

(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:

1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;

2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;

3. другият родител е починал.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1.

(6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

(7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

(Sunglasses Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.

(9) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1-8 се уреждат с наредба на Министерския съвет.
Обърнете внимание на срока - 10 дни преди да ползвате този отпуск трябва да уведомите работодателя си. Както и това,че този вид отпуск може да се прехвърля на бащата САМО до 31.12.2006 година : § 39. До 31 декември 2006 г. отпускът по чл. 167а, ал. 1 със съгласието на единия родител може да се ползва изцяло от другия родител.

..................................................................................................................................................... .
Разбира се, има и други видове отпуски, но тук съм сложила тези, които биха вълнували по-голямата част от пишещите.

Да допълня само, че  Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се признават за трудов стаж - т.е. за тези периоди, вие имате право на платен годишен отпуск Peace
Последна редакция: вт, 22 авг 2006, 15:06 от The Sun

# 12
 • Мнения: 55
А аз като управител на ЕООД, как може да получавам майчинството си без да спирам дейността на фирмата?

# 13
 • Мнения: 288
.. да можеш .. но трябва да назначиш управляващ на твоя място .. най безспорен е казуса с управител чрез съдебна регистрация .. е .. важно е също така да си се доосигурявала за майчинство и болничен ..

# 14
 • Ботевград
 • Мнения: 2 289
RadoMit  The Sun страхотни сте!
Добре че сте Вие да внесете яснота по въпроса, че иначе .....
Наистина има напредък по отношение на социалната политика на държавата, но никой не разяснява, а най-много да объркат хората тези управляващи ...
 Hug
Благодарим, че така хубаво сте го обяснили, ще следим с интерес темата   bouquet
 
 

Общи условия

Активация на акаунт