Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 24 юли 2008, 22:24 ч.

Майчинството - счетоводно - 11

 • 69 251
 • 1 054
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  bouquet Hug Peace

Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 19 90
926 19 86
926 19 61

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.

6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - тук
Във форума
- тема за детските
- тема за програмата В подкрепа на майчинството

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично .
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили, както и дали са ви предадени болничните.
Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали – В сайта на НОИ - е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/]https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink
-   справка за изплатените болнични - https://benefits.nssi.bg/EGN/
-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/]https://benefits.nssi.bg/detailedegn/


Много полезен код!

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите.
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили.


Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
- като самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма. Тук майката трябва да се осигурява върху високия процент. Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.
- свободни професии
- земеделски производители

(С последните две не съм запозната.)

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!
Минималното обезщетение е 220лв. За 2008г.

След 315-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 220лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 8.64лв. месечно.

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е обезщетението, което ще ви преведат от НОИ.
Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на шестте базови месеци?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението за болнични.
Тук е съществената разлика, както видяте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Всичко това за 6 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (6-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 80% (или 90% при бременност и раждане) от СДБ.

Напр.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. От Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Тази база не се променя.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2008г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2007 - януари 208г. (A не 7 август – 6 февруари)

315-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!


Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 220лв. Месечно.
Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен).

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   със срок за изпитване
2.   срочен
3.   безсрочен

1.   По време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

2.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (315 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

3.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части, като работодателят трябва да е уведомен за него 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 6% от 240лв. за 2008г.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.

При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск."

Последна редакция: пт, 08 авг 2008, 11:27 от Доня Туфиня

# 1
 • Върху лъчите на Слънцето.
 • Мнения: 1 700

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента. Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента - без значение кога и при колко работодатели е направен.


Не е вярно! Аз имам близо 7 години трудов и осигурителен стаж, но не получавам майчинство, защото към момента на раждане не се водя на трудов договор! Това е важна подробност, защото много бъдещи майки не я знаят!
Извинявам се за спама, но само исках да допълня!  Hug

# 2
 • Мнения: 3 835
Прочети т.1

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
................

Тези неща не се четат по диагонал  Crossing Arms

# 3
 • Пловдив
 • Мнения: 672
Записче от мен....да не ви изпусна,че като я няма вече темата закачена Sad
На момичето което питаше за грешния болничен,върни го в болницата от там трябва да си го оправят,колкото до дните,мисля че нямаш нужда от допълнителен болничен,а разликата до 135 ден ще ти се изравни от педиатърката на детето с третия болничен Simple Smile

# 4
 • Върху лъчите на Слънцето.
 • Мнения: 1 700
Прочети т.1

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
................

Тези неща не се четат по диагонал  Crossing Arms

Извинявам се! Явно вече ми се спи  Laughing
  bouquet

# 5
 • Мнения: 9 973
искам да попитам има ли някой,който е подал документи за дан.облекчение 03м. и до сега да няма развитие?
при нас това се случи...към кого да се обърна?
мъжът ми подаде молба,има неплатени осигуровки,но не трябва ли да му ги приспаднат поне?

# 6
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
искам да попитам има ли някой,който е подал документи за дан.облекчение 03м. и до сега да няма развитие?
при нас това се случи...към кого да се обърна?
мъжът ми подаде молба,има неплатени осигуровки,но не трябва ли да му ги приспаднат поне?

Трябва мъжът ви да отиде в офиса където и подал декларацията и с входящия номер да провери защо има забавяне

# 7
 • София-Младост
 • Мнения: 16 583
Здравейте   bouquet
искам да попитам нещо и предварително се извинявам ако вече е коментирано, но нямам никакво свободно време да го намеря
Въпроса ми е следния - беше ми издаден първи болничен за майчинство 45 дни преди термина от 16 май до 30 юни, но аз родих на 17 юни, а от болницата са ми издали втория болничен с термин  2 юли. Сега ми го връщат от НОИ да се откоригира. В болницата ли да го върна за корекция. И разликата в дните от раждането до термин - болничен кога се издава  и от къде да го взема? Преди или след третия болничен се издава този с разликата  newsm78
Предварително ви благодаря   bouquet  bouquet
Да връщаш го в болницата, където са го издали. Третия болничен изравнява дните, издава го личният лекар на детето. Няма отделен болничен в твоя случай за разликата, няма преносване.

# 8
 • Мнения: 23
Ала-Бала много ти благодаря  Hug   bouquet

# 9
 • Мнения: 9
Здравейте,предварително се извинявам и моля да ми бъде простено невежеството,но просто темите относно майчинството са толкова много че съвсем се обърках
Успях да схвана че:
1-се получава 315 дни , в които държавата плаща обезщетение от 90% от осигурителния доход.
2-Че след изтичането на гореспоменатите дни майката има право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето и обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст-което е  една месечна минимална работна заплата 220 лв. /не съм сигурна/
3-Полагат се и 200 лева Еднократна помощ за раждане на дете
В момента съм бременна 1 месец Нямам трудов стаж Нямам никакви други осигуровки освен здравни за сега
От 1 Септември ще подпиша безсрочен трудов договор към фирмата на мой роднина и ще си плащам осигуровки като работодателя ми няма да покрива нищо всичките пари ще ги давам аз интересува ме следното КОЛКО % от заплатата са всички осигуровки накуп"Пенсии Общо заболяване и майчинство Безработица Допълнително задължително пенсионно осигуряване" в УПФ Здравно осигуряване"Плосък данък и каквито там има още   защото съвсем се обърках newsm78 направо се чувствам като Астерикс и Обеликс в 12-то изпитание  #Crazy
Предварително Ви казвам Огромно Благодаря!!!!! Hug

# 10
 • София-Младост
 • Мнения: 16 583
Здравейте,предварително се извинявам и моля да ми бъде простено невежеството,но просто темите относно майчинството са толкова много че съвсем се обърках
Успях да схвана че:
1-се получава 315 дни , в които държавата плаща обезщетение от 90% от осигурителния доход.
2-Че след изтичането на гореспоменатите дни майката има право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето и обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст-което е  една месечна минимална работна заплата 220 лв. /не съм сигурна/
3-Полагат се и 200 лева Еднократна помощ за раждане на дете
В момента съм бременна 1 месец Нямам трудов стаж Нямам никакви други осигуровки освен здравни за сега
От 1 Септември ще подпиша безсрочен трудов договор към фирмата на мой роднина и ще си плащам осигуровки като работодателя ми няма да покрива нищо всичките пари ще ги давам аз интересува ме следното КОЛКО % от заплатата са всички осигуровки накуп"Пенсии Общо заболяване и майчинство Безработица Допълнително задължително пенсионно осигуряване" в УПФ Здравно осигуряване"Плосък данък и каквито там има още   защото съвсем се обърках newsm78 направо се чувствам като Астерикс и Обеликс в 12-то изпитание  #Crazy
Предварително Ви казвам Огромно Благодаря!!!!! Hug
http://www.kik-bg.com/bg/calculators/
На сайта има  калкулатор , които смята осигуровки и данъци. Можеш да видиш точната сума, в зависимост от заплатата ти.

# 11
 • Мнения: 10 175
аз искам да питам (сигурно е глупаво, но не можах да го намеря) как изплащат обезщетението за гледане на дете в периода до 315-те дни след изтичането на болничните за 135 дни?
имам предвид за периода в който вече не се носят болнични на работодателя, а е подадено заявление по чл. 167 от КТ ако не се лъжа - нои пак ли ги изплаща след определен период след внасяне на осигуровките от работодателя?

# 12
 • Мнения: 9
Е да,ама там са само процентите,които плаща служителя и не пише колко плаща работодателя,а мен ми трябва всичко на куп,защото аз няма да работя,а само ще си плащам осигуровки за да мога после да ползвам майчински  Rolling Eyes

# 13
 • София-Младост
 • Мнения: 16 583
Е да,ама там са само процентите,които плаща служителя и не пише колко плаща работодателя,а мен ми трябва всичко на куп,защото аз няма да работя,а само ще си плащам осигуровки за да мога после да ползвам майчински  Rolling Eyes
Преди го имаше, явно са го променили. Виж тук

# 14
 • София-Младост
 • Мнения: 16 583
аз искам да питам (сигурно е глупаво, но не можах да го намеря) как изплащат обезщетението за гледане на дете в периода до 315-те дни след изтичането на болничните за 135 дни?
имам предвид за периода в който вече не се носят болнични на работодателя, а е подадено заявление по чл. 167 от КТ ако не се лъжа - нои пак ли ги изплаща след определен период след внасяне на осигуровките от работодателя?
Без да съм категорична , че важи за всички...на мен поне ми ги изплащат в самото начало на месеца за предходния. Осигуровките се внасят и предават декларации далеч по-късно.

Общи условия

Активация на акаунт