Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 17 дек. 2008, 14:46 ч.

Майчинството - счетоводно - 14

 • 44 959
 • 893
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  bouquet Hug Peace

Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.

6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

Полезни сканирани материали от ДейзиГ - ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ 2008

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - тук
Във форума
- тема за детските
- тема за програмата В подкрепа на майчинството

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично .
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили, както и дали са ви предадени болничните.
Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали – В сайта на НОИ - е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/]https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink
-   справка за изплатените болнични - https://benefits.nssi.bg/EGN/
-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/]https://benefits.nssi.bg/detailedegn/


Много полезен код!

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите.
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили.


Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
- като самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма. Тук майката трябва да се осигурява върху високия процент. Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.
- свободни професии
- земеделски производители

(С последните две не съм запозната.)

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!
Минималното обезщетение е 220лв. За 2008г.

След 315-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 220лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 8.64лв. месечно.

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е обезщетението, което ще ви преведат от НОИ.
Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на шестте базови месеци?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението за болнични.
Тук е съществената разлика, както видяте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Всичко това за 6 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (6-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 80% (или 90% при бременност и раждане) от СДБ.

Напр.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. От Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Тази база не се променя.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2008г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2007 - януари 208г. (A не 7 август – 6 февруари)

315-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!


Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 220лв. Месечно.
Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен).

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   със срок за изпитване
2.   срочен
3.   безсрочен

1.   По време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

2.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (315 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

3.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части, като работодателят трябва да е уведомен за него 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 6% от 240лв. за 2008г.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.

При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск."

# 1
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с коледните и новогодишни празници, изплащането на обезщетенията за безработица ще започне на 15-ти декември /понеделник/ и ще приключи на 19-ти декември 2008 г. /петък/.

# 2
 • София
 • Мнения: 2 499
  bouquet за услужливите мами в тази тема. Simple Smile

# 3
 • Мнения: 1 540
  bouquet за услужливите мами в тази тема. Simple Smile

Благодарение на вас, услужливи мами, ми се разясни счетоводната страна на майчинството, благодаря   bouquet

# 4
 • Пловдив
 • Мнения: 672
Заключиха старата тема затова ще цитирам така.....за което се извинявам  Embarassed

Цитат на: autumnsphere в сряда, 17 декември 2008, 09:39
Цитат на: Elfita в сряда, 17 декември 2008, 09:28
Да,autumnsphere ,спокойна ли си вече  Wink
В тази точка,обаче не е упоменато,че ще е на база 6 месеца,а само,че ще ползват 410 дни.А теб главно това те интересуваше,нали?
Ами, ако се взимат 12 месеца назад ми пада заплатата с 200 лв. на месец някъде, защото ме повишиха (съвсем легално) преди 3 месеца. Просто си представям как ще се окаже, че първата ми заплата от НОИ (или който там ги дава) е твърде малко и ще трябва да се разправям и да им цитирам закона... Ама май това с 6-те месеца го няма написано изрично някъде, или?... Тогава съм с вързани ръце... Crying or Very sad Confused
Търсих текст за тези 6 месеца,но не намерих  Tired
Ако намеря,ще ти пиша.Но аз смятам,че няма да стане така,както се притесняваш.Това е смисъла на завареното положение.Да не се преизчислява,защото не са знаели за новия закон.

Ами аз мисля че все пак нали затова се води заварено положения,за нея програмата ще изисква само 6 месеца,защото обещетението и ще се смята за декември......колкото до това да получава 410 дена-ето това е новото и то зависи само да се упомене дата в която се спира обещетението-тоест след 410 дена...... Hug

някой имали яснота по моя въпрос?

"Имам въпрос-родих на 25-2-2008 и никой не може да ми каже дали ме хваща това 12 мес получаване на 90% от заплатата ми докато малката навърши 1 год. Все пак остават още 2 мес и дали ще получавам повечко парички е от значение за нас. Ние подадохме молба за 2 г майчинство но това стана буквално ден преди да го обяви г-жа Масларова. Сега какво да правя?"


Ами нязма значение това че се водиш в момента в отпуск за гледане на малко дете. Новостта обаче не е когато детето навършва 1 г.(няма значение от това) а кога ти изтичат тези 410 дена,а това зависи кога си излязла в първия болничен(45 дневния) от тогава си броиш 410 дена и ако те изтичат след 01.01.09 г. си пускаш отново приложение 2 за остатъка и ще ти ги платят най-вероятно  Peace

riccie  ,какви документи?Изследванията стоят при мен.Друго важно няма.Но ако твоите изследвания са при гинеколого,трябва да ги вземеш.Аз като сменях ЖК,направо отидах при новото ЖК.На старото място нито съм се обаждала,нито съм взимала нещо.Но изследванията са си при мен.

Гаргамела писа,че не подават в НОИ,а в НЗОК.Опитай още веднъж да го натиснеш твоя гинеколог.


По този въпрос съм говорила с двама мои познати гинеколози,проблема за тях е че им правят проверки по здравната каса(НЗОК,а не НОИ,както се обърка Elfira) особенно след като има много случаи в които момичета искат да си сменят термина........все пак все още има вратичка,ходиш си на работа до края на желания месец,взимаш една бележка и я представяш на гинеколога,многократно в темата е цетирана и Наредбата за мед. експертиза,която го позволява,тогава той ти издава болничен който тече от по-късна дата,но с верния термин и съответно за по-малко дни(не 45) ,така печелиш осигуровките за дадения месец,а губиш дните обещетение  Hug

И пак ще помоля момичета четете първо първия пост....един ден на всичките отзивчиви момичета ще им писне да отговарят на едйни и същи въпроси и тогава съвсем няма да имаме помощ от никъде.....Особенно по въпроса с 90% от брутната заплата .....чудя се как за 2 г. не стана ясно че това се сравнява с нетното и в повечето случай се изплаща то(нетното) защото е по-малко......а и как така ще се прекара държавата да дава на някой да си седи в къщи, да си гледа детето,повече пари от колкото е получавал като е ходил на работа  Joy НЯМА ЛОГИКА  Hug

# 5
 • Мнения: 10
Здравейте!
Искам да ви попитам ако сега през май месец забременея повторно(детето ми ще е на 1 год тогава) и до раждането ми язимам тези 240 лв месечно които ми се полагат до 2 години на детето, то след като родя колко ще взимам-90% от тези 240лв ли или 90% от 1400лв на колкото ме е е осигурявал работодателя преди да излезна в майчинство?

# 6
 • София
 • Мнения: 2 499
sis7, благодаря!  bouquet

# 7
 • Мнения: 468
Цитат
При мен разликата е само 5 дни и затова става, но не мисля че при теб е изпълнимо, като са 15 дни, но....говори с лекаря си, не се знае нищо   Simple Smile
Благодаря за съдействието и съчувствието renka79! Ще опитам да направя нещо за да си подобря положението Simple Smile

# 8
 • Мнения: 962
Момичета помагайте,щото никъде не намерих отговор.
Писала съм и преди.Стана ми ясно всичко за новите правила.Спадам към тези майки който трябват да имат 12м стаж за да могат да ползват високоплатеното майчинство.Въпроса ми е такъв....

Излизам в 45 дневен болничен на 19-ти март 2009г.
Съответно ще ми търсят стаж от 28.02.2009 до 01.03.2008г.Нали така??
Обаче в този период имам прекъсвания на трудови договори,защото започвах на нови места и не ги пускаха навреме.
Как ще се вземе това под внимание,примерно  имам 6 месеца без прекъсваме и дупка от 1месец.Как ще ги смятат??
На базата на МРЗ-за съответната 2008г. или се взема като 0лв.доход.

Знам,че тук има много компетентни хора и силно се надявам да ми помогнете Praynig  bouquet

# 9
 • Мнения: 3 369
Здравейте, благодаря предварително за отзивчивите майки, които разясняват сложните ни закони Simple Smile

Въпросите ми са следните:

1. Мога ли по време на майчинство да сключвам граждански договори? Уточнение: става дума за периода по чл. 163 от КТ.
2. Мога ли да получавам хонорари (без гр. договор, само по хонорар сметка)?

Отново благодаря.

Последна редакция: ср, 17 дек 2008, 17:01 от SZA

# 10
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Момичета помагайте,щото никъде не намерих отговор.
Писала съм и преди.Стана ми ясно всичко за новите правила.Спадам към тези майки който трябват да имат 12м стаж за да могат да ползват високоплатеното майчинство.Въпроса ми е такъв....

Излизам в 45 дневен болничен на 19-ти март 2009г.
Съответно ще ми търсят стаж от 28.02.2009 до 01.03.2008г.Нали така??
Обаче в този период имам прекъсвания на трудови договори,защото започвах на нови места и не ги пускаха навреме.
Как ще се вземе това под внимание,примерно  имам 6 месеца без прекъсваме и дупка от 1месец.Как ще ги смятат??
На базата на МРЗ-за съответната 2008г. или се взема като 0лв.доход.

Знам,че тук има много компетентни хора и силно се надявам да ми помогнете Praynig  bouquet

За периодите без осигуряване се взима минималната работна заплата за страната или пропорчионалната част от нея ако не е за пълен месеца

# 11
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Здравейте, благодаря предварително за отзивчивите майки, които разясняват сложните ни закони Simple Smile

Въпросите ми са следните:

1. Мога ли по време на майчинство да сключвам граждански договори? Уточнение: става дума за периода по чл. 163 от КТ.
2. Мога ли да получавам хонорари (без гр. договор, само по хонорар сметка)?

Отново благодаря.

Има вероятност да ви откажат обезщетението за отпуска по чл. 163, защото през този период се водите нетрудоспособна. Не можете да получавате суми само с хонорар сметка без договор по принцип. За този вид доход също се подава информация с декларация 1 и НОИ получават информацията от там.

# 12
 • Мнения: 962
Цитат
За периодите без осигуряване се взима минималната работна заплата за страната или пропорчионалната част от нея ако не е за пълен месеца
Публикувано на: сряда, 17 декември 2008, 16:48
Публикувана от: SZA

Това означава,че тези пропуски който имам ще се броят все едно,че съм била на мин.раб.заплата и ще бъдат включени в общата сума от която ще се образува,като цифра майчинството ми на месец.
Ако това е така то това е първата добра новина,която чувам от дни Heart Eyes Hug

# 13
 • Мнения: 1 152
 
Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с коледните и новогодишни празници, изплащането на обезщетенията за безработица ще започне на 15-ти декември /понеделник/ и ще приключи на 19-ти декември 2008 г. /петък/.

Е това е - нищо ли няма да видя тази година като обезщетение?  ooooh! А колко време се обработват болничните, моя е подаден на 12 декември? А и пише, че "Не е представена банкова сметка", а от счетоводството категорично ми казват, че са предали декларацията и копието на документа за банкова сметка и са посочили банковата ми сметка в дискетата с осигуровките.... Confused

И още нещо - вторият болничен за раждане до кога се подава във фирмата, има ли срок? Може ли да е месеца следваш месеца на издаване и да се обработи с осигуровките за следващия месец?


# 14
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Цитат
За периодите без осигуряване се взима минималната работна заплата за страната или пропорчионалната част от нея ако не е за пълен месеца
Публикувано на: сряда, 17 декември 2008, 16:48
Публикувана от: SZA

Това означава,че тези пропуски който имам ще се броят все едно,че съм била на мин.раб.заплата и ще бъдат включени в общата сума от която ще се образува,като цифра майчинството ми на месец.
Ако това е така то това е първата добра новина,която чувам от дни Heart Eyes Hug

Така беше досега, надявам се да не са го променили

Общи условия

Активация на акаунт