Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 13 ян. 2009, 21:01 ч.

Майчинството - счетоводно - 15

 • 70 456
 • 1 034
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ:
Ала-Бала
Lady Incandescent
ДейзиГ
Elfita
sis7
gargamela
Стики
  bouquet Hug Peace


Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

Полезни сканирани материали от ДейзиГ - ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ 2008

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - в сайта на НОИ - Контакти

Във форума
- тема за детските
- Тема за програмата „В подкрепа на майчинството”

Справки може да си правите в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично.

Много полезен код!  Peace

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали –
Справки - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   

-   справка за изплатените болнични -
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - "Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН "
https://benefits.nssi.bg/EGN/

-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.asp

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен за заболяване три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90%  от СДБ.

Напр.
Давам го за конкретен месец. За базовите месеци е аналогично - доходите се делят на броя на работните дни за периода и тогава се сравняват.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. от Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2009г, база за неговото изчисляване ще са месеците февруари 2008 - януари 2009г. (A не 7 февруари  2008 – 6 февруари 2009)

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават месечна помощ от Социалните в размер на една минимална работна заплата.


Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.


След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1.   При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2.   На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) - също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.


Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   срочен (със срок за изпитване)
2.   безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. ... във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на детето до навършване на 8-годишна възраст.
Правото за ползването му не може да се прехвърля на другия родител (освен в някои особени случаи).
 Може да се ползва наведнъж или на части всяка не по-малка от 5 работни дни, до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

Последна редакция: ср, 14 яну 2009, 18:07 от Мама Цоцоланка

# 1
 • Мнения: 46
Здравейте!

Имам следната питанка:

В момента съм в отпуск по майчинство. Планирам да се връщам на работа преди да са изтекли 2-те години. Остават още около 10 месеца майчинство, които искам да прехвърля на майка ми.

При нея, обаче ситуацията е следната: Тя работи на срочен трудов договор (по чл. 66), който всяка година изтича на 31.12 и на 01.01 се подновява с нов срок за една година и така всяка година. Тази година обаче нейните работодатели са решили от 01.01. да подпишат поредният срочен трудов договор, но за 6 месеца. Той ще бъде подновен отново след изтичането им, евентуално  .

Искам да й прехвърля моето майчинството от 01.03. Какво ще се случи с нея и прехвърленото й майчинство след изтичането на 6 месечният и трудов договор.

Възможно ли е работодателят да откаже да поднови договорът и (с мотив майчинството например или друга причина)?
и
Какво ще се случи с майчинството ми за м. юли, м. август, м. септември, м. октомври и м. ноември ако на майка ми не и бъде подновен договорът?

Възможно ли е аз отново да се върна от работа за д си го ползвам? (този въпрос не е много логичен, но го задавам с цел да разбера всички възможни варианти, които биха могли да възникнат при тези обстоятелства)

Крие ли риск това за майка ми да си загуби работата по този начин?

Много въпроси   Отговорите, на които живо ме интересуват!

 

# 2
 • Мнения: 1 540
Чудесна и полезна тема! Включвам се да следя новостите. Поздрави на отзивчивите и помагащите!

# 3
 • Мнения: 14
Аз съм в отпуск за отглеждане на малко дете до 2г. Днес получих съобщение от НОЙ за преведено обезщетение (предполагам за месец декември), вместо 220лв-33лв. знае ли някой, защо се получава така?

# 4
не съм добър математик но за това пък си има счетоводители  bouquet ... моята ми каза че трябва да взема майчинство 750 лв за декември но до сега са ми преведени само някакви си 130 лв които са последния болничен от педиатъра newsm78 . бавят ли се толкова парите или да ходя в нои да питам какво става???  благодаря предварително!  bouquet   bouquet   bouquet

# 5
 • Мнения: 188
Здравейте, мили момичета! Въпроса ми е по-скоро правен, отколкото свързан със счетоводството, но ще ви бъда безкрайно задължена, ако можете да ми помогнете!  bouquet

На 30.10.2008год. "работодателят" решава да актуализира заплатите на служителите си от дата 01.10.2008г, т.е. със задна дата. От 24.10.2008г. аз излизам в болничен поради кръвоизлив.........не е нужно да изпадам в подробности. На 27.11.2008год. се връщам на работа и до момента все още работя. Но заплатата все още не ми е актуализирана Cry
Има ли срок, в който на завърналите се на работа трябва да бъде коригирана заплатата?
Има ли закон, въз основа на който да поискам индексиране на заплатата си час по-скоро, дори и със задна дата?


Благодаря ви предварително!

# 6
 • Мнения: 3 835
А ти не си ли повдигала въпроса?

Работодателят може по своя инициатива да повиши възнагражденията на служителите. Може и със стара дата, но е желателно в рамките на месеца.

Защото ако на всички ги е повишил, а на теб не - си е чиста дискриминация.

Съветвам те да му припомниш, че не са ти актуализирали заплатата. Може просто да са пропуснали!
Успех!  Peace

# 7
 • Мнения: 3 835
Аз съм в отпуск за отглеждане на малко дете до 2г. Днес получих съобщение от НОЙ за преведено обезщетение (предполагам за месец декември), вместо 220лв-33лв. знае ли някой, защо се получава така?

Значи, НОИ е абревиатура - Национален Осигурителен Институт.  Peace

Тази година още не са превеждали обезщетения. Надявам се в четвъртък да започнат.

# 8
 • Мнения: 188
Стики, много ти благодаря, че веднага се отзоваваш Simple Smile , защото наистина ми е спешно и много мъчно.
Да, на всички е увеличена заплатата. Аз също си мислех, че и мен трябва да ме хване, защото съм в болничен едва от 24.10. т.е. изработила съм си почти месеца......но... Понеже в допълнителните споразумения пише: "Днес, 30.10.2008г. страните решиха......считано от 01.10.2008г....." затова преглътнах обяснението, че нямам такова споразумение и трябва да изчакам събирането на комисията за разглеждането на няколкото останали случая, подобни на моя. Комисията се събра някъде декември месец. Първоначално ми казаха, че щели да го пуснат, даже и със задна дата /т.е. от 01.10./ После разбрах, че комисията била върнала моя случай и щяло да стане от 01.12. Днес, прекият ми ръководител ми съобщи, че индексирането щяло да стане от 01.01., защото този от когото зависели парите бил в отпуск, защото този който трябвало да придвижи докладната я предал на някой който пък не я доставил на подходящото място.............общо взето извинения, които за мен нямат никакво законово основание.
Затова търся закона, който урежда индексирането на заплатите, за да мога поне писмено да отправя молбата си за актуализация или поне да получа ЗАКОНОВ отказ за това!

# 9
 • Мнения: 3 835
Единственото, което мога да ти подскажа е Законът за защита от дискриминацията, но това е в случай че загрубеят нещата
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223

# 10
 • Мнения: 188
Благодаря!
Точно си мислех как да формулирам молбата си на базата на "Наредбата за структурата и организацията на работната заплата", като намекна и за "Закона за защита от дискриминация" Wink
Майтапя се естествено, но определено ще взема нещата в свои ръце вместо да разчитам на прекия си ръководител. Само дано не го приеме лично! Ще падне четене!
Много благодаря, Стики!
Спокойна нощ!

# 11
 • до Пловдив
 • Мнения: 278
 Hug

# 12
 • Мнения: 4 406

При нея, обаче ситуацията е следната: Тя работи на срочен трудов договор (по чл. 66), който всяка година изтича на 31.12 и на 01.01 се подновява с нов срок за една година и така всяка година. Тази година обаче нейните работодатели са решили от 01.01. да подпишат поредният срочен трудов договор, но за 6 месеца. Той ще бъде подновен отново след изтичането им, евентуално  .


нямаше ли нещо ново в продължителността на договорите- мисля, че само първият договор може да е срочен, а после, ако продължават трудовите взаимоотношения- задължително постоянен?

# 13
 • Sandhausen, Germany
 • Мнения: 4 115
Здравейте момичета,
Бременна съм, като термина ми е 06.06. Налага ми се обаче да си пусна болничен от сега / фирмата е пред фалит и иначе ще ме съкратят/. Интересува ме кои 12 месеца ще ми вземат после за майчинството? Ще влизат и тези няколко месеца болничен или ще вземат периода от преди болничния?

# 14
 • София-Младост
 • Мнения: 16 574
 Hug

Общи условия

Активация на акаунт