Информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

  • www.bg-mamma.com
  • Мнения: 551
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
   
Наименование     "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ     201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон     0886 604 592
E-mail     info@neg.bg
Уебсайт     www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД     415012


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
   
Наименование     Адвокатско дружество "Димитрова и Стайкова"
ЕИК/БУЛСТАТ     176667645
Седалище и адрес на управление     гр. София, п.к. 1000, ул. "Георги Бенковски" № 37, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, п.к. 1000, ул. "Георги Бенковски" № 37, ет. 1
Телефон     +359 878 73 11 83
E-mail     n.staikova@dsp.bg
Лице за контакт     адв. Невена Станимирова Стайкова


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
   
Наименование     Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg


"НЕГ.БГ" АД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на платформата bg-mamma.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•   Изрично получено съгласие от Вас като потребител на платформата;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата bg-mamma.com, включително за следните цели:
•   създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на платформата;
•   подобряване на представянето на публикациите в платформата;
•   статистически цели за подобряване на платформата;
•   защита на информационната сигурност.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение на целите на обработване;
•   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
•   изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на платформата BG-Mamma за следните цели:

•   Регистрация и участие на потребител в платформата
За използване на платформата BG-Mamma Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители на платформата от другите участници, от трети лица и от дружеството. Регистрацията и създаването на профил за използване на платформата не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, като имате възможност да преглеждате съдържанието в платформата.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията "Регистрация и участие на потребител в платформата" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

•   Регистрация и участие в събитие
За участие в събития, организирани от Дружеството, ние събираме лични данни от лицата, които желаят да вземат участие и да присъстват, за установяване на тяхната самоличност и идентифициране в списъка с участници в събитието. При изразено от Вас желание ние можем да Ви изпращаме информация за бъдещи събития, които биха представлявали интерес за Вас. Регистрацията за участие в събитието се извършва на място в офиса на Дружеството или по имейл преди началото му, съгласно условията за провеждането му.
Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват, и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

•   Организиране на игри и изпращане на награди – За потребителите, които са спечелили награди при участие в някоя от нашите игри, томболи, конкурси и други, ние събираме и обработваме предоставените от Вас данни, за да Ви изпратим спечелената награда. Наградата може да бъде изпратена от нас или от наш партньор, както и чрез куриерска фирма. При изразено от Вас желание ние можем да запазим предоставените от Вас данни за доставка на наградата занапред. Предоставянето на данни за изпращане на наградата се извършва, след като Ви изпратим уведомление, че сте спечелили, с искане за необходимата информация.
Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

•   Изпълнение на Процедура с искане за изтриване на публикация - В случай, че потребител, направил публикация, която е поискано да бъде изтрита, поддържа изразеното в нея.

•   Получаване и разглеждане на Уведомления за наличие на конкретна информация, която дадено лице счита за незаконна - Задължение на   форумната платформа BG-Mamma по Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19.10.2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•   Данни: Ваши индивидуализиращи данни - електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), Псевдоним/Потребителско име, а три имена, адрес и телефонен номер (при регистрация и участия в събития и/или при регистрация и участие в игри и предоставяне на награди и/или при изпълнение на Процедура с искане за изтриване на публикация и др.)

•   Цел, за която се събират данните:
 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
 2) За целите на регистрация на потребител в платформата;
 3) За целите на представяне на потребителя пред другите потребители на платформата и достъп до потребителския му акаунт;
 4) За регистрация и участия в събития;
 5) За регистрация и участие в игри и предоставяне на награди;
 6) За целите на изпълнение на Процедура с искане за изтриване на публикация - в случай, че потребител, направил публикация, която е поискано да бъде изтрита, поддържа изразеното в нея.

•   Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в платформата (или чрез настройките в профила си, ако акаунтът Ви е създаден преди 24.05.2018 г.).
•   Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да четете публикации в платформата, но е необходимо, ако желаете да публикувате теми и коментари в платформата и/или при регистрация и участие в събития и/или при регистрация и участие в игри и предоставяне на награди и/или да не бъде изтрита Ваша публикация, за която е отворена Процедура с искане за изтриване на публикация.
•   Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за пол, местожителство, рождена дата, профил в социална мрежа (Facebook), лична уебстраница или блог, както и данни за деца на потребителя на платформата (данни за термин на раждане; рождена дата на дете на потребител; пол на дете; име на дете).
•   Цел, за която се събират данните: Представяне на потребителя пред другите потребители на платформата и допълване на информацията в потребителския му акаунт.
•   Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в платформата.
•   Предоставянето на тези данни не е задължително, за да четете в платформата, и не е необходимо за публикуване на публикации в платформата.
•   Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания
•   Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
•   Основания за обработка на данните: основанието е съгласие на лицето – чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира, без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
•   Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•   разкриват расов или етнически произход;
•   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•   генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

(4) Вие можете доброволно да споделите следната информация, свързана с Вашето дете, с останалите потребители на платформата BG-mamma за целите на подобряване на потребителското преживяване и информиране на останалите потребители на платформата чрез допълване на профила си в платформата:
a)   Данни за термин на раждане;
b)   Рождена дата на Вашето дете;
c)   Пол на Вашето дете;
d)   Име на Вашето дете.

(5) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в платформата, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване и изпращане на формуляра за оттегляне на съгласие за целите на обработка (Приложение 1).

(2) Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да се отрази на вече направените от Вас публикации с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в платформата, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате платформата единствено за четене, но не и за публикуване.

(4) В случай че желаете отново да използвате платформата като активен потребител, следва да заявите желанието си за активиране на стария профил, като предоставите имейл адрес, с който да бъде асоцииран или да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте оттеглили съгласието си, в съответствие с Правилата за ползване на платформата.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

(2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•   Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
•   Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•   личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•   за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•   за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
•   информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
•   публикациите, които сте направили в платформата bg-mamma.com;
•   техническа информация за функционирането на платформата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да попълните и изпратите формуляра с искане  да бъдат изтрити Вашите данни (Приложение 2);

(5) При завършване на процедурата копие от искането се изпраща на имейл адреса, с който сте се регистрирали в платформата.

(6) След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, а Вашето Потребителско име/Псевдоним, под което сте правили публикации в платформата, ще бъде анонимизирано.Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•   Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•   Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в платформата bg-mamma.com. Вашият профил ще бъде "деактивиран" и информацията в него няма да е видна за останалите потребители, а ние няма да извършваме обработка на Вашите лични данни.

(3) Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си чрез въвеждане на имейл/потребителско име и потребителска парола.

(4) В случай че желаете отново да използвате платформата като активен потребител, но с различен профил, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте ограничили обработването, в съответствие с Правилата за ползване на платформата.Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на платформата, директно през Вашия профил.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•   е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•   е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•   уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Други разпоредби

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация, или директно от раздел Лични данни във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.Приложение № 1
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име:
Вашето потребителско име в BG-Mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
☐ Всички, предоставени от мен лични данни
☐ Само на тези данни: …………………………………………………………….
за следните цели:
☐ Следните цели: …………………………………………………………….
☐ Всички цели
☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето: ………………………….
Приложение № 2
Искане "да бъда забравен" – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име:
Вашето потребителско име в BG-Mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
   

Подпис на лицето:…………………………. 
Приложение № 3
Искане за преносимост на лични данни

Вашето име:
Вашето потребителско име в BG-Mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля всички, свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:
☐ Е-mail: ........................................
Администратор – приемащ данните: ........................................
Наименование ........................................
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД) ........................................
E-mail ........................................
API интерфейс ........................................

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
☐ XML
☐ JSON
☐ CSV
☐ Друг: ......................................

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/на посочения от мен администратор:
☐ На посочения e-mail или чрез API ........................................
☐ На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg

Подпис на лицето: ………………………….
Приложение № 4
Искане за коригиране на данни

Вашето име:
Вашето потребителско име в BG-Mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон     0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование     Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Последна редакция: пн, 29 яну 2024, 10:33 от BG-Mamma™

# 1
  • www.bg-mamma.com
  • Мнения: 551
Политика за бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)

Бисквитката е кратка, обикновено текстова информация, изпратена до браузъра на потребителя от посетен от него уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението и настройките му.

Бисквитките се създават, когато браузърът на потребителя зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация до браузъра, който след това създава текстов файл.
Всеки път, когато потребителят се върне на същия уебсайт, браузърът извлича и изпраща информацията от този файл на сървъра на уебсайта.

Бисквитки се създават не само от уебсайта, който потребителят преглежда, но и от други уебсайтове, които показват реклами, от вградени функционалности на други доставчици или други елементи на страницата, която се зарежда.


За какво се използват бисквитките
 
Бисквитките се използват за много цели – да се съхранят данните за вход, така че потребителят да може да влиза и излиза от уебсайта, без да се налага да въвежда отново и отново същата информация за удостоверяване, да се запомнят предпочитанията и настройките на потребителя за изглед, шрифт, език на сайта, да бъдат предлагани релевантни на неговите интереси реклами и препоръки за съдържание, за водене на статистика на посещенията и начина на взаимодействие с дадена страница, за предотвратяване на измами и др.
Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от потребителите.
Според периода, в който се съхраняват, бисквитките могат да бъдат Сесийни (временни) и Постоянни.
Сесийните бисквитки съхраняват информация, докато потребителят сърфира в даден уебсайт и позволяват направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Сесийните бисквитки са временни и тяхното действие приключва, когато потребителят затвори браузъра/браузърния прозорец или излезе от сайта.
Постоянните бисквитки остават запаметени на потребителското устройство за определен период от време след приключване на потребителската сесия на сайта и позволяват потребителските предпочитания и настройките да бъдат “запомнени” при следващо посещение.

Повече информация за бисквитките можете да намерите тук http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.htmlВидове бисквитки, които използваме
 
Задължителни (есенциални) бисквитки

Задължителните бисквитки са необходими за работата на уебсайта и за услуги, които изрично сте поискали (напр. запомняне на Вашите идентификационни данни за вход).
Те са необходими, за осигуряване на правилното изпълнение на предлаганите от нас функционалности и нормалното предоставяне на услугите ни.
За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие – без тези бисквитки не бихме могли да Ви предоставяме и поддържаме сигурността на нашите услуги.


Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са абсолютно задължителни за достъпване и използване на уеб сайта, но ни позволяват да персонализираме и подобряваме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите услуги. Чрез тези бисквитки запаметяваме Вашите предпочитания за визуализация на различни елементи от страниците, препоръки на съдържание спрямо Вашите интереси и други персонализирани настройки.
Някои функции на сайта не могат да бъдат изпълнявани без тези бисквитки.


Рекламни бисквитки

Рекламните бисквитки използват информация за начина, по който използвате нашия сайт - страниците, с които взаимодействате или начина, по който реагирате на реклами, за да изградим профил, базиран на Вашите интереси и да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания.
Част от този вид бисквитки могат да принадлежат на трети страни – доставчици на външни услуги, които са интегрирани или ползваме в сайта.
Тези бисквитки са анонимни - не могат да Ви идентифицират като субект на данни – физическо лице. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да следи статистиката за показванията и ефективността на неговата реклама, като някои от тези бисквитки биха могли да позволят на рекламодателя да персонализира рекламите си към Вас, когато посещавате други уебсайтове.
 

Бисквитки на трети страни

Бисквитките от трети страни не са пряка част от уебсайта - те се управляват от външни компании, чиито услуги ползваме и не се контролират от нас.
Позволяваме на оторизирани трети страни (напр. Google Analytics, Google Ad Manager и др.) да генерират и използват техни бисквитки при посещението Ви на нашите страници за целите на услугите, които те ни предлагат.
Най-често това са рекламни бисквитки с цел отчитане на ефективността на сайта и излъчените реклами, както и бисквитки за статистически цели, идентифициране на програмни грешки, разпознаване на грешни линкове и др. потенциални проблеми при ползването на сайта.
Информацията, предавана чрез тези бисквитки, е анонимизирана и не се извършва разкриване на лични данни на трети лица.


Управление и изтриване на бисквитки

При първоначално посещение на нашия сайт можете да изберете кои от опционалните бисквитки да приемете или откажете.
(Чрез настройките на Вашия браузер можете да настроите да се отхвърлят всички бисквитки, но това би довело до невъзможност за предоставяне на част от нашите услуги към Вас и би ограничило до голяма степен или напълно възможността да ползвате функционалностите на нашия сайт.)

По всяко време можете да изтриете избрани или всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство.

Повече информация за това как да забраните/разрешите всички или избрани бисквитки на Вашия браузър, можете да прочетете на следните страници:

Изчистване, разрешаване и управление на „бисквитките“ в Chrome

Настройките на бисквитките на Firefox

Управление на бисквитките на Safari

Бисквитки в Microsoft Edge

Общи условия

Активация на акаунт