Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 13 ноем. 2008, 16:41 ч.

Майчинството - счетоводно - 13

 • 68 507
 • 1 074
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  bouquet Hug Peace

Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.

6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

Полезни сканирани материали от ДейзиГ - ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ 2008

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - тук
Във форума
- тема за детските
- тема за програмата В подкрепа на майчинството

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично .
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили, както и дали са ви предадени болничните.
Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали – В сайта на НОИ - е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/]https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink
-   справка за изплатените болнични - https://benefits.nssi.bg/EGN/
-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/]https://benefits.nssi.bg/detailedegn/


Много полезен код!

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите.
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили.


Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
- като самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма. Тук майката трябва да се осигурява върху високия процент. Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.
- свободни професии
- земеделски производители

(С последните две не съм запозната.)

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!
Минималното обезщетение е 220лв. За 2008г.

След 315-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 220лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 8.64лв. месечно.

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е обезщетението, което ще ви преведат от НОИ.
Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на шестте базови месеци?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението за болнични.
Тук е съществената разлика, както видяте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Всичко това за 6 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (6-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 80% (или 90% при бременност и раждане) от СДБ.

Напр.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. От Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Тази база не се променя.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2008г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2007 - януари 208г. (A не 7 август – 6 февруари)

315-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!


Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 220лв. Месечно.
Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен).

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   със срок за изпитване
2.   срочен
3.   безсрочен

1.   По време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

2.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (315 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

3.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части, като работодателят трябва да е уведомен за него 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 6% от 240лв. за 2008г.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.

При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск."

Последна редакция: чт, 13 ное 2008, 16:48 от AnMary

# 1
 • Мнения: 264
Не знам дали тук трябва да си задам въпроса, ако не-  извинявам се предварително. Върнаха ми последния, третия болничен от НОИ, заради грешка допусната от педиатъра, който го написа. След коригиране го представихме отново в НОИ. Знае е ли някой от вас след колко време трябва да ми го изплатят, минаха вече 10 дена от последното му представяне. На някой случвало ли му се е да му бъде объркан болничния лист. Благодаря ви предварително!

# 2
 • Бургас
 • Мнения: 2 351
Здравейте мили мами,

имам нужда от вашата професионална помощ.  Praynig
На 20 декември синът ми навършва две години и бих желала след това да си пусна натрупалия се до момента платен отпуск. От няколко места ми казват, че за да стане това трябва да отработя 10 дни мисля в месеца преди детето да навърши 2 години т.е. при мен е ноември. Когато обаче отидох в нашата служба да попитам какво трябва да направя, ми казаха, че ако си пусна отпуската веднага след привършване на майчинството т.е. от 20.12 без да работя ще получавам заплатата, която съм получавала преди да изляза по майчинство. Ако искам да получавам заплатата, която ми се е актуализирала през периода на майчинството /с 50 лв повече/, трябва да отработя един месец, и то след като ми приключи майчинството. Аз за себе си реших, че не си заслужава просто да работя един месец ....
Притеснявам се обаче да не се сгафи нещо, защото когото съм питала всеки ми казва, че се отработват 10 дни.....

Въпросът ми е има ли законодателен акт, в който е уреден този въпрос...Искам да го прочета и да им го покажа писмено, черно на бяло, за да не стане някакво недоразумение....
Благодаря ви предварително. Ще съм благодарна, ако ми кажете как се решава този въпрос и да не би всяка организация индивидуално да го решава  newsm78

# 3
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Не знам дали тук трябва да си задам въпроса, ако не-  извинявам се предварително. Върнаха ми последния, третия болничен от НОИ, заради грешка допусната от педиатъра, който го написа. След коригиране го представихме отново в НОИ. Знае е ли някой от вас след колко време трябва да ми го изплатят, минаха вече 10 дена от последното му представяне. На някой случвало ли му се е да му бъде объркан болничния лист. Благодаря ви предварително!

Срока за плащане е до 15 дни от датата на представяне на всички необходими документи вярно попълнени

# 4
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Здравейте мили мами,

имам нужда от вашата професионална помощ.  Praynig
На 20 декември синът ми навършва две години и бих желала след това да си пусна натрупалия се до момента платен отпуск. От няколко места ми казват, че за да стане това трябва да отработя 10 дни мисля в месеца преди детето да навърши 2 години т.е. при мен е ноември. Когато обаче отидох в нашата служба да попитам какво трябва да направя, ми казаха, че ако си пусна отпуската веднага след привършване на майчинството т.е. от 20.12 без да работя ще получавам заплатата, която съм получавала преди да изляза по майчинство. Ако искам да получавам заплатата, която ми се е актуализирала през периода на майчинството /с 50 лв повече/, трябва да отработя един месец, и то след като ми приключи майчинството. Аз за себе си реших, че не си заслужава просто да работя един месец ....
Притеснявам се обаче да не се сгафи нещо, защото когото съм питала всеки ми казва, че се отработват 10 дни.....

Въпросът ми е има ли законодателен акт, в който е уреден този въпрос...Искам да го прочета и да им го покажа писмено, черно на бяло, за да не стане някакво недоразумение....
Благодаря ви предварително. Ще съм благодарна, ако ми кажете как се решава този въпрос и да не би всяка организация индивидуално да го решава  newsm78

Кодекс на труда
Чл.177. (изм.,ДВ,бр.100 от 1992 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през които работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.


Ще ви се плати съобразно заплатата през последния месец, в който имате отработени най-малко 10 дни

# 5
 • София
 • Мнения: 4 587
Здравейте, искам да попитам някой дали е успял да отвори сайта на НОИ и да направи справка под браузър, който НЕ е Интернет Експлорър (напр. Мозила Файърфокс или Айсуизъл). Аз опитвам от доста време, но не успявам  ooooh!

# 6
 • София
 • Мнения: 447
Здравейте,имам въпрос.От миналата година поради тежка двуплодна бременост съм в болнични от октомври 2007г. децата си ги родих на 12.03.2008г. имам право на детски защото не надхвърляме 300 лв. на член отсемейството.Самотна майка съм.Имам въпрос тъй като съм била само в болнични какъв доход да подам за 12 месеца назад като се има предвид,че аз вече изпуснах първите 8 месеца да подам тези докуманти и сега реално за 12 месеца назад изобщо нямам доход за деклариране,а само болнични.
За по ясно фирмата в която работя няма как да ми даде служебна бележка за 12 месеца тъй като не съм имала реално доход,а в Декларацията до социалните какво да попълня в графите за 12 месеца?
За предишните месеци няма да си получа назад детските то това е ясно и съм го прочела,но искам да почна да ги получавам от другия месец примерно.

# 7
 • Мнения: 11 610
Здравейте!Аз съм абсолютен новак и така и не можах да открия как да се
включа във форума с мнение или въпрос.Единственото ,което открих е тове
писане на Лично Съобщение.
И така аз прегледах почти основно този
форум , от тук -оттам получих някои отговори ,но някои доста ме
объркаха.Бих искала да си изложа проблема подробно и ако е възможно да
получа възмпойно най-изчерпателен отговор.
 Бременна съм в 4
месец.Терминът ми е 5.05.09.Не живея в Бг,но през December мисля да
се прибирам ,за да родя там.Интересува ме всичко относно това,как и
какво майчинство бих могла да пполучавам.Имам намерение да се
регистрирам със задна дата и да си покривам осигуровките ,за да
получавам майчинство чрез работодател.Но ако не по този начин знам че е
възможно и да се самоосигурявам.От тук proizlizaty и някои въпроси:
1.Трябва
ли трудовия стаж ,респективно осигуряването да са текли през
последните 6 месеца до терминба или може да са били по всяко друго
време?
2.Аз имам 3 години стаж като моряк(регистриран в Моряшки
паспорт ),но не съм се осигурявала за този период.Това може ли да ми
послужи за нещо?Преди това имам редовен осигурителен стаж около 2
години.

Следващият въпрос:тъй като това ще ми е второ дете какъве размерът на едноикратната помощ?

А как стои въпроса с Децките добавки-как и от кого се изплащат(между другото таткото не е Бг гражданин).

Предварително благодаря за отговорите!

 

# 8
 • Мнения: 248
Здравейте момичета!
Съжалявам ако се повтарям с въпроса си,но просто нямам никакво време да чета и да търся.Родих на 01.10.2008 и в социалното ми казаха да подам документи за детски другия месец,т.е. ноември.
Искам да попитам има ли срок за подаване на документите за детски?И още един въпрос-губя ли от това,че ще подам документи по-късно през месеца,а не в началото например?Последен въпрос-с таткото не сме женени-имам ли право на някакви други помощи освен еднократната за раждане и детските?

# 9
 • Мнения: 127
Здравейте,имам следния въпрос:в момента съм в отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 години.Смятам обаче да го прекратя,да се върна на работа за 10 дни и след това да ползвам платения годишен отпуск,който ми се е насъбрал.По време на този отпуск имам ли право на 50%от тези 220лв платено майчинство?Няма да давам детето на ясла-не знам дали това има значение.Благодаря ви предварително!

# 10
 • Пловдив
 • Мнения: 672
Здравейте,имам следния въпрос:в момента съм в отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 години.Смятам обаче да го прекратя,да се върна на работа за 10 дни и след това да ползвам платения годишен отпуск,който ми се е насъбрал.По време на този отпуск имам ли право на 50%от тези 220лв платено майчинство?Няма да давам детето на ясла-не знам дали това има значение.Благодаря ви предварително!
Да имаш право  Hug ,подай си Приложение 4 (по чл.54) от Наредбата....в счетоводството трябва да знаят.
И не забравяш че тези 10 дни които ще отработиш трябва да са ти в предходен календарен месец от отпуската.

# 11
 • Мнения: 3 835
Здравейте!Аз съм абсолютен новак и така и не можах да открия как да се
включа във форума с мнение или въпрос.Единственото ,което открих е тове
писане на Лично Съобщение....

Здравейте,
Първо, със задна дата не може да се регистрирате, още повече че сте извън страната. Трябва да сключите трудов договор и оттогава ще се осигурявате. Другите варианти са да сте собственик на ЕООД, свободна професия, земеделски производител.

Еднократната помощ за раждане на второ дете тази година е 600лв. За 2009г. още не се знае.

А детски добавки дават при брутен доход до 300лв. на човек от семейството. Пак за тази година.

В първото мнение съм написала повече неща!

Мамче, благодаря за новата тема!   bouquet
(Някои от линковете, мисля, не са активни или се дублират)

# 12
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравейте,имам въпрос.От миналата година поради тежка двуплодна бременост съм в болнични от октомври 2007г. децата си ги родих на 12.03.2008г. имам право на детски защото не надхвърляме 300 лв. на член отсемейството.Самотна майка съм.Имам въпрос тъй като съм била само в болнични какъв доход да подам за 12 месеца назад като се има предвид,че аз вече изпуснах първите 8 месеца да подам тези докуманти и сега реално за 12 месеца назад изобщо нямам доход за деклариране,а само болнични.
За по ясно фирмата в която работя няма как да ми даде служебна бележка за 12 месеца тъй като не съм имала реално доход,а в Декларацията до социалните какво да попълня в графите за 12 месеца?
За предишните месеци няма да си получа назад детските то това е ясно и съм го прочела,но искам да почна да ги получавам от другия месец примерно.
Работодателя ти ще издаде служебна бележка, в която ще запише, че в момента си в отпуск поради бременност и раждане и съответно ще запише в нея нулев доход. Дирекция "Социално подпомагане" получава информация от НОИ за изплатените обезщетение по служебен път. Сумите в декларацията ще ги попълниш на място, ако ти ги дадат, ако не те ще си ги сметнат.

# 13
 • Мнения: 74
Здравейте,

Аз живот и здраве ще съм от мами 2009. Приятел на мъжът ми обаче чул вчера по новините / не знам по кои канал/, че щели да отменят изплащането на 90% от трудовото възнаграждение до 9 месечна възраст на бебето от 2009 г. Чули ли сте нещо подобно и имате ли информация по въпроса?
Аз по-скоро знам, че се обсъждаше да стане даже 1 година.

# 14
 • Пловдив
 • Мнения: 18 378
Здравейте, искам да попитам някой дали е успял да отвори сайта на НОИ и да направи справка под браузър, който НЕ е Интернет Експлорър (напр. Мозила Файърфокс или Айсуизъл). Аз опитвам от доста време, но не успявам  ooooh!

Аз отварям с Мозила и нямам проблем.Пита ме дали приемам сертификата.Натискаш временно и влизаш

Общи условия

Активация на акаунт