Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта "NISHANE – потопете се в луксозния и омагьосващ сетивата ароматен свят на Ориента" (“Играта”), която се организира от

1. "НЕГ.БГ" АД (“Организатор”), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Г.С. Раковски“ № 135, вх. Б, ет. 1, по възложение на

2. "Мега Мол Бг" ООД (“Партньор”), ЕИК 200997029, със седалище и адрес на управление: София, бул. Черни Връх 71А, от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.

Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.


І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта "Не пропускайте неустоимите Black Friday промоции на Elinor.bg!" се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 13.11.2023 г. до 23:59 ч. на 26.11.2023 г. (“Период на играта”).

2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица, които имат регистриран профил в уебсайта www.bg-mamma.com, съобразно Общите условия и правила на уебсайта (наричани по-долу “Потребител/и”).

3. Участието в Играта може да бъде осъществено, по следния начин:
В периода от 13.11.2023 г. до 23:59 ч. на 26.11.2023 г. , Потребителите, желаещи да участват в Играта, трябва да публикуват ОТГОВОР на въпросите "Споделете ни кои са вашите най-актуални и желани парфюми за този сезон! Разгледайте онлайн магазина ни и споделете линк към най-желания от вас аромат!", в рамките на темата https://www.bg-mamma.com/?topic=1601875. За да участват в Играта, Потребителите задължително трябва да публикуват конкретен отговор на въпроса.

С поставяне на активна отметка за приемане на Общите условия на определеното за това място и публикуване на отговор, се счита, че Потребителят:
3.1. Приема настоящите Общи условия на Играта, съгласен е с тях, както и че е уведомен, че ще бъде изключен от участие в Играта при неспазването на настоящите Общи условия;
3.2. Се регистрира като “Участник” в Играта. Регистрацията се извършва само веднъж с публикуването на първия конкретен писмен отговор. Последващи публикувани отговори и/или други публикации (отговори, мнения, текстове, изображения и пр.) в темата не се считат за нови регистрации в Играта.

4. От всички Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, двама (2) печеливши (“Печеливши”).

5. Всеки Потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

6. Участниците могат да публикуват отговори, мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно Правилата на www.bg-mamma.com за това.

7. Не се допуска публикуването и/или разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения, които съдържат порнография и/или подтикват към насилие и/или незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка и/или друга недемократична идеология, както и/или подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и/или непълнолетни или предназначени за тях.


ІІ. Получаване на наградата

8. Всеки Печеливш, определен съгласно правилата на т.4 от настоящите Общи условия, ще получи един брой от следната награда - 1 бр. парфюм Xerjoff Erba Pura 100 мл или 1 бр. парфюм Xerjoff Naxos 100 мл.  (“Награда”). Общият брой на Наградите е 2. Наградите се предоставят от Партньора. Стойността на всяка една от наградите е над 100,00 (сто) лева.
8.1. С оглед стойността на Наградата и съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), доходът от предметната награда се считат за облагаем, и Партньорът следва да декларира и да внесе, за своя сметка, дължимия авансов данък върху дохода от наградата.

9.1. Всички Печеливши се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема на 28.11.2023 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. С публикуване на Печелившите по посочения в предходното изречение начин се счита, че Печелившите са уведомени за спечелените Награди. Всеки един от Печелившите получава Наградата си по един от следните начини, по избор на Партньора:
9.1.1. чрез доставка от Партньора на предварително посочен от Печелившия съгласно т.9.2. по-долу адрес, в рамките на 10 (десет) работни дни от изтичане на крайния срок обозначен в темата за предоставяне на данни за доставка на Наградата. Този начин за получаване на Наградата е възможен само за Печеливши, посочили адрес за доставка на територията на Република България. Партньорът извършва доставка на Наградите по начин, какъвто намери за подходящ (куриер, поща или друго);
9.1.2. на място в офиса на Партньора в срок, определен от Партньора.
9.1.3. Организаторът уведомява Печелившите за избрания от Партньора начин на доставка на Наградите, както и дава допълнителни указания, ако има такива.

9.2. Във връзка с доставката на Наградата, всеки от Печелившите следва да предостави на Партньора, чрез Организатора, посредством лично съобщение на страницата www.bg-mamma.com или чрез имейл на адрес: igra@bg-mamma.com своите три имена, телефонен номер за връзка и адрес за доставка, като Организаторът си запазва правото от името на Партньора да изпраща лични съобщения до Печелившите, ако сметне това за нужно.

9.3. Организаторът, посредством изпратените от Печелившите лични съобщения, събира от името и за сметка на Партньора следните лични данни на Печелившите - три имена, телефонен номер за връзка и адрес за доставка. Събраните лични данни се предоставят на Партньора. Целта на събиране на описаните лични данни е извършване на доставки на наградите и изготвяне на приемо-предавателни протоколи за предоставянето им. Партньорът окомплектова Наградите с издадените от него приемо-предавателни протоколи и ги изпраща на Печелившите срещу ангажимент за връщане на подписан от съответния Печеливш екземпляр от приемо-предавателния протокол за целите на счетоводната отчетност на Партньора. В Приемо-предавателния протокол, Печелившият задължително следва да попълни и Единния си граждански номер (ЕГН). Предвид задълженията на Партньора по ЗДДФЛ, задължително условие за получаване на наградата е попълване на ЕГН на Печелившия в Приемо-предавателния протокол.

9.4. Ако някой от Печелившите не изпрати лично съобщение на страницата www.bg-mamma.com или чрез имейл на адрес: igra@bg-mamma.com данните си по реда на т. 9.2. по-горе в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на Печелившите съгласно т. 9.1., на негово място се тегли друг Печеливш от Участниците, съгласно правилата на т. 4 по-горе.

9.5. В случай че Организаторът не успее да осъществи контакт с нито един от Печелившите, съответно Наградите не бъдат доставени, то Наградите остават в полза на Партньора.

9.6. Участниците се съгласяват, че Организаторът има право да използва в платформата www.bg-mamma.com и/или да предава на Партньора, публикуваните отговори/коментари/мнения/отзиви за продукта, които Партньорът може да публикува в тяхната цялост или частично, посочвайки екранното име на Участника, на своята Интернет страница, в профилите си в социалните мрежи, както и чрез други канали на разпространение. Публикациите на Участниците няма да бъдат използвани за продукти, различни от предоставените като Награда в Играта, и/или за друга цел, която е различна от промотирането на предлагания продукт. За използването на отговори/коментари/мнения/отзиви на продукта, направени  от Участник в Играта, не се дължи възнаграждение. Организаторът и Партньорът, могат да използват публикациите на Участниците за описаните в тази точка цели за срок до 6 (шест) месеца след края на Играта, а след това – само с изричното съгласие на Участниците.

10. Печелившите нямат право да получат паричната равностойност на Наградата и/или да заменят същата за други продукти.

11. Получаването на Наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол при получаването ѝ при доставката или чрез обратна разписка (товарителница), подписана от Печелившия.

12. С публикуване на първия си коментар по темата Участникът гарантира изпълнението на условията, описани в т.13 по-долу.


ІІІ. Потребителско име и/или екранно име, използвано в www.bg-mamma.com

13. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското и/или екранно име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име и/или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка и/или други права на интелектуална собственост.

13.1. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него и/или от трето лице чрез използване на потребителското му или екранно име.

13.2. Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп до неговия потребителски профил, както и при вероятност от осъществяването на такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неоторизирано ползване на предоставяните чрез страницата www.bg-mamma.com услуги.


IV. Промени в Общите условия

14. С оглед периодични допълнения и/или промени в Играта и с оглед нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора по всяко време.

15. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com в публикуваната тема и влизат в сила за всички Участници в деня на тяхното публикуване.

16. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично - чрез изпращане на съобщение на следния e-mail на Организатора: igra@bg-mamma.com, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.


V. Права върху интелектуална собственост

17. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко използване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието на интернет страницата в други бази данни или други електронни медии и системи.

18. С регистрирането си за участие всеки Участник се съгласява, че негови потребителски (екранни) имена и изявления могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата Игра.

19. Чрез изпращане на изображение (снимка) и/или отговор/коментар/мнение/отзив на интернет страницата www.bg-mamma.com Участникът декларира, че е запознат с Правилата и условията за ползване за ползване на интернет страницата и се задължава да ги спазва.


VІ. Ограничаване на отговорността

20. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло негова отговорност, като е запознат с всички условия за провеждане на Играта и получаване на Наградата. Организаторът не отговаря за евентуално причинени на Участника при участие в Играта вреди, освен ако същите са причинени умишлено.

21. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратените от Участниците в Играта отговори/коментари/мнения/отзиви и/или материали, под формата на изображения (снимки) и/или текст.

22. Организаторът има право да запазва и/или използва материали и отговори/коментари/мнения/отзиви, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и/или съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите и/или отговорите/коментарите/мненията/отзивите са изискани от съответните държавни органи.

23. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и/или в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора, както и не носи отговорност за действия на Партньора.

24. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения и/или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на неправилно експлоатиране на оборудването на Участника.

25. С приемането на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания или друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

26. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.


VІІ. Временни санкции

27. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до профила, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.
Организаторът има право да осъществява контрол и подбор на публикуваните отговори/коментари/мнения/отзиви, изображения и регистрации, както и да премахва/не публикува отговори/коментари/мнения/отзиви и/или изображения по своя преценка, без да уведомява допълнително Участникa, който е изпратил същите.

28. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника и/или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и отговори/коментари/мнения/отзиви или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или отговори/коментари/мнения/отзиви, пренасяни, използвани, записвани и/или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

29. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът има право да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

30. В хипотезите по предходния член, в случай че на Участник е наложена временна санкция - преустановяване, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение и/или отговор/коментар/мнение/отзив, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.


VІІІ. Обезщетения

31. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.


IХ. Защита на личните данни

32. Във връзка с участието на Участника в Играта, Организаторът има качеството на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от Участника в момента на регистриране на потребителския му профил. Организаторът събира, съхранява и обработва личните данни на Участниците в Играта в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно Политиката за поверителност на Организатора. Правното основание за събиране и обработване на личните данни за участието на Участниците в Играта е член 6, ал. 1, б. “а” – съгласие на Участника за участие в Играта, което може да бъде оттеглено по всяко време.

32.1. Организаторът не предоставя никакви лични данни на Участниците в играта на Партньора, а изцяло самостоятелно организира и провежда играта до етапа на теглене на Печелившите.

33. Партньорът има качеството на администратор на лични данни по отношение на данните на Печелившите, а именно: три имена, адрес за доставка, телефонен номер за връзка и ЕГН.
33.1. Следните личните данни: три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка на Печелившите - се предоставят лично от Печелившите при изпращане на лично съобщение на страницата www.bg-mamma.com или чрез имейл на адрес: igra@bg-mamma.com, съгласно т.9.2. по-горе, като същите се събират от Организатора, в качеството му на обработващ лични данни на Партньора и по възлагане на Партньора във връзка с идентифициране на лицето като Участник и осъществяване на контакт с него за изпращане на Наградата от Играта и изготвянето на приемо-предавателен протокол. Партньорът не използва данните на Печелившите за други цели.
33.2. Следните лични данни: ЕГН - се предоставят лично от Печелившите при попълване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата, като същите се събират с цел изпълнение на задълженията на Партньора по ЗДДФЛ във връзка с деклариране и внасяне на дължимия авансов данък върху дохода от получената награда. Партньорът не използва данните на Печелившите за други цели
33.3. Партньорът има право по свой избор да предоставя личните данни: три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка на трети лица - куриери или пощи с цел доставка на Наградата, за което Печелившият се счита за уведомен.

34. Всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта преди провеждането на избор на Печеливши и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Награда е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.

35. Личните данни, описани в т.33.1. по-горе, се съхраняват от Организатора за срок от 30 (тридесет) дни от предаването им на Партньора. След изтичането на посочения срок Организаторът изтрива или анонимизира личните данни по т.33.1. на Печелившите без ненужно забавяне.

36. По отношение на постове и коментари, направени от Участниците, съдържащи лични данни, както и по отношение на публикуваните списъци с Печелившите, всеки Участник може да заяви изтриване на личните данни в съответствие с правилата на форума.

37. Организаторът и Партньорът си запазват правото да разкриват информация за Участниците в Играта, когато това им е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, трети държави или държавни институции, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван.

38. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:
38.1. Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва посочения метод за контакт с Организатора на e-mail: privacy@neg.bg. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получената награда. Ако спечелената награда е в процес на изпращане до лицето, оттеглянето на съгласието може да бъде направено след нейното получаване.
38.2. Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.
38.3. Участник в Играта може по всяко време да отправи искане, използвайки горепосочените методи за контакт, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.
38.4. Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си “да бъде забравен”, а именно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане на e-mail: privacy@neg.bg .
38.5. Ако спечелената награда е в процес на изпращане до лицето, упражняването на правото “да бъдеш забравен“ може да бъде направено след нейното получаване.
38.6. Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Печелившите може да упражнят правата си спрямо своите лични данни и във връзка с обработването им от Партньора, в който случай следва да се свържат директно с него на имейл адрес: mail@elinor.bg

В случай че Участник в Играта установи неправомерно използване на личните му данни, той може да подаде сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Информация за КЗЛД:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Имейл: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


Х. Други условия

39. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

40. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено с факта на изпращането му от Организатора, дори ако не е било реално получено.

41. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или на части от такива. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

42. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

43. Всички разходи, свързани с участието в Играта на Участника, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора и/или Партньора, са за сметка на Участника.

44. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

45. В Играта нямат право да участват и да получават награди служители на Партньора и Организатора.

Последна редакция: пн, 27 ное 2023, 17:18 от Жaклин