Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

ДЕЦА С ТЕЛК 3

 • 80 482
 • 728
 •   1
Отговори
 • в полите на Балкана
 • Мнения: 3 462
Заповядайте в новата тема!
първа тема

втора тема

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЯВАВАНЕ ПРЕД ТЕЛК:

•   Личният лекар на детето изготвя писмо до ТЕЛК, което някой от родителите носи в Регионалната картотеката на медицинската експертиза и попълва заявление със своите данни. Контакти на ТЕЛК в страната - http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?categoryid=1747&pageid=423 .
•   Получавате по пощата писмо от Картотеката, с което ви насрочват дата, час и място за явяване на детето пред експертна комисия. В писмото се изброяват и документите, които е необходимо да носите.
•   Експертната комисия преглежда детето и съставя досие с копия от всички документи, свързани със заболяването - изследвания, снимки, епикризи и т.н., а също и копия от личната карта на родителя и от акта за раждане на детето. Носят се и оригиналите за сверка. Редът и критериите за решението на комисията са описани в Наредба за медицинската експертиза - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969. В експертното решение се вписват: вид и степен на увреждането (оценка на работоспособността), срок на чуждата помощ (ако е определена такава), срок на решението (1,2,3 години или пожизнено), както и датата на инвалидност.
•   След получаване на решението, имате право да го обжалвате 14-дневен срок или след изтичането му, ако сте съгласни с решението - то се заверява в Картотеката.
•   Ако е определена намалена работоспособност 50 и над 50%, имате право на различни видове помощи и облекчения (вижте по-долу). За всеки вид социална помощ се подава отделна молба – декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Контакти на дирекциите в страната - http://pomosti.oneinform.com/adresi/.
Образци на документите - http://pomosti.oneinform.com/molbi/
•   Извършва се социална оценка, на базата на която се определя месечна добавка за социална интеграция.
•   Помощите се отпускат от датата на инвалидността, вписана в решението на ТЕЛК и се изплащат със задна дата.
•   За да се поднови решението е необходимо месец преди изтичане на срока му да се повтори цялата процедура по явяване пред ТЕЛК (но без гаранции, че ще бъде определен същият процент).

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ:

Закон за семейните помощи за деца (ЗСПД)  - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920
Чл. 6
(6) Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година." (за 2015 - 100 лв)
Чл. 7
(8 ) При условията на ал. 1, т. 1 и 4 (не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца и живее постоянно в страната) месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 4. (за 2015 - 2 х 50 = 100 лв)
Чл. 8д
(1) Право на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат:
1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания;
(2) Размерът на месечната добавка по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, но не може да бъде по-малък от предходната година (за 2015 - 240 лв)

Размерите на помощите се определят ежегодно със Закон за държавния бюджет на Република България.
За 2015 - http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CBA3 … 08673?idMat=90900

Правилник за прилагане на ЗСПД - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456128
Чл. 16
(1)Допълнителна еднократна помощ за дете с трайни увреждания по чл. 6, ал. 6 ЗСПД се отпуска след подаване на нова молба-декларация и приложени към нея удостоверение за раждане на детето и копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) Правото за получаване на допълнителна еднократна помощ по ал. 1 възниква от датата на инвалидизиране, когато трайното увреждане е установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, до навършването на 2-годишна възраст на детето.

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община -
http://kg.sofia.bg/isodz/sdoc/prot19.html
2.2. Класиране
2.2.4. Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба.
2.2.11. Класирането на деца от 10 месечна до тригодишна възраст с нарушен слух и имплантиран кохлеарен имплантант за прием в профилирана ДЯ №35 за деца с нарушен слух - район „Триадица" се извършва от директора на ДЯ № 35. Родителите представят медицински документ - решение на ДЕЛК. Приемат се до 4 деца с нарушен слух в една група. Информация за класираните деца се подава от директора на ДЯ в ИСОДЗ.
Класирането на деца за прием в специални детски градини и специални групи /"Целодневна детска градина с интегрирано обучение №112 - район „Витоша", Логопедична детска градина № 134, ЦДГ № 124 със специална група /деца, болни от диабет/ - район „Красно село", Целодневна детска градина № 56 с логопедични групи - район „Лозенец", ЦДГ № 17 и ОДЗ № 59 със специални групи - район „Младост", ОДЗ № 61 със специална група — район „Слатина", ЦДГ № 13 със специални групи -район „Люлин", ОДЗ № 25 със специална група - район „Банкя"/ се извършва от специализирана комисия. Информация за класираните деца се подава от директора на ОДЗ или ЦДГ в ИСОДЗ.

Коментар: за прием на дете с увреждане се подават документи на място в самата градина, а не през онлайн системата за кандидатстване.


Раздел III.
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински  социални услуги

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община - http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=75
Чл. 39.
(1) Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 година. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Наредба № Н-19 за условията и реда за освобождаване от винетни такси при ползване на републиканските пътища - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135609789
Чл. 1.
(1) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.
(3) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.
Чл. 2.
(1) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.
(2) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(4) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка).

Коментар: Когато винетката се предоставя на дете с увреждане, е необходимо и копие от удостоверението за раждане на детето, тъй като номерът се вписва в заявлението –декларация.

Абонаментни карти за градския транспорт в София за хора с увреждания, както и техният придружител, когато имат право на такъв - http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/46/tarifa

Цени на месечните карти за всички линии в София:
•   Карта за деца до 7 години - безплатна (заплаща се 2 лв. за самата карта)
•   Карта за хора с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70.99% - 20 лв.
•   Карта за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90% без право на чужда помощ - 6 лв.
•   Карта за хора с увреждания с намалена работоспособностнад 90% с право на чужда помощ, неползващи придружител - 6 лв.
•   Карта за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90% с право на чужда помощ, ползващи придружител - 8 лв.
В картата се вписват имената на двама придружители, заедно с които може да се ползва картата.
Необходими документи за издаване на картата: копие от решение на ТЕЛК, снимка на детето / лицето с увреждания.

Наредба за организация на движението на територията на Столична община - http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=55

Раздел 3.1. Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
Чл. 91.  Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община:
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.
6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Закон за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/laws
Раздел V. Социално-икономическа защита
чл. 42
(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според   индивидуалните   им   потребности   съобразно   степента   на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.
(2) Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:
1. транспортни услуги;
2. информационни и телекомуникационни услуги;
3. обучение;
4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
5. достъпна информация;
6. наем на общинско жилище;
7. диетично хранене и лекарствени продукти.
Чл. 42а.
Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лицата:
1. със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
2.   с   трайни   слухови   и/или   зрителни   увреждания,   довели   до   намалена работоспособност 71 и над 71 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 5 (достъпна информация).
Чл. 42б.
Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания:
1. с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 3 (обучение);
2. със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
3. с над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ - по чл. 42, ал. 2, т. 2 (информационни и телекомуникационни услуги).
Чл. 42в.
Децата с определени вид и степен на увреждане имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 1, 3 и 5 (транспортни услуги, обучение и достъпна информация).
Чл. 42г.
(1) Лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с определени вид и степен на увреждане и военноинвалидите имат право на добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 (балнеолечение), която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
(2)  Лицата  с  трайни  увреждания  с  определена  чужда  помощ  получават двойния размер на добавката по ал. 1 за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.
Чл. 42д.
Децата със 71 и над 71 на сто определени вид и степен на увреждане имат право и на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 2 (информационни и телекомуникационни услуги).
Чл. 42ж.
Лицата с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и децата с определени вид и степен на увреждане имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 (диетично хранене и лекарствени продукти) при условия и по ред, определени с наредба  на министъра  на здравеопазването  и министъра  на труда  и социалната политика.

Чл. 44.
(1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4.  придружители   на  лица  с  увредено   зрение,   лица  със   затруднения   в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства,  интерпретатори-придружители  на лица  със  слепо-глухота  и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания  съобразно  своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(3) Размерът на целевите помощи  по  ал. 2 се определя  по методика  и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра  на финансите,  министъра  на икономиката,  енергетиката  и туризма и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и управителят на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм  за  взаимодействие   при  осъществяване   на  дейностите,  свързани  с целевите помощи по ал. 2.
(5)   Условията   и   редът   за   отпускането,   изплащането,    изменянето    и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/rules/689-pravprilzihu
чл. 28
Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (за балнеолечение) се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

Коментар на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=44554
Разписаните по-горе текстове в ЗИХУ и ППЗИХУ, не конкретизират необходимост от спецификация за предоставена определен вид стока (услуга), както и задължителни изисквания за съдържанието на разходооправдателните документи, касаещи лицето с увреждане или неговия придружител, когато ползват такъв. Определени специализирани лечебни заведения издават фактури за извършени услуги, в които е вписано „комплексна здравна услуга”.
„Комплексната здравна услуга” представлява комплексната цена на един болничен престой на пациент разписана от филиалите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД), която включва: нощувка, храна, медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването и застраховка. В този смисъл, когато са налице доказани обстоятелства за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги от правоимащото лице, удостоверени с коректно издаден разходооправдателен документ, добавката следва да се изплати.
Освен услугите на Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, можете да ползвате услугите на "СБР-НК" ЕАД, както и на частни фирми, предоставящи рехабилитационни услуги, като във фактурата е необходимо да бъде отразено проведеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, както и присъщите разходи за тази дейност, при условие, че не са ползвани на друго правно основание.
По смисъла на чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ се изплащат всички разходи на придружителя, които са били задължителни и обвързани с ползването на правото на обслужваното от него лице с увреждане. Това са – нощувка, храна, застраховка и при необходимост задължителни такси. Разходи на придружителя за собственото му медицинско обслужване, балнеолечебни и рехабилитационни процедури не са от типа задължителни и обвързани и не се изплащат.
В случаи, при които лице или дете с увреждане е ползвало балнеолечение и рехабилитационни услуги по Клинична пътека и без да прекъсва престоя си е продължило на собствени разноски балнеолечебни процедури, следва да се отпусне месечната добавка за социална интеграция по чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ, ако са спазени критериите за отпускането й за периода на предстой извън този на Клиничната пътека.

Специализирани болници за рехабилитация и профилактика в страната - http://www.rehabilitation.bg/bg-us-zabolyavaniya.php

Последна редакция: пт, 06 ное 2015, 19:40 от мамаРаче

# 1
 • в полите на Балкана
 • Мнения: 3 462
Моля, хората имащи информация за:

приема в общински детски заведения и училища
градски транспорт
местни данаци и такси

Да ми предоставят линкове за да редактирам първия пост. В него информацията за тези неща е само за Столична община.
Благодаря ви. bouquet


# 2
 • Мнения: 5 495
Лично аз призовавам първо да се чете първи пост , а после ако има нещо неясно да се пита  Peace

# 3
 • Хасково
 • Мнения: 5 488
Благодаря за темата!  bouquet

Магнитче, задължително се снабди с този документ (предполагам, че е в архива с документи при ЛЛ на детето). Въобще - няма излишни документи, напротив! Още повече, че е свързан точно с диагнозата, това ще ви помогне да си върнете парички назад (на нас ни изплатиха за повече от година назад). Аз лично всички документи налични съм представяла, по-добре да има излишни, отколкото да не дам нещо, което ще е от полза за решението и датата на инвалидизация  Peace
Дано да е добре момиченцето ти  Hug

# 4
 • Мнения: 470
Благодаря за темата   bouquet 

И аз имам един въпрос,предварително се извинявам ако е често задаван: Подадох документи в СП през юни,догодина пак ли през този месец трябва да подам?

# 5
 • Мнения: 5 495
Ако ТЕЛК-а е за една година, първо трябва да подновите ТЕЛК-а. Ако е за повече, не се подават наново документи, освен за детските - те се подават всяка година. Само, че има някакви изменения /в молбата формуляр/ и май всички ще подаваме наново документи за детски януари месец  ooooh! Т.е. няма да чакате юни, а още януари  Peace

Като наближи времето най-вероятно тука в темата ще го разкостим този въпрос и ще се напомним взаимно  Laughing

# 6
 • Мнения: 1 069
Благодаря за новата тема.

# 7
 • София
 • Мнения: 10 657
Про педиатъра няма никакъв документи за катарактата й.  Самата аз си я заведох на офталмолог без направление,  според нея беше излишно. Та документи има в частната клиника. Опасявам се, че може и да не ми дадат, защото не я оперирахме там.  Ще опитаме все пак..

# 8
 • Мнения: 646
Здравейте! Как се определя, дали детето е за ТЕЛК? Ние сме родени с бъбречна "особеност". Единия бъбрек е два пъти и половина по-голям от другия, който пък е недоразвит. Тя е на 6, а той е като за 1-годишно дете. Бъбреците имат и връзка помежду си, оттам прави инфекции, да не говорим за купищата забрани, които има.

Какво да правя? Моля, посъветвайте ме!

# 9
 • Мнения: 275
Здравейте! Как се определя, дали детето е за ТЕЛК? Ние сме родени с бъбречна "особеност". Единия бъбрек е два пъти и половина по-голям от другия, който пък е недоразвит. Тя е на 6, а той е като за 1-годишно дете. Бъбреците имат и връзка помежду си, оттам прави инфекции, да не говорим за купищата забрани, които има.

Какво да правя? Моля, посъветвайте ме!
Ако питаш педиатъра /а те в повечето случай не са наясно/ би следвало да те насочи.
По принцип повечето заболявания са за ТЕЛК /изключвам настинки, плевмонии и т.н лечими състояния/ въпросът е дали заболяването ти е под или над 50%. Има си таблица с ориентировъчни проценти за съответните заболявания и от там нататък всичко е в ръцете на комисията.

# 10
 • София
 • Мнения: 2 367
Записвам се да следя новата тема и се включвам с един въпрос. Минахме TEЛК през май тази година и имаме 50 % за 1 една година, но датата на инвалидизация е 01.03.2015. Питането ми е кога трябва да подготвя документи за подновяване за март или за май, както и какви документи да приложа ако детето не е лежало в болница за тази година, с астма е и е на непрекъсната терапия?

# 11
 • Мнения: 5 495
За май ще си гласите документи. А щом ДИ ви е било от март е трябвало да ви платят пари назад за 2 месеца. Подайте си молба за преосвидетелстване 3 месеца преди да изтече ТЕЛК-а, т.е. февруари месец  Peace. Ако детето не е лежало в болница, то ще се снабдите с етапна епикриза от наблюдаващия го д-р.

# 12
 • София
 • Мнения: 318
Да следя bouquet

# 13
 • София
 • Мнения: 2 367
За май ще си гласите документи. А щом ДИ ви е било от март е трябвало да ви платят пари назад за 2 месеца. Подайте си молба за преосвидетелстване 3 месеца преди да изтече ТЕЛК-а, т.е. февруари месец  Peace. Ако детето не е лежало в болница, то ще се снабдите с етапна епикриза от наблюдаващия го д-р.
Да, изплатиха ни 3 месеца назад. Много благодаря за бързия и компетентен отговор

# 14
 • София, Люлин-8
 • Мнения: 1 760
Записвам се да не ви изтърва.  Simple Smile

Общи условия

Активация на акаунт