Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Сф
 • Мнения: 2 297
Тема 1
Тема 2


За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Bueno
При информация за неправомерен прием на дете, ЛС до мама САННЯ - име на детето, детска градина, група

Работна група
В Столична община е образувана Работна група от представители на партньори в сферата на образованието от: Столична община, родителски и други неправителствени организации, директори на детски градини, професионални съюзи и разработчиците на системата. Работната група заседава на адреса на дирекция "Образование" към Столична община, ул. "Оборище" № 44. Към работната група може да се обърнете официално, депозирайки лично, по куриер или чрез Български пощи Вашето предложение, молба или жалба в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.Информационна система за обслужване на детските заведения

Въпроси и отговори
Нормативни документи
Нормативни документи

Детски заведения на територията на София
Детски градини по район - Всички, Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
Детски градини по тип - Всички, ОДЗ (Обединено детско заведение), ЦДГ (Централна детска градина), ЛДГ (Логопедична детска градина), СДГ (Седмична детска градина), СДЯ (Самостоятелна детска ясла)

Карта в Google Maps

Работна група
Ремонти и нови места
Новини и съобщения

Ръководство за родителите
Закон за предучилищното образование в сила от 01.08.2016 г.

Нови Критерии от Август 2016 г.:
1. К1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от родителите /настойниците/: за постоянен адрес - 3 т. ; за настоящ адрес - 2 т.

2.К2. Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската градина на поне единия от родителите/настойниците - 1 т.

3.К3. Работещ родител /или в отпуск за гледане на дете/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител


Календар за 2017


20. 02. 2017 - Oбявяване на свободните места за набори 2014 2015 и 2016 за учебната 2017/2018 година
20. 03.2017 - Последно текущо класиране за набори 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
11. 05. 2017- Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
12. 05. 2017- Първо класиране по критерии за учебната 2016/2017 година (под граждански контрол)
13. 05. 2017- Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2017/2018 година
22. 05. 2017 - Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2016/2017 година
26. 05. 2017 - Елиминиране на незаписаните от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
27. 05. 2017 - Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2017/2018 година
05. 06. 2017 - Обявяване на свободни места за трето класиране за учебната 2017/2018 година
09. 06. 2017 - Елиминиране на незаписаните от второ класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
10. 06. 2017 - Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2017/2018 година
19. 06. 2017 - Обявяване на свободни места за четвъртото класиране за учебната 2016/2017 година
23. 06. 2017 - Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2017/2018 година
21. 08. 2017- Първо текущо класиране за учебната 2017/2018 година
03. 09. 2017- 11. 12. 2017- текущи класирания за учебната 2017/ 2018 година.

Отговори на някои въпроси
Скрит текст:
Скрит текст:
Цитат
10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?

Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?

Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

Социалните деца присъстват и на социалната и на общата опашка. В социалната децата са със социалните си точки, в общата само с общите си точки.
Първото класиране се провежда на два етапа. Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата; Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират. Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка.
Некласираните социални деца участват на втора стъпка в първото класиране само с общите си точки, т.е. на общо основание.

Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки
Цитат
9.1. Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки и подточки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

9.2. Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.
9.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

Необходими документи за записване

Скрит текст:
Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано.

   1. Заявление за записване по образец.

(предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ)
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Заявление за записване - линк

   2. Удостоверение за раждане на (трите имена на приетото дете), ЕГН (номер), дата на раждане .... с майка (трите имена на майката), ЕГН (номер) и баща (трите имена на бащата), ЕГН (номер).

   3. Лична карта на (трите имена на майката) и (трите имена на бащата).

      Ако заявлението се подава от друг човек, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде предоставено ксерокопие.

   4. Удостоверение за настоящ адрес (адреса посочен в системата на ИСОДГ) - само ако адреса в поне една от личните карти на родителите не съвпада с този адрес. Адресът на местоживеене трябва да бъде в район: (посоченият район в системата на ИСОДГ).

Удостоверява се с Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;
Промяна на настоящ адрес: Подава се адресна карта за промяна на настоящ адрес в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
(Подава се заявление по образец за всеки член на семейството, вкл. за всяко дете по отделно. Самите удостоверения също са индивидуални.)

   5. Служебна бележка - Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

 • * Работещи на трудов договор или договор за управление
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Самоосигуряващи се
Цитат
Копие от декларация, издадена и заверена от НАП, че лицето (три имена) е самоосигуряващо се, или копие от платежно нареждане за внесени осигурителни вноски - (фирма) - с район на месторабота: (район).

 • * Редовен студент или докторант
Цитат
Служебна бележка, че (три имена) е редовен студент/докторант в (наименование) в район: (район).

Висшето училище трябва да бъде акредитирано и на територията на Столична община.

 • * Отпуск за гледане на дете
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) е в отпуск за гледане на дете от (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Безработен - служебна бележка не се изисква
 • * Друг - служебна бележка не се изисква

   6. Служебна бележка, че (трите имена на бащата) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район по месторабота).

Необходимо е датата на издаване на служебната бележка да е след датата на класиране.

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.
За собствениците на фирми е необходимо да предоставят копие от декларация по чл.92 от ЗКПО.
(Имайте предвид, че може да ви искат заверено копие от декларацията. Заверката в НАП отнема около 7 работни дни).
(Според съобщение, публикувано по време на миналогодишната кампания "В този случай, трябва да представите документи, удостоверяващи осигурителните вноски, които сте правили. Най-добре е да представите осигурителната книжка и служебна бележка от НАП, че сте самоосигуряващо се лице." - http://kg.sofia.bg/?page=news&id=227&all=1)

   7. Копие на трудова, служебна или осигурителна книжка, като лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения (лицата, работещи в МВР, МО, ДАНС, НСО и др. подобни структури представят само служебна бележка);

   8. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; (продават се в книжарниците)

Ето какво представлява Здравно-профилактична карта на детето   9. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.


За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина (допълнително се съобщава от детското заведение):

   1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
   2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
   3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Необходими дoкументи при постъпване на деца в детска ясла/детска градина


Във връзка със съпоставка приети/записани деца в детските заведения


На сайта на Столична Община http://www.sofia.bg/pna.asp , по-конкретно http://sofia.bg/proekti%20NA/Doklad-SOA16-VK66-7283_16.06.2016.pdf  има качен проект за изменение на правилника за прием .

Последна редакция: сб, 13 май 2017, 08:31 от Miraj*

# 1
 • Мнения: 2 240
Мисля, че поста на BettyBoop в ср, 08 мар 2017, 15:18 не е актуален. Системата промени забележките си и това вече го коментирахме в миналата тема.

# 2
 • София
 • Мнения: 1 060
Пуснах на първо желание по-удобната ясла, но с 50% шанс, не сме класирани. В по-далечната щеше да влезе с този генериран номер.. може би беше грешка риска..

# 3
 • Мнения: 629
Пуснах на първо желание по-удобната ясла, но с 50% шанс, не сме класирани. В по-далечната щеше да влезе с този генериран номер.. може би беше грешка риска..
За всяка градина, в която попадате в гранична група, се тегли различен номер. Не се знае какъв е щял да ви бъде късмета там.

# 4
 • София
 • Мнения: 384
И ние сме приети. Явно много са отпаднали от социалната опашка и се прехвърляха 6 места към общата, та влезе без томбола цялата уж гранична група.
А заявлението по образец на място ли се попълва при подаване на документи или може да се принтира и попълни вкъщи?

# 5
 • Мнения: 629
А заявлението по образец на място ли се попълва при подаване на документи или може да се принтира и попълни вкъщи?
Някои директорки дават на място, други изискват от вкъщи да е подготвено.

# 6
 • Мнения: 71
Виждат ли се къде има свободни места преди следващо класиране, за да знам дали има смисъл да ги размествам?

Много съм разочарована от район Лозенец, почти навсякъде с 9.1 точки играеш на лотария с малък шанс. Доколкото разгледах по други райони, тези точки ти дават по-голяма сигурност. И не е толкова недостига на заведения, а самите бройки за прием са крайно недостатъчни. Дано догодина имме повече късмет, за текущите класирания не искам да имам очаквания ☺

# 7
 • Мнения: 1 635
Виждат ли се къде има свободни места преди следващо класиране, за да знам дали има смисъл да ги размествам?

Много съм разочарована от район Лозенец, почти навсякъде с 9.1 точки играеш на лотария с малък шанс. Доколкото разгледах по други райони, тези точки ти дават по-голяма сигурност. И не е толкова недостига на заведения, а самите бройки за прием са крайно недостатъчни. Дано догодина имме повече късмет, за текущите класирания не искам да имам очаквания ☺
В Триадица (яслените групи) е същото, в някои градини само с 9.2 влезнаха, с жребий. Синът ми е приет - с 9.1, 31 деца за 18 места.
Места обявяват на 22ри и после преди да затворят системата на 26ти.

# 8
 • София
 • Мнения: 1 060
Пуснах на първо желание по-удобната ясла, но с 50% шанс, не сме класирани. В по-далечната щеше да влезе с този генериран номер.. може би беше грешка риска..
За всяка градина, в която попадате в гранична група, се тегли различен номер. Не се знае какъв е щял да ви бъде късмета там.

Не знаех, мислех, че получаваш номер и после с него "играеш" където си заявил желание. Мерси Simple Smile

# 9
 • Мнения: 309
Мацки,в мейла,който са пратили не са посочени необходимите документи,а системата все още е заключена.Някой знае ли,кога ще имаме достъп?

# 10
 • Мнения: 224
Здравейте. Честито на приетите и късмет на другите в следващите класирания. Ние сме приети, ама то беше ясно с близнаци. Въпроса ми е трябва ли два комплекта документи да нося?

# 11
 • Мнения: 629
Мацки,в мейла,който са пратили не са посочени необходимите документи,а системата все още е заключена.Някой знае ли,кога ще имаме достъп?
Утре по обяд.

# 12
 • Сф
 • Мнения: 2 297
На първа страница също има информация за документите.

# 13
 • София
 • Мнения: 999
Извинявам се, но ще използвам темата да потърся майки на дечица приети в 117 Надежда. Ако има такива, моля да ми пишата на ЛС.  Simple Smile

# 14
 • Мнения: 2 042
Сега гледах класирането, на първо желание сме сложили СДЯ 31 и сме с 9.1т. и не сме класирани, а има деца с 9.1, които са. Не са по азбучен ред, какви са тези номера на случаен принцип, които се генерират от системата? Как да видя дали имаме такъв номер?

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт