Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта "Билкова градина подръка – спокойно гърло и пълноценно прекарано време у дома" („Играта“), която се организира от
1.„НЕГ.БГ“ АД („Организатор“), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Антон П. Чехов №2., от една страна,  и
2. Публисис АД, ЕИК 175 432 612, със седалище и адрес на управление: („Партньора“) бул. България, 118, от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.
Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.
   
І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта "Билкова градина подръка у дома" се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 06.04.2020 г. до 23:59 ч. на 19.04.2020 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 06.04.2020 г. до 23:59 ч. на 19.04.2020 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса "Напишете като коментар в темата какви мерки взимате, когато усетите дискомфорт в гърлото?Споделете своите малки трикове ", публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.
3.2. Трима участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.
6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Получаване на наградата
8. Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда - кашонче с бонбони, пастили и чай Лукчета. Общият брой на наградите е три (3).
9.1. Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 21.04.2020 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 10 (десет) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.
9.2. Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Партньора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Партньорът намери за подходящ (куриер, поща или друго).
9.3. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.
9.4. Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол по т. 9.5. по-долу..
9.5. За целите на получаване на наградата, Организаторът предоставя данните (три имена, телефонен номер и адрес) на спечелилите потребители на Партньора с цел изготвяне на приемо-предавателни протоколи и извършване на доставката. Партньорът окомплектова наградите с издадените от него приемо-предавателни протоколи и ги изпраща на спечелилите потребители срещу ангажимент за връщане на подписан от спечелилите потребители екземпляр от протоколите за целите на данъчната отчетност на Партньора. Партньорът задължително посочва в приемо-предавателния протокол стойността на предметната награда, ако тя е над 100 лева, за целите на данъчното деклариране, съгласно т. 9.4. по-горе.
9.6. Организаторът не носи отговорност за коректното данъчно деклариране и заплащане на предоставените и получени доходи под формата на награда и осигурява единствено платформата за провеждане на играта.
9.7. Ако някой от спечелилите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, на негово място се избира друг Участник на случаен принцип.
9.8. Спечелилите участници, след получаване на Наградата, следва да публикуват в темата на Играта коментар/мнение/отзив за получения продукт. Организаторът има право да използва във форумната платформа или да предава на свой Партньор, предоставил наградите в Играта, публикуваните коментари/мнения/отзиви за продукта, които той може да публикува в тяхната цялост или частично, посочвайки екранното име на потребителя, на своята Интернет страница, в профилите си в социалните мрежи, както и чрез други канали на разпространение. Публикациите на потребителите няма да бъдат използвани за продукти, различни от предоставените като Награда в съответната Игра, или за друга цел, която е различна от промотирането на предлагания продукт. За използването на коментари/мнения/отзиви на продукта, направени от потребител на BG-Mamma и спечелил участник в Играта, не се дължи възнаграждение. Организаторът и Партньорът, предоставил Наградата, могат да използват публикациите на потребителите за описаните в тази точка цели за срок до 6 месеца след края на Играта, а след това – само с изричното съгласие на потребителите.
10. Спечелилите нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или да заменят същата за други продукти.
11. Получаването на Наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол при получаването ѝ при доставката й с куриер или чрез обратна разписка (товарителница), подписана от спечелилия Участник.
12. Записвайки се за участие в Играта всеки Участник се съгласява с настоящите Общи условия и гарантира изпълнението на условията, описани в т.13 по-долу.
ІІІ. Потребителско име (екранно име)
13. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското или екранно име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
13.1. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му или екранно име.
13.2. Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп до неговия потребителски профил, както и при вероятност от осъществяването на такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неоторизирано ползване на предоставяната услуга.
ІV. Съгласие с Общите условия
14. Чрез съгласяване с Общите условия потребителите потвърждават желанието си за участие в Играта по реда на т. 3 и декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с клаузите им и се задължават безусловно да ги спазват.
V. Промени в Общите условия
15. С оглед периодични допълнения и/или промени в Играта и с оглед нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора по всяко време.
16.   Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com и влизат в сила за всички Участници в деня на тяхното публикуване.
17. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.
VІ. Права върху интелектулна собственост
18. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко използване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието на интернет страницата в други бази данни или други електронни медии и системи.
19. С регистрирането си за участие, всеки Участник се съгласява, че негови потребителски (екранни) имена и изявления могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра.
20. Чрез изпращане на изображение (снимка) и информация на интернет страницата www.bg-mamma.com, Участникът декларира, че е запознат с правилата и условията за ползване на интернет страницата и се задължава да ги спазва.
VІІ. Ограничаване на отговорността
21. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негова отговорност, като е запознат с всички условия за провеждане на Играта и получаване на наградата. Организаторът не отговаря за евентуално причинени на Участника при участие в Играта вреди, освен ако са причинени умишлено.
22. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в Играта информация и материали, под формата на изображения (снимки) и/или текст.
23. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.
24. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора, както и не носи отговорност за действия на Партньора.
25. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на неправилно експлоатиране на оборудването на Участника.
26. С приемането на настоящите Общи условия, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания или друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
27. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
28. Организаторът не носи отговорност за декларирането и заплащането на данъка върху дохода от непаричната награда на стойност над 100 лева, който следва да се декларира и заплаща от Партньора, в съответствие с чл. 65, ал. 7 във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съответно следва да се декларира от спечелилия Участник съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

VІІІ. Временни санкции
29. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до профила, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.
Организаторът има право да осъществява контрол и подбор на публикуваната информация, изображения и регистрации, както и да премахва/не публикува информация и/или изображения по своя преценка, без да уведомява допълнително Участникa, който е изпратил същата.
30. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.
31. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
32. В хипотезите по предходния член, в случай че на Участник е наложена временна санкция - преустановяване, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.
ІХ. Обезщетения
33. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.
Х. Защита на личните данни
34.1. Организаторът не предоставя никакви лични данни на участниците, заявили участие в играта на Партньора, а изцяло самостоятелно организира и провежда играта до етапа на връчването на наградите. Организаторът събира, съхранява и обработва личните данни на Участниците в Играта в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Играта, което може да бъде оттеглено по всяко време.
34.2. Организаторът не предоставя на Партньора лични данни на спечелилите участници, различни от необходимите данни за извършване на доставката на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол (три имена, телефонен номер и адрес), освен ако това се налага за изпълнение на счетоводните му и данъчни задължения. Партньорът не използва данните на спечелилите лица за други цели.  
35. Организаторът събира и обработва личните данни (три имена, екранно име, телефон и адрес) за целите на идентифициране на лицето като участник и осъществяване на контакт с него за изпращане на Наградата от Играта, както и целите, описани в т. 39 и 40.
36. С публикуване на коментар Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица – негови подизпълнители, при и по повод провеждането на Играта, както и да бъде публикувано екранното му име в списъци с печелившите Участници.
37. Всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако спечелената награда е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.
38. Организаторът съхранява личните данни на Участниците в Играта за срок от 30 дни от тяхното предоставяне, респективно до изпращането на Наградата. След изтичането на посочените срокове Организаторът изтрива или анонимизира личните данни на Участниците без ненужно забавяне, освен ако Потребителите не се дали изрично съгласие да получават информация за Игрите и кампаниите, провеждани от Организатора. Това не се отразява на вече направените постове и коментари, направени от Участниците, както и на публикуваните списъци със спечелили Участници, като всеки потребител може да заяви изтриване на неговите данни от постовете в съответствие с правилата на форума.
39. За целите на използване на личните данни по т. 34 на Участниците след приключване на Играта за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания и други подобни цели, Организаторът събира отделно изрично съгласие на лицата.
40. След приключване на Играта, Организаторът има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, само след изрично дадено съгласие от страна на Потребителя.
41. Организаторът на Играта не предоставя лични данни на Участниците от Играта на трети лица, освен когато това е необходимо за провеждането на Играта или за доставката на Наградите или за изпълнение на законово задължение. Организаторът и Партньорът изискват от тези трети лица (агенции, доставчици, куриерски фирми) да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора и Партньора за защита на личните данни, и единствено за целите, за които са им предоставени. С изключение на описаните в настоящата точка случаи, Организаторът  не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети лица, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това. Организаторът и Партньорът обаче си запазват правото да разкрива информация за Участниците в Играта, когато това му е вменено като задължение във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 или по закон бъде изискано от правоприлагащите органи, трети държави или държавни институции, за което Участникът бива надлежно и своевременно уведомяван.
42. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:
•   Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва посочения метод за контакт с Организатора на e-mail privacy@neg.bg. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта, като това не е обвързано с връщане на вече получената награда. Ако спечелената награда е в процес на изпращане до лицето, оттеглянето на съгласието може да бъде направено след нейното получаване.
•   Участник в Играта може по всяко време да отправи запитване до Организатора, използвайки горепосочените методи за контакт, за това как се съхраняват личните данни на Участника, както и да получи достъп до или копие от тях в електронна или друга подходяща форма.
•   Участник в Играта може по всяко време да отправи искане, използвайки горепосочените методи за контакт, относно коригирането, допълването или попълването на личните данни на Участника.
•   Участник в Играта може по всяко време да реализира правото си „да бъде забравен“, а именно личните данни на Участника да бъдат заличени и изтрити от регистрите на Организатора. За целта Участникът трябва да отправи изрично искане на e-mail privacy@neg.bg. Ако спечелената награда е в процес на изпращане до лицето, упражняването на правото „да бъдеш забравен“ може да бъде направено след нейното получаване.
•   Ако спечелената награда е в процес на изпращане до лицето, упражняването на правото „да бъдеш забравен“ може да бъде направено след нейното получаване.
•   Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни от Организатора, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Спечелилият Участник може да упражни правата си спрямо своите лични данни и във връзка с обработването им от Партньора, в който случай следва да се свърже директно с него на имейл адрес: ……………………………
В случай че Участник в Играта установи неправомерно използване на личните му данни, той може да подаде сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Информация за КЗЛД:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ХІ. Други условия
43. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
44. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна поща, то изявлението ще се счита за получено с факта на изпращането му от Организатора, дори ако не е било реално получено.
45. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или на части от такива. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
46. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
47.  Всички разходи, свързани с участието в Играта на Участника, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.
48. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.
49. В играта нямат право да участват и получават награди съгласно настоящите Общи условия служители на Партньора и Организатора.

Дата: 06.04.2020 г.

Последна редакция: пн, 13 апр 2020, 10:15 от Редактор**