Ако сте регистрирали профила си в BG-Mamma чрез Facebook login, по всяко време можете да премахнете ползваните от Вашия Facebook акаунт данни, а именно:

- снимка/изображение за аватар
- екранно име
- имейл адрес


За да премахнете или коригирате тези данни, изпълнете следните стъпки:

1. Логнете се в BG-Mamma (чрез BG-Mamma профил или FB login)

2. Заредете страницата с настройки на Вашия профил - секция Вход и сигурност.

3.  Премахнете текущия аватар, като кликнете върху бутона Х, разположен в десния горен ъгъл на изображението4. Променете екранното име в полето Екранно име5. Редактирайте данните в полето Имейл адрес6. Натиснете бутона , който се намира в долната дясна част на страницата.

Ще е необходимо да въведете текущата си парола, за да потвърдите промените.
Нововъведеният адрес на електронната поща трябва да бъде валиден!
Профилът Ви ще бъде временно деактивиран, а на посочения от Вас нов имейл адрес ще бъде изпратено писмо за потвърждение, съдържащо бутон за активиране на акаунта.