Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 1 352
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
    
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане  на живо дете за 2009 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2009 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ
Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
3.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4.
удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).


Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

ТУК може да намерите Молби - декларации за получаване на помощи по ЗСПД

Последна редакция: сб, 10 яну 2009, 21:43 от anii_ta

# 1
 • София
 • Мнения: 123
Записвам се в новата теничка,за да я следя.

И все пак да попитам,макар,че знам,че отговаряхте в предната тема-аз от 31.05.2008г съм по майчинство,всъшност тогава ми е издаден първият болничен за 45 дни преди раждане,от тогава до сега кой доход ми се взима предвид-това което ми е преведено или това в/у,което ми е изчислено колко да се преведе.

Благодаря предварително.

# 2
 • София
 • Мнения: 1 352
Това което е преведено. Освен това доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ. На място би трябвало да ти дадат разпечатка с изплатените обезщетения, в кой месец точно колко са ти превели.

# 3
Здравей Ани имам следният въпрос тъй като виждам че си компетентна по въпроса има ли някакви срокове за изплащане на майчинските и ако са закаснели къде би трябвало да се обадим на мен последно са ми изплатени само 4 дни от 11 месец миналата година и това е и защо не се изплащат болничните и майчинските наведнъж а 5 дни тук 15 дни там
Благодаря ти предварително съжалявам че не знам как да ти изпратя кутия бонбони но съветите ти са много полезни изчетох целият форум и общо взето твойте отговори са най разбираеми

# 4
 • София
 • Мнения: 1 352
Здравей Ани имам следният въпрос тъй като виждам че си компетентна по въпроса има ли някакви срокове за изплащане на майчинските и ако са закаснели къде би трябвало да се обадим на мен последно са ми изплатени само 4 дни от 11 месец миналата година и това е и защо не се изплащат болничните и майчинските наведнъж а 5 дни тук 15 дни там
Благодаря ти предварително съжалявам че не знам как да ти изпратя кутия бонбони но съветите ти са много полезни изчетох целият форум и общо взето твойте отговори са най разбираеми
Ами в НОИ. Може да пишеш също на email - а им Varna@NSSI.BG , като напишеш имена и ЕГН.
Също зависи работодателя кога е занесъл документите в НОИ. По принцип се носят до 2 дни след представяне на декларация 1 в НАП, а тя се носи след изплащане на заплатите.
Не ги изплащат за целия месец наведнъж, а на части, защото превеждат по отделните болнични и декларации. Примерно ако единия болничен ти свършва на 15 число първо превеждат за дните по този болничен, а след това за дните по следващия.
Съветвам те да си вземеш ПИК от НОИ, така ще можеш да си проверяваш в сайта им кога са ти занесени документите от работодателя, колко ти е обезщетението и кога ще ти го преведат.

# 5
 • Мнения: 77
Има ли промяна в дохода на член от семейство, до който се получават детските надбавки? Знам, че за миналата година той е бил 300 лв.
Предварително благодаря Hug

# 6
 • София
 • Мнения: 1 352
Има ли промяна в дохода на член от семейство, до който се получават детските надбавки? Знам, че за миналата година той е бил 300 лв.
Предварително благодаря Hug
За 2009 г. е 350 лв. на член от семейство.

# 7
 • Мнения: 454
Много се радвам, че попаднах на тази тема, защото ми предстои да подам молба-декларация за детски надбавки. Имам следните няколко въпроса:
1. След като последните 12 м съм била първо в болнични, а после в майчинство, информацията за дохода ми по служебен път ли се изисква или аз трябва да я предоставя? Вероятно, ако това е мое задължение, при попълване на графата за доходите, сама трябва да пресметна общата сума от възнаграждението на мъжа ми и моето майчинство, а съответните органи да проверят достоверността на тези данни.
2. Там където се пояснява от какво естество са доходите на семейството ми, аз моя доход целия ли го пиша в графата "обезщетения за майчинство", след като за предходните 12м, доходът е бил и от болнични, освен от майчинство?

Много дълго и сложно стана, но се надявам да ми помогнете.

# 8
 • София
 • Мнения: 1 352
Много се радвам, че попаднах на тази тема, защото ми предстои да подам молба-декларация за детски надбавки. Имам следните няколко въпроса:
1. След като последните 12 м съм била първо в болнични, а после в майчинство, информацията за дохода ми по служебен път ли се изисква или аз трябва да я предоставя? Вероятно, ако това е мое задължение, при попълване на графата за доходите, сама трябва да пресметна общата сума от възнаграждението на мъжа ми и моето майчинство, а съответните органи да проверят достоверността на тези данни.
2. Там където се пояснява от какво естество са доходите на семейството ми, аз моя доход целия ли го пиша в графата "обезщетения за майчинство", след като за предходните 12м, доходът е бил и от болнични, освен от майчинство?

Много дълго и сложно стана, но се надявам да ми помогнете.
1. Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ. Ти трябва обаче пак да вземеш сл. бележка за дохода от работодателя ти, макар и с нулев доход.
2. Да, обезщетенията за бременност и раждане и обезщетенията за гледане на дете се пишат в графа обезщетения за майчинство                                                                                     

# 9
 • Мнения: 93
Много се радвам, че попаднах на тази тема, защото ми предстои да подам молба-декларация за детски надбавки. Имам следните няколко въпроса:
1. След като последните 12 м съм била първо в болнични, а после в майчинство, информацията за дохода ми по служебен път ли се изисква или аз трябва да я предоставя?
На мен ми казаха да взема служебна бележка от работодателя

# 10
 • Мнения: 454
Сега се обадих на мъжа ми да ми вземе служебна бележка, че нямам доход от трудови правоотношения. Само не ми стана ясно, във формуляра, там където се попълва дохода по месеци, само този от трудови правоотношения ли се пише. Аз мислех, че трябва да попълня неговата заплата+моето майчинство, а на задната страница да уточня от кой източник, колко доход сме получили.

# 11
 • Мнения: 1 152
Ако подам този месец молба за детски надбавки, доходите ни за 01-12/2008 година ли ще се разглеждат? А и аз от 02.ноември 2008 г. съм в болнични 45 дни преди раждане. Но имам проблем с болничния за преносване /все още не е подаден заедно с болничния за раждане при работодателя, съответно и в НОИ/ и не съм получила цялата сума обезщетение от НОИ - т.е. още не се знае реално какъв ми е доходът за месец декември. Ще се разгледа ли молбата ми, след като в СП получават по служебен път от НОИ доходите за обезщетения?? Има ли смисъл да подавам или да чакам другия месец?

# 12
 • София
 • Мнения: 1 352
Сега се обадих на мъжа ми да ми вземе служебна бележка, че нямам доход от трудови правоотношения. Само не ми стана ясно, във формуляра, там където се попълва дохода по месеци, само този от трудови правоотношения ли се пише. Аз мислех, че трябва да попълня неговата заплата+моето майчинство, а на задната страница да уточня от кой източник, колко доход сме получили.
Във таблицата мисля, че беше т.8 - 8.   Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е: се попълва общия брутен доход на семейството - неговата заплата + твоето майчинство, а отзад във : В това число доходи от: .. се разбиват.

# 13
 • Мнения: 454
Сега вече ми е ясно. Просто не бях сигурна, защото ТРЗ-то в нашата фирма, не знаеше как седят нещата и откъде аз ще взема точна информация за последните 12м. Аз и казах, че имам номер, чрез който проверявам данните в НОИ, но тя каза, че не всеки има такъв номер, за да провери.

Благодаря много за отговорите   bouquet Ще попълня документите според указанията ви и се надявам, да не срещна някоя служителка, която да реши, че нещо не ми е наред, както често се случва.

# 14
 • Мнения: 1
Здравейте,искам да попитам дали след като имам само 3 месеца социални осигуровки за периода 12  месеца, от които трябва да представя служебна бележка,ще ми бъдат спрени детските надбавки при условие ,че другият родител може да представи такава?

Общи условия

Активация на акаунт