Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 24 ян. 2013, 16:13 ч.

Кандидатстване за 1 клас в НУКК

 • 125 898
 • 848
 •   1
Отговори
 • Мнения: 22
   НАРЕДБА № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия

   Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., изм. и доп., бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г.; изм. с Решение № 953 от 4.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 15 от 14.02.2003 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., изм., бр. 57 от 2003 г., изм. и доп., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., изм., бр. 76 от 2009 г., бр. 14 от 2010 г., изм. и доп., бр. 65 от 2010 г., бр. 59 от 2011 г., в сила от 2.08.2011 г.


   Глава първа
ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

   Раздел I
Условия за кандидатстване

   Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК).
 (2) За първа група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 3 години към петнадесети септември, но не по-големи от 4 години в годината на кандидатстването.
 (3) За втора група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват деца при навършени 4 години, но не по-големи от 5 години в годината на кандидатстването.
 (4) За трета група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват деца при навършени 5 години, но не по-големи от 6 години в годината на кандидатстването.
   Чл. 2. (1) От 1 до 25 април включително родителите на кандидатите за първа група подават до директора на училището следните документи:
 1. заявление по образец (приложение № 1);
 2. копие от акта за раждане.
 (2) От 7 до 10 юни включително родителите на кандидатите по чл. 1, ал. 3 и 4 подават до директора на училището документите по предходната алинея.

   Раздел II
Подборна процедура и класиране

   Чл. 3. (1) Подборът на децата за детската градина се извършва от комисия, която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.
 (2) Комисията се назначава от директора на училището, който е и неин председател.
 (3) Всеки кандидат се явява на подборна процедура най-малко пред двама членове на изпитната комисия.
   Чл. 4. (1) Подборната процедура за първа група на детската градина се провежда в периода от 2 до 15 май включително.
 (2) На 28 април в 10 ч. в училището се обявява графикът за подборната процедура.
 (3) Подборната процедура се провежда еднократно и индивидуално. Родителите на кандидатите не присъстват на нея.
 (4) Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на комплекса, съгласувано с Министерството на културата, но не по-късно от 20 май.
   Чл. 5. (1) Подборната процедура цели измерването на общото развитие на кандидатите.
 (2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествена оценка от 0 до 100.
 (3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето за изпълнението й.
 (4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.
   Чл. 6. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, предложени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.
   Чл. 7. (1) Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната процедура.
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
   Чл. 8. (1) Списъкът на приетите деца с техните резултати от подборната процедура се утвърждава от директора на комплекса съгласно определения държавен план-прием.
 (2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се обявяват на 2 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина.
 (3) Родителите трябва да запишат децата си от 3 до 10 юни включително.
   Чл. 9. Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултатите от приемната процедура. Родителите трябва да запишат децата си до 20 юни включително.
   Чл. 10. (1) Подборна процедура за свободни места за втора и трета група на детската градина се обявява на 4 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина.
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г.).
(3) Подборната процедура по ал. 1 се провежда от 14 до 17 юни включително при спазване на условията и реда на чл. 1, ал. 3 и 4 и чл. 3 и 5. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, предложени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.
 (4) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се утвърждават от директора на учебния комплекс и се обявяват в детската градина на 18 юни в 8 ч. и 30 мин.
 (5) Родителите на приетите деца по ал. 1 трябва да запишат децата си до 30 юни включително.
 (6) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се допълват със следващите по реда на резултатите от подборната процедура. Родителите следва да запишат децата си до 9 юли включително.

   Глава втора
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

   Раздел I
Условия за кандидатстване

   Чл. 11. (1) За ученици в I клас на Националния учебен комплекс по култура могат да кандидатстват деца, които навършват 7 години в годината на кандидатстването. В първи клас могат да кандидатстват и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие по преценка на родителите или настойниците им позволяват това.
 (2) На подборна процедура не се допускат кандидати, които в годината на кандидатстването завършват I клас в друго училище.
   Чл. 12. Родителите на кандидатите подават следните документи от 1 до 25 април включително:
 1. заявление по образец (приложение № 1);
 2. акт за раждане;
 3. декларация по образец (приложение № 2).
 
   Раздел II
Подборна процедура и класиране

   Чл. 13. (1) Подборната процедура на кандидатите за I клас се провежда от комисия, която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.
 (2) Комисията се назначава от директора на комплекса, който е и неин председател.
   Чл. 14. (1) Подборната процедура се провежда в периода от 2 до 15 май включително.
 (2) На 28 април в 10 ч. в комплекса се обявява графикът за подборната процедура.
 (3) Подборната процедура се провежда еднократно и групово. Родителите на кандидатите не присъстват на нея.
   Чл. 15. (1) Подборната процедура цели измерване равнището на развитие на познавателните способности и на творческото мислене на кандидатите, на техните психомоторни качества и невербалните характеристики на интелекта им.
 (2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки от 0 до 100.
 (3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема и сложността на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето на изпълнението й.
 (4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.
   Чл. 16. (1) Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната процедура.
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.).
   Чл. 17. Подборната процедура за прием в I клас е анонимна и се провежда по следния начин:
 1. кандидатите се разпределят на групи, които не могат да бъдат по- големи от 12 деца, и заемат местата си в изпитните зали;
 2. със заповед на директора за всяка изпитна зала се определят един квестор и един експериментатор;
 3. преди обявения час за начало на подборната процедура всички кандидати получават тестова тетрадка, малък и голям плик. С помощта на квесторите всеки кандидат поставя в малкия плик листче с имената на кандидата и неговия входящ номер, след което малкият плик се запечатва;
 4. върху тестовата тетрадка на кандидатите не се поставят никакви знаци;
 5. след завършване на работата или когато изтече определеното време, под контрола на квестора всеки кандидат поставя в големия плик тестовата си тетрадка и запечатания малък плик. В присъствието на кандидата квесторът запечатва големия плик;
 6. комисията за провеждане на приемната процедура попълва присъствен протокол;
 7. изпитните материали се предават на директора на комплекса или на упълномощен от него заместник, който поставя еднакви номера на всяка тестова тетрадка, на малкия плик и на големия плик;
 8. малките пликове се отделят от другите изпитни материали и се предават на съхранение при директора на комплекса. Големите пликове с тестовите тетрадки се предават за проверка.
   Чл. 18. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, представени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.
   Чл. 19. Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора и класирането. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на комплекса съгласувано с Министерството на културата, но не по-късно от 20 май.
   Чл. 20. (1) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се утвърждават от директора на комплекса съгласно определения държавен план-прием.
 (2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите кандидати се обявяват на 26 май в 10 ч. в сградата на учебния комплекс.
 (3) Родителите на приетите кандидати трябва да запишат децата си от 26 май до 5 юни включително.
 (4) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултатите от приемната процедура. Незаетите места се попълват в срок до 20 юни включително.
   Чл. 21. (1) Родителите на неприетите кандидати имат право да разгледат изпитната работа на детето си по график от 31 май до 2 юни.
 (2) За включването в графика родителите подават заявление от 26 до 28 май.
 (3) Всеки родител може да види само работата на собственото си дете.
   Чл. 22. (1) Свободните места на напуснали ученици от 1 до 6 клас се заемат само след провеждане на приемна процедура в края на учебната година, когато броят на учениците в паралелка е по-малък от 26.
 (2) Свободните места се обявяват само след приключване на учебната година, като списъкът с броя им се изнася на 16 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на учебния комплекс.
 (3) За явяване на приемна процедура се подават от 18 до 24 юни включително следните документи:
 1. заявление по образец (приложение № 1);
 2. копие от удостоверението за завършен клас.
 (4) Участниците в приемната процедура държат изпити (тестове) по български език и литература и по математика. Изпитите са анонимни и са върху учебния материал, изучаван в съответния клас. Тяхното времетраене е 2 астрономически часа. Изпитите се провеждат от 1 до 5 юли включително по график, утвърден от директора на учебния комплекс. Темите за изпитите се определят съгласувано с Министерството на културата.
 (5) Списъкът на приетите кандидати се утвърждава от директора на комплекса и се обявява в сградата на учебния комплекс.

   Глава трета
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС НА ЛИЦЕЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ
ЕЗИК И КУЛТУРА

   Чл. 23. (1) За VIII клас на Лицея с изучаване на италиански език и култура могат да кандидатстват ученици, които в годината на кандидатстване са завършили VII клас.
 (2) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко мн. добър 5, изчислен въз основа на годишния успех по всички предмети, изучавани в VII клас.
 (3) Кандидатите могат да кандидатстват за два профила - хуманитарен и природоматематически, като посочат предпочитания от тях.
 (4) Учениците, завършили VII клас на учебния комплекс, могат да постъпват в VIII клас на лицея с резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, което се провежда по ред и условия, определени в Наредба № 3 за системата на оценяване на Министерството на образованието, младежта и науката.
(5) Кандидатите по ал. 4 подават заявление до директора на учебния комплекс по образец съгласно приложение № 2а за участие в приема в срок от 15 до 21 май включително.
 (6) Учениците по ал. 4 се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на местата, утвърдени за държавен план-прием.
 (7) Приемни изпити за постъпване в VIII клас на ученици, които не са завършили VII клас на учебния комплекс, се провеждат при наличие на свободни места след записването на учениците по ал. 4. Броят на свободните места се обявява в училището в срок до 14 юни.
   Чл. 24. (1) Кандидатите по чл. 23, ал. 7 подават заявление до директора на учебния комплекс по образец съгласно приложение № 3 в срок от 15 до 20 юни включително.
 (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
 1. удостоверение за завършен VII клас, издадено от училището, в което кандидатът е завършил този клас, с годишните оценки по всички предмети и средния успех за същия клас (оригинал или заверено от училището копие);
 2. служебна бележка за получените резултати от националното външно оценяване за VII клас по български език и литература и по математика.
 (3) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г.).
   Чл. 25. (1) Приемната процедура по чл. 23 включва полагане на изпити от национално външно оценяване по български език и литература и по математика.
 (2) Всеки от приемните изпити по ал. 1 се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
 (3) Учениците полагат изпитите по ал. 1 в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас.
 (4) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, организирани от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), могат да използват резултата си вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
 (5) Кандидатите по ал. 4 прилагат копие на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание.
   Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., бр. 77 от 2007 г., отм., бр. 76 от 2009 г.).
   Чл. 33. В VIII клас се приемат 50 на сто момичета и 50 на сто момчета.
   Чл. 34. Класирането на учениците е по реда на бала и за двата профила.
   Чл. 35. (1) Балът се образува, както следва:
 1. за хуманитарен профил - от средния годишен успех от предметите от задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VII клас, сбора на удвоения успех от националното външно оценяване по български език и литература и успеха от националното външно оценяване по математика;
 2. за природоматематически профил - от средния годишен успех от предметите от задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VII клас, сбора на удвоения успех от националното външно оценяване по математика и успеха от националното външно оценяване по български език и литература.
 (2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VII клас.
   Чл. 36. Кандидатите, получили оценка слаб по учебен предмет от националното външно оценяване и/или по балообразуващите предмети, не участват в класирането.
   Чл. 37. (1) Списъкът на приетите ученици се утвърждава от директора на учебния комплекс.
 (2) Приетите кандидати се записват в срок, определен със заповед на директора на учебния комплекс.
   Чл. 38. Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок кандидати се попълват със следващите по реда на бала. Те се записват в срок, определен със заповед на директора на учебния комплекс.


   Глава четвърта
ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОБУЧАВАЛИ СЕ В
ЧУЖДЕСТРАННИ УЧИЛИЩА

   Чл. 39. (1) Български граждани, обучавани в чуждестранни училища, се приемат при условията и по реда на тази наредба.
 (2) Учениците по ал. 1 представят при кандидатстването си заявление по образец и съответен документ за завършен клас, признат и легализиран от Министерството на образованието, младежта и науката.
 (3) Чужденци могат да кандидатстват при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:
 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 2. са от българска народност, установена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
(4) Лицата с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут се приемат при условията и по реда на тази наредба.
 (5) Чужденци, които заплащат обучението си, се приемат извън утвърдения държавен план-прием след успешно издържан изпит. Размерът на средствата, които чужденците заплащат за своето обучение, се утвърждава по реда на § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
(6) Лицата по ал. 5 подават в комплекса следните документи:
 1. заявление;
 2. копие на документите за завършен клас, признати и легализирани по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на други държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.);
3. копие на документ, доказващ, че лицето е чужденец.
 (7) При подаване на документите по ал. 6 се представят оригиналите за сверяване.

   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   § 1. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.).
   § 2. Възраженията на неприети кандидати или техни близки поради допуснати технически или процедурни грешки се приемат от директора на НУКК в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в 7-дневен срок от подаването им и писмено уведомява лицата за решението си.
   § 3. Изпитните работи на кандидатите се съхраняват в срок една учебна година.
   § 4. Подборните процедури в детската градина и в училището, приемните и приравнителните изпити се провеждат под контрола на Министерството на културата.
   § 5. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема извън разчета за прием при условие, че е участвал успешно в конкурсните изпити.
   § 6. Когато кандидатите са получили равни резултати и са класирани на последното планово място, те се приемат извън разчета за държавен план-прием.                                                            Приложение № 1
   До

 Директора на Националния

 учебен комплекс по култура

 с Лицей за изучаване на

 италиански език и култура

 ТУК

З А Я В Л Е Н И Е

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (трите имена на майката)

и от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (трите имена на бащата)

адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

тел: . . . . . . . . . . . . . .
         ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 Молим синът (дъщеря) ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 роден (а) на . . . . . . . ЕГН . . . . . . . ., да кандидатства за приемане

 в . . . . група на детската градина или в . . . клас.
Декларираме, че сме запознати с условията на Наредбата за приемане на
 деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване
 на италиански език и култура с участието на Република Италия.
С уважение:    
1. . . . . . . . . . . . . . . . .   

2. . . . . . . . . . . . . . . . .   

(подписи)    
София, . . . . . 20.. г.    
      

                                                                   Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

 по чл.11, ал.2 на Наредбата за приемане на деца в НУКК

 Долуподписаните .................................................

 ......................................................., родители

 (настойник) на...................................................

 декларираме, че през настоящата година 20.../20... г. детето не завършва първи клас в друго училище.

                Родители/настойник: ...............

 Дата:   ............... г.

                                                          
Приложение № 2а
към чл. 23, ал. 5

До
Директора на НУКК
с Лицей за изучаване
на италиански език
и култура
ЗАЯВЛЕНИЕ

  От ........................................ ЕГН ........................
                  (трите имена на кандидата)

адрес ........................................ тел.: .....................

Господин (Госпожо) Директор,
  Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея за изучаване на италиански език и култура за профилите:
1. ....................
2. ....................

София ........ 200... г.
                                                 С уважение:

                                                 Подпис на кандидата:

                                                 Подпис на родител:

                                                 Подпис на настойник:

                                                      
     Приложение № 3

   До
Директора на НУКК
с Лицей за изучаване
на италиански език
и култура

ЗАЯВЛЕНИЕ

  От ........................................... ЕГН ....................
          (трите имена на кандидата)
адрес ......................................... тел: ....................
                  Господин (Госпожо) директор,
Моля да участвам в приемната процедура за приемане в VIII клас на Лицея за изучаване на италиански език и култура за профилите:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
Запознат(а) съм с условията на наредбата за прием в НУКК.
София ........ 200... г.
   
С уважение:
Подпис на кандидата: ............
Подпис на родител: ..............
Подпис на настойник: ......... .

МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, ЧУВАЛА СЪМ САМО ДОБРИ НЕЩА ЗА ТОВА УЧИЛИЩЕ
      


Последна редакция: ср, 07 май 2014, 08:33 от Фран Джонсън

# 1
 • Мнения: 466
Моля за отзиви на родители, чиито деца учат там.

# 2
 • Sofia
 • Мнения: 2 866
http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=636457.0
 Тук има доста коментари. Отделно , ако използвате търсачката ще намерите поне още 2 теми по въпроса.
 

# 3
 • Мнения: 397
Какво точно те интересува за училището? Задай конкретни въпроси.

# 4
 • Мнения: 466
Какво е застъпено в програмата, в смисъл - колко часа език имат на седмица, какви предмети преобладават. Какви извънкласни дейности се развиват? Насърчава ли се креативното и самостоятелно мислене у децата? На какво ниво е дисциплината? Това се сещам за сега.

# 5
 • Мнения: 397
По принцип училището е хуманитарно насочено- изучава се английски език от първи клас по 2 ч. седмично и италиански от втори клас , пак по 2 часа. Насърчават се изкуствата - рисуване, танци, пеене. Имат много извънкласни дейности - балет, хор, дърворезба, рисуване, тенис на корт, театрално изкуство, езда. До четвърти клас е ОК - базата е прекрасна, имат страхотни битови условия, дисциплината е на ниво, носят униформа, имат прекрасен стол за хранене и транспорт от дома до училището. След 4 клас аз лично съм скептична, някак намалява дисциплината и учителите не си дават много зор. Сега сме в 7 клас и опредено ми се иска догодина да успеем да отидем в друго училище.
Ако с есещаш още нещо, питай.

# 6
 • Мнения: 466
Благодаря много! Трудно ли се влиза? А добре ли подготвят за кандидатстване в гимназия или са нужни допълнителни уроци по лит-ра и м-ка?

# 7
 • Мнения: 397
Ами зависи от детето, определено си трябва подготовка. За кандидатстване в гимназия, навсякъде трябват допълнителни уроци за подготовка, независимо в кое училище сте. 

# 8
 • Мнения: 186
Здравейте,
отварям темата за да събера повече информация ако някой знае - колко деца ще приемат тази година, задачите същите като предишните години ли ще са, как готвите децата си? На мои приятели детето ходело на учител и на логопед-заради звуковия анализ. Чудя се имат ли шанс деца като моето, което се готви без учител?

# 9
 • Мнения: 208
Моето дете кандидатства в НУКК миналата година, както и не малко деца на мои приятели и познати. Децата бяха подготвяни по различен начин, но всички достатъчно солидно. Приеха само едно от тях, дете със сериозни протекции. Поради това съм на мнение, че почти никое дете, чийто родители не са осигурили стабилна подкрепа, няма шанс да бъде прието само със знания и умения. Моят съвет е да си подготвите детето, ще му е от полза занапред, но не се настройвайте да бъдете приети само на база знания.

# 10
 • Мнения: 378
Тъкмо се канех да пусна такава тема, за да обсъдим  Peace
И ние ще кандидатстваме, но нямам информация колко деца ще приемат,
Успех на всички  Hug
За протокола - аз го готвя, а не съм педагог. Започнахме подготовката през август и съм доволна от напредъка. Ние сме добре с математиката, баткото също помага и малкия се очертава добре.

Последна редакция: ср, 20 мар 2013, 23:04 от inka5

# 11
 • Мнения: 221
Моето дете кандидатства в НУКК миналата година, както и не малко деца на мои приятели и познати. Децата бяха подготвяни по различен начин, но всички достатъчно солидно. Приеха само едно от тях, дете със сериозни протекции. Поради това съм на мнение, че почти никое дете, чийто родители не са осигурили стабилна подкрепа, няма шанс да бъде прието само със знания и умения. Моят съвет е да си подготвите детето, ще му е от полза занапред, но не се настройвайте да бъдете приети само на база знания.

Olja, мога да те уверя, че в училището има деца, които са приети на базата на успехите постигнати по време на изпита и те са болшинството.  
И аз познавам много деца , които са кандидатствали и не са приети, въпреки че са били специално и добре подготвени - това съгласи се не би трябвало да е повод по презумпция да се счита, че всички останали са с връзки:-)...... Пиша това, за да не се обезсърчат родителите решили да заведат децата си на изпит.....в крайна сметка, на който каквото му е писано...за всеки има място под слънцето:-)

Inka5, виждам че говориш за математика:-)...имай предвид ,че НУКК не е математическо училище:-).... Децата са добре подготвени  по предмета, но там за математически състезания не ги готват:-)

Последна редакция: чт, 21 мар 2013, 13:41 от Jayshree

# 12
 • Мнения: 378
Jayshree, благодаря, че се включи. По отношение на математиката - може би грешно се изразих - имам предвид въпросните тестове от Азбука на мисленето , в която преобладават логическите задачи тип математически (по-голяма и по-малка цифра, фигура и т.н.т да не изреждам... прилики и разлики ...) , отколкото касаещи познанията по български език - тип звуков и сричков състав. Дано да съм била ясна  Blush

От както сме започнали да работим има напредък в моториката на ръката и в концентрацията. В началото беше много уморително за мен  Tired, но няма как - нали трябва да създаваме навици за 1 клас. Първоначално бях до него през цялото време. Сега давам задачата и се отдръпвам, по някое време качеството намалява  hahaha...

# 13
 • В офиса
 • Мнения: 2 879
Тук ще да е мястото да попитам за сканирани нови издания на Азбука на мисленето.
Моят син няма да кандидатства в НУКК, но книгата много ми харесва, а и на него също. Изрешил е всичко, което не е свързано с фина моторика и звуков анализ на едно старо издание от преди повече от 10 години и преди няколко дни ме пита за още задачи. А те свършиха.

# 14
 • Мнения: 378
Тук ще да е мястото да попитам за сканирани нови издания на Азбука на мисленето.
Моят син няма да кандидатства в НУКК, но книгата много ми харесва, а и на него също. Изрешил е всичко, което не е свързано с фина моторика и звуков анализ на едно старо издание от преди повече от 10 години и преди няколко дни ме пита за още задачи. А те свършиха.

Аз търсих и не можах да намеря. Затоваги купих от книжарницата на училището и бяха около 45 лева комплекта. Но нашите вече са надраскани, май наистина трябваше да ги сканирам Embarassed После си изтеглих от Интернет - не помня от къде точно  newsm78 стари издания от 2004 година. Но те са по-различни от новите. Упражненията са със същата сложност и биха представлявали интерес за детето, независимо от това че не са нови  Peace

Общи условия

Активация на акаунт