Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 28 фев. 2009, 18:38 ч.

Майчинството - счетоводно - 17

 • 54 018
 • 1 024
 •   1
Отговори
 • Мнения: 11 610
Моля, прочетете внимателно този първи пост! Отговорът на Вашият въпрос може би е някъде тук! Благодаря!

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ:
Ала-Бала
Lady Incandescent
ДейзиГ
Elfita
sis7
gargamela
Стики
  bouquet Hug Peace


Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

Полезни сканирани материали от ДейзиГ - ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ 2008

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - в сайта на НОИ - Контакти

Във форума
- тема за детските
- Тема за програмата „В подкрепа на майчинството”

Справки може да си правите в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ ще може да получите - лично или с нотариално заверено пълномощно друг да го вземе.

Много полезен код!  Peace

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали –
Справки - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   

-   справка за изплатените болнични -
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - "Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН "
https://benefits.nssi.bg/EGN/

-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.asp

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен за заболяване три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90%  от СДБ.

Напр.
Давам го за конкретен месец. За базовите месеци е аналогично - доходите се делят на броя на работните дни за периода и тогава се сравняват.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. от Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2009г, база за неговото изчисляване ще са месеците февруари 2008 - януари 2009г. (A не 7 февруари  2008 – 6 февруари 2009)

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).
(вижте след т.2)

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават месечна помощ от Социалните в размер на една минимална работна заплата.

Ако това условие не е изпълнено, може да кандидатствате за семейни помощи към АСП (социалните).

Право на семейни помощи имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350лв.

Това се отнася за следните семейни помощи:
 • еднократна парична помощ при бременност - дават се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца - за 45 дни преди раждането;
 • месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година - дава се на неосигурените майки, както и на осигурените докато натрупат изискуемия стаж от 12 месеца
 • месечни помощи за дете до завършване на средно образование - детските
Вижте темата във форума http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362470.0

Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.

След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1.   При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2.   На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) - също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.


Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   срочен (със срок за изпитване)
2.   безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. ... във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на детето до навършване на 8-годишна възраст.
Правото за ползването му не може да се прехвърля на другия родител (освен в някои особени случаи).
 Може да се ползва наведнъж или на части всяка не по-малка от 5 работни дни, до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.


КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ИЗПЛАЩАНО ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
- автор Иван Карабашев, предложено от ДейзиГ http://www.vedomost.info

Необходими документи за обезщетенията - http://www.noi.bg/ - от менюто в ляво избирате УКАЗАНИЯ

# 1
 • София
 • Мнения: 2 900
Приложение 12 за прекъсване на договора по време на майчинство (за промяна в обстоятелствата) от кого се подава? Работодателят подава уведомление за прекратен договор нали, нещо друго?

# 2
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 16 730
Приложение 12 за прекъсване на договора по време на майчинство (за промяна в обстоятелствата) от кого се подава? Работодателят подава уведомление за прекратен договор нали, нещо друго?

Отоново работодателят подава Приложение 12 в НОИ, но лицето, което е осовободено от работа я попълва.

# 3
 • Мнения: 3 574
Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:

Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug

# 4
 • Мнения: 105
По всяка вероятност след 410 ден ще се връщам на работа. Искам да прехвърля майчинството до 2 год на майка ми. Не работи.Колко време преди излизането и в платен оптуск за отглеждане на дете до 2 год. тя трябва да бъде назначена някъде за да може да излезе в такъв отпуск. В смисъл има ли законово изискване за  това време или може да бъде назначена примерно на 01.04 и да излезе в отпуск след 3-4 дни?   bouquet

# 5
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 16 730
По всяка вероятност след 410 ден ще се връщам на работа. Искам да прехвърля майчинството до 2 год на майка ми. Не работи.Колко време преди излизането и в платен оптуск за отглеждане на дете до 2 год. тя трябва да бъде назначена някъде за да може да излезе в такъв отпуск. В смисъл има ли законово изискване за  това време или може да бъде назначена примерно на 01.04 и да излезе в отпуск след 3-4 дни?   bouquet

Може и един ден да отработи и да излезе в майчинство.

Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:

Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug

Имаш отговор в старата тема. Той е на Sis7 и ти го копирам:

Ако правилно съм те разбрала в момента си в отпуск за гледане на малко дете до 2 г.
Би трябвало да си имаш стар работодател,първо трябва да му подадеш декларация пр.12 за промяна на обстоятелствата(тоест да ти спрат изплащането по чл.53 от КСО) после може би ще си прекратиш стария договор и ще подпишеш нов.При новия работодател можеш да пуснеш декларация пр.4 по чл.54 от КСО за да получаваш 50 % от "майчинството".До колкото съм чела тук има възможност и направо да си подпишеш нов договор,като по стария си получаваш цялото майчиство.Но тогава не трябва да напускаш старата си работа.Зависи какво пише в договора ти.Примерно аз нямам право по договор да имам други трудови отнощения и при мен е невъзможно 
Ако някъде греша моля да ме поправите момичета 

# 6
 • Мнения: 105
По всяка вероятност след 410 ден ще се връщам на работа. Искам да прехвърля майчинството до 2 год на майка ми. Не работи.Колко време преди излизането и в платен оптуск за отглеждане на дете до 2 год. тя трябва да бъде назначена някъде за да може да излезе в такъв отпуск. В смисъл има ли законово изискване за  това време или може да бъде назначена примерно на 01.04 и да излезе в отпуск след 3-4 дни?   bouquet

Може и един ден да отработи и да излезе в майчинство.
Благодаря ти.   bouquet Успокои ме Whistling

# 7
 • Мнения: 3 835
Мамче,   bouquet

rosidt75
А защо майка ти не се включи в програмата "В подкрепа на майчинството"?
Ако не се лъжа, тогава може да гледа детето до 3 години. Линкът към темата във форума го има по-горе.

# 8
 • Пловдив
 • Мнения: 672
Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:
Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug
Имаш отговор в старата тема. Той е на Sis7 и ти го копирам:
Ако правилно съм те разбрала в момента си в отпуск за гледане на малко дете до 2 г.
Би трябвало да си имаш стар работодател,първо трябва да му подадеш декларация пр.12 за промяна на обстоятелствата(тоест да ти спрат изплащането по чл.53 от КСО) после може би ще си прекратиш стария договор и ще подпишеш нов.При новия работодател можеш да пуснеш декларация пр.4 по чл.54 от КСО за да получаваш 50 % от "майчинството".До колкото съм чела тук има възможност и направо да си подпишеш нов договор,като по стария си получаваш цялото майчиство.Но тогава не трябва да напускаш старата си работа.Зависи какво пише в договора ти.Примерно аз нямам право по договор да имам други трудови отнощения и при мен е невъзможно 
Ако някъде греша моля да ме поправите момичета 

Тя го е прочела и мисля че се притеснява,да не би да трябва да попълва други документи,защо договара и ще е срочен (тоест по заместване) аз не съм 100 % сигурна,мисля че други (по-различни документи не се попълват) но все пак ако знаете (Стики,Ала-Бала,Lady Incandescent,ДейзиГ и другите) нещо по различно,напишете и го...... Hug

# 9
 • Мнения: 95
Честита Баба Марта, здраве, щастие и късмет на всички!
Интересува ме може ли да се вади дубликат на болничен лист, и откъде? Работодателят ми е изгубил болничния лист и незнам как да процедирам...

# 10
 • Мнения: 3 563
Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:

Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug
не можеш ли да го подпишеш като втори тр.договор да не прекъсваш,не сипомям кой член беше 111или 222 нещо такова беше аз така процедирах

# 11
 • Мнения: 3 574
Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:

Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug
не можеш ли да го подпишеш като втори тр.договор да не прекъсваш,не сипомям кой член беше 111или 222 нещо такова беше аз така процедирах

Докато си била по майчинство? Аз мисля, че докато съм по майчинство мога да работя само на гр. договор. При всички положения трябва да съм на трудов договор за тази длъжност, фирмена политика им е. По-скоро ме интересуваше дали има нещо специфично при договора за заместване относно документите, които вече ми казаха момичетата тук.  Hug

# 12
 • Мнения: 3 563
Понеже не ми отговориха в предишната тема си прехвърлям въпроса тук:

Предстои ми да подпиша трудов договор за заместване на отсъстващ работник (по майчинство е). Тъй като ще прекъсна моето, за да започна тази работа има ли по-специално документи, които трябва да приготвя? Има ли някакви важни особености в този договор?  Hug
не можеш ли да го подпишеш като втори тр.договор да не прекъсваш,не сипомям кой член беше 111или 222 нещо такова беше аз така процедирах


Докато си била по майчинство? Аз мисля, че докато съм по майчинство мога да работя само на гр. договор. При всички положения трябва да съм на трудов договор за тази длъжност, фирмена политика им е. По-скоро ме интересуваше дали има нещо специфично при договора за заместване относно документите, които вече ми казаха момичетата тук.  Hug
докато бях майчинство от една фирма работих като учителка по втори тр.договор като заметник спомням си само че трябва да е при друг работодател

# 13
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 16 730
mindova е права. Михалко , ако основният трудов договор не ти забранява, то можеш да сключиш втория трудов договор, а по основния да си поучаваш майчинството. Освен това новият договор, който искаш да сключиш е все пак по заместване и не се знае заместваното лице кога ще реши да се върне на работа  Thinking

# 14
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 16 730
Честита Баба Марта, здраве, щастие и късмет на всички!
Интересува ме може ли да се вади дубликат на болничен лист, и откъде? Работодателят ми е изгубил болничния лист и незнам как да процедирам...

Може да се извади - от този, който го е издал. На него изрично пише, че  е дубликат.

Общи условия

Активация на акаунт