Това е предоставено от Galathea и ще го включа към линковете във важната тема.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ОСИНОВИТЕЛИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?

1. Молба до министъра на правосъдието на РБ за даване на съгласие за осиновяване
2. Удостоверение за сключен граждански брак. Ако осиновителят не е сключил граждански брак, следва да представи документ, удостоверяващ това обстоятелство от съответната администрация по местожителството му
3. Удостоверения, че осиновителите не са лишавани от родителски права
4. Удостоверение от съответната администрация по местожителство на всеки осиновител за неговите доходи и имотно състояние
5. Препоръка /психо-социален доклад/ от службата за социална помощ на съответната администрация по местожителство на осиновителите или доклад от чуждестранна организация, получила разрешение за посредничество при осиновявания от съответния държавен орган съгласно местното законодателство. В тях се дава подробна характеристика за осиновителите, сведения за условията на живот, семейна и лична мотивация за осиновяване, история на брака и други
6. Удостоверения за съдимост
7. Медицински свидетелства за физическото и психическото здраве на всеки осиновител, включващо информация за липса на тежки хронични, венерически и заразни болести като СПИН, сифилис, туберкулоза, хепатит и други застрашаващи живота на осиновявания
8. Декларация, нотариално заверена, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение или части от тялото му да се използват за донорски цели
9. Пълномощно от молителите с нотариална заверка на подписите, когато действат чрез пълномощник
10. Удостоверение, че са налице всички изисквания по отечествения закон на осиновителите за допускане на осиновяване
11. Удостоверение, че отечественият закон на осиновителите не допуска преосиновяване или декларация, че детето няма да бъде давано за осиновяване, ако законът допуска това
12. Декларация, нотариално заверена, с която удостоверяват, че са осведомени, че осиновяването в РБ не е обвързано с дарение на общественото заведение, в което се отглежда детето, което осиновяват
13. Искова молба до Софийски градски съд