Фондация „За Нашите Деца“ и Институт за изследване на населението и човека – БАН като част от проект „Нека има светлина“, с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“ провежда анкета сред родителите относно подкрепата към децата на възраст до 3 години с трудности в развитието и увреждания на територията на град Пловдив.

Целта на проекта е провеждане на проучване в сферата на ранната детска интервенция в гр. Пловдив, и отправяне на препоръки за подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града.

Точният брой и видовете услуги за подкрепа на семействата в град Пловдив са неясни, както и техния обхват и качество. Настоящото изследване си поставя за задача да набави една част от липсващата информация относно услугите за ранно детско развитие в града.

Не биха могли да бъдат постигнати така поставените цели без информация за нуждите и гледната точка на родителите от град Пловдив, които заедно с децата си имат най-пряк опит с услугите и биха могли да представят актуална информация за подкрепата, която получават и за трудностите, които срещат, както и за работещите решения, които биха помогнали за преодоляването им.

Ето защо фондацията ще бъде признателна на всеки родител, който се възползва или се е възползвал от наличните на територията на град Пловдив услуги за подкрепа на развитието за децата от целевата група, и желае да отдели десет минути, за да отговори на въпросите от анкетата.

Споделете анкетата и информацията за нея с други родители, които биха били заинтересовани. Резултатите ще  помогнат да се придобие реална представа за актуалната ситуация в град Пловдив и да се отправят адекватни препоръки за работещи решения за оптимизиране на услугите за подкрепа на деца и семейства в града.

Анкетата можете да попълните ТУК.
Благодарим!