Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
# 45
 • София
 • Мнения: 362
По преценка е явно, синът ми беше наказан за няколко забележки (едноцифрено число) и едно неизвинено отсъствие.

# 46
 • Ямбол
 • Мнения: 25 106
Няколко забележки го каза, все едно нищо не е. А за да се стигне до вписване на забележка, значи доста си е поиграл с нервите на учителите, а и на съучениците си.

# 47
 • София
 • Мнения: 362
Съгласна съм, Лиляна. Наказанието съм подписала лично, какво сме предприели вкъщи си е наша работа.
Идеята ми беше, че решение за наказание се взема на индивидуална база и може да е различно от училище до училище.

# 48
 • Върху лъчите на Слънцето.
 • Мнения: 1 697
5 неизвинени - "забележка"; 10 - преместване в друга паралелка, 15 - предупреждение за преместване в друго училище, 15+ - преместване. Мисля, че така бяха. Но има санкции не само за отсъствия. При системно нарушаване вътрешния ред на училището, за което се пишат забележи, също може да се стигне до смяна и на класа, и на училището. На училището - при три забележки.

# 49
 • София
 • Мнения: 440
5 неизвинени - "забележка"; 10 - преместване в друга паралелка, 15 - предупреждение за преместване в друго училище, 15+ - преместване.
Именно в някои училища при 10 е забележка, при други при 3. Няма го в наредба, а всяко училище си го въвежда с правилника за вътрешния ред

# 50
 • Върху лъчите на Слънцето.
 • Мнения: 1 697
Санкции на учениците
Чл.115. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците се налагат следните санкции:
1.забележка;
                               2.преместване в друга паралелка в същото училище;
                               3.предупреждение за преместване в друго училище;
                              4.преместване в друго училище;
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(3)Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
(4)Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(5)За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.
Чл.116. (1) Санкцията „забележка” се прилага при:
1.  допуснати  5  1/3   неуважителни / неизвинени/ отсъствия
2.  отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;
3.  умишлено увреждане на училищно имущество
4.употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището;
5.създаване на пречки на учителя при изпълнение на  служебните му задължения;
6.неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
7.непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременно представяне на документите за извиняване на направените отсъствия.
 
      (2) Санкцията „преместване в друга паралелка” се налага  при повтаряне  нарушенията  на правилника за дейността на училището.
(3) Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище”  се прилага при:
1.  Системност  на нарушенията 
2.  При направени 10 1/3  неизвинени отсъствия
     3.Отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището.
  4.Предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалното протичане на учебните часове и реда в сградата и района на училището.
     5.Влизане в часовете в нетрезво състояние и след употребата на наркотични средства.
     6.Организиране на колективни бягства от учебни часове.
     7.Фалшифициране на училищна документация.
 
(4) Санкцията „преместване в друго училище”  се прилага при:
1.  За допуснати над 15 неизвинени отсъствия
         2.Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището.
    3.Хулигански, вандалски прояви, системно уронващи престижа, авторитета и доброто име на училището.
  4.Физическо посегателство над ученик, преподавател, или служител.
 5.Системно създаване на конфликти, пречещии на преподавателя да изпълнява служебните си задължения,  с което се цели злепоставяне и уронване на достойнството му

# 51
 • Ямбол
 • Мнения: 25 106
Странна птица, редно е да кажеш откъде цитираш.

# 52
 • София
 • Мнения: 440
Да от къде е цитата? И срока на санкцията май също се определя субективно от директора. Нищо в нормативната наредба няма.

# 53
 • София
 • Мнения: 298
Не съм знаела, че и за забележките има санкции. Синът ми всеки срок има забележки, а е с отличен успех (4 клас). Аз не се впрягам и не отдавам голямо значение на забележките. Този срок имаше 6 забележки - без екип по физическо, не внимава в час по изобр. изкуство, без учебник по математика и т.н. Много е разсеян, но си учи детето.

# 54
 • Майничка
 • Мнения: 7 058
В нашето училище също има санкция за 3 забележки, вписани в дневника и в бележника (в т.ч. и електронните). Обикновено наказваме за над 3 и то системни, но опция има.
Разбира се, преди наказанието има изслушване на обясненията на ученика, случвало се е забележки да отпадат.

Скрит текст:
Чл. 47.  Случаи, при които се налагат санкции на учениците:

 (1) „Забележка“ може да се налага при следните случаи:

при 5 неуважителни отсъствия от учебни занятия;
при отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;
при умишлено увреждане на училищното имущество;
при създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;
при неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището, във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
при системно непредоставяне или отказ да предостави бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и при несвоевременно представяне на документите за оправдаване на направени отсъствия;
при вписани от учител три забележки в ученическата книжка;
тютюнопушене в района на училището.
(2) Санкция „Преместване в друга паралелка“

системно извършване на нарушения по ал.1;
отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици от паралелката, в която се обучава ученикът.
(3) Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ може да се налага при:

направени над 10 неуважителни отсъствия по неуважителни причини;
установена непоносимост към проявите на ученика в клас, противоречащи на нормите на прилично поведение /получавал е забележка и родителите редовно са уведомявани за поведението му/;
системност /над 2 пъти/ на нарушенията, изброени в ал.1 и 2;
отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището;
умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалният образователно -възпитателен процес в учебните часове и редът в сградата и района на училището;
влизане в час в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства /при еднократна проява/;
организиране на колективни бягства от учебни часове;
установена кражба чрез видеонаблюдението в гимназията или по друг доказан начин;
тютюнопушене след наложена санкция „Забележка“; употреба на алкохол;
10.фалшифициране и/или унищожаване на училищна документация.

(4) Санкция „Преместване в друго училище“ може да се наложи при:

изчерпване на мерките за въздействие по предходните и следващи членове;
допуснати над 15 неуважителни отсъствия за учебната година;
системно и грубо нарушаване на училищния ред въпреки всички получени наказания и организираната превантивна дейност;
умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището;
уронване престижа, авторитета и доброто име на училището;
унижаване личното достойнство на съучениците си, на преподавателите и на други лица в училището, упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия;
унищожаване или фалшифициране на училищна документация;
повторна кражба;
умишлено увреждане на училищна собственост;
тютюнопушене, употреба на алкохол или наркотични средства по време на занятия и извънкласни дейности;
участие в хазартни игри.
(5) Санкцията  „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – за ученици, навършили 16 години- може да се наложи при:

1.системни провинения, несъвместими с дневна форма на обучение;

системно нарушаване на човешките права на съученик, учител или училищен персонал;
3.тенденциозно   отсъствие от учебни занятия – при повече от 15 неуважителни отсъствия за ученици от ХІІ клас;

4.уличаване в кражба;

5.разпространение на наркотици;

6.тютюнопушене, употреба на наркотични средства и алкохол по време на учебни занятия и извънкласни дейности;

7.участие в хазартни игри;

8.системно и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се нарушава нормалният образователно-възпитателен процес в учебни часове и редът в сградата и в района на училището и се застрашава животът на другите;

9.физическо посегателство над учител, служител или ученик;

10.системно създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на достойнството и злепоставяне на преподавателя;

11.хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището, посегателство и рушене на материалната база на училището, уронване престижа, авторитета и доброто име на училището;

12.за системно нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и съученици;

13.унижаване личното достойнство на съучениците си, на преподавателите и на други лица в училището, упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

П.П. От правилника на училището е.

Последна редакция: пт, 05 юли 2019, 08:24 от gargamela

# 55
 • Мнения: 35 166
А нормативният акт кой е?

# 56
 • Ямбол
 • Мнения: 25 106
Гаргамела пише за тяхното училище, затова вероятно е от вътрешния им правилник.

... Аз не се впрягам и не отдавам голямо значение на забележките. ..
А трябва. Освен учене, трябва да се спазва и редът.

# 57
 • Мнения: 35 166
И аз така предположих, но все пак....те тези правилници обичайно са препис на някой закон/наредба....

# 58
 • Мнения: 15 523

Законът за предучилищното  и училищното образование.

И срока на санкцията май също се определя субективно от директора. Нищо в нормативната наредба няма.

Чл. 202. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Последна редакция: пт, 05 юли 2019, 08:31 от Дидева

# 59
 • Мнения: 35 166
Законът за предучилищното  и училищното образование.

Това към мен ли? Не го разбрах съвсем.......

Иначе в чл.199 и следващите-до чл.207  от ЗПУО са разписани видовете санкции и редът за тяхното налагане.

Общи условия

Активация на акаунт