Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: X
ПРЕДИШНА ТЕМА

След регистрация, вход с ПИК на НОИ или Електронен подпис - подаване по електронен път на документи за всчки помощи към АСП

Държавна агенция "Електронно управление"
Система за сигурно електронно връчване

Всички документи за подпомагане се подават по настоящ адрес на декларатора
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
актуални заявления за семейни помощи
    
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2020 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 300 лв.
За четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете.
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2020 г. е 2880 лв.
Еднократна помощ за осиновяване на дете е в размер на 250 лв., независимо от поредността на детето.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2020 г. са в размер на:
 
за доход до 410 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

за доход от 410,01 лв. до 510 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 32 лв.;
2. за семейство с две деца – 72 лв.;
3. за семейство с три деца – 108 лв.;
4. за семейство с четири деца – 116 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв. Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж, чиито доход е под 450 в бруто на член от семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на:
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 450 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.
КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО[/color]
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката; (не се изискват копия, оригиналите само за справка с декларираното)по последна информация, данните се проверяват служебно и не се изискват оригинали ;
3. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 410 лв. бруто в пълен размер или от 410,01 до 510 лв - 80% от помощта. За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра. При възможност за служебна проверка от АСП за това, може и да не го поискат.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.
•        При подаване на документи, трябва да се представи копие от вляазло в сила съдебно решение за допускане на развода на съпрузите

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик в ....клас (само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със СОП);
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане не може да получи информацията по служебен път)
6. Лични карти на деклараторите - за справка;
7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );

Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.
ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 450 лв. бруто.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. удостоверение за раждане на детето (за справка) по последна информация, данните се проверяват служебно;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).

Дирекция "Социално подпомагане" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Еднократна помощ за семейства с първокласници.

За учебната 2020/2021 г. е определена помощ в размер на 250 лв. за ученици, записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите за началото на учебната година. Тя се отпуска на семейства, чиито доход за 2020 г. не превишава 450 лв. на член от семейството (за предходните 12 месеца). Помощта се отпуска без доходен критерий за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семействата на роднини, близки и в приемни семейства.
Всяка година с постановление на МС се определя размерът на тази помощ.

Какъв е редът за кандидатстване?
Еднократна целева помощ за ученици, записани за първи път в първи клас се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец. Към заявлението трябва да се приложи:

- удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения);
- удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
- удостоверение за раждане на детето (за справка) по последна информация, данните се проверяват служебно и не се изисква;
- лична карта (за справка);

Документи се подават след 1-ви юли, като крайният срок е  до 15-ти октомври. Преди това трябва детето да е записано в училището.

Размери на помощите за деца с увреждания през 2020 година
Скрит текст:
Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.
Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

Последна редакция: пн, 24 фев 2020, 08:00 от Анонимен

# 1
 • София
 • Мнения: 917
За ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА Дете, пише че се подава по настоящ адрес. Не мога ли по постоянен, тъй като официално настоящият ми адрес е различен от постоянния? За майките студентски какви са изискванията? Не видях за тях да пише.

# 2
 • Мнения: X
Само по настоящ. Имате възможност да си промените настоящия адрес.
Редовно обучение за майката, представяте уверение от Университета, че сте заверили предходния семестър.

# 3
 • София
 • Мнения: 917
Само по настоящ. Имате възможност да си промените настоящия адрес.
Редовно обучение за майката, представяте уверение от Университета, че сте заверили предходния семестър.
Не искам да променим настоящия адрес защото след време мога да кандидатствам за градина, училище с два адреса - настоящ и постоянен Blush.
Само за тази помощ ли е по настоящ адрес или за всички помощи(раждане, детски)?
Майката студентка, може ли да е и на трудов догов.?Или не трябва да има сключен трудов догор?

# 4
 • Мнения: X
АСП работят по настоящ за всички помощи.

# 5
 • Мнения: 2 441
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41849

Вижте информацията под адресите на АСП.

За майките студентски какви са изискванията? Не видях за тях да пише.

# 6
 • Мнения: 154
Здравейте, предстои ми подаване на документи за детски надбавки, но таткото е с неплатени осигуровки за доста време назад, скоро постъпи на работа и са му платени от май месец тази година, въпросът ми е това може ли да попречи на получаването на детски? И другото, което ме интересува е ако си сменим по-натам адресните регистрации по лични карти трябва ли да уведомявам социалните?

# 7
 • Мнения: 135
Здравейте, ще подавам документи за детски надбавки и ме интересува ,за бележката от работа , само от последната работа на която съм била ли взимам, защото ако върнем 12 месеца назад бях на една работа после на борсата и после на друга работа и сега съм в майчинство? Също така с таткото нямаме брак и не сме регистрирани на един адрес, в такъв случай задължително ли е и за него беше ка? Благодаря предварително!

# 8
 • Мнения: 154
Здравейте, ще подавам документи за детски надбавки и ме интересува ,за бележката от работа , само от последната работа на която съм била ли взимам, защото ако върнем 12 месеца назад бях на една работа после на борсата и после на друга работа и сега съм в майчинство? Също така с таткото нямаме брак и не сме регистрирани на един адрес, в такъв случай задължително ли е и за него беше ка? Благодаря предварително!

За таткото бележка не е нужна в този случай, за другото обаче не съм сигурна, но трябва да обхваща 12 месеца назад общо бележката

# 9
 • Мнения: 135
Здравейте,ако този месец,миналата седмица, съм подала документи за еднократна помощ за раждане кога би трябвало да ми преведат парите?

# 10
 • Sliven, Bulgaria
 • Мнения: 431
Здравейте,ако този месец,миналата седмица, съм подала документи за еднократна помощ за раждане кога би трябвало да ми преведат парите?

Следващият месец след 15 число

# 11
 • Мнения: 135
Някой има ли представа, като за 12 месеца назад си бил в 2 фирми, като само хваща 2 в първата, какво се прави.Няма проблем да взема бележка от последната фирма, но от първата ще е трудно ,в друг град е.

# 12
 • Мнения: 10 501
Имаше нещо, от НАП даваха бележка, ако не се лъжа..

# 13
 • Варна
 • Мнения: 1 299
Отиваш в Нап и искаш да ти изкарат справка за последните 12 месеца къде си работила и какви доходи имаш от дадените фирми. Аз така направих представих я в социалното за детски и всичко беше наред.

# 14
 • Мнения: 3 320
Отиваш в Нап и искаш да ти изкарат справка за последните 12 месеца къде си работила и какви доходи имаш от дадените фирми. Аз така направих представих я в социалното за детски и всичко беше наред.

Това не го знаех, много полезна информация, благодаря!

Общи условия

Активация на акаунт