Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: X
Тема 37
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

актуални заявления за семейни помощи
След регистрация, вход с ПИК на НОИ или Електронен подпис - подаване по електронен път на документи за всчки помощи към АСП

Държавна агенция "Електронно управление"
Система за сигурно електронно връчване

Всички документи за подпомагане се подават по настоящ адрес на декларатора
Кой има право на семейни помощи за деца

- Семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
- Семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които се отглеждат в страната;
- Семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Размер:
за доход до 410 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.
за доход от 410,01 лв. до 510 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 32 лв.;
2. за семейство с две деца – 72 лв.;
3. за семейство с три деца – 108 лв.;
4. за семейство с четири деца – 116 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 410 лв. бруто в пълен размер или от 410,01 до 510 лв - 80% от помощта. За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра. При възможност за служебна проверка от АСП за това, може и да не го поискат.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

Не трябва да подавате всички изброени документи, а само тези, които се отнасят до Вашия случай.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.
•        При подаване на документи, трябва да се представи копие от вляазло в сила съдебно решение за допускане на развода на съпрузите

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик в ....клас (само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със СОП);
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане не може да получи информацията по служебен път)
6. Лични карти на деклараторите - за справка;

Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.
ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Последна редакция: сб, 14 мар 2020, 16:48 от Анонимен

# 1
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Благодаря за новата тема!

Сега, пак, проверих /понякога се появяват и по-късно/, но за Бургас няма детски.

# 2
 • Мнения: X
Дами, погледнете първия пост, мога да допълвам в рамките на следващите 24 часа. Ако има нещо за корекция, моля, пишете ми на ЛС.

# 3
 • offshore & overseas
 • Мнения: 3 158
София, Сердика, ПИБ - още няма, сигурно в понеделник.

# 4
 • Варна
 • Мнения: 1 271
Здравейте, предстои ми другата седмица евентуално да подавам документи за детски надбавки освен необходимото бележка за доход от работодател, за ваксини те от лл, моя лична карта само не рзабрах къква е тази бележка от градината че дъщеря ми е в 3та - предучилищна група.

# 5
 • Мнения: 7 928
Понеже 3- а предучилищна е задължителна, както училището. Следят и там отсъствията. По спомен, домакинката даваше бележката.

# 6
 • Варна
 • Мнения: 1 271
Ау, благодаря за бързия отговор, значи както всички градини са затворени аз няма как да взема тази бележка може би на 30ти,последния ден евентуално за подаване.
В този случай дали важи 14 дневната отсрочка за подаване. Благодаря

# 7
 • Мнения: 7 928
Като отидеш да подаваш говори със служителя, че ще забавиш бележката. Аз съм бавила за ваксините бележката.
Преди важеше 14- дневния срок. Би трябвало и сега да е така.
Simple Smile

# 8
 • Варна
 • Мнения: 1 271
Супер си, благодаря, ще пробвам надявам се да стане. Хубав ден Simple Smile

# 9
 • Мнения: 1 227
Скрит текст:
Здравейте, предстои ми другата седмица евентуално да подавам документи за детски надбавки освен необходимото бележка за доход от работодател, за ваксини те от лл, моя лична карта само не рзабрах къква е тази бележка от градината че дъщеря ми е в 3та - предучилищна група.

само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката
Вижте по-нагоре в първия пост на темата след текста: Какво трябва да направите, за да получите помощта.

# 10
 • Варна
 • Мнения: 1 271
Благодаря, така разбирам че по служебен път се разбира че детето е в държавна детска градина /училище, а не в частна такава, и не ми трябва реално те си получават данните от системата.

Последна редакция: нд, 15 мар 2020, 08:56 от мрЪнкал0

# 11
 • Мнения: 1 227
мрЪнкал0,
И аз така го разбирам, а и имам спомен от предишни теми, че си набавят инф. за ДГ/ училище по служебен път, но нека още някой по-запознат да потвърди, за да сте по-спокойни до момента, когато ще отидете да подавате документи.

# 12
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
И аз мисля,че вече бележките от детска градина и училище ги взимат по служебен път!
Януари месец подавах документи и не ми искаха от училището.

# 13
 • Мнения: X
МрЪнкал0, точно така. Отнася се само за частните детски градини и за частните училища. Те може и да подават данни към АСП, но не са длъжни. Ако детето е в частно учебно заведение, тогава трябва бележка, но няма да има смисъл, ако от ДГ/училището потвърдят, че подават ежемесечно информация за отсъствията. Ако е в държавна или общинска ДГ/училище, всички данни се получават по служебен път.

Аз искам да попитам нещо, за което не съм сигурна /не е мой казуса, да поясня/.
Дете, което има неизвинени отсъствия към датата на подаване на информация към АСП, защото не е представена навреме от родителя бележка в ДГ, преди изтичането на месеца /примерно е боледувало в по-дълъг период, застъпващ два месеца/, ще спрат ли детските за текущия месец и какво се случва след това. Възстановяват ли плащането или вместо за 12 месеца, ще платят само за 11 в периода?
И втори въпрос. Ако това се случи повече от един път през учебната година, ще има ли санкция от АСП с наказателно спиране на надбавките, при условие, че отсъствията се извиняват в крайна сметка?

# 14
 • Варна
 • Мнения: 1 271
Благодаря за отговора, притесненията ми отпаднаха.
За случая с това дете при нас учителката ни каза на родителската среща когато детето ви се разболее в края на месеца и болничния обхваща и другия месец задължително да ги информираме каква е причината за дългото отцъствие за да знаят те какво да представят пред социалните.
В групата на дъщеря ми нейната приятелка беше в болница от 25ти и веднага звъннаха на госпожата да я уведомят за да знаят да не и пишат неизвинени, а че ще се извинят но когато болестта приключи. Нямало е проблем. Успех

Последна редакция: сб, 14 мар 2020, 17:05 от мрЪнкал0

# 15
 • Мнения: X
Явно майката, която ме "закопа" с този въпрос не е ходила на нито една родителска среща, от началото на учебната година до сега. Това се казваше, още когато моите деца бяха в градинска възраст и когато започна служебна проверка за отсъствия от училище. Питането ми беше как процедират в АСП. В понеделник ще погледна как стоят нещата в закона и в правилника за приложението му, сега ми е трудно да ровя от телефона. Та, реших бързичко тук да попитам, да ако някой има личен опит.

# 16
 • Мнения: 7 359
Не се взема бележка от училището или градината от няколко години. Проверяват си ги по служебен път.

# 17
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Бургас - има детски.

# 18
 • При децата ми
 • Мнения: 3 458
Велико Търново - има детски.

# 19
 • Мнения: 1 233
Здравейте дали се приемат документи или само онлайн .Трябва до края на март да подам .

# 20
 • Sliven, Bulgaria
 • Мнения: 329
Здравейте дали се приемат документи или само онлайн .Трябва до края на март да подам .

Може на място, онлайн и по пощата

# 21
 • Бургас
 • Мнения: 138
Момичета, събрах всички документи, но бележката за доходите на ММ най-вероятно няма да пристигне до края на месеца, защото цялата администрация е в отпуск заради карантината. Какво ще ме посъветвате. Ако изтърва този месец, после наново трябва да събирам всички документи.

# 22
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
Най-добре разговаряйте със социалните. Предвид създалата се обстановка в страната, те най-добре ще ви ориентират, какво да правите!

# 23
 • Бургас
 • Мнения: 138
Имам и още един въпрос. Ако не декларирам доходи от граждански договор поради липса на бележка, имат ли система, по която да засекат, че не съм посочила този доход?

# 24
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Имам и още един въпрос. Ако не декларирам доходи от граждански договор поради липса на бележка, имат ли система, по която да засекат, че не съм посочила този доход?
Вече всичко, което е въведено в НАП, се вижда от социалните.

# 25
 • Мнения: X
Ако имате ПИК от НАП, така или иначе трябва да попълните годишна данъчна декларация, влезте, започнете попълване и в приложение 3 ще видите сумите, които имате по граждански договори. Данните са качени служебно.

# 26
 • Пловдив
 • Мнения: 3 772
Здравейте!

Предвид ИП, трябва ли бележка от ЛЛ за сложени ваксини?

Благодаря!

# 27
 • Sliven, Bulgaria
 • Мнения: 329
Здравейте!

Предвид ИП, трябва ли бележка от ЛЛ за сложени ваксини?

Благодаря!

Докато трае ИП не се изисква бележка за ваксини

# 28
 • Мнения: 182
Здравейте, заради създалата се ситуация има ли как да подам онлайн документи за еднократна помощ при раждане? И може ли да ме ориентирате каква е процедурата и на кой имейл евентуално се подават. Благодаря.

# 29
 • Sliven, Bulgaria
 • Мнения: 329
Здравейте, заради създалата се ситуация има ли как да подам онлайн документи за еднократна помощ при раждане? И може ли да ме ориентирате каква е процедурата и на кой имейл евентуално се подават. Благодаря.

Влезте в сайта на АСП София, оттам в Коронавирус COVID 19 и там са дадени стъпките по които можете да кандидатстване онлайн.  Имейла е ao@asp.government.bg.

# 30
 • Мнения: 92
Здравейте! Днес ходих до личната за бележка за ваксините,защото ще подавам документи този месец и тя ми поиска такса 10 лв. Досега не си спомням да съм я плащала...По-горе прочетох , че не се изисква такава бележка по време на ИП. Та съм объркана - трябва ли бележка и редно ли е да ми искат пари или се възползват от ситуацията?

# 31
 • Мнения: X
Ако сега не я представите, следващия месец, след изтичане на ИП ще ви я изискат. ЛЛ на децата ми я таксува по 3 лв./дете.

# 32
 • Мнения: 85
Здравейте. Тези от вас, които са подавали за детски надбавки на имейл адрес, с каква програма попълните декларацията?

# 33
 • Мнения: X
Най-добре отпечатай, попълни, подпиши и след това сканирай. Има много приложения за сканиране в pdf, които могат да се изтеглят за телефон. Така или иначе искат да има подпис на заявлението.

# 34
 • Мнения: 892
Здравейте. Тези от вас, които са подавали за детски надбавки на имейл адрес, с каква програма попълните декларацията?
.doc файл с какво да се попълни?

# 35
 • София; Дружбето
 • Мнения: 2 173
Има детски в София, Дружба.

# 36
 • София
 • Мнения: 3 621
Здравейте!
В ситуацията на извънредно положение изплащат ли се детски надбавки?

Редактирам се, за да напиша, че току-що си получих съобщението за постъпил превод. Значи изплащат. Simple Smile

Последна редакция: вт, 14 апр 2020, 16:34 от Pandachina

# 37
 • Мнения: 7 359
И аз получих. ДСК, София Витоша.

# 38
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
Ще чакам и за Бургас!

# 39
 • offshore & overseas
 • Мнения: 3 158
Имам и аз, и то от вчера.
София, ПИБ, район Сердика

# 40
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Ще чакам и за Бургас!
Има вече.

# 41
 • При децата ми
 • Мнения: 3 458
Велико Търново - има детски.

# 42
 • Мнения: 204
Добър ден!Извинявам се,че пиша тук,но искам да попитам дали се обсъжда някъде еднократната помощ, която отпускат за извънредното положение? Благодаря предварително!

# 43
 • Мнения: X
За еднократна помощ заради кризата, не знам, отпускат заем, без лихва и с период на погасяване от 5 години.

# 44
 • Мнения: 1 227
Отпускат, но условията са трудно изпълними.

"Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите, ще се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

Налице е доходен критерий за получаване на помощта, като месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лв. Важно условие е родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи, през 2020 г. да не са получавали еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск. Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ стартира от 14 април 2020 г. Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията в рубрика „Коронавирус COVID 19“. "

# 45
 • Мнения: 754
При подаване на заявлението с КЕП трябва ли да получа потвърждение, изобщо някакво известие, че съм подала успешно?

# 46
 • Мнения: 113
Здравейте, този месец нямам детски на пощенска банка съм от Плевен.Питах в социалните там всичко е било изрядно били са преведени и ни изпратиха пак в банката(от където ни бяха изпратили в социалните).Направих си електронно банкиране и до там.По принцип ги превеждат на 16 чило ,но вече е 30 април.На позната вече са и ги превели.И документи септември 2019 сме подали.Картата е валидна и изтича след 2 месеца.

# 47
 • Мнения: X
Проверете в банката на място, не само през банкирането. Понякога стават и грешки. От наложен запор на сметката, до една сгрешена цифра в IBAN-а.

# 48
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
Детски надбавки, обезщетения за безработица, болнични-никой няма право да ги блокира и запорира!

# 49
 • Мнения: 113
Проверете в банката на място, не само през банкирането. Понякога стават и грешки. От наложен запор на сметката, до една сгрешена цифра в IBAN-а.


Едва ли има запор или грешка в документите всичко е било ок до миналия месец само този нямам

# 50
 • Мнения: 479
Здравейте!
Относно документите за семейните добавки за деца и това:
" За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт."

Имам въпрос за потвърждение:
Имам син на 12. Отглеждам сама детето си от раждането му.
Бях вчера до социалните, тъй като знаех, че ми трябва електронен подпис за електронно подаване, а още нямам. Накратко навикаха ми се и бяха далеч от професионални... Тръгнах си разревана и дори не можах да им кажа, че бащата на сина ми е починал през октомври миналата година.
Бяхме разделени от години, беше присъдена издръжка от 75 лв. Знам, много под минималната е, но е нужно водене на дело за увеличение, а нямах средства за ново дело, социалните отказаха правна помощ за дело. Отделно бящата беше с 75% ТЕЛК заради тежка болест и не мбеше в състояние да изкарва пари особено. Поддържах дипломатични отношения, въпреки че сме в различни градове, защото така смятам, че е редно.

Конкретно:
Имам ли право да не ходя до последния ми работодател, откъдето бях съкратена на 23 март, за да изисквам удостоверение за доход? Смятам, че да, така ли е? Нямахме брак с бащата, затова и се съмнявам - нямам право и на вдовишка пенсия.
Имам копие от смъртния акт.

# 51
 • Мнения: 654
Починалия вписан ли е в удостоверението за раждане на детето, като негов баща? Ако е така и той е починал, не би трябвало да откажат детски, въпреки, че не сте имали брак. Но ако сте самотна майка от самото начало и в удостоверението пише "баща неизвестен", няма как.

# 52
 • Мнения: 479
Починалия вписан ли е в удостоверението за раждане на детето, като негов баща? Ако е така и той е починал, не би трябвало да откажат детски, въпреки, че не сте имали брак. Но ако сте самотна майка от самото начало и в удостоверението пише "баща неизвестен", няма как.

Да, припознал е детето, вписан е в акта за раждане. По-скоро отпада ли нуждата да ходя и да искам удостоверение за брутен доход? Получавам си детски иначе, но през април ми беше месецът за подаване на годишната декларация.

Последна редакция: ср, 06 май 2020, 14:47 от vasilenae

# 53
 • Sliven, Bulgaria
 • Мнения: 329
Починалия вписан ли е в удостоверението за раждане на детето, като негов баща? Ако е така и той е починал, не би трябвало да откажат детски, въпреки, че не сте имали брак. Но ако сте самотна майка от самото начало и в удостоверението пише "баща неизвестен", няма как.

Да, припознал е детето. По-скоро отпада ли нуждата да ходя и да искам удостоверение за брутен доход?

Отпада. Ще подавате без доходи, щом бащата на детето Ви е починал. Социалните ще проверат това обстоятелство служебно

# 54
 • Мнения: 479
Flowers BananaFlowers BlossomFlowers Blossom
Починалия вписан ли е в удостоверението за раждане на детето, като негов баща? Ако е така и той е починал, не би трябвало да откажат детски, въпреки, че не сте имали брак. Но ако сте самотна майка от самото начало и в удостоверението пише "баща неизвестен", няма как.

Да, припознал е детето. По-скоро отпада ли нуждата да ходя и да искам удостоверение за брутен доход?

Отпада. Ще подавате без доходи, щом бащата на детето Ви е починал. Социалните ще проверат това обстоятелство служебно
Благодаря Ви много!
Нямате или може и да имате, представа, колко ми се събра. Затова много ценя, когато някой подходи човешки. Очаквах вероятност от грубо отношение от социалните, тъй като през годините съм виждала от двете крайности, но не вярвах, че ... нямам думи какво беше. Благодаря! Flowers Blossom

# 55
 • Мнения: 82
Отпада да , само декларация и бележка за имунизации, без доказване на доход.

# 56
 • Мнения: 479
Здравейте!

Предвид ИП, трябва ли бележка от ЛЛ за сложени ваксини?

Благодаря!

Докато трае ИП не се изисква бележка за ваксини
Виждам, че бележка за ваксини не се изисква на този етап. Както и да е, хубавото е, че синът ми е реваксиниран в началото на годината за БЦЖ и всички ваксини са отразени в здравната му книжка.

# 57
 • Мнения: 754
Flowers BananaFlowers BlossomFlowers Blossom
Починалия вписан ли е в удостоверението за раждане на детето, като негов баща? Ако е така и той е починал, не би трябвало да откажат детски, въпреки, че не сте имали брак. Но ако сте самотна майка от самото начало и в удостоверението пише "баща неизвестен", няма как.

Да, припознал е детето. По-скоро отпада ли нуждата да ходя и да искам удостоверение за брутен доход?

Отпада. Ще подавате без доходи, щом бащата на детето Ви е починал. Социалните ще проверат това обстоятелство служебно
Благодаря Ви много!
Нямате или може и да имате, представа, колко ми се събра. Затова много ценя, когато някой подходи човешки. Очаквах вероятност от грубо отношение от социалните, тъй като през годините съм виждала от двете крайности, но не вярвах, че ... нямам думи какво беше. Благодаря! Flowers Blossom
При всяка възможност комуникирам с тази (и други) институция чрез имейли или подаване на документи по пощата с обратна разписка. Имайте предвид като опция.

# 58
 • Мнения: 113
Здравейте!
Относно документите за семейните добавки за деца и това:
" За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт."

Имам въпрос за потвърждение:
Имам син на 12. Отглеждам сама детето си от раждането му.
Бях вчера до социалните, тъй като знаех, че ми трябва електронен подпис за електронно подаване, а още нямам. Накратко навикаха ми се и бяха далеч от професионални... Тръгнах си разревана и дори не можах да им кажа, че бащата на сина ми е починал през октомври миналата година.
Бяхме разделени от години, беше присъдена издръжка от 75 лв. Знам, много под минималната е, но е нужно водене на дело за увеличение, а нямах средства за ново дело, социалните отказаха правна помощ за дело. Отделно бящата беше с 75% ТЕЛК заради тежка болест и не мбеше в състояние да изкарва пари особено. Поддържах дипломатични отношения, въпреки че сме в различни градове, защото така смятам, че е редно.

Конкретно:
Имам ли право да не ходя до последния ми работодател, откъдето бях съкратена на 23 март, за да изисквам удостоверение за доход? Смятам, че да, така ли е? Нямахме брак с бащата, затова и се съмнявам - нямам право и на вдовишка пенсия.
Имам копие от смъртния акт.


Моят баща е починал и доста години не получавах пенсия ,защото са отказвали на майка ми документите. Не си спомням причината поради която бяхме в общината, но от там задействаха нещата и вече 6 години получавам пенсия за починал родител. Много години са ни влачели напред-назад не са ни приемали документите заради грешка на социалните .Пожелавам ви късмет ще се справите.Сега пенсията ми е 119 лв(от юли може би 250) ,когато детето ви премине в 8 клас ,ако не живеете с друг на семейни начала може да получава и стипендия от училище.

# 59
 • Хасково
 • Мнения: 4 657
Здравейте! Понеже се опитвам да подам по електронен път документите за детски, виждам, че трябва да имам ел.подпис. Това задължително ли е? В смисъл - някой да е успял да се справи без него? По принцип не ми трябва такъв и е абсолютно излишно да го заплатя само заради това. има ли вариант да се пратят документите сканирани на мейл, или само през показаната форма в сайта им е? Благодаря предварително!
Редактирам се - видях, че май става и ПИК от НОИ, ще пробвам, дано наистина да стане. Няма да трия поста, може да е полезен за някой друг.

Последна редакция: вт, 12 май 2020, 12:40 от Pали

# 60
 • Мнения: 7 359
Преди малко бях до социалните по друг повод и жената тамизрично каза, че не е нужен електронен подпис.

# 61
 • Мнения: 654
Здравейте! Понеже се опитвам да подам по електронен път документите за детски, виждам, че трябва да имам ел.подпис. Това задължително ли е? В смисъл - някой да е успял да се справи без него? По принцип не ми трябва такъв и е абсолютно излишно да го заплатя само заради това. има ли вариант да се пратят документите сканирани на мейл, или само през показаната форма в сайта им е? Благодаря предварително!
Редактирам се - видях, че май става и ПИК от НОИ, ще пробвам, дано наистина да стане. Няма да трия поста, може да е полезен за някой друг.
Мисля, че това ще бъде много полезно
Да разбирам, че към момента, за да продължа детските надбавки мога да им изпратя по и-мейл само молбата-декларация и удостоверението за доход, така ли?
Здравей!
Аз подадох документите по имейл на 20 .03.
На 23 .03 получих отговор,че моето заявление  е заведено в Интегрираната информационна система , с номер  ,примерно 3345.
А на 30 .03 вече получих заповедта ,че ми отпускат тези помощи.

Имейла е ao@asp.government.bg.
Докуметните ,които пратих ,бяха в сканиран вид:
-лична карта,
-лична карта на мъжа ми,
-свидетелствата  на двете ми деца,
-служебна бележка за доходи
-медицински бележки за ваксините на децата,
-ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ(която съм я попълнила на компютъра,изпринтена ,подписана от мен и мъжа ми ,после сканирана)
Тази декларация я изтеглих от тук:http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti
 -документ от банката  с номера на сметката,в която да се превеждат парите.

Това е ,дано съм ти помогнала.
Аз по същия начин подадох документите тази седмица. Още чакам заповед. Само искам да допълня, че когато изпращате e-mail не трябва да е по голям от 10 МБ иначе не отива при тях.
Можете да го пратите на части.

# 62
 • Мнения: 358
Изброените в предния пост документи са необходими само ако подавате за първи път. Иначе са достатъчни бележки за доходите, за ваксините и заявлението. Аз това подадох. На следващия ден получих от АСП отговор, че молбата ми е заведена при тях с входяш номер ........ Седмица по-късно ми пратиха и заповедта с отпуснатата сума.

Друго се сетих...... То от днес като отпада извънредното положение, не отпада ли и възможността за подаване на документи по имейл?

И тези от нас, които подадохме по този начин, сега трябва ли да си занесем оригиналните документите ..... или догодина вече направо новите?

Последна редакция: ср, 13 май 2020, 20:03 от AnMary

# 63
 • Мнения: 682
Да попитам има ли определена дата за изплащане на детските , понеже съм почивала на различни дати,  вариращи от 11то число до 15 число

# 64
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Да попитам има ли определена дата за изплащане на детските , понеже съм почивала на различни дати,  вариращи от 11то число до 15 число
След 15 число по принцип. Почивката няма нищо общо.

# 65
 • Хасково
 • Мнения: 4 657
Най-вероятно "получавала" е искала да напише жената, но автокоректора се е намесил Simple Smile
Аз съм забелязала, че освен след 15-то число, все преводът е бил или във вторник, или в четвъртък, но не го твърдя на 100%, може и да бъркам. Т.е. утре е 15.05, но според мен ще ги преведат на 19.05, ще разберем.
Аз успях вчера да подам документите, пратих ги на ел. поща, както дамата от поста, цитиран от Ками, е направила. Още в рамките на деня получих отговор с входящ номер. Надявам се тази практика да се запази и след ИП и занапред да си подаваме дистанционно, много по-удобно и бързо е.
Да ви питам относно едн. помощ от  375 лв (заради неработещите учебни заведения). Никъде не откривам начин за кандидатстване, както беше за детските. Дали е достатъчно просто да съм един месец неплатен, за да я получа, или трябва успоредно с това и да съм си изразходила отпуската за годината?

# 66
 • Мнения: 7 359
Трябва да си изразходила платената и да и в неплатен и в момента на подаване .

# 67
 • Хасково
 • Мнения: 4 657
Благодаря!

# 68
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
Днес няма ли превод?

# 69
 • При децата ми
 • Мнения: 3 458
При нас няма. Вероятно утре, или още по-вероятно понеделник.

Последна редакция: чт, 14 май 2020, 16:28 от Hrispa76

# 70
 • Бургас
 • Мнения: 6 484
Надявам се, че е е утре. Все пак е 15ти.

# 71
 • Варна
 • Мнения: 43
Варна - има детски днес

# 72
 • софия
 • Мнения: 736
И в София съм получила аз в късният следобед. Първа инвестиционна

# 73
 • Мнения: 654
За еднократната помощ от 375 лв. нямаше ли още едно условие, освен неплатения отпуск, а именно доходи на член от семейството до МРЗ, която в момента е 610 лв. Ако някой е запознат....

# 74
 • Хасково
 • Мнения: 4 657
Да, има го и това изискване. Влизаме, щом успях и за детски да подам. Крайно време е да увеличат тия прагове. Или поне да започнат да гледат нето, а не бруто. Кой човек разполага с брутната си заплата....

# 75
 • При децата ми
 • Мнения: 3 458
Велико Търново - има детски днес.

# 76
 • Мнения: 204
Здравейте!Не пиша във форума за първи път по въпроса, изложен по-долу.Ще помоля за някакъв отговор, защото по отделните институции взеха да ни правят на маймуни,доверявам се на хора с опит.За пореден път ми блокираха детските надбавки заради необслужен кредит от страна на бившия ми съпруг.И ако досега ми ги отблокираха, вчера ми заявиха,че няма да ми ги дадат,тъй като имало клауза в договора за кредит,гласяща не знам какво си!Ще ми се наложи да сменя начина на отпускане,да става в пощенски клон,но защо да е така?Няма ли начин да пусна жалба някъде, какво да направя?В банката дори не зачитат съдебното решение за развода,в което е упоменато,че аз няма да имам отношение към кредита.Иначе съм съдлъжник.Разбирам да ми теглят от заплатата,но по сметката ми минават само детските,как така си позволяват подобно нещо?

# 77
 • софия
 • Мнения: 736
Здравейте ,рано рано ,но има превод на детски. София (ПИБ) район Възраждане.

# 78
 • Пловдив
 • Мнения: 579
Здравейте!
Трябва да подам документи за детски до края на месеца и моля някой от Пловдив да се включи - дали социалните в район Централен са все още на същия адрес - на 6-ти септември между блоковете м/у бул. Руски и В. Априлов. Търся из нета, защото бях мернала някъде, че май са се преместили, но намирам само този адрес и един на бул. Руски.

Последна редакция: чт, 18 юни 2020, 12:19 от katjushka

# 79
 • Мнения: 542
Здравейте!
Досега получваха 32 лв детски, но вече има промяна в доходите ни. Трябва ли да нося някакъв документ, или те си проверяват по служебен път.
Би трябвало да ми ги спрат от юли месец, но не знам аз дали трябва да ходя да се разправям?

# 80
 • offshore & overseas
 • Мнения: 3 158
Здравейте!
Досега получваха 32 лв детски, но вече има промяна в доходите ни. Трябва ли да нося някакъв документ, или те си проверяват по служебен път.
Би трябвало да ми ги спрат от юли месец, но не знам аз дали трябва да ходя да се разправям?
Подписали сте декларация, че ще ги уведомите при промяна на обстоятелствата, мисля. Така че, Вие решавате. Аз не бих се обаждала. Бих изчакала да изтече годината (срокът, за който вече съм подала) и после просто няма да подавам за подновяване. Няма да ги спрат, освен ако Вие изрично не пожелаете - нали все пак се представят доходите за предходните 12 месеца и на тази база се изчислява дали попадате или не в „таргета“ на деЦките. Тук може и да греша, разбира се, така че, ако има компетентни, и аз се присъединявам към питането, любопитно ми е, как стои въпросът.

# 81
 • Мнения: 542
Да, аз мисля като Вас по принцип, защото се гледат именно доходите за предната година, а нова декларация трябва да подам чак догодина през януари (няма да подам всъщност). Но да не после да ме карат да ги връщам, нали....

# 82
 • offshore & overseas
 • Мнения: 3 158
Ми дано тогава някой по-знаещ се обади, защото и аз не съм сигурна. Не е зле най-малкото да се обадите и да ги уведомите, като с половин уста попитате, искат ли да носите някакъв документ. Пък дано не искат и дано не Ви спрат колосалните деЦки!

# 83
 • Мнения: 7 359
Детските се отпускат на база дохода 12 месеца назад от месеца, в който подавате документи. Вие сте декларирали доходите за тези месеци.
Новите доходи ще декларирате при следващото подаване, пак 12 месеца назад.

# 84
 • Мнения: 654
Промяна в доходите не се счита за промяна на обстоятелствата. Промяна е примерно, ако сключите брак, независимо дали е с бащата на детето/децата, а досега никога не сте декларирали неговия доход. В случая, промяна не само в доходите, но и в броя на членовете на семейството. Ако детето ви прекъсне училище също, но те получават за това информация по служебен път и веднага ще прекратят изплащането. Други обстоятелства няма да споменавам.

Последна редакция: пт, 26 юни 2020, 21:44 от Camille Clo ♥

# 85
 • Мнения: 542
Благодаря!

# 86
 • Мнения: 336
Здравейте! Започвам втора година майчинство. През първата не вземах детски. Ще мога ли да вземам през втората, или за изчислението ще гледат пак заплатата ми, а не размера на майчинството?

# 87
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Здравейте! Започвам втора година майчинство. През първата не вземах детски. Ще мога ли да вземам през втората, или за изчислението ще гледат пак заплатата ми, а не размера на майчинството?
Доходите за 12 месеца назад.

# 88
 • Мнения: 336
Благодаря Ви! Значи ще вземат майчинството ми? А значи ли това, че през 3тата година също ще мога да вземам? (Сега втората година доходите ни ще са само тея 380 лева майчинство)

# 89
 • у нас
 • Мнения: 4 578
Да, ще вземате. Например, ако трябва да подавате документи юли тази година, ще ви трябват доходите от юли миналата година до юни тази година. Ако дохода не надвишава прага, ще вземате. Трябват и бележки за доходите, за имунизациите на детето. Ако подавате за първи път, ще искат и бележка от банката за сметката по която да се превеждат парите. Но най-добре е да отидете до социалните и да чуете техните изисквания.
В първия пост има изчерпателна информация. Може да си сметнете средномесечния доход, и ще видите дали ще се класирате за 100 или 80%.

Последна редакция: нд, 28 юни 2020, 21:41 от Sinara

# 90
 • Мнения: 815
Откъде мога да принтна декларацията за лични данни?

# 91
 • Мнения: 472
Здравейте. Миналата година септември месец подадох документи за детски. Тази година отново септември ли трябва да ги подам или август? И трябва ли ми документ от работодателя за доходите при положение че съм в майчиство? Благодаря Ви.

# 92
 • Мнения: 654
Работодателят ще издаде служебна бележка с доход 0, която задължително трябва да приложите. А Вие ще попълните заявление-декларация, в което ще впишете сумите, които реално сте получили от НОИ. Има два начина, или с ПИК на  НОИ, или извлечение от банката/интернет банкирането. Пишете по месец на получаване, независимо за кой период се начисляват. Ще подадете отново септември, с доходи за периода септември 2019-август 2020.

Общи условия

Активация на акаунт