Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: X
Тема 37
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

актуални заявления за семейни помощи
След регистрация, вход с ПИК на НОИ или Електронен подпис - подаване по електронен път на документи за всчки помощи към АСП

Държавна агенция "Електронно управление"
Система за сигурно електронно връчване

Всички документи за подпомагане се подават по настоящ адрес на декларатора
Кой има право на семейни помощи за деца

- Семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
- Семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които се отглеждат в страната;
- Семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Размер:
за доход до 410 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.
за доход от 410,01 лв. до 510 лв. на член от семейството
1. за семейство с едно дете – 32 лв.;
2. за семейство с две деца – 72 лв.;
3. за семейство с три деца – 108 лв.;
4. за семейство с четири деца – 116 лв.
За близнаци 75 лв. на дете.

Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1. Доходът на човек в семейството да е под или равен на 410 лв. бруто в пълен размер или от 410,01 до 510 лв - 80% от помощта. За деца с един жив родител (полусираци), и ако този родител не е сключил нов граждански брак след овдовяването - тази точка не се прилага. Т.е. доходът няма значение. Вместо справка за дохода се прилага Копие на смъртния акт.
2. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра. При възможност за служебна проверка от АСП за това, може и да не го поискат.
5. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

Не трябва да подавате всички изброени документи, а само тези, които се отнасят до Вашия случай.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.
•        При подаване на документи, трябва да се представи копие от вляазло в сила съдебно решение за допускане на развода на съпрузите

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик в ....клас (само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със СОП);
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане не може да получи информацията по служебен път)
6. Лични карти на деклараторите - за справка;

Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.
ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Последна редакция: сб, 14 мар 2020, 16:48 от Анонимен

# 1
 • у нас
 • Мнения: 5 015
Благодаря за новата тема!

Сега, пак, проверих /понякога се появяват и по-късно/, но за Бургас няма детски.

# 2
 • Мнения: X
Дами, погледнете първия пост, мога да допълвам в рамките на следващите 24 часа. Ако има нещо за корекция, моля, пишете ми на ЛС.

# 3
 • offshore & overseas
 • Мнения: 3 207
София, Сердика, ПИБ - още няма, сигурно в понеделник.

# 4
 • Варна
 • Мнения: 1 291
Здравейте, предстои ми другата седмица евентуално да подавам документи за детски надбавки освен необходимото бележка за доход от работодател, за ваксини те от лл, моя лична карта само не рзабрах къква е тази бележка от градината че дъщеря ми е в 3та - предучилищна група.

# 5
 • Мнения: 9 616
Понеже 3- а предучилищна е задължителна, както училището. Следят и там отсъствията. По спомен, домакинката даваше бележката.

# 6
 • Варна
 • Мнения: 1 291
Ау, благодаря за бързия отговор, значи както всички градини са затворени аз няма как да взема тази бележка може би на 30ти,последния ден евентуално за подаване.
В този случай дали важи 14 дневната отсрочка за подаване. Благодаря

# 7
 • Мнения: 9 616
Като отидеш да подаваш говори със служителя, че ще забавиш бележката. Аз съм бавила за ваксините бележката.
Преди важеше 14- дневния срок. Би трябвало и сега да е така.
Simple Smile

# 8
 • Варна
 • Мнения: 1 291
Супер си, благодаря, ще пробвам надявам се да стане. Хубав ден Simple Smile

# 9
 • Мнения: 1 471
Скрит текст:
Здравейте, предстои ми другата седмица евентуално да подавам документи за детски надбавки освен необходимото бележка за доход от работодател, за ваксини те от лл, моя лична карта само не рзабрах къква е тази бележка от градината че дъщеря ми е в 3та - предучилищна група.

само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката
Вижте по-нагоре в първия пост на темата след текста: Какво трябва да направите, за да получите помощта.

# 10
 • Варна
 • Мнения: 1 291
Благодаря, така разбирам че по служебен път се разбира че детето е в държавна детска градина /училище, а не в частна такава, и не ми трябва реално те си получават данните от системата.

Последна редакция: нд, 15 мар 2020, 08:56 от мрЪнкал0

# 11
 • Мнения: 1 471
мрЪнкал0,
И аз така го разбирам, а и имам спомен от предишни теми, че си набавят инф. за ДГ/ училище по служебен път, но нека още някой по-запознат да потвърди, за да сте по-спокойни до момента, когато ще отидете да подавате документи.

# 12
 • Бургас
 • Мнения: 7 996
И аз мисля,че вече бележките от детска градина и училище ги взимат по служебен път!
Януари месец подавах документи и не ми искаха от училището.

# 13
 • Мнения: X
МрЪнкал0, точно така. Отнася се само за частните детски градини и за частните училища. Те може и да подават данни към АСП, но не са длъжни. Ако детето е в частно учебно заведение, тогава трябва бележка, но няма да има смисъл, ако от ДГ/училището потвърдят, че подават ежемесечно информация за отсъствията. Ако е в държавна или общинска ДГ/училище, всички данни се получават по служебен път.

Аз искам да попитам нещо, за което не съм сигурна /не е мой казуса, да поясня/.
Дете, което има неизвинени отсъствия към датата на подаване на информация към АСП, защото не е представена навреме от родителя бележка в ДГ, преди изтичането на месеца /примерно е боледувало в по-дълъг период, застъпващ два месеца/, ще спрат ли детските за текущия месец и какво се случва след това. Възстановяват ли плащането или вместо за 12 месеца, ще платят само за 11 в периода?
И втори въпрос. Ако това се случи повече от един път през учебната година, ще има ли санкция от АСП с наказателно спиране на надбавките, при условие, че отсъствията се извиняват в крайна сметка?

# 14
 • Варна
 • Мнения: 1 291
Благодаря за отговора, притесненията ми отпаднаха.
За случая с това дете при нас учителката ни каза на родителската среща когато детето ви се разболее в края на месеца и болничния обхваща и другия месец задължително да ги информираме каква е причината за дългото отцъствие за да знаят те какво да представят пред социалните.
В групата на дъщеря ми нейната приятелка беше в болница от 25ти и веднага звъннаха на госпожата да я уведомят за да знаят да не и пишат неизвинени, а че ще се извинят но когато болестта приключи. Нямало е проблем. Успех

Последна редакция: сб, 14 мар 2020, 17:05 от мрЪнкал0

Общи условия

Активация на акаунт