Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Какви права имат децата с увреждания

 • 33 146
 • 61
 •   1
Отговори
 • Мнения: 4 937
Мили мами, реших да напиша на едно място какво може да ползвате от Дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Не всяка може да остави детето си и да ходи да се разправя. Надявам се да ви е от полза. Информацията ще бъде обновявана.
Ако има грешки, моля да бъда извинена, но се постарах да е максимално достоверно.

# 1
 • Мнения: 4 937
Закона за интеграция на хората с увреждения дава следните права:

Чл. 43. (1) Право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната
работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат:
1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания;
2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от дирекциите “Социално подпомагане” на Агенцията за социално
подпомагане.
(3) Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка по ал. 1 за периода на престоя им в тях.
(4) Правото на месечна добавка по ал. 1 се погасява в срок три години считано от края на месеца, за който се отнася.
70 % от минималната работна заплата са 105 лв. и са месечна добавка съгл. чл. 43 от ЗИХУ. Получават се срещу молба, копие на протокола на РЕЛКК, копие от удостоверението за раждане на детето и личните карти на родителите за справка. Ако детето е м/у 18 и 20 год. се изисква и уверение от учебното заведение, че учи.
Ето откъде можете да си изтеглите молбата за тези добавки - http://asp.mlsp.government.bg/molbaPPZIHU4.doc

Месечните добавки за социална интеграция са обвързани с размера на гарантирания минимален доход. В момента той е 40 лв. За месечните добавки за социална интеграция сега трябва първо да се подаде молба за извършване на социална оценка. Кандидатства се да се направи социална оценка отговаря ли лицето на условията, за да получава различни видове месечни добавки за социална интегация. Социален работник трябва да ви посети или да разговаря с вас и да напише социален доклад. За децата доклада се прави от Отдела за закрила на детето. Ето какво касае децата с увреждания. :

Чл. 25. (1) Месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход (в момента 6 лв.) се предоставя на:
3. деца от 7- до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация.
(2) Добавката по ал. 1 се ползва, ако не се получава на друго законово основание.

Чл. 26. (1) Месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход (в момента-8 лв) се предоставя на:
2. деца до 16-годишна възраст с над 71 на сто трайно намалена възможност за социална адаптация.
(2) Добавката по ал. 1 се ползва, при условие че лицата не ползват преференции за тези услуги на друго законово основание.

Чл. 27. (1) Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход (8 лв) се предоставя на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност и деца до 18-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация.
(2) Добавката по ал. 1 не може да се ползва от:
1. лицата, които се обучават в специални училища;
2. лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Чл. 28. (1) Добавка за балнеолечение и рехабилитация се изплаща веднъж в годината на:
2. деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
(2) Добавката по ал. 1 се ползва и от придружителите на лицата с определена чужда помощ при условията и в размера по ал. 3 и 4.
(3) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ в едномесечен срок след крайната дата на ползване на услугата.
(4) Добавката по ал. 1 е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи по ал. 3.
(5) Добавката по ал. 1 се ползва, когато не се получава на друго законово основание.
Това е в случай, че се налага да ходите на балнеолечение и заплащате процедури, храна и спане със собствени средства. Като отидете, си вземате разходооправдателни документи (фактури и касови бележки) за процедурите, спането и храната, които сте платили със собствени средства. После се подава молба. Изплащат се до 120 лв. Ако детето е с определена чужда помощ, на придружителя се изплаща също до 120 лв. Общо 240 лв. е тавана в такъв случай. Но, ако представите фактура за 200 лв., ви се изплащат само те, един вид осребрява се действително направения разход.

Чл. 29. Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Чл. 30. Месечна добавка за достъпна информация в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лицата с трайни слухови и/или зрителни увреждания с намалена работоспособност 71 и над 71 на сто или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация.

Молба за извършване на социална оценка.
 
Като ви направят оценката /срока е едномесечен, но може и да се проточи, защото закона е нов и комисиите заседават бавно в началото/, се подават нови молби въз основа на които се извършва начислението. Ако я подадете до м. юни 2005 г., ти се връщат назад и се начисляват от 1.01. 2005
Напр. - одобрили са те за добавка за транспорт (6 лв). Подавате си молбата пр. м. април. През май ще ви бъдат начислени 24 лв. (за януари, февруари, март и април). После всеки мес. по 6 лв. Ако подадете през март - 18 лв., през май - 30 и т.н.
Молба за месечни добавки за социална интеграция.
Mолба за балнеолечение.

За справка:
Закон за интеграция на хората с увреждания.
Правилник за прилагането на Закон за интеграция на хората с увреждания

Има и други неща, свързани с технически помощни средства, но не съм много наясно в момента с тях. Знайте, че имате права примерно за слухови апарати, колички, протези и т.н., които са безплатни. Ако ме питате за нещо конкретно, ще се поинтересувам и ще отговоря.

# 2
 • Мнения: 4 937
ППЗСП ви дава следното право:
Чл. 19.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) ....деца до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.
   (2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях.
   Чл. 20.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Правото на безплатен транспорт по чл. 18 и 19 се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата.
   (2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията.


За да ползвате правото за безплатно пътуване първо трябва да имате Удостоверение за безплатно пътуване.
Отивате в Д"СП" и подавате молба-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване. Прилагате копие от ЕР на РЕЛКК и представяте лични карти на родителите за справка.
В едномесечен срок трябва да ви го издадат. Трябва да е отбелязано има ли придружител или не. Правото на придружител се ползва за децата, които имат определена чужда помощ в ЕР.

После-като пътувате с ЖП транспорт с детето, показвате на гишето удостоверението и те си го заверяват.

Като пътувате по автобусния транспорт, си пазите билетите. Идеално е да са бланкови. Иначе трябва да има изписани цената и да заверени от фирмата с печат на гърба. Освен това в удостоверението трябва да впишат маршрута и датата на пътуване, номерата на билетите и цената им.
В рамките на календарната година трябва да подадете молба-декларация в Д"СП" за осребряване на билетите. В едномесечен срок трябва да излезе решението дали се одобрява молбата и през следващия месец ви се изплаща сумата. Може да подадете отделни молби за всяко пътуване или една обща. Важно е да е в рамките на календарната година. Т.е.-пътуването може да е перз лятото, а да осребрите билетите през декември същата година.
Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

# 3
 • Мнения: 4 937
Чл. 6 от ЗСПД (6) Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер 100 лв.
Чл. 16. от ППЗСПД (1) Допълнителна еднократна помощ за дете с трайни увреждания по чл. 6, ал. 6 ЗСПД се отпуска след подаване на нова молба-декларация и приложени към нея оригинално удостоверение за раждане на детето и копие от експертно решение на районната експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК) или на Централната експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК).
   (2) Правото за получаване на допълнителна еднократна помощ по ал. 1 възниква от датата на инвалидизиране, когато трайното увреждане е установено с експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК, до навършването на 2-годишна възраст на детето.
   (3) Изплатената помощ се отразява в оригиналното удостоверение за раждане по реда на чл. 15.

Освен еднократната помощ за раждане на дете, на децата с увреждания, установени до две години от раждането на детето се полага и допълнителна еднократна помощ.

Молба за получаване на еднократна помощ за раждане на дете

Чл. 7. от ЗСПД  (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се изплащат на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4 (200 лв.), при условие, че детето:
   1.  не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
   2.  (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
   3.  живее постоянно в страната.
   
   (6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) При условията на ал. 1, т. 1 и 3 месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се изплаща независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 4.

Това значи, че месечните добавки за дете с увреждания са в размер 36 лв. и се изплащат независимо от дохода на семейството.
Към молбата се прилага копие на ЕР на РЕЛКК.

Молба за получаване на месечни помощи за дете до завършване на с … е повече от 20 г.

Същото важи и за семейните помощи за отглеждане на дете до 1 година - помощта (100 лв.) се изплаща независимо от дохода на семейството.

Закон за семейните помощи за деца

Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

# 4
 • Мнения: 2 567
Браво Кати.
Страхотна работа. newsm10

От тебе получих толкова информация за разните му там закони и права колкото за години не са ми давали.

Мисля, че тази информация ще е много полезна не само за мене , но и за много други мами. Наистина е хубаво човек да си знае правата.

Може би трябва да се закове най- отгоре за да не бъде изтикана назад с течение на времето.

# 5
 • Мнения: 1 710
Браво - и благодаря!
Наистина трябва да се закове най-отгоре, за да могат всички да я виждат!
малко са хората като теб - вече сме на ти  Wink със законите
Благодарим!!!!

# 6
 • Мнения: 2 543
Много благодарим! Това е полезно за абсолютно всички!  Hands Clap

# 7
 • в края на града
 • Мнения: 4 317
kati_v, много благодарим за изчерпателната информация!

# 8
 • Варна
 • Мнения: 168
сроред мен децата с хронични заболявания нямат никакви права ЗАЩО имат само по закони
мьките ни започнаха когато получихме решението на релк изкараха го с инвалидност 40процента които не са достатьчни за получаване на някаква парична помощ
комисията вьобще не се интерисува от детето а от това дали ще им дадеш пари
сега обжалвам в софия и чакам отговор
това е моето мнение

# 9
 • Мнения: 1 710
Кати,
Имаме един много важен въпрос. Сега ще ти опиша случая. В специализираната болница Св. София има така нар. дневен стационар. Значи оставям детето си там да кажоем в 8.30 и го прибирам в 16 часа. През времето, в което е там с него се занимават логопед, психолог, специален педагог, има и рехабилитация. За всичко това не плащаме.
От тази година всеки месец в болницата ни искат направление от джипито за хоспитализация. Въпросът ми е следният: това води ли се пълна държавна издръжка - и ако е така означава ли, че няма да ми отпуснат въпросните 105 лв. по чл.43.
Моля те да провериш, че днес с няколко мами, като прочетохме по-внимателно закона се притеснихме доста.
ще чакаме да ни пишеш, ако успееш да намериш нещо. Ако имаш въпроси - питай

# 10
 • Мнения: 4 937
Цитат на: Maia Stoitseva
Кати,
Имаме един много важен въпрос. Сега ще ти опиша случая. В специализираната болница Св. София има така нар. дневен стационар. Значи оставям детето си там да кажоем в 8.30 и го прибирам в 16 часа. През времето, в което е там с него се занимават логопед, психолог, специален педагог, има и рехабилитация. За всичко това не плащаме.
От тази година всеки месец в болницата ни искат направление от джипито за хоспитализация. Въпросът ми е следният: това води ли се пълна държавна издръжка - и ако е така означава ли, че няма да ми отпуснат въпросните 105 лв. по чл.43.
Моля те да провериш, че днес с няколко мами, като прочетохме по-внимателно закона се притеснихме доста.
ще чакаме да ни пишеш, ако успееш да намериш нещо. Ако имаш въпроси - питай

Мисля, че това не се води пълна държавна издръжка, тъй като няма откъсване от семейната среда. Води се предоставяне на социални услуги в общността. Но ще проверя утре за всеки случай и ще пиша тук.

# 11
 • Мнения: 1 710
Много ти благодаря, че няма от кой друг да го разберем - трябва пак да го ударим на ходене по мъките.

# 12
 • Мнения: 4 937
Не е пълна държавна издръжка. Търсих и нормативното основание, за да го имаш подръка, ако се наложи да цитираш, но при нас имаме само за училищата. Ориентираха ме, че по принцип от самото заведение (ако е учебно) издават удостоверение, в което изрично се посочва, че детето не е на пълна държавна издръжка. За болнично не знам издават ли, но според мен няма смисъл от такова нещо. Може да питаш в болницата за това, за да си съвсем сигурна.
За учебните заведения ПДИ е, ако им осигуряват безплатна храна, нощувки, облекло и обувки и учебници. Вашият случай определено не е такъв, така че можеш да си спокойна.

# 13
Do Kati_V ---- ako sam lichen asistent a tati e bezraboten, ako vse pak si nameri rabota do kakva zaplata triabva da vzema za da ostana lichen asistent. Ima li znachenie zaplatata ili samo fakta che tati raboti shte mi prekrai dogovora?????????? Mnogo shte sam blagodarna ako mi otgovorite!!!

# 14
I oshte neshto Kati - ako na deteto parvia Rellk e ot septemvri 2003  a toj e roden mart 2001, no e invalidiziran ot datata na rajdaneto shte ni izplatiat li dopalnitelna ednokratna pomosht? Sega e na 4god. Ili e tvarde kasno???

Общи условия

Активация на акаунт