Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Как се става приемен родител?

 • 13 370
 • 30
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 708
Някой има ли идея как се става приемен родител и какво точно означава това? И какви са изискванията, необходимите документи, процедурата и тн..

# 1
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
Приемно семейство

Институтът "приемно семейство" е познат на голяма част от държавите-членки на Европейския съюз. Това е мярка за закрила на децата, осигуряваща отглеждането им в семейна среда. Тя е уредена е като допълваща и субсидиарна алтернатива на биологичното семейство.
В законодателствата на някои от държавите има разпоредба, по силата на която отделянето на детето от рожденото му семейство е крайна мярка. Тя е допустима само в случай, че опасността за интересите на детето не може да бъде предотвратена по друг начин.
Решението за отделяне от биологичното семейство се взема след преценка на интересите на детето, неговата личност и необходимостта му от грижа и стабилно развитие.

В някои законодателства откриваме легална дефиниция на понятието "приемно семейство" (Франция, Великобритания).
От правните уредби могат да се извлекат следните основни характеристики на приемния родител:
• не е роднина на детето;
• осигурява подслон на детето и
• полага текущи грижи за детето извън дома на родителите му.

Всички лица, кандидатстващи за приемни родители трябва да отговарят на определени законови условия. Въз основа на извършен подбор се утвърждават лицата, годни за приемни родители.


Предоставянето на грижата за детето на приемен родител става въз основа на:
• договор, сключен между приемния родител и съответен компетентен орган (Русия);
• разрешение от органа, оправомощен да следи за опазване интересите на децата - (Службата по въпросите на децата във Федерална Република Германия, Общински съвет за социални грижи във Финландия);
• предварително разрешение от компетентния местен орган по местожителство на приемния родител и договор за приемане, към който се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство, като се има предвид спецификата на извършваната дейност (Франция);
• разпореждане на компетентния съд - при бързи производства, разглеждащи случаи на насилие над деца (Финландия).

В акта или договора, с които на приемния родител се предоставя грижата за детето, подробно се уреждат:
• правата и задълженията на родителя по отношение на приетото за отглеждане дете;
• условията за отглеждане, възпитание и образование на детето;
• сроковете, за които е настанено детето;
• основанията за прекратяване на полагането на грижа за детето;
• отговорността на приемните родители при прекратяване на договора.
Голяма част от съдържанието на тези актове е нормативно определена.

Настаняването в приемно семейство е социална услуга, която децата могат да получат за различен период от време. Има дългосрочно и краткосрочно настаняване, както и настаняване в спешни случаи.
Дългосрочно настаняване се предприема, когато в родното семейство сериозно са застрашени нормалното развитие на детето и неговите интереси и тази опасност не може да бъде предотвратена с други мерки (Франция, Финландия).
Краткосрочното настаняване е предназначено за разрешаване на проблеми, възникващи в кризисни за семейството ситуации (Белгия).
В Норвегия при спешна нужда от осигуряване на алтернативна грижа за детето, то се настанява в Дом за извънредни случаи (Emergency House) - специализирана институция, в която се полагат краткосрочни или дългосрочни грижи за детето. Във Франция, за да може да се осигури незабавното приемане на деца в нужда, определена група приемни родители се специализират в тази форма на грижа за децата. Тази група приемни родители се задължават да приемат веднага децата, които според компетентната служба се нуждаят спешно от настаняване. В Ирландия при настаняване на детето в приемно семейство по спешност, компетентната служба (Здравен съвет) изготвя план за грижите над детето. Съставеният план урежда целите и задачите на отглеждането в приемното семейство, както и помощта, която се предоставя на детето, неговите рождени и приемни родители.

За отглеждане на всяко дете на приемните родители се изплащат парични средства по ред и размер, определени в закон.
В Русия възнаграждението на приемното семейство, привилегиите и социалните услуги, които им се предоставят, зависят от броя на приетите за отглеждане деца. Законодателството на Белгия предвижда възможност детето да бъде настанено в "независимо" приемно семейство, което не се финансира от компетентния държавен орган.

Осигуряването на финансова, консултантска и друга помощ за приемното семейство е задължение на органите за защита интересите на децата. Другите функции на тази служба са свързани с:
• подбор на семействата, членовете на които са физически здрави и морално стабилни, като предварително службата извършва проучване (Белгия);
• създаване и поддържане на база данни относно лицата, желаещи да станат приемни родители (Ирландия);
• осъществяване контрол върху дейността на приемния родител (Франция, Федерална Република Германия, Швеция);
• подпомагане за създаване на нормални условия за отглеждане и възпитание на децата.

Освен от органите за защита интересите на децата, контролът върху дейността на приемните родители може да се осъществява и от общинската администрация, както и от прокурора (Испания). Особеност откриваме в Кралство Белгия, където във Фламандската общност за грижата, полагана от приемните родители, следи съдът, който е предписал настаняването.# 2
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Мерки за закрила в семейна среда

Чл. 23. Мерките за закрила в семейна среда се изразяват във:
1. осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
2. насочване към центровете за социална рехабилитация и интеграция;
3. консултиране и информиране на детето в съответствие със степента на неговото развитие;
4. консултиране на родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги;
5. осигуряване съдействие за подобряване на социално-битовите условия;
6. социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията;
7. проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение;
8. съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се навършили 16-годишна възраст, при установените в трудовото законодателство условия;
9. насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време;
10. съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата на детето при прекратяване на осиновяването.

Предоставяне на мерки за закрила в семейна среда

Чл. 24. (1) Съдействието, подпомагането и услугите в семейна среда се предоставят от общинската служба за социално подпомагане по искане на родителите, на лицата, на които са възложени родителски функции, или на детето, както и по преценка на общинската служба за социално подпомагане.
(2) Мерките за закрила по ал. 1 могат да се предоставят и в съчетание с други мерки за закрила по този закон.

Основания за настаняване извън семейството

Чл. 25. Може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители:
1. са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
2. без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;
3. се намират в трайна невъзможност да го отглеждат.

Настаняване извън семейството

Чл. 26. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда общинската служба за социално подпомагане извършва временно настаняване по административен ред.
(2) Искането за мерките по ал. 1 пред съда се прави от общинската служба за социално подпомагане, прокурора или родителя пред районния съд по седалището на общинската служба за социално подпомагане.

Временно настаняване по административен ред

Чл. 27. (1) Настаняването извън семейството по чл. 26, ал. 1 се извършва със заповед на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане.
(2) В случаите на настаняване при роднини и близки се взима съгласието на лицето, при което ще бъде настанено детето.
(3) В случаите на настаняване в приемно семейство настаняването се извършва след проверка относно годността на лицата, кандидатстващи за приемно семейство. Настаняването се извършва след сключване на договор с приемното семейство, с който се определя срокът за настаняването, финансирането, правата и задълженията по договора във връзка с отглеждането и възпитанието на детето.
(4) Актовете на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане се издават и обжалват по реда на Закона за административното производство.

Настаняване по съдебен ред

# 3
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
Чл. 28. (1) Исканията за налагане на мерките по чл. 26, ал. 1 са подсъдни на районния съд по седалището на общинската служба за социално подпомагане.
(2) Съдът разглежда незабавно искането в открито заседание с участието на органите или лицата, направили искането, и с участието на детето.
(3) Съдът се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. При определяне на мерките за закрила на детето съдът следва поредността по чл. 26, ал. 1, освен ако това не е в интерес на детето.
(4) Решението подлежи на обжалване пред окръжния съд в седемдневен срок. В случай на подадена жалба или протест съдът насрочва делото в срок не по-дълъг от седем дни. Окръжният съд се произнася с решение, което е окончателно.
(5) Съдът може да промени постановената мярка по искане на лицата по чл. 26, ал. 2, ако това е в интерес на детето.

Основания за прекратяване на настаняването

Чл. 29. Настаняването извън семейството се прекратява:
1. при разваляне на договора;
2. с изтичане на срока;
3. при взаимно съгласие на страните по договора;
4. с осиновяването на детето;
5. с навършването на пълнолетие от детето;
6. с отпадане на основанията по чл. 25;
7. при смърт на съпрузите или на лицето от приемното семейство;
8. при промяна на мярката за закрила.

Ред за прекратяване на настаняването

Чл. 30. (1) Настаняването се прекратява от районния съд по искане на приемното семейство, на общинската служба за социално подпомагане, на родителите на детето или на прокурора.
(2) Прекратяване на настаняването може да се извърши временно от общинската служба за социално подпомагане до произнасянето на съда. В този случай общинската служба за социално подпомагане може да вземе решение относно бъдещото отглеждане и възпитание на детето или да приеме друга временна мярка за закрила, ако това защитава най-добре интереса на детето.
(3) Решението на районния съд може да се обжалва пред окръжния съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
(4) Решението за прекратяване на настаняването се изпълнява по административен ред.

Приемно семейство

Чл. 31. (1) Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание съгласно договор по чл. 27.
(2) Съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на родителските права и задължения.

Лица, които не могат да кандидатстват за приемно семейство

Чл. 32. Не могат да кандидатстват за приемно семейство лица:
1. които не са навършили пълнолетие;
2. поставени под запрещение;
3. които са били лишени от родителски права или чиито родителски права са били ограничени, освен ако това е било по обективни причини и родителските им права са възстановени;
4. които не могат да бъдат настойници;
5. настойници или попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази дейност поради виновно неизпълнени задължения;
6. които не са годни да изпълняват родителски функции поради липса на лични качества за възпитаване на дете и на материални условия за отглеждането и развитието на дете;
7. които са осиновители при прекратяване на осиновяването по тяхна вина по реда на Семейния кодекс;
8. които страдат от болести по чл. 36 и 36а от Закона за народното здраве.

# 4
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
Отношения с родителите по произход

Чл. 33. (1) Приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за детето и да им съдейства за личните им отношения с него. Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение.
(2) Определението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Гражданския процесуален кодекс от родителите, детето, прокурора, общинската служба за социално подпомагане или приемното семейство.

Изразяване на мнение

Чл. 34. Приемното семейство има право да изрази мнение преди постановяване на решение, което се отнася до промяна на мярката за закрила на детето.

Настаняване в специализирани институции

Чл. 35. (1) Настаняването на деца в специализирана институция се извършва при условия и по ред, определени с действащите нормативни актове.
(2) Настаняването на децата по ал. 1 се извършва само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда.
(3) Не са специализирани институции по смисъла на ал. 1 и 2 заведенията, които предоставят услуги по чл. 23.

Контрол

Чл. 36. Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане извършва текущ контрол по ефективността на предприетите мерки.

Полицейска закрила

Чл. 37. (1) Предоставянето на полицейска закрила на дете се осъществява от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.
(2) Органите по ал. 1 работят в сътрудничество с органите по закрила на детето.

Основания

Чл. 38. Полицейската закрила е спешна мярка, която се взема, когато:
1. детето е обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление;
2. детето е изгубено или е в безпомощно състояние;
3. детето е останало без надзор.

Мерки за полицейска закрила

Чл. 39. (1) Специализираните органи на Министерството на вътрешните работи могат:
1. да настанят детето в специални помещения, като не се допуска контакт с лица, общуването с които може да има вредно въздействие върху него;
2. да настанят детето в специализирани институции, като при необходимост му бъде осигурена охрана;
3. да върнат детето при родителите му или лицата, на които е възложено изпълнението на родителските функции.
(2) Специализираните органи по ал. 1 запознават и обясняват на детето по разбираем за него начин предприетите мерки и основанието за тях.

Уведомяване

Чл. 40. Полицейските органи, предприели закрилата, уведомяват незабавно:
1. родителите на детето;
2. общинската служба за социално подпомагане, в чийто район е предприета закрилата;
3. общинската служба за социално подпомагане по местоживеене на детето;
4. прокуратурата.

Срок

Чл. 41. Детето не може да остане под полицейска закрила повече от 24 часа.

Издирване на изчезнало дете

Чл. 42. Действията по издирване на изчезнало дете се предприемат незабавно.

Наредба

Чл. 43. Условията и редът за предоставяне на полицейска закрила се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи, след съгласуване с Държавната агенция за закрила на детето.

# 5
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
Може да се грижите за изоставено дете, без да го осиновявате

Съчувствате на изоставените деца и сираците в социалните домове и ви се иска да им помогнете, но ви е страх да осиновите чуждо дете. С приемането на Закона за закрила на детето в началото на тази година на такива хора се даде възможност да станат "приемни родители". Приемничеството означава, че можете да се грижите за един малчуган през цялата година, само през почивните дни или само през определени месеци. Детето няма да бъде ваш наследник. Това решава проблема с терзанията ви, че ще ощетите собствените си деца.
Социалното министерство е готово вече и с инструкциите за оценяване на кандидатите за приемни родители, които са предназнечени за новосъздадените отдели "Закрила на детето" към общинските служби по социално подпомагане. Започва и обучението на служителите в тези отдели. Ще трябва обаче да се изчака новият парламент да приеме промени в Закона за социално подпомагане, с които ще бъдат определени месечните суми за семействата, приели дете от дом. В момента на приемни родители се плаща по проект, финансиран от Европейския детски тръст. По проекта от 1998 г. са одобрени 7 приемни семейства в Хасково и Пловдив.
От Европейския детски тръст в момента се дават по 120 до 210 лв. на дете месечно в зависимост от възрастта му. Предложението на социалното министерство е

сумата да варира от 120 до 240 лв.

Ведомството предлага и по-високи помощи за началното настаняване на детето, за първия учебен ден, за летен лагер на малчугана, за почивка с приемното семейство и за празниците - общо 850 лв. В момента плащат допълнително 480 лв. годишно за тези разходи, без да са предвидени средства за предварителното настаняване на хлапето. За сметка на това на семейството се купува легло, печка, бойлер или хладилник, ако случайно не разполагат с такива уреди. Родителите обаче ще ги връщат, ако се откажат след 2-3 месеца да се грижат за детето.
За да не се превърне приемничеството в начин на препитание за хора, които не могат да се грижат добре дори за своите отрочета, кандидатите за приемни родители ще преминават през сериозни проверки. Приемни родители

могат да бъдат както съпрузи, така и самотно живеещи жени и мъже.

Те трябва да не са по-възрастни от 65 години и по-млади от 25 години. Изискването за максимална възраст е, защото се предполага, че пенсионери трудно могат да се грижат за дете. Освен това целта е приемничеството да премине в осиновяване, ако малчуганът и родителите свикнат един с друг, обясниха от социалното министерство.
Деца от социалните домове няма да бъдат поверявани на хора с криминално минало, лишавани от родитески права или такива, които се лекуват от алкохолизъм или наркомания. Задължително е семейството или лицето да разполага със собствен апартамент и е желателно в него да има отделна стая за малчугана. Трябва да разполагат и с месечен доход на член от семейството не по-малък от трикратния размер на Гарантирания минимален доход (40 лв. в момента). Не е нужно той да е от заплата, може и да е от лично стопанство, наеми, ренти и др.
След като сте изразили желание да станете приемно семейство в Общинската служба за социално подпомагане, от отдел "Закрила на детето" ще започнат да ви проучват. Първо ще трябва да попълните въпросник, който публикуваме по-долу. Следва първоначално посещение на социален работник в дома ви.
Ако бъдете одобрен на този етап, ще получите уведомително писмо, с което ще ви поканят да участвате в подготвителен курс за приемни родители. При съгласили да изкарате курса ще трябва вече да подадете официална молба до шефа на общинската социална служба. Тя трябва да е придружена с медицинско свидетелство, в което подробно се описва здравословното ви състояние и свидетелство за съдимост.
На този етап ще трябва

да си намерите и двама препоръчители

- ваши близки, съседи или познати. После ще има 5-6 посещения на социалния работник, които ще ви разпитва за всичко - за детството ви, за работата ви, доходите, отношенията в семейството и др. От голямо значение ще е и разговорът със собствените ви деца, ако имате такива. Двамата препоръчители ще бъдат отделно интервюирани. Социалният работник ще събира информация за приемното семейство от местното РПУ и районния психодиспансер, където трябва да направят психологическо изследване на всеки член на приемното семейство.
На базата на така събраната информация социалният работник прави оценка на кандидатите и изготвя доклад, който се представя на комисията по приемничество. Кандидатите имат право да се запознаят с този доклад.
Последна е думата на комисията по приемничество. Тя се състои от шефа на съответния отдел "Закрила на детето", юрист, представители на общината, на полицията, на инспектората по образование, на детската педагогическа стая, медицински работник и директора на детското заведение, от което семейството ще вземе детето. Одобрените от комисията кандидати за приемни родители

подписват договор с общинската служба за социално подпомагане.

В него се описват всички задължения на приемниците и на социалната служба, срока за престой на детето в семейството и сумата, която ще получават родителите. Посещенията на социалния работник, който ви е поел, ще продължат и след като сте взели в дома си детето.
Ако семейството или самотно живеещият родител решат да осиновят малчугана, договорът се прекратява и се спира и месечната помощ. Същото се случва и когато детето навърши пълнолетие. Приемничеството може да бъде прекратено предсрочно, ако детето не свикне с новото семейство.


Карета:
--------------
Как се плаща сега на приемни родители по проекта на Европейския детски тръст:
Месечно, според възрастта на детето:
0-3 г. - 120 лв.
4-7 г. - 150 лв.
8-10 г.- 180 лв.
11-18 г.- 210 лв.
Допълнителни плащания:
за рожден ден на детето - 50 лв.
за имен ден на детето - 50 лв.
за Коледа - 50 лв.
за учебници и дрехи в началото на учебната година - 230 лв.
за ученически лагер - 50 лв.
за почивка с приемното семейство - от 50 до 100 лв.
Извънредни плащания:
- осигуряване на легло, завивки, бойлер, печка, хладилник, ако в дома липсват
- посрещане на извънредни медицински разходи
- транспортни разходи за посещения на детето при биологичните му родители

Предложение на социалното министерство, което трябва да влезе като допълнение в Закона за социално подпомагане:
Месечно, според възрастта на детето:
от 0 до 3 г. - 120 г
от 3 до 7 г. - 150 лв.
от 7 до 10 г. - 180 лв.
от 10 до 14 г. - 210 лв.
от 14 до 18 г. - 240 лв.
Допълнителни плащания:
за купуване на предмети от първа необходимост (легло, завивки, спално и лично бельо и други) еднократно при настаняване на детето - 300 лв.
за рожден ден на детето - 50 лв.
за Коледа - 50 лв.
за учебници и дрехи в началото на учебната година - 250 лв.
за ученически лагер - 100 лв.
за почивка с приемното семейство - 100 лв.


Социалните работници ще ви питат:

1. Имате ли пространство за детето в дома си?
2. На възраст от 25 до 65 години ли сте?
3. Имате ли криминално досие?
4. Живеете ли на територията на общината, обслужвана от съответната Общинска служба за социално подпомагане?
5. Лишаван ли сте от родителски права?
6. Ограничаван ли сте от родителски права?
7. Отстранявани ли сте като настойник или попечител поради виновно неизпълнени задължения?
8. Отстранявани ли сте като приемно семейство поради виновно неизпълнение на поетите задължения?
9. Прекратявано ли е осиновяването на дете по ваша вина по реда на семейния кодекс?
10. Страдате ли от венерически или други заразни болести?
11. Страдате ли от травмени, съдови и органомозъчни психични заболявания?
12. Носители ли сте на вируса на СПИН?
13. Имате ли електричество и течаща вода в дома си?
14. Подкрепя ли цялото ви семейство, включително децата ви, идеята за приемничество?
15. Биха ли подкрепили вашите родители (братя, сестри, приятели) идеята да бъдете приемник?
16. Имате ли време за приемничество?
17. Вашите ангажименти в работата ще бъдат ли проблем?
18. Ще трябва ли някой друг да се грижи за приемното дете, докато сте на работа?
19. Ще имате ли нещо против, ако социален работник посещава дома ви редовно?
20. Ще имате ли нещо против, настаненото у вас дете да поддържа контакт със собственото си семейство, ако това е в негов интерес?
21. Ще дадете ли своето позволение да ви се направят полицейски и медицински проверки?
22. Имате ли жизнен опит, който да ви помогне да бъдете приемник?
23. Имате ли време да посещавате обучение?
24. Бихте ли ни казали откъде чухте за приемничеството?

# 6
 • София
 • Мнения: 708
Искрице, ти си просто СТРАХОТНА!!!

коментар: сложно е, но не е невъзможно..
нали уж трябвало да е проста процедурата, за да изчезнат по този начин домовете с изоставени деца без декларация от биологичните родители

# 7
 • Мнения: 3 146
Миленка
не е това целта за съжаление.Целта е на гърба на тези деца да се смучат пари, уж, че са за тях.А то какво - правят им един обяд за Коледа или за Великден им дават яйца и лапат сериозни пари от чужбина.Само ако знаеш колко такива мътни организации има, финансирани от чужбина.
Фигурата на приемното семейство за мен е абсолютно ненужна и носи само вреда.Детето нито има истинско семейство (защото не е осиновено), нито може да има сигурно бъдеще по този начин.много надълго мога да се обяснявам по въпроса, ама е късно и ще лягам.Някой друг път Grinning

# 8
 • София
 • Мнения: 708
ами всъщност нали такава била практиката по чужбина, да няма домове..аз рекох, че е готина идеята..пък ще стане купон с още едно дете..т.е. моите да се учат да му помагат да се адаптира..и тн..
иначе..мама Кенга, извинявай, че не те цитирах по случая със съвета за осиновяване от българка и чужденец..
ако ти остане време драсни повече за приемните семейства..аз лично съм далеч от идеята да го правя, защото се заплаща и тн.
а това, че се точат пари, ами то навсякъде се прави, та от сираци ли няма да вземат..лека нощ и от мен..

# 9
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
На мен идеята за приемните семейства ми харесва. И не виждам нищо лошо в това че се плаща добре на семейстовото- всъщност така се подсигурява детето. Контролните органи са достатъчно силни за да хванат ако има нещо нередно. В Крайна сметка е по- добре едно дете , което не може да бъде осиновено- има родители които не се отказват от него, но не могат да го гледат, да има семейна среда на едни леля и чичо и да знае родителите си вместо да расте по дамовете. Много ви моля да не започваме спор- това е моето мнение.

# 10
 • Мнения: 3 146
Йосарян
на книга всичко е перфектно, обаче действителността е съвсем различна.От няколко години се занимавам с осиновяване на деца и  съм се сблъсквала с неща, които не са известни на широката общественост.Нямам намерение да споря с никого - дори изобщо не смятам да се включвам активно в този форум, за да не ме обвинят , че се рекламирам по някакъв начин.

# 11
 • The new Earth
 • Мнения: 1 942
Цитат на: mama kenga
Йосарян
на книга всичко е перфектно, обаче действителността е съвсем различна.От няколко години се занимавам с осиновяване на деца и  съм се сблъсквала с неща, които не са известни на широката общественост.Нямам намерение да споря с никого - дори изобщо не смятам да се включвам активно в този форум, за да не ме обвинят , че се рекламирам по някакъв начин.

Напротив,включвай се,защото може да бъдеш много полезна Simple Smile
На мен също не ми допада много тази идея за приемните семейства Sad Както и да го мисля...Чудим се с мъжа ми,защото той още не е узрял за решение за осиновяване,но както и да го мисля...ами нали ще свикна с това детенце,ще го обикна...как ще мога да го пусна,като изтече времето да си отиде в дома...
Да му създам удобства,среда,обич,братя...и изведнъж-айде обратно в мизерията Imp ,как ли ще се чувства то...
На мен би ми било много трудно.
Аз искам да осиновя едно или двечки,а не да бъда приемно семейство,точно заради причините,които изброих.Даже днес пак говорихме с децата и те много искат...и казаха,че много ще ги обичат и защитават.
А в момента кръстниците на Калоян подадоха документи за осиновяване. и във връзка с това,mama kenga,може ли да те питам нещо на лични...или направо довечера в чата,ако ще влизаш?

# 12
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
Мама Кенга, след като се занимаваш с това можеш да помагаш, и не рекламирай щом не искаш- това е похвално. Но ако можеш да направиш едно дете и едно семейство щастливи само с малко инфо, защо да не се включеш активно. Вярвам че има и изродства като Идеята вземи дете по Коледа, и предполагам си видяла доста щом се занимаваш с това- от идеята до реализацията разликата е от земята до небето. Аз обаче съм виждала деца от няколко дома и там никак не е цветущо. Това не означава че няма домове в които децата са добре гледани. Не мисля че отхвърлянето на една по принцип добра идея е решение на проблемите породени при реализирането и.

# 13
 • При рома, пурите, какаото и бабиериндосите
 • Мнения: 3 606
Цитат на: iskrica_nadejda
Напротив,включвай се,защото може да бъдеш много полезна Simple Smile
На мен също не ми допада много тази идея за приемните семейства Sad Както и да го мисля...Чудим се с мъжа ми,защото той още не е узрял за решение за осиновяване,но както и да го мисля...ами нали ще свикна с това детенце,ще го обикна...как ще мога да го пусна,като изтече времето да си отиде в дома...
Да му създам удобства,среда,обич,братя...и изведнъж-айде обратно в мизерията Imp ,как ли ще се чувства то...
На мен би ми било много трудно.
Аз искам да осиновя едно или двечки,а не да бъда приемно семейство,точно заради причините,които изброих.Даже днес пак говорихме с децата и те много искат...и казаха,че много ще ги обичат и защитават.
А в момента кръстниците на Калоян подадоха документи за осиновяване. и във връзка с това,mama kenga,може ли да те питам нещо на лични...или направо довечера в чата,ако ще влизаш?

Искричке приемното семейство е вариант за деца които не могат да бъдат осиновени поради това че родителите им не са си дали съгласието. Ако едно дете е расло в домашна среда и изведнъж поради невъзможност да го отглежда само семейството го оставя в дом мисля че за него ще е по - добре да е при чичо и леля макар и не роднини ,които са семейство а не институция в която липсва модела с който то е свикнало. Съгласна съм че подбора на приемни семейства трябва да е изключително строг! Защото се злоупотребява.

# 14
 • София
 • Мнения: 708
ами всъщност, нали и ние гледаме децата, докато "лястовичките" излетят от гнездото..те (биологичните родители) наистина могат да си го вземат обратно, както се казва, ако ги споходят по-добри времена..но детето пък обратното може да идва да вижда лелята и чичото, които са го гледали в някакъв период от живота му..за взимане на дете по нова година - може би някой трябва да пусне отделна тема..защото аз имам друго мнение по този въпрос, различно отвъпроса за приемните родители..а иначе нека си спорим, хубаво е..
мамо Кенга, разкажи повече за практиката с приемни родители..не е реклама, всеки да помага с професията си..
искрице, успех пожелавам, те мъжете трудно узряват с идеята с осиновяването..даже имат повече притеснения от жените..но пък после са на 100%

Общи условия

Активация на акаунт