Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
# 15
 • под шипковия храст
 • Мнения: 857
Идеята ми за кампания е популяризиране на Наредбата. Thinking в момента съм свидетел на ефекта "от трън та на глог", което ще рече че в парковете и градинките се подменят старите съоръжения с ужасяващи и застрашаващи живота и здравето на децата нови такива! ooooh!
имам чувството, че нито производителите на съоръженията за детски площадки, нито тези,които трябва да ги закупят и поставят имат някаква и най-малка представа за какво иде реч! на места граничи направо с дебилност и не става въпрос за пари! Sick

# 16
 • София
 • Мнения: 5 955
МиТ, направо ме разби.  ooooh! Наредбата вече е в сила, т. е. не може да се строят нови площадки, които не отговарят на стандарта - напр. настилка, отстояния и т. н.; съоръженията също. Да няма пари всички площадки да се оправят преди крайния срок по- разбирам - това си е и законно, ама да не се спазват разпоредбите... Лошото е, че е необходима експертиза (струва ок. 200 евро по предварителна информация), за да се пусне жалба, че площадката не отговаря на стандартите (наредбата). Ако можеш да снимаш такива опасни нови площадки, както и да ни кажеш къде се намират?  Thinking

# 17
 • под шипковия храст
 • Мнения: 857
сега като начало възнамерявам да науча наизуст наредбата и после тръгвам с метъра и фотоапарата! Twisted Evil
говоря основно за малки обекти, които се стопанисват от разни предприемачи - основно кафенетата и кръчмите по парковете. обикновено е и тяхно задължението да се грижат за поверените им площи, включващи често и детски площадки.

# 18
 • София
 • Мнения: 5 955
Аха, по наредба са длъжни и площадките им да минат инспекция, след като се въведат в експлоатация, както и да се правят "големи" инспекции веднъж годишно.  Peace

Раздел II

Поддържане и контрол на площадките за игра

Чл. 64. (1) Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на тази наредба.

(2) Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани.

Чл. 65. Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.
Чл. 66. (1) Стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.

(2) Стопанинът на площадката за игра носи отговорност за:


1. правилното й устройство в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на тази наредба;


2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;


3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;


4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;


5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;


6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;


7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.

Чл. 67. (1) Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

(2) Планът по ал. 1 се изготвя в зависимост от конкретните условия и натовареността на площадката и в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията за игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване на контрола и поддържане на площадката за игра.


(3) За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 "Съоръжения за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".

Чл. 68. (1) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на следните основни видове контрол:

1. постоянен контрол;


2. периодичен (функционален) контрол;


3. годишен основен контрол.


(2) Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7 - 10 дни за установяване на видими опасности.


(3) Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.


(4) Стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти от приложение № 7.


(5) Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането й в експлоатация.


(6) Органът за контрол издава и предоставя на стопанина на площадката за игра доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата.

Чл. 69. (1) За проведените постоянни и оперативни видове контрол стопанинът на площадката за игра съставя доклади, които включват най-малко:

1. наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;


2. установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.


3. предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.


(2) Мерките за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра могат да включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):


1. технически;


2. организационни;


3. информационни (табели и означения).


(3) Информация за някои основни опасности и рискови фактори, които в зависимост от конкретните условия могат да се вземат предвид при извършване на контрола на площадката за игра, е дадена в приложение № 8.


(4) Примерни образци на доклад за извършен периодичен контрол от стопанина на открити или закрити площадки за игра със справка за отстранените неизправности, установени при контрола, са дадени съответно в приложения № 9 и 10.


(5) Стопанинът на площадката за игра води архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания, възникнали на площадката за игра, които взема предвид при поддържането й. Примерен образец на доклад за документиране на злополука е даден в приложение № 11.

Чл. 70. (1) След всеки извършен контрол стопанинът на площадката за игра определя необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането й в съответствие с изискванията за безопасност по реда на тази наредба.

(2) Мерките по ал. 1 се записват и планират в плана за контрол и поддържане на площадката за игра.

Чл. 71. (1) Стопанинът на площадката за игра води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката.

(2) Документацията по ал. 1 съдържа най-малко:


1. технически паспорт на площадката за игра, който се съставя при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.); в приложение № 12 на тази наредба е даден примерен образец, в който са включени специфичните изисквания към площадките за игра;


2. документиране на злополуките (по-тежки контузии и наранявания), възникнали на площадката (причини, вид на контузията и нараняването);


3. план за контрол и поддържане заедно с докладите за извършените постоянни, периодични и годишни контролни дейности, за достъпността на площадката за игра и за планираните и предприетите мерки за осигуряване на безопасното й ползване;


4. издадените строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра.


(3) При извършване на годишния контрол на площадката за игра от органа за контрол стопанинът на площадката му предоставя документацията по ал. 2, за да се запознае с установените несъответствия, настъпилите злополуки и предприетите мерки за отстраняване на рисковете за периода между годишните контролни дейности, извършвани от органа за контрол.


(4) Технически паспорт по ал. 2, т. 1 се съставя, когато площадката за игра представлява самостоятелен строеж. В случаите, когато открита или закрита площадка за игра представлява част от сграда, данните за площадката се включват в техническия паспорт на съответната сграда, който се съхранява от собственика на сградата.

# 19
 • Плевен
 • Мнения: 4 535
КАто чета тази наредба и все повече си мисля,че повечето собственици на заведения по-скоро ще махнат площадките,токолкото да ги поддържат Sad На кой ще му се занимава  Confused
А иначе да разбирам ли,че трябва за сезираме КЗП за площадки несъответстващи на изискванията? И те сами ли трябва да ходят на оглед,както например ходят от РИОКОЗ или собственикът трябва да ги извика?

# 20
 • София
 • Мнения: 5 955
КАто чета тази наредба и все повече си мисля,че повечето собственици на заведения по-скоро ще махнат площадките,токолкото да ги поддържат Sad На кой ще му се занимава  Confused
А иначе да разбирам ли,че трябва за сезираме КЗП за площадки несъответстващи на изискванията? - Да.  Peace И те сами ли трябва да ходят на оглед,както например ходят от РИОКОЗ или собственикът трябва да ги извика? - Не е необходимо собственикът да ги вика, той трябва да извика лицензиран инспектор (напр. РОСПА) веднъж годишно.

# 21
 • Мнения: 289
Изпитваща огромен гняв се присъединявам се към вас #2gunfire.
Миналата година синът ми беше малък и не бях осъзнала колко важна е всъщност детската площадка за едно дете. Та тази година...От известно време събирам снимков материал от нашето ежедневие по тази тема.
Напълно подкрепям Джина, че трябва да разбутаме общините, защото както току-що разбрах, всъщност ЕС спонсорирал проекта за безопасни площадки, и то не само в БГ, а и в други страни. Дали и там е както при нас? Защото в Сливен специално Н Я М А нито една детска площадка, ако трябва да отговаря и на някакви си изисквания. Иначе има главно буренясали очертания. Значи пари има, само трябва да се вземат. Какви са тез увъртания от общините? Случайно попаднах пък на една обществена поръчица от януари т.г. за община Сливен за поддържане на зелените площи в града. НИЩО. Е, наистина какво може да се направи с някакви си 11.500.000,00 лв.??? Не бъркам нулите и запетаята. Та определено съм решила да се видим с г-н Лечков по този въпрос(да не повярва човек, че е живял навън, а сега не му пука), но днес се добави и тази кампания за без.ДП, та утре ще се обадя първо в КЗП.
За площадките в ДГ си мислих същото като вас. Просто не е истина.
А за кучешкия "деликатес" в пясъчника... какво да кажа??? При нас има разнообразие и с човешки - ромското у-ще (незнайно по каква причина не е в тяхната махала) е пред площадката и "дискриминираното малцинство" има удоволствието да я ползва, както и когато намери за добре. А ние се събираме около 1 пейка и държим децата (под 24 месеца) да не мръднат 1 метър, защото е "опасно".
Извинявайте, че стана дълъг поста ми, но не мога да се побера в кожата си. Ще съм благодарна, ако мога да почерпя идеи от тук.  bouquet

# 22
 • София
 • Мнения: 5 955
Да, наистина общините не трябва да се оставят намира отн. ДП.  Peace Ако се събере повече майки от града и направите и подписка, шансът да ви обърнат внимание е по-голям.

# 23
 • Мнения: 4
Здравейте, много се радвам, че има инициатива по въпроса с площадките. Аз съм в Люлин, около нас има доста градинки, има и нови, но никоя не е на ниво. Относно чистотата винаги излизам с торбичка (да не кажа чувал) и събирам, само една друга майка съм видяла да го прави, мъжа ми казва, че вкъщи не чистя толкова. Къде трябва да се "моли" да се поставят кошчета и от кой зависи да се събират?
За ремонт - възможно ли е някаква инициатива за слагане дъски на пейките от родители или това се прави по някакви обществени поръчки? Евентуално към кой да се обърна за материал?
Ако няма нови съоръжения поне да се махнат счупените и грозните, мога да снимам, но на кой се подава сигнал? В общината ли?
Има един безплатен вестник "За Люлин", както и другите безплатни, които според мен могат да съдействат и за популяризиране на наредбата и за организация, и за връзка с компетентните органи.
А как точно се казва тази наредба?

# 24
 • София
 • Мнения: 5 955
Здравейте, много се радвам, че има инициатива по въпроса с площадките. Аз съм в Люлин, около нас има доста градинки, има и нови, но никоя не е на ниво. Относно чистотата винаги излизам с торбичка (да не кажа чувал) и събирам, само една друга майка съм видяла да го прави, мъжа ми казва, че вкъщи не чистя толкова. Къде трябва да се "моли" да се поставят кошчета и от кой зависи да се събират? - Ако площадката е в парк или зелена площ - в дирекция "Зелена система" към СО, ако е в междублоково пространство - в районната общинска администрация. Пак оттам организират и изпразването на кошчетата (може да си се организират и те, може и да се договарят с фирмите по почистването).  Peace
За ремонт - възможно ли е някаква инициатива за слагане дъски на пейките от родители или това се прави по някакви обществени поръчки? - Може да се прави по ОП, може и да има служители, занимаващи се с това. Не пречи и родителите да си ги оправите. Принципно, ако акцията е мащабна, трябва да уведомите стопанина на площадката (дирекция "Зел. с-ма" или районна адм-ия). Евентуално към кой да се обърна за материал? - Пак към стопаните, но най-вероятно няма да ви дадат поради липса на средства.  Rolling Eyes
Ако няма нови съоръжения поне да се махнат счупените и грозните, мога да снимам, но на кой се подава сигнал? В общината ли?- Сигнал се подава до Комисията за защита на потребителите, но първо можете да се обърнете към стопаните на площадките да си махнат опасните съоръжения, след това да подавате сигнал срещу тях.
Има един безплатен вестник "За Люлин", както и другите безплатни, които според мен могат да съдействат и за популяризиране на наредбата и за организация, и за връзка с компетентните органи.
А как точно се казва тази наредба? -  Наредба № 1 за условията и реда за устройството и

безопасността на площадките за игра
- Резюмето (най-отдолу в линка) съм го писала аз, така че можеш да го предложиш на вестниците в квартала, само искай да сложат линк към сайта на СНБМ, ако го ползват.  Peace

# 25
 • Мнения: 4
Мерси за отговора, ако мога с нещо да съм полезна и аз ще се радвам!

# 26
 • Мнения: 1 251
Аз също се чудя как пари за глупости винаги има, а за нормални места за игра на децата ни все няма!  ooooh!
Много се радвам, че има майки като вас, аз сега проверявам цените на едни модули за игра като този например, фирмата уж е в БГ и ако са на нормална цена, съм решила ако трябва да мина от апартамент на апартамент при всички комшии и да си купим една до нашият блок! Тогава вече и отговорността да се пази ще е друга, а надявам се да дадем пример и на други хора, защото не е невъзможно да се направи чисто, красиво и подредено и около нашите домове, не само в тях!
А относто общините и техните задържения, дано имате успех момичета в начинанието ви! Стискам ви палци! Hug Hug

# 27
 • Мнения: 289
Orhidea, аз намерих една турска, но ще споделиш ли с нас тази българска фирма? (Не че ще ми се наложи да я използвам сигурно, но за всеки случай.)

# 28
 • София
 • Мнения: 5 955
За съжаление не са само катерушките - за една площадка трябва проект, има изисквания за брой съоръжения, настилка, кошчета, пейки... Ако си сложиш някъде катерушка, даже си е нарушение - трябва разрешение от общината. А за да е всичко законно, трябва и проект, както и да са спазени всички изисквания на наредбата, вкл. и отн. инспекциите и т. н.  Peace

# 29
 • Мнения: 1 251
Orhidea, аз намерих една турска, но ще споделиш ли с нас тази българска фирма? (Не че ще ми се наложи да я използвам сигурно, но за всеки случай.)

http://www.alfabg.com/index.php?p=category&cid=1&page=11 ето тук намерих, но сега чакам отговор за цената!
А трудно ли се издава такова разрешение?

Общи условия

Активация на акаунт