Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

 • 14 282
 • 189
 •   3
Отговори
# 30
 • Мнения: 85
Здравейте - станах свителел на следния казус: Върху земя собственост само на съпругата е построена къща, която е обща семейна собственост. При развод какви са правата на съпругата след като тя е едноличен собственик на земята?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

 
      1. СИО (съпружеска имуществена общност) по отношение на изграденото по време на брака:
      За да е налице СИО, по отношение на изграденото по време на брака, следва да са налице кумулативно следните предпоставки:
= сградата или постройката да е реализирана в „груб строеж“ по време на брака;
= сградата или постройката да е изградена въз основа на учредено ограничено вещно право на строеж в полза на единия от съпрузите или въз основа на издадено разрешение за строеж на името на единия от съпрузите;
= да е налице съвместен принос в построяването на сградата или постройката;
= по отношение на изграденото да възниква вещно право.

      Отсъствието дори и само на един от посочените кумулативно изискуеми елементи от фактическия състав се явява препятствие за пораждането на общност върху изграденото.
      СИО може да възникне само по отношение на сграда или постройка, която е самостоятелен обект на собственост и която притежава самостоятелно функционално предназначение.
      ВС аргументира това свое разрешение (в ППВС № 5/1972 г.), като се уповава на разпоредбата на чл. 55 от Закона за собствеността (ЗС), която предвижда, че вещни права върху чужда вещ могат да се придобиват чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.
      Коментираното разрешение следва да се разглежда като изключение от принципа, въведен от законодателя с нормата на чл. 92 от ЗС, уреждаща приращението като правен институт. Но в хипотеза, в която върху поземлен имот, лично притежание на единия съпруг, бъдат изградени постройки, с предназначение да обслужват използването на този имот или на сграда в него, изключителна собственост на този съпруг, обслужващите постройки не попадат под режима на СИО, а стават лична собственост на съпруга-собственик на обслужвания поземлен имот или сграда (ТР № 44 от 18.05.1971 г. на ОСГК на ВС). 

      Т. е. построената в недвижим имот на единия съпруг жилищна сграда ще е обща, само ако е построена по време на брака при общ принос на съпрузите, като значим за придобиване правото на собственост е момента на построяването на сградата по етап на “груб строеж”, а не момента на декларирането.


      2. Иск за липса на съвместен принос:
      Законодателят предоставя средство за правна защита, от което може да се възползва единият съпруг, който има намерение да установи, че построеното по време на брака, е негова индивидуална собственост. Такова средство за правна защита представлява претенцията по чл. 21, ал. 4 от СК – т. нар. иск за липса на съвместен принос.
      В случая съпругата, която претендира, че е едноличен собственик на изграденото по време на брака може да заяви искане - под формата на първоначален отрицателен установителен иск или под формата на насрещен отрицателен установителен иск.

      Когато съпругата предяви претенцията си по смисъла на чл. 21, ал. 4 от СК, следва да обори презумпцията за съвместен принос - “Съвместният принос се предполага до доказване на противното.“ И следва да докаже пълната липса на принос на съпруга-ответник по иска, т.е. доказателствената тежест лежи върху съпругата-ищец. Искът не се погасява по давност.

      В спора за собственост по отношение на построеното, в тежест на съпругата, в чийто личен имот е построения спорен обект, е да установи:
= правото си на собственост на терена,
= наличие на постройка, като самостоятелен обект на правото на собственост, 
= момента, в който построеното, с оглед на функционалната си характеристика - е в състояние на обособеност и завършеност.

      Поздрави!

# 31
 • Мнения: 85
Здравейте,имам следния въпрос. Родителите на съпруга ми през 90 г.купуват два съседни апартамента,един за него и един за брат му.След сватбата ни живяхме за около две години там и се наложи да заминем да работим в София.Свекър ми и свекърва ми починаха през 1998_1999 и девер ми се настани в двата апартамента,като ги обедини в един.Имаме ли някакво право да оспорваме превземането след толкова години?Нотариалните актове са били на името на родителите на съпруга ми.Благодаря предварително.


      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!

 
      Децата (съпругът Ви и брат му) на наследодателите (Вашите свекър и свекърва) са наследници по закон от I-ви ред. След кончината на родителите им би трябвало някой от двамата наследници да е извадил Удостоверение за наследници и да е уредил необходимите документи в Местни данъци и  такси и партиди  за тока и вода, например.
      Ако сама двамата братя са техни наследници, следователно по закон всеки от тях получава по 1/2 от всеки от двата апартамента.

      Сливането на апартаменти е реконструкция и се предшества от издаване на необходимите разрешителни, като е необходимо да се направи и проект за това. Тук вече е въпросът, как единият брат прави подобни реконструкции, в имоти, които не са изцяло негова собственост без да поиска съгласието и на Вашия съпруг. 
      За самоволни сливания в закона е предвидена както административна, така и наказателна отговорност, освен това може да изиска възстановяване на апартаментите по начина, по който са били първоначално.

      Трябва да проверите към настоящият момент на чие име се водят двата апартамента и плащат ли се данъците им, можете да направите това, като си извадите Удостоверение за наследници и  да проверите в съответното поделение на Местни данъци и такси по местонахождение на имотите, в Имотния регистър към Агенция по вписванията (на живо или онлайн, чрез услугите предоставяни в сайта им).

      Какво може да очаквате?
      === братът да е придобил имота по давност и да се е сдобил с констативен нотариален акт за наследствените недвижими имоти:

      Според съдебната практика владението на един от наследниците над имот, който още не е разделен, се счита, че е за сметка и на другите наследници по отношение на техните части. Наследникът следва да предприеме такива действия, които да отричат правото на останалите наследници върху техните части. Изменението на основанието на владението следва да достигне до знанието на другите наследници. Не е необходимо след узнаването те да са се противопоставили или да са одобрили или потвърдили действията на владеещия наследник.
      Щом като с откриването на наследството всички сънаследници са във владение, за да може един от тях да придобие по давност имота, първо е нужно той да отнеме владението на останалите. Ако всеки от сънаследниците е имал правната възможност да се ползва от общия имот, но само един от тях го е направил, това не е достатъчно основание да се приеме, че владението на останалите е било прекратено.
      Необходимо е сънаследникът да е извършил такива действия, от които да се вижда, че фактическата власт на другите сънаследници е прекратена, и че ако се опитат да я упражнят, те ще бъдат отблъснати от владелеца. Счита се, че лицето е отнело владението върху имота от останалите сънаследници, ако не ги допуска да го използват по никакъв начин. Аналогичен е и случаят когато другите сънаследници не са се опитали да се ползват от общия имот, но лицето се ползва от него по начин, който показва, че го счита за свой. Например стопанисва имота.
      За да настъпят последиците на придобивната давност, е необходимо владението да е самостоятелно и да е продължило непрекъснато поне 10 години (чл. 79 от Закона за собствеността), което да бъде надлежно доказано.
      Трябва да бъдат потвърдени фактът на владението, неговият срок и непрекъснатост.


      По-трудно е да се издаде констативен нотариален акт за наследствен недвижим имот, дори владелецът да го е владял повече от десет години, защото освен фактът на владението, следва да се докаже и изричното заявяване и недопускане на останалите наследници. Тук психологическия елемент не се предполага и няма презумпция за него, а следва изрично да се докаже.
      Фактът на владението се доказва с трима свидетели, които следва да дадат показания относно това, кой владее имота през времето на срока на придобивната давност. Показанията им се записват в нотариалния протокол и ако са представени всички необходими документи, нотариусът издава констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот въз основа на обстоятелствена проверка.

      === братът да използва и двата имота, но документално, те да са още на името на родителите или на двамата братя:
      Съгласно Закона за наследството, всеки един от наследниците може да поиска винаги делба на наследството, с която имуществената общност да бъде прекратена.
Идеята на закона е, че никой не може да бъде в „принудителна съсобственост“. Важно е да се подчертае, че в делбата трябва да участват всички съсобственици (сънаследници).
      = Доброволната делба е по същество договор (в писмена форма с нотариална заверка) между съсобственици (сънаследници), с който те се споразумяват свободно относно прекратяването на съсобствеността.
      = Съдебната делба е процедура, развиваща се пред Районния съд по местонахождението на имота и приключва със съдебно решение. Производството протича в две фази – с произнасяне по въпросите между кои лица се извършва делбата, кои имоти следва да се включат в делбената маса и каква е частта на всеки от участниците. Във втората фаза се извършва самата делба и се решават въпросите за сметките между сънаследниците.

      Когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, като страните могат да участват при наддаването.
      Имотът се оценява по действителната му стойност - прави се експертиза, където вещо лице определя цената, но се взема предвид пазарната цена и подобрения и кой от наследниците ги е направил.

   
      При всички случаи се информирайте за актуалното състояние на собствеността, за да потърсите правата си, а това е и момент, в който е добре да проверите и уредите всички неща около наследството от родителите на съпруга Ви.

      Поздрави!

# 32
 • Мнения: 594
Здравейте!
Днес в междусъседски разговор стана дума за жилища.
Живея в кооперация от 4 входа. Ново строителство от 2019г.
Мои съседи, които са купили имота от инвеститора, в цената на имота е била включена изба. Има закон, който задължава строителите да има към всеки апартамент склад/изба.
Нашият апартамент го купихме от предишният собственик. Не ни е съобщено да имаме изба или склад.
В нотариалния акт пише "апартамента се състои от кухня с дневна, две спални, баня и тоалетна, тоалетна, антре, тераса и склад. Всичко е така, но склад няма...
Как мога да разбера дали имаме изба към апартамента?

# 33
 • Мнения: 1 885
Здравейте! Искаме да купим къща, която в последствие да ремонтираме и да вкараме стълбището. Къщата е строена някъде през 80-те/ тогава, мисля, е било вила и мястото не е било в чертите на града - сега е!/Как да знам дали всичко е законно - фигурира в кадастъра постройката, имат нотариален акт, скица, плащали са данък през годините. Има ли нещо друго, което пропускам и да не се надъхвам излишно?

# 34
 • Мнения: 6
Здравейте, имам доста интересна ситуация. Мой съсед използва електошок(не съм сигурна палка), главния проблем е че постоянно го включва(има доста неприятен звук) докато се разхожда навън, без значение сутрин или вечер, използва го дори по стълбите без някой дори да има. Ще дам пример от преди час, вървя аз по алеята и съм на 200/300 метра от него, около него няма никой и той започва да включва електошока. Може ли правен съвет какво мога да направя. Изпитвам страх вече да излизам, този човек просто си се разхожда с включен електрошок. Прави го дори ако няма никой и той си се прибира, дава го на децата си да си играят.

# 35
 • Мнения: 85
Здравейте!
Днес в междусъседски разговор стана дума за жилища.
Живея в кооперация от 4 входа. Ново строителство от 2019г.
Мои съседи, които са купили имота от инвеститора, в цената на имота е била включена изба. Има закон, който задължава строителите да има към всеки апартамент склад/изба.
Нашият апартамент го купихме от предишният собственик. Не ни е съобщено да имаме изба или склад.
В нотариалния акт пише "апартамента се състои от кухня с дневна, две спални, баня и тоалетна, тоалетна, антре, тераса и склад. Всичко е така, но склад няма...
Как мога да разбера дали имаме изба към апартамента?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според чл. 40, ал. 1 от ЗУТ: "Всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни."

      Т.е. таван, килер, гараж или мазе са именно такива складови помещения към жилището, които дори и извън него те са част от жилищния обект. Складовото помещение може да е и вътре в жилището и да е пространствено свързано с друго помещение. Например то може да бъде под формата на ниша в коридора, в която е вграден гардероб.

      Имотите, които не покриват горепосочените изисквания се продават със статут на ателие, тъй като при последните единственото изискване е да имат санитарен възел. Това е и причината в сградите ново строителство да има толкова много ателиета, а до 2017 г. за тях не е имало изискване за възможност за покупка на гараж или паркомясто, каквото е задължително за жилищата.

      Търсената от Вас информация трябва да се съдържа в строителните книжа на сградата и по конкретно в Екзекутивната документация, която съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. В схемата за разпределение на съответния обект са отбелязани параметрите и видовете помещения според функционалността им. 
      Разпитайте съседи, които са първи собственици и притежават имот идентичен на Вашия дали имат копие на такива книжа от инвеститора или директно чрез среща със самия инвеститор, ако същият има желание за съдейства.
      Научаване дали първият собственик на Вашия имот е имал възможност да закупи гараж или паркомясто отделно.
      Консултация с брокер на недвижими имоти, също може да внесе яснота.

      Предвид, че сградата Ви е ново строителство от 2019 г., пълна информация за сградата следва да се съхранява в Архивите на съответната за Вашата община - Дирекция с направление "Архитектура и градоустройство" или "Устройство на територията".
      Столична община например е въвела “Eлектронен регистър на архитектурни документи” --> http://ao.gis-sofia.bg/. Регистърът съдържа списък от обекти, за които архитектурните документи, съхранявани в архива на Направление Архитектура и Градоустройство към Столична Община.
      Съществуват и следните информационни портали:
      = Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на държавната администрация --> https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obsht … %20administratsii.
      = Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) --> https://iisda.government.bg/adm_services/services.

      В сайта на Кадастрално-административната информационна система --> https://kais.cadastre.bg/bg/Map, в меню "Карти" можете по въведен адрес или идентификатор да получите какви данни се съдържат за Вашия имот в техните регистри - относно наличието на мазе/изба (имайте предвид, че при въвеждането на адреса при някои сгради етажите започват от 0 (нула)).

      Поздрави!

# 36
 • Мнения: 14
Здравейте,
Мой съсед има силен аспиратор и, когато пуши под него, димът си намира път до вкъщи. Имам ли правно основание да се разправям със съседа си и евентуално да предявя претенции в съда, защото така трови мен и семейството ми, или да търся алтернативно решение.

# 37
 • Мнения: 85
Здравейте! Искаме да купим къща, която в последствие да ремонтираме и да вкараме стълбището. Къщата е строена някъде през 80-те/ тогава, мисля, е било вила и мястото не е било в чертите на града - сега е!/Как да знам дали всичко е законно - фигурира в кадастъра постройката, имат нотариален акт, скица, плащали са данък през годините. Има ли нещо друго, което пропускам и да не се надъхвам излишно?


      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Това, че сградата/постройката фигурира в кадастралната карта, описана е в нотариалния акт и са плащани данъци за нея - не дава яснота дали същата е законна.

      Според Закона за устройството на територията (ЗУТ) и новата тълкувателната практика на ВКС, разграничаваме следните видове строежи и разясненията към тях:
      1.Законен е строеж, за който са издадени строителни книжа и който се изпълнява в съответствие с тях. Строителни книжа
са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

      2.Незаконен („нетърпим“) е строеж:
= изграден след 31.03.2001 г. (подлежи на премахване);
= за който собственикът не може да представи строителна документация и за който в общините не се съхранява такава;
= изграден въз основа на строителни книжа, когато строителното разрешение е отменено.;
= изграден при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект;
= изпълнен с неотговарящи на стандартите и нормативи строителни продукти;
= изпълнен в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ.

      Рискове при придобиване на незаконен строеж:
--- премахване на строежа от органите на строителния контрол, тъй като удостоверението за търпимост не е пречка органите на строителния контрол или съдилищата да преценят, че стоежът подлежи на премахване;
--- забрана строежът да се ползва по предназначението, за което го придобива.
      Правото на държавата да събори незаконния строеж се погасява по давност – в 5-годишен срок, считано от влизане в сила на заповедта за премахване на строежа до получаване на поканата за доброволното му премахване от собственика.

      3.Търпим е строеж:
= изграден до 31.03.2001 г. (когато влиза в сила действащият ЗУТ);
= за който няма строителни книжа;
= по отношение на който не е открита процедура по премахване;
= който е допустим по плановете, правилата и нормативите по време на изграждането или по сега действащите изисквания за строителството.

      Според § 16 от Преходните разпоредби на ЗУТ:
      Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
      Незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон (31.03.2001 г.), не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г..
      Ако гореописаните строежи са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
      Но ако нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване на изискванията на този закон да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.

      Удостоверението за търпимост се издава от местната община чрез подаване на заявление и приложения (на място или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване) от собственика.
     
      Относно Разрешение за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, както и пристрояване и надстрояване на заварени сгради, при които се засяга конструкцията на строежа - то се издава след извършване на обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ.

      В конкретния случай, ако имате възможност попитайте сегашните собственици, дали разполагат с някакви строителните книжа. Собствениците могат да направят справка чрез Дирекция с направление "Архитектура и градоустройство" или "Устройство на територията" в съответната община.
      Но ако собствениците по някаква причина нямат възможност да изяснят законността на сградата, можете да се обърнете за консултация към нотариуса, където смятате да изповядвате сделката или към квалифициран геодезист, предвид спецификата на материята.

      Поздрави!

# 38
 • Мнения: 1 321
Здравейте и от мен! От няколко дни се въртя в един лабиринт,в който не виждам изход,благоприятен за мен.Моля Ви за съвет и помощ,а аз ще се постарая да бъда изчерпателна.Миналата седмица забелязах,че от сметката ми в банката -830 лв.( събирам малко по малко пари за предстояща операция на крака),липсват пари-около 290 лв.От банката ме уведомиха,че имам запор от ЧСИ,за сумата от 260 лв,а другото било от такса за обработка на запора.Свързах се с въпросния ЧСИ.Длъжник съм на общината за просрочен неплатен данък за апартамента за минали години в размер на 118 лв.С разни такси,но не всички,сумата е станала 260лв.Запитах защо не съм била уведомена-доколкото знам се изпраща покана за доброволно изпълнение.Казаха ми,че не е задължително,но,да,има такава покана,но била при тях, с дата 26 август(вече сме октомври)и ще ми я връчат когато отида при тях.Разбучах се,признавам,и след около 3 часа доставиха на местоработата ми заповед за шефа да ми запорира заплатата.Размерът там беше 217 лв.Тъй като съм на минимална заплата,доколкото разбрах ,след като шефа ме успокоява,няма да ми удържа нищо.Вечерта към 19 ч.в къщи пристигна призовкар,който,според думите му,съвсем случайно минавал в нашия район.Връчи ми поканата за доброволно изпълнение-естествено,с вече изтекъл срок за да предприема каквото и да е,и документи за заведено дело-пак с различна сума-187 лв.,като запорира пари,които внасям съвсем редовно по кредит към друга банка,автомобила ни и личната ми сметка в банката.Парите са си ги дръпнали,искат и от местоработата ми и от другата банка.Нямали скоро да ми вдигнат запора,защото било нужно време.Говорих  с адвокат,който каза,че нищо не може да направи.Кажете ми,моля Ви,как да действам-намерих информация за въпросното ЧСИ,че някои са чакали повече от 3 месеца да вдигнат запор,а ЧСИ-то е заличено от Камарата на ЧСИ в друг град-как става това пак да се занимава с това?Предупредиха ме и че ще дължа още,и то не малка сума за такси на ЧСИ-то.В нормална държава ли живеем,за да нямаме защита?Благодаря за вниманието и Ви моля за съвет.

# 39
 • Мнения: 85
Здравейте, имам доста интересна ситуация. Мой съсед използва електошок(не съм сигурна палка), главния проблем е че постоянно го включва(има доста неприятен звук) докато се разхожда навън, без значение сутрин или вечер, използва го дори по стълбите без някой дори да има. Ще дам пример от преди час, вървя аз по алеята и съм на 200/300 метра от него, около него няма никой и той започва да включва електошока. Може ли правен съвет какво мога да направя. Изпитвам страх вече да излизам, този човек просто си се разхожда с включен електрошок. Прави го дори ако няма никой и той си се прибира, дава го на децата си да си играят.


      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Информацията за личните средства за самозащита се оказва тема с много въпросителни и най-вече в каква степен могат да се използват.
      Освен собствената физическа сила, можем да посочим като такива средства - лютивите спрейове и  електрошоковите палки и прибори. Те не подлежат на разрешителен или уведомителен режим и предлагат се за свободна продажба и всеки може да се снабди с тях.
      Конкретно електрошоковите палки и електрошоковите прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервна системи чрез електричество с високо напрежение и малка сила на тока (в диапазона от 60 хил. V до около 7 млн. V и ампераж от 2 до 7 mA). Въздействието се осъществява чрез непосредствен контакт или дистанционно. Не се препоръчва използването им в областта на главата, сърцето и половите органи.
      Важно е да се отбележи, че все пак тези електрошоковите палки и прибори може да са опасни за определени категории лица като: деца, хора със сърдечни проблеми и/или с пейсмейкър.

      Дадено лице ги закупува и използва с цел самозащита, но както във Вашия случай съседът Ви с цел да защити себе си от евентуална опасност, поставя самите Вас в такава. За да има защита трябва да има непосредствена опасност, не може да човек да се защити срещу предполагаемо бъдещо нападение или срещу такова, което реално не съществува - случаен поглед, който ни се е сторил заплашителен или съмнителен на вид човек.

      Щом изпитвате страх за себе си предвид поведението на съседа Ви, можете:
      = да предприемете действия чрез свикване на Общото събрание на етажната собственост, още повече, ако това поведение не е само спрямо Вас, а и спрямо останалите съседи. Управителят трябва да изготви писмено предупреждение до конкретния собственик, ползвател или обитател, че ако не промени поведението си - ще последва вземане на по-сериозни мерки.
      Може да се окаже, че човекът има нужда от помощ, за да се пребори със собствените си страхове.
      Потърсете негови близки, които биха могли да поговорят с него.
     
      Положението с децата не звучи добре, т. като предвид възрастта им - те попадат в рисковите групи, за които електрошоковите палки и прибори могат да бъдат опасни.
      Ако смятате, че е налице опасност от увреждане на физическото, нравственото, психическото, социалното или интелектуалното им развитие е необходимо да се съобщи на съответните институции и органи по чл. 7 от Закона за закрила на детето.
      Уведомете и потърсете другия родител или роднини на децата за съдействие.

      = да подадете жалба до ОД на МВР във Вашия град, като опишете подробно фактическата обстановка, че действията на лицето са системни и че същите будят у Вас основателен страх за живота, здравето и телесната Ви неприкосновеност, да опишете как Вие възприемате поведението му и че реално очаквате лицето да извърши действия срещу Вас. Поведението на лицето може да се тълкува в известен смисъл и като закана по чл. 144, ал. 1 от НК - престъпление от частен характер, което се преследва по тъжба на пострадалия.

      Поздрави!

Последна редакция: чт, 13 окт 2022, 00:56 от Елвира Димитрова

# 40
 • Мнения: X
Здравейте!
Имам въпрос относно един "модерен" и вероятно много слабо познат в България казус. Имам ли някакви права, ако мой интимен партньор злоупотреби с мои лични (интимни) снимки и ги публикува в социалните мрежи? Доколкото знам, в Съединените щати такива действия се подвеждат под отговорност, но не знам какви права имам тук. Благодаря за отговора!

# 41
 • Мнения: 737
Искам да попитам дали в представяне на продукт с цел рекламен клип в дигиталното пространство, може да се използват изрази като: без аналог, да се споменава качеството на материалите, цената.
Четох Закона за защита на конкуренцията, частта за сравнителната реклама. Доколкото разбрах може да кажат неща, които са проверими факти, но без да се идентифицира конкурент или негови стоки.
Може ли да споделите от опит или пък експертни знания  дали е така?

# 42
 • Мнения: 85
Здравейте,
Мой съсед има силен аспиратор и, когато пуши под него, димът си намира път до вкъщи. Имам ли правно основание да се разправям със съседа си и евентуално да предявя претенции в съда, защото така трови мен и семейството ми, или да търся алтернативно решение.


      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Съветът ми е да изчерпате всички възможности за мирно разрешаване на въпроса - чрез разговор със съседа Ви за възникналия проблем и търсене на причините, вентилацията да не извежда навън неприятните миризми; чрез обсъждане на тези въпроси на Общото събрание на етажната собственост, ако и след това няма положителен резултат и не са предприети действия за разрешаване на проблема - можете да заведете иск за непозволено увреждане.
      Според чл. 45 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ - “Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.”
      Фактическият състав на отговорността по чл. 45 от ЗЗД включва четири кумулативно дадени елемента: противоправно поведение/действие или бездействие/, вреда, причинна връзка и вина. Елемента вина се предполага по силата на оборимата презумпция на чл. 45, ал. 2 от ЗЗД и докато не бъде оборена от ответника. Останалите три елемента подлежат на доказване и доказателствената тежест се носи от ищеца. Липсата на който и да е от четирите елемента има за последица неангажиране отговорността на ответника, респективно води до неоснователност на иска.
      За да бъде основателен такъв иск съответно следва да се установи съществуването на задължение за ответната стана да извърши определено действие или да се въздържа от извършването му, какви са причинените вреди и каква е причинна връзка между бездействието и вредите.
      За да се установят щетите ще бъде назначена съдебно-техническа експертиза в апартамента. Тя ще трябва да даде отговор на въпросите - усеща ли се миризма и има ли опушване на стени, тавани, пердета и др..
      И едва след това трябва да се даде отговор на въпроса - има ли реална причинно-следствена връзка между поведението - бездействието на съседа Ви и например - влошеното здравословно състояние на член от семейството Ви или повредите по самия имот. В противен случай - искът ще бъде отхвърлен от съда като неоснователен и недоказан.
   
      Поздрави!

# 43
 • Мнения: 119
Здравейте,посъветвайте ме към адвокат с каква специалност да се обърна,за казус с НОИ(отказ за плащане на болничен).Бих била благодарна и на имена.

# 44
 • Мнения: X
Здравейте!
Какво се случва с договор за наем, при положение, че наемодателят е починал (и няма преки наследници, вероятно завещание)? Уведомлението за смъртта не е получено писмено, но къде би трябвало да се преведе дължимият наем? Какви документи трябва да се изискат за това?

Общи условия

Активация на акаунт