Имате въпроси, свързани със застраховането? Консултирайте се със Златка Белинова

 • 37 627
 • 72
 •   1
Отговори
# 30
 • Мнения: 218
Здравейте,
Брокерът, при който си направих Автокаско ми каза, че всички застраховате изплащат само 80% при тотална щета. Това отнася ли се и за кражба? При ПТП има някаква логика, защото все него е оцеляло от автомобила, но при кражба е логично да е 100% минус някаква амортизация от датата на сключването до датата на кражбата. Например днес застраховам за 20000лв, утре има кражба и застрахователя изплаща 19900, но не им 80% което е равно на 16000лв?

# 31
 • Мнения: 37
Здравейте,
Брокерът, при който си направих Автокаско ми каза, че всички застраховате изплащат само 80% при тотална щета. Това отнася ли се и за кражба? При ПТП има някаква логика, защото все него е оцеляло от автомобила, но при кражба е логично да е 100% минус някаква амортизация от датата на сключването до датата на кражбата. Например днес застраховам за 20000лв, утре има кражба и застрахователя изплаща 19900, но не им 80% което е равно на 16000лв?
Здравейте,
Размерът на обезщетението в случай на пълна загуба ( тотална щета ) се урежда в общите условия по застраховката. Действително при пълна загуба, дължаща се на ПТП, обезщетението най - често се намалява с определен процент, равняващ се на запазените части от автомобила. При кражба, обаче, има различни практики на пазара - както такава с изплащане на  пълния размер на застрахователната сума, така и с изплащането на фиксиран размер. Застрахователният брокер по занятие следва да Ви предостави пълна и изчерпателна информация за представляващата итерес застраховка. Можете да го направите и самостоятелно - Общите условия, информационните документи за застрахователни продукти по Каско и Правилата за ликвидация на компаниите са представени на сайтовете им.

# 32
 • Мнения: 4 282
Здравейте! Интересува ме предлага ли се здравна застраховка за пенсионери (пенсионирани по придобит трудов стаж и възраст)? За лица с ТЕЛК?

# 33
 • Мнения: 37
Здравейте! Интересува ме предлага ли се здравна застраховка за пенсионери (пенсионирани по придобит трудов стаж и възраст)? За лица с ТЕЛК?
Здравейте,
Предполагам, че въпросът Ви е насочен към медицинските застраховки, които включват профилактика, болнична и извънболнична помощ и възстановяване на разходи. Тези застраховки най - често се предлагат като групови застраховки за служители. Повечето компании не изключват лицата с ТЕЛК, т.е. възможно е такова лице да бъде застраховано.  Повечето компании имат възрастови ограничения и те са именно до пенсионната възраст. За отделни случаи може да се иска покритие по изключение, т.е. със съгласие на застрахователя могат да бъдат застраховани и лица над 65 годишна възраст.
При индивидуалните застраховки всичко е въпрос на лично договаряне.
При туристическите застраховки Злополука и Заболяване няма ограничения за възраст и ТЕЛК, но там и покритията са доста по различни.

# 34
 • Мнения: 1 050
Здравейте,
Какви са изискванията за застраховка на жилищна сграда. ( отделни апартаменти и общи части) ? Пожарогасители, достъп и т.н?
 Ако част от собствениците имат застраховки в други компании длъжни ли са да сключат още една застраховка?
Жилищната сграда се води в апарт хотел и е ваканционен дом с много малко живущи- 5-6 апартамента на фона на 130 .

# 35
 • Мнения: 37
Здравейте,
Какви са изискванията за застраховка на жилищна сграда. ( отделни апартаменти и общи части) ? Пожарогасители, достъп и т.н?
 Ако част от собствениците имат застраховки в други компании длъжни ли са да сключат още една застраховка?
Жилищната сграда се води в апарт хотел и е ваканционен дом с много малко живущи- 5-6 апартамента на фона на 130 .
Здравейте,
Можете да застраховате всеки отделен обособен обект и съответните му общи части. При застраховка на дом и домашно имущество  няма изисквания  за достъпи, наличие на пожарогасители и т.н. Трябва, обаче, да предоставите предварителна информация относно вида на имота,типа строителство, достъпите, наличието на противопожарни системи и т.н., за да бъде оценен риска.
Ако целта е да се застрахова цялата сгреда, ще е необходимо да се направи имуществена застраховка за търговски обект - в този случай ще бъдат зададени въпроси относно достъпите и пожаната безопасност и може да бъде направено предписание. Застраховащ може да е етажната собственост или  отделни собственици, но застрахован и ползващ могат да са само собствениците / ползвателите.  Ако за един обект има повече от една застраховка, при наличие на застрахователно събитие рискът се разпределя между двамата застрахователи.

# 36
 • Мнения: 9 486
Здравейте! Искам да си направя застраховка живот, която същевременно е и спестовна, към коя компания ще ми препоръчате да се насоча?

# 37
 • Мнения: 37
Здравейте! Искам да си направя застраховка живот, която същевременно е и спестовна, към коя компания ще ми препоръчате да се насоча?
[/quote

Здравейте,
Застраховките Живот и особено онези от тях, които имат инвестиционен характер, са продукт, който следва да се преценява индивидуално с оглед на потребностите и финансовите възможности на застрахования. Предлагането на подходящ за Вас продукт следва да е резултат от внимателно проучване на потребностите Ви. Кодексът за застраховане изрично урежда процеса на преценка на уместност на продукта и доколко той е подходящ за съответния клиент:
Преценка за подходящ или уместен продукт или услуга. Предоставяне на информация на ползвателя на застрахователни услуги

Чл. 342. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) При спазване на разпоредбите на чл. 325а при предоставяне на съвети във връзка с инвестиционни застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да събере необходимата информация относно знанията и опита на ползвателя на застрахователни услуги в областта на инвестициите с оглед на конкретния продукт или услуга, неговото финансово състояние и целите на инвестицията, в т. ч. склонността му към поемане на риск, за да му предложи подходящ продукт, който съответства на допустимото за него равнище на риск и на възможността му да понася загуби. Когато се предоставят съвети относно пакетни продажби, застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е подходящ за ползвателя на застрахователни услуги.
(2) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато застраховател, съответно застрахователен посредник, извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти, различна от тази по ал. 1, при продажби без предоставяне на съвет, застрахователят, съответно посредникът, изисква от ползвателя на застрахователни услуги информация за знанията и опита му в инвестиционната област, към която се отнася предлаганият или търсеният продукт или услуга, така че разпространителят на застрахователни продукти да може да прецени дали разглежданата застрахователна услуга или продукт са уместни за ползвателя. Когато се предвижда пакетна продажба на услуги или продукти съгласно чл. 333, при оценяването застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е уместен за ползвателя на застрахователни услуги.
(3) Когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, прецени въз основа на получената информация по ал. 2, че продуктът не е уместен за ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предупреждава за това ползвателя на застрахователни услуги. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(4) Когато ползвател на застрахователни услуги не предостави информацията по ал. 2 или предостави недостатъчна информация относно своите знания и опит, застрахователят, съответно застрахователният посредник, го предупреждава, че не може да определи дали разглежданият продукт е уместен за него. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(5) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато не се предоставя съвет по отношение на инвестиционни застрахователни продукти в отклонение от разпоредбите на ал. 2 - 4, застрахователите, съответно застрахователните посредници, могат да извършват дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България, без да е необходимо да получават информация или да извършват преценката по ал. 2 - 4, когато са спазени всички условия, както следва:
1. дейността се отнася до един от следните инвестиционни застрахователни продукти:
а) договори, които водят до експозиция на инвестициите единствено към финансови инструменти, смятани за несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява ползвателя на застрахователни услуги да разбере съществуващия риск;
б) други несложни инвестиции посредством застрахователни продукти за целите на тази алинея;
2. дейността по разпространение на застрахователни продукти се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги;
3. ползвателят на застрахователни услуги ясно е информиран, че при извършването на дейността по разпространение на застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган инвестиционен застрахователен продукт е уместен и дали извършваната или предлаганата дейност по разпространение на застрахователни продукти е уместна и че ползвателят на застрахователни услуги не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността; такова предупреждение може да се извършва в стандартизиран формат;
4. застрахователят, съответно застрахователният посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 - 8 и по актовете по чл. 340.
(6) Когато сключва застрахователен договор с ползвател на застрахователни услуги, чието обичайно пребиваване или установяване е в държава членка, която не прилага изключението по ал. 5, застрахователят, съответно застрахователният посредник, със седалище в Република България, който извършва дейност при правото на установяване или при свободата на предоставяне на услуги, спазва приложимите в тази държава членка разпоредби.
(7) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, създава досие, в което включва съответния документ или документи, договорени между него и ползвателя на застрахователни услуги и уреждащи правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на ползвателя.
(8  ) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги подходящи отчети за предоставяните услуги на траен носител. Тези отчети включват периодично представяне на информация, поне веднъж годишно, на ползвателя, която е съобразена с вида и сложността на съответните инвестиционни застрахователни продукти и с естеството на предоставяната услуга и в съответните случаи съдържа сведения за свързаните със сделките разходи и извършените услуги за сметка на ползвателя.
(9) Когато предоставя съвети относно инвестиционен застрахователен продукт, преди да бъде сключен договорът, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги на траен носител изявление дали продуктът е подходящ, в което посочва предоставения съвет и начина, по който този съвет отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя. Изречение първо се прилага при спазване на условията на чл. 330, ал. 1 - 4.
(10) Когато се предоставя съвет и в случай че договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на изявлението дали продуктът е подходящ, застрахователят, съответно застрахователният посредник, може да представи това изявление на траен носител веднага след като ползвателят на застрахователни услуги бъде обвързан от договор, когато са налице следните условия:
1. ползвателят на застрахователни услуги е дал съгласието да получи изявлението дали продуктът е подходящ незабавно след сключването на договора, и
2. застрахователят, съответно застрахователният посредник, е предоставил на ползвателя на застрахователни услуги възможността да забави сключването на договора, за да получи преди сключването му изявлението дали продуктът е подходящ.
(11) Когато се предоставя съвет и когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, е информирал ползвателя на застрахователни услуги, че ще извършва периодична оценка дали продуктът е подходящ, периодичният доклад съдържа актуализирано изявление за начина, по който инвестиционният застрахователен продукт отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя.
(12) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 се определя начинът, по който застрахователните посредници и застрахователите трябва да се съобразят с принципите по този член.
(13) Допълнителни изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни продукти като несложни по ал. 5 се определят с наредба на комисията, когато е необходимо да се осигури спазване на насоките на Европейския орган.


В допълнение и след направеното проучване Застрахователят е длъжен да предостави и следната, също нормативно определена информация:

Допълнителна информация преди сключване на застрахователни договори по раздел І от приложение № 1

Чл. 327. (1) Преди сключване на застрахователен договор по застраховка по раздел І от приложение № 1 застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да представи на всеки ползвател на застрахователни услуги следната допълнителна информация относно застрахователния продукт:
1. определянето на всяко плащане и всяка опция;
2. срока на договора;
3. начините за прекратяване на договора;
4. начините на плащане на премиите и срок на плащанията;
5. начините за изчисляване и разпределяне на бонусите, когато такива са предвидени;
6. откупната стойност и намалената застрахователна сума и степента, до която те са гарантирани;
7. премиите за всяко застрахователно плащане както за основните плащания, така и допълнителните плащания, когато това е относимо;
8. за полиците, свързани с дялове в инвестиционен фонд - определяне на дяловете, с които са свързани плащанията;
9. характера на базовите активи за полици, свързани с дялове в инвестиционен фонд;
10. условията, при които е възможно едностранно прекратяване на договора;
11. обща информация за данъчния режим, приложим към съответния договор.
(2) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя също така и конкретна информация с оглед правилното разбиране на основните рискове по договора, които поема застраховащият, съответно застрахованият.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Информация, предоставяна по време на действието на застрахователния договор

Чл. 328. (1) Застрахователят е длъжен да представя на застраховащия следната информация по време на действие на застрахователния договор по раздел І от приложение № 1:
1. всяка промяна в общите условия, ако приложимото законодателство допуска това без съгласието на застраховащия;
2. всяка промяна във фирмата на застрахователя, правноорганизационната му форма или адреса на управление, съответно в адреса на управление на клона, с който е сключен договорът;
3. информацията по чл. 327, ал. 1, т. 4 - 10, в случай че промяната на общите условия или съответно на приложимото законодателство води до промяна в тези уговорки;
4. ежегодно информация за състоянието на бонусите.
(2) Когато във връзка с предложение за сключване или със сключване на договор за застраховка "Живот" застрахователят предоставя данни за размера на евентуални плащания над и извън договорно определените плащания, застрахователят предоставя на застраховащия примерно изчисление, с което плащане на падежа се определя въз основа на изчислението на премията с три различни лихвени процента. Това не се прилага за краткосрочни застраховки. Застрахователят информира застраховащия, по ясен и разбираем начин, че примерното изчисление е само калкулационен пример, основаващ се на абстрактни допускания, и че застраховащият не може да обосновава каквито и да е претенции по договора въз основа на примерното изчисление.
(3) В случай на застраховки с участие в резултата застрахователят информира застраховащия писмено и ежегодно относно състоянието на вземанията му, представляващи участие в резултата. Освен това, когато застрахователят е предоставил данни относно евентуалното бъдещо развитие на участието в резултата, той информира застраховащия за разликите между действителното развитие и първоначалните данни.


В обобщение - запознайте се с предлаганите продукти, изискайте съвет от застраховател или застрахователен посредник и изберете най - подходящото за Вас.Ако все пак настоявате за насока и без да знам индивидуалните потребности - насочете се към международна компания с традиции в животозастраховането. Купувате доверие, така че доверете се на тези, които деситилетия наред са опрадвали доверието на своите потребители по света.

# 38
 • СОФИЯ
 • Мнения: 11 553
Оглед не е правил. Това са му условията към всички клиенти...
Ще попитам, разбира се.
А догодина ще направя застраховката при друг.

Става дума за стандартна застраховка дом.имущество. ..не за някаква по-специална, насочена към определен вид клиенти все пак.
Условията са различни не само заради търговеца застраховател. Застраховала съм и вила, и селска къща.

# 39
 • Мнения: 840
Здравейте, може ли инфорамция за това какво представлява "рентната" застаховка живот и за кого е препоръчителна/ подходяща?

# 40
 • Мнения: 37
Здравейте, може ли инфорамция за това какво представлява "рентната" застаховка живот и за кого е препоръчителна/ подходяща?

Здравейте,
Застраховките могат да покриват различни рискове - смърт, настъпване на трайна неработоспособност.При ненастъпване на рисковете и преживяване на предварително заложения застрахователен период, застраховното лице има право да получи едно или повече рентни плащания.
На практика този вид застраховка е едновременно и инструмент за осигуряване на обезщетение при настъпване на неблагоприятни обстоятелства,  и лична инвестиция.
Важно предимство  е правото на ползване на данъчни преференции за застрахованите лица и за техните работодатели тогава, когато последните се явяват застраховащи.
За кого е подходяща определена застраховка може да се прецени само и единствано при индивидуален подход и оценка на финансовите възможности и потребности на застрахованото лице и адекватността на различните продукти. Това е причината и Кодексът за застраховане да предвижда специална процедура ( съвет и стандарт за продажба) за разпространителите на застрахователни продукти:
Чл. 325а, (1) Преди сключването на застрахователен договор разпространителят на застрахователни продукти е длъжен да постави въпроси към ползвателя на застрахователни услуги и въз основа на информацията, предоставена от него, да определи неговите изисквания и потребности, както и да му предостави обективна информация относно застрахователния продукт в разбираема форма, така че да му даде възможност да вземе информирано решение. Разпространителят на застрахователни продукти е длъжен да документира и съхранява документи за поставените въпроси към ползвателя, дадените отговори от него и предоставената информация за застрахователния продукт, когато е бил сключен застрахователен договор.
(2) Всяко предложение за сключване на договор трябва да съответства на изискванията и потребностите от застраховане на ползвателя на застрахователни услуги.
(3) Когато преди сключването на конкретен договор се предоставя съвет, разпространителят на застрахователни продукти предоставя на ползвателя на застрахователни услуги препоръка, съобразена с личните особености на ползвателя, в която се обяснява защо определен продукт отговаря най-добре на неговите изисквания и потребности.
(4) Видът и обемът на информацията по ал. 1 - 3 зависи от сложността на предлагания застрахователен продукт и от вида на ползвателя на застрахователни услуги.

# 41
 • Sofia
 • Мнения: 4 173
Здравейте,какво означава покритие движимо имущество (мебели,уреди) при застраховка на жилище? Какво се очаква да покрива -щети при природни бедствия,пожари,токов уред или също стандартни повреди на уреди след изтичане на гаранцията ?

# 42
 • Мнения: 37
Здравейте,какво означава покритие движимо имущество (мебели,уреди) при застраховка на жилище? Какво се очаква да покрива -щети при природни бедствия,пожари,токов уред или също стандартни повреди на уреди след изтичане на гаранцията ?
Здравейте,

Движимото имущество най - често обхваща обзавеждане  ( мебели, домашен текстил, осветителни тела и т.н. ) и техника и домашни уреди ( черна и бяла техника, бойлери, компютри, СОТ инсталация и т.н. ). При специални условия могат а се застраховат и бижута, произведения на изкуството, лично оръжие, музикални инструменти.
Покритите рискове са тези, които са договорени по полицата. При стандартните имуществени застраховки това са пожар, природни бедствия, земетресение, токов удар, вандализъм, кражба и грабеж. 
Повреди на уредите НЕ са обекта на застраховане по имуществените застраховки на домашно имущество.
Застраховка на конкретни уреди, която покрива повреди, може да бъда закупена при покупка на някои уреди, например мобилни телефони.

# 43
 • Мнения: 415
Относно застраховане на имот под наем, има ли по-специфично изискване за документи от наематели, при щета гледа ли се договора към тях и пр? Не е нужно застраховане на личните им вещи, а най-вече за щети по мебели и стандартна бяла техника

# 44
 • Мнения: 37
Относно застраховане на имот под наем, има ли по-специфично изискване за документи от наематели, при щета гледа ли се договора към тях и пр? Не е нужно застраховане на личните им вещи, а най-вече за щети по мебели и стандартна бяла техника
Недвижимият имот може да бъде застрахован както от наемателите, така и от собствениците. При сключване на застраховката не е необхдим документ, доказващ собствеността или наемното отношение. При наличие на щета, ще бъде изискан докумен за собственост и обезщетението ще се изпалти на собственика, независимо кой е ползвал имота.
Със застраховка Домашно имущество не можете да застраховате щети, резутат от обичайно използване и износване, както и резултат от небрежност нанаемателя.

Общи условия

Активация на акаунт