Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

 • 9 211
 • 122
 •   1
Отговори
# 90
 • Мнения: 4
Здравейте, туристическа агенция "Холидей БГ Тур" със седалище в гр. Бургас ми дължи от 2019 година капаро в размер на 400 лв. за неизпълнена екскурзия през време на пандемията. От фирмата ми предоставиха ваучер за пътуване с давност края на 2022г, но аз 2019г. ги уведомих че желая да ми върнат капарото. От Март месец 2021г. агенцията няма никаква дейност, не предлагат никакви екскурзии, не вдига телефоните си и не отговаря на имейлите ми. Май месец 2022г. се обърнах се към КЗП- Бургас с молба да ми съдействат. Те извършиха проверка на место и отговора им беше, че имам ваучер, който е валиден до края 2022г. Моля да ме посъветвате как е най-добре да постъпя за да си върна парите. И въобще възможно ли е това?

Реклама
# 91
 • Мнения: 56
Здравейте,

Имам въпрос със следния казус. Има къща двуетажна, от която само един етаж е наследствен, но не подлежи в момента на подялба. Към момента има 1 собственик. Другият етаж не се продава. Има ли (бъдещ) наследник на етажа право при евентуална продажба на другия етаж някакво предимство, ако такова желание бъде заявено писмено някъде преди да е пуснат етажа в продажба или това винаги трябва да е титуляра собственик към момента? Собственикът не може да си позволи лично да купи втория етаж.

Благодаря!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Според чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС) - Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение.

      Едва тогава той е свободен да продаде своята идеална част на третото за съсобствеността лице. Т.е. законово е ограничено правото му на разпореждане, като се ограничава свободния избор на купувач.

      В случай на нарушаване на изискванията на чл. 33, ал. 1 от ЗС, за останалите съсобственици възниква преобразуващо право да изкупят продадената на третото лице част от имот при действително уговорените условия. Задължение да се предложи първо на останалите съсобственици е налице обаче само в случаите, когато собственикът продава на трето лице своята идеална част или част от нея, но не и когато дарява същата на трето лице.    
      Такова задължение съсобственикът няма и когато се разпорежда със своята идеална част в полза на един или няколко от останалите съсобственици.


      Заради това, съсобствениците, които не желаят да предложат дела си за изкупуване на останалите съсобственици, а на трето лице, често прибягват до сключването на два последователни договора с третото лице. Първият е за дарение има за цел да предаде качеството на съсобственик на третото лице, външно за съсобствеността. В резултат на него третото лице придобива част от идеалната част на съсобственика, докато вторият договор, сключен най-често непосредствено след първия, вече е сделката по покупко-продажба.
      Според Тълкувателно решение № 5 от 28.11.2012 г. - „Когато с договора за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот в полза на трето за съсобствеността лице и останалата част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице, без частта на дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗС, няма заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, предл. второ от ЗЗД“.

      В защита на правото си на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от ЗС обаче, останалите съсобственици могат да сочат различни основания за нищожност на договора за дарение с нарочен установителен иск, предявен отделно или съединен с иска за изкупуване в двумесечния преклузивен срок. Съсобствениците-изкупвачи могат да твърдят, че дарението е извършено при липса на основание, или че прикрива продажба, сключена между съсобственика и третото за съсобствеността лице.

      Относно конкретния казус:    
      Не съм срещала заявяване на подобно предимство в полза на бъдещ наследник, а и не смятам, че същото би имало правна стойност.
      Сегашният собственик на имота, ако иска да обезпечи въпросния бъдещ наследник може да му го дари от сега (или някаква идеална част от дела си) и така приживе да го направи съсобственик във въпросния недвижим имот. След това вече собствениците на другия етаж от къщата ще трябва да предложат на този бъдещ наследник дела си, когато решат да продават, без значение дали вече е придобил качество наследник, защото той вече ще е съсобственик, но на друго основание.

      Поздрави!

# 92
 • Мнения: 56
Здравейте,
Собственик на идеална част от имот, който е неделим т.е. не могат да бъдат обособени самостоятелни части пропорционално на собствеността. Собствениците не могат да стигнат до съгласие.
Възможно ли е собственика на идеална част да я дари на кметството, по местонахождение на имота?
Трябва ли да иска съгласие от страна на кметството?
Трябва ли да иска съгласие от другите съсобственици?
Разходите се поемат от собственика.
Благодаря!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Всяка община изготвя своя Наредба за реда за получаване и управление на даренията.  Ще разгледаме как например Столичната община е определила този ред:
      Дарители на Столичната община могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.
      На Столична общината могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на: труд и услуги; вещи; пари; недвижими имоти.

      Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:
= Столичната община
= районите и кметствата;
= общинските предприятия;
= общинските образователни, културни и социални учреждения.

      Оправомощени по силата на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.

      Договорите за приемане на дарението на имот в полза на Столичната община се извършва в писмена форма, с договор от кмета на Столичната община, на база на решението на Столичния общински съвет за приемане на дарението. Договорът подлежи на впиване в Службата по вписвания.

      Относно конкретния казус:
      Би трябвало съсобственикът, който е решил - да може да дари идеалните си части от въпросния недвижим имот, в полза на кметството по местонахождението на имота. Все пак направете справка с наредбата за съответната община.
      Да, необходимо е съгласието на дарения, т. като дарението е двустранна сделка - имаме две насрещни волеизявления. В самия договор се записва изрично - “Дареният заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението”. В случая съответния Общински съвет ще вземе решението дали да го приеме или не, т. като става дума за недвижим имот.
      При дарение на трето лице не е необходимо съгласието на останалите съсобственици.

      (Ако лицето е станало съсобственик на конкретния недвижим имот при наследяване и това е единственият актив от наследствената маса - за него е на лице опция за отказ от наследство, но само ако не е извършвал други разпореждания с наследствената маса.) 

      Поздрави!

# 93
 • Мнения: 13 753
Благодаря, за отговора.

# 94
 • Мнения: 47
Здравейте, ще помоля за съвет как да напиша възражение срещу годишна оценка при държавен служител!

# 95
 • Мнения: 56
Здравейте,
От 2018г имаме проблем  със съсед,който редовно ни напада но МВР и Прокуратура
отказват разследване. След като ни се закани ,че ще ни убие започна системно да ни следи .
Има ли начин да бъде спрян или осъден?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      В случай че прокурорът, който е разпоредил проверката по постъпилия от Вас сигнал, достигне до извода, че не са налице данни за престъпление или че деянието, за което сте подали жалба, е престъпление от частен характер, се съставя постановление за отказ да се образува наказателно производство. Препис от него ще получите на адреса, посочен от Вас. Имате право да обжалвате отказа пред по-горестоящата прокуратура.

      Когато липсват предпоставки за повдигане на обвинение пред съда, прокурорът прекратява наказателното производство. Копие от постановлението за прекратяване се изпраща на обвиняемия и на пострадалия или на неговите наследници, респективно на ощетеното юридическо лице. Същото може да се обжалва пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от съобщението.

      Какви примерни доводи при обжалването можете да посочите, че: “Разследващият орган не е събрал всички относими към случая доказателства, като не са разпитани и всички възможни лица, имащи отношение по случая. Не са изчерпани всички процесуално-следствени действия, а разследването не е проведено обективно, всестранно, пълно, и не е изяснена в цялост обективната истина.”

      Ако сте съседи в режим на етажна собственост:
      Според чл. 45 от Закона за собствеността (ЗС) - Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание (чл. 11, ал. 1, т. 10, б. "е" от ЗУЕС) за срок до три години:

= ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и
= ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави (тук попадат действия, които са насочени най-общо към реда и спокойствието в сградата).
      Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

      За да бъде систематическо едно нарушение, поведението на собственика трябва да е еднотипно и най-малкото трикратно (например три нарушения на правилника или три нарушения на добрите нрави). Само когато са налице и трите предпоставки - поведението е еднотипно и извършено поне три пъти в рамките на кратък период, може да се говори за системност.
      Не само собственик, но също така и ползвател и обитател може да бъде изваден от сграда в режим на етажна собственост на основание чл. 45 от ЗС.

      Относно самите престъпления:
      А) Следене - чл. 144а от НК:

      Който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация.
      Следене е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация.
      За съставомерността на деянието по чл. 144а, ал. 1 от НК не е необходимо действията реално да са възбудили основателен страх, а да са от такова естество, че да възбудят основателен страх за живота и здравето.

      Б) Закана с убийство - чл. 144, ал. 3 от НК:
      Престъплението закана с убийство е квалифициран състав на престъплението по чл. 144, ал. 1 от НК - закана с престъпление. Със съставите на чл. 144 от НК не се защитава животът на гражданите, а тяхната лична свобода.
      Според практиката за осъществяване на това престъпление се изисква единствено изразяване с думи или действие на закана с убийство спрямо свидетеля, която закана да е възприета от него и обективно би могла да възбуди основателен страх за осъществяването й.
      От субективна страна деецът трябва да съзнава съдържанието на заканата, и че тя е възприета от заплашения като действителна заплаха. Затова, не е необходимо лицето действително да се е изплашило, а да са налице данни, че заканата е възможно да бъде осъществена.
      Според Тълкувателно решение № 53 от 18.IX.1989 г. по н. д. № 47/89, ОСНК:
      “Не е необходимо отправящият заканата да има предварително оформено решение да извърши убийство и да действа в осъществяване на взетото решение, защото тогава деянието ще бъде съставомерно по друг престъпен състав.”


      Ефективна правна защита според Съда на ЕС:
      Правото на ефективна правна защита е залегнало в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Там се гарантира, че в случай на нарушение на правата, гарантирани от правото на ЕС, хората могат да се обърнат към съда, за да изискат правата им да се спазват.
      Съдът упражнява контрол за правомерността на проявено бездействие от страна на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.
      Съдът може да бъде сезиран с жалби срещу решенията и определенията на Общия съд, но само по правни въпроси. Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Съдът може да реши делото по същество, ако стадият на производството го позволява. В противен случай той следва да върне делото на Общия съд, който е обвързан от решението на Съда в производството по обжалване.

      Поздрави!

Последна редакция: ср, 18 яну 2023, 02:22 от Елвира Димитрова

# 96
 • Мнения: 56
Здравейте, обръщам се към вас за помощ.
Държавен служител съм, експерт на подчинение.
От доста време  в дирекцията в която работя има тормоз към мен от страна  на пряк началник и директор на дирекцията в която работя.
Тъй като правя опити ин витро , нападките са индиректни, целящи да се открият грешки свързани с работата, постоянни намеци за болничните, които излизам.
 Очаквам годишната оценка да е 5 най - лошата, защото този процес се наблюдава вече половин година.
Ако възразя, очаквам контролиращия ръководител да одобри оценката на оценяващия ръководител.
Имам право да възразя, но оценката от контролата е последна .
Ако подам възражение до синдикатите, дали могат да помогнат в такива случаи? Дали контролиращия ръководител ще вземе предвид становището от синдикатите или може да не обърне внимание ?
Моля да ми помогнете за написване на възражението, как да го формулирам и какво да съдържа?
Ситуацията е толкова нелепа.

.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      Тормоз на работното място:
      Съгласно Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) - Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
      Следователно „тормоз на работното място“ е всяко нежелано поведение на основата на посочените дискриминационни признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел накърняване на достойнството на тормозеното лице и/ или създаване на враждебна, обидна или застрашителна за него среда.
      Тормозът може да бъде извършен от: пряк ръководител, от висшестоящ, от колега и дори от външен посетител на работното място.
      Създаването или поддържането на враждебна работна среда също се счита за вид тормоз на работно място, като словесните атаки и обиди са най-често срещания психически тормоз, на който са подложени работещите.

      Според Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място на територията на Европейския съюз - работодателите са длъжни и отговорни да осигурят безопасна трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически или физически увреждани и тормозени на работното си място.

      Възможности за реакция при тормоз на работното място:
      Подаване на сигнал до прекия ръководител на лицето извършващо тормоз, при липса на адекватно разрешаване на въпроса следва възможността за подаване на сигнал в Комисията за защита от дискриминация. Ако освен дисциплинарно нарушение тормозът осъществява и състав на престъпление - следва сезиране на органите на реда.

      Ежегодна оценка на служителите в държавната администрация:
      Според правилата на чл. 76 от ЗДСл - държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността, което обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва въз основа на: 1.постигането на предварително определени цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи; 2.показаните компетентности.
      Целите трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено, измерими по обем, качество и срокове.
      Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства като годишната оценка се мотивира писмено, а държавният служител се запознава с нея. Редът за оценяване на изпълнението на длъжността се определя с наредба на МС.

      Според чл. 23 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация - Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката съгласно формуляра по Приложение № 4.
      Възражението се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за оценка на изпълнението на длъжността. Служителят може да изпрати копие от възражението до синдикалната организация на работниците и служителите в административната структура, в която членува.

      При получаване на оценката е добре писмено да сте възразили в коментар, че не сте съгласна със същата и ще възразите срещу нея в срок, според съответния ред.

      Тук можете да намерите текста на Наредбата и съответното Приложение № 4: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135799917

      Примерни мотиви, които да посочите във възражението:
      Липсва безпристрастност и компетентност от страна на оценяващия ръководител; липсват посочени обективно установими конкретни факти и обстоятелства, които да обосноват изводите в оценката; липсват каквито и да било мотиви в направената оценка.
      Налице е бланкетното цитиране на законовите норми, което не съставлява изпълнение на императивното законово изискване за излагане на индивидуални мотиви, което по същество е липса на мотиви.
      Оценката не се базира на анализ на изпълнението на конкретните цели, заложени в индивидуалния план, която следва да обхваща целия едногодишен период и не представлява комплексна оценка за работата.
      Оценката в своята цялост е неправилна, необоснована и незаконосъобразна.

      Опишете подробно отношението на прекия Ви ръководител и това, че смятате, че същото е породено от това, че в момента се подлагате на лечение за оплождане "ин витро".
      С действията си той нарушава Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите и Ви поставя в дискриминационно положение спрямо останалите служители. Налице е дефинираното с нея понятие за “Тормоз - Нежелано поведение, свързано с пола на лице, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на лицето и създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.”

      В ЗДСл е предвидена закрила на бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро:
      Органът по назначаването е длъжен да освобождава от изпълнение на задълженията бременна служителка, както и служителка в напреднал етап на лечение инвитро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. (чл. 62 от ЗДСл)
      Не се допуска командироване на бременни жени, жени в напреднал етап на лечение инвитро и майки с деца до 3-годишна възраст без тяхното писмено съгласие. (чл. 87 от ЗДСл)
      Според допълнителните разпоредби на КТ - "Работнички и служителки в напреднал етап на лечение инвитро" са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.

      Процедура:
      В резултат на Възражението контролиращият ръководител (на когото оценяващият ръководител е непосредствено подчинен) потвърждава или променя оценката. Произнасянето му следва да се направи в 7-дневен срок от получаването на възражението.
      Ако копие от възражението е изпратено и до синдикалната организация на работниците и служителите в административната структура, тази организация може да даде становище в 3-дневен срок. Става дума за становище до контролиращия ръководител. Дали той ще го възприеме, или не, зависи изцяло от неговата преценка.
      В 3-дневен срок от подписването на формуляра от страна на контролиращия ръководител, той го представя в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси. В 7-дневен срок от получаването му звеното по управление на човешките ресурси уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.
      Решението му е окончателно и не подлежи на оспорване, включително и по съдебен ред. След произнасянето оценката влиза в сила.

      Органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие с държавен служител, получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността в едномесечен срок от получаване на окончателната оценка. (чл. 107, ал. 2 от ЗДСл)
      Ако се стигне до подобна хипотеза служителят има право да обжалва заповедта пред съда - производството е по реда на чл. 124 ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

      Закрила по ЗДСл:
      Закрилата по ЗДСл е предимно за държавна служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, която може да бъде освободена само на основание чл. 106, ал. 1, т. 1 (при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител).
      Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 (при съкращаване на длъжността) с държавна служителка, която е бременна или е в напреднал етап на лечение инвитро. Прекратяването в този случай се допуска, ако има друга подходяща длъжност в същата администрация и служителката откаже да я заеме.

      Поздрави и успех с процедурата инвитро!

# 97
 • Мнения: 56
Здравейте, ще помоля за съвет как да напиша възражение срещу годишна оценка при държавен служител!

      Здравейте,

      В предходния Ви пост в коментар # 89 сте поставили и настоящия въпрос - за отговор вижте моя пост в коментар # 96.

      Поздрави!

# 98
 • Мнения: 201
Здравейте!
Имам следното питане. Брат ми е млад шофьор, на 24 години. По-рано тази вечер са го спрели, за това че не е спрял на знак “Стоп”. От там нататък са решили да му направят тестове за алкохол и наркотици. По принцип няма такива прояви, но преди няколко дни на събиране с приятели си е позволил да пробва марихуана еднократно, изплашил се е дали ще излезе на тестовете и е отказал. Тогава в право е влязъл чл.174 Ал.3, и книжката му е отнета за 2 години и му е наложена глоба на стойност 2000лв. Не му е предоставено копие от изготвеният протокол по случаят, и са го завели в болницата да откаже на момента кръвен тест и тест с урина. Въпросът ми е - има ли какво да се направи, за да се помогне в случаят? Има ли право да се съгласи на кръвен тест в някакъв диапазон от време? Да отиде да си направи такъв след няколко дни? Постъпили ли са с него против правата му, след като не са искали да му направят тест на място, а са го завели в районното управление. Като цяло, дали има по какъв начин да сме смекчат обстоятелствата. Не за паричната глоба, а за времето на отнемането на шофьорската му книжка. Също така са свалили номерата на колата му и ще бъде спряна от движение за 6 месеца.
Благодаря предварително за отговора, търсим някакъв начин да сме полезни в създалата се ситуация.

# 99
 • Мнения: 28
Здравейте! В сградата, в която живея, преди години беше регистрирано сдружение на собствениците, с цел кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради, което към онзи момент беше безплатно. В последствие програмата беше прекратена, а сега е обновена с нови изисквания, според които сградата трябва да има технически паспорт. Направи се общо събрание, на което ни уведомиха, че трябва да съберем пари за обследването за технически паспорт. Въпреки несъгласието на някои от живущите, събирането на пари започна. То прерастна в рекет със заплахи, че който не плати ще бъде подведен под съдебна отговорност, ще пращат ЧСИ, ще запорират сметки и т.н.
Въпросите ми са:
1. Имат ли право да съдят собствениците, които не желаят да участват?
2. Имам ли право да подам жалба за тормоз и рекет и по какъв ред става това?
3. Как да разбера какъв % съгласие от собствениците имат, като няма документ за това или събрани подписи? И при тези условия може ли изобщо да се кандидатства?
4. Ако сдружението вече е подписало договор с фирма за енергийно обследване, без да е събрана цялата сума, кой ще плаща неустойките после?
5. Мога ли да проверя каква наличност има в сметката на сдружението и как? (Все пак те представляват нас и това не бива да е тайна!)
6. Как може да премахнем това сдружение или да сменим представителите му?
Благодаря предварително!

# 100
 • Мнения: 56
Здравейте, туристическа агенция "Холидей БГ Тур" със седалище в гр. Бургас ми дължи от 2019 година капаро в размер на 400 лв. за неизпълнена екскурзия през време на пандемията. От фирмата ми предоставиха ваучер за пътуване с давност края на 2022г, но аз 2019г. ги уведомих че желая да ми върнат капарото. От Март месец 2021г. агенцията няма никаква дейност, не предлагат никакви екскурзии, не вдига телефоните си и не отговаря на имейлите ми. Май месец 2022г. се обърнах се към КЗП- Бургас с молба да ми съдействат. Те извършиха проверка на место и отговора им беше, че имам ваучер, който е валиден до края 2022г. Моля да ме посъветвате как е най-добре да постъпя за да си върна парите. И въобще възможно ли е това?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      1. Права на потребителите, в случай, че пътуване или екскурзия са се провалили вследствие СОVID-19 и ограниченията, свързани с него:
      На първо място изпълнението на уговорената туристическа услуга трябва да се е отменило или станало невъзможно - без самият потребител да има вина за това.
      На второ място, пътуването следва да е било планирано за периода между 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г..
      Според чл. 25 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците: Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума.
      Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

      В случая въпреки нежеланието си сте получили обезщетение чрез въпросния ваучер, но е последвало осуетено изпълнение и на него, поради невъзможност да се свържете с туроператора.

      2. Прекратяване на договора за туристически пакет според чл. 89 от Закона за туризма:
      Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
      Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
      Тук пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
      Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.


      Според чл. 79, ал. 1 от ЗЗД - ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
      Съгласно разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, регламентираща обема и границите на отговорността за вреди от виновно неизпълнение на договорните задължения, обезщетението обхваща всички причинени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението, като при недобросъвестност на длъжника – обезщетението обхваща всички преки и непосредствени вреди. Според посочената разпоредба, подлежащите на обезщетяване имуществени вреди са два вида – претърпяна загуба и пропусната полза.

      Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка (капарото), другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер.

      Съгласно чл. 111, б. "б" от ЗЗД с изтичане на тригодишна давност се погасяват  вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор. Давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

      Въпросите за самия иск и давността, може да се преценят след обстойно преглеждане на договора, ваучера и всички документи по случая.
      При всички случаи търсенето на правата Ви по съдебен ред ще е свързано с допълнителни разходи.
      Преди завеждане на иск е важно да се провери и дали съответната фирма не е обявена в несъстоятелност.


      3. Застраховка при пътуване:
      Туроператорите установени на територията на Република България, ежегодно сключват договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.

      Вижте дали в договора с туроператора е посочена такава застраховка - какви рискове покрива и при какви условия и се обърнете към застрахователя, който е посочен, за завеждане на щета по застраховката.

      4. Сезиране на Прокуратурата за измама по чл. 209 от НК:
      За да е осъществен престъпният състав на престъплението измама, е необходимо деецът да възбуди и поддържа заблуждение у някого, с което да създаде неправилна представа у измаменото лице за правното основание или до условията, при който то ще извърши акт на имуществено разпореждане. Освен това тази неправилна представа трябва да има съществено значение за взимане на решението за имущественото разпореждане. От изключително значение за наказателноправното значение на измамата е, че без въвеждането в заблуждение измаменото лице не би се разпоредило.
      Съгласно правната теория и утвърдената съдебна практика, поемането на едно задължение може да осъществи състава на престъплението по чл. 209 от НК, ако това лице още при поемането на задължението няма намерение да се задължи по него.

      Във Вашия случай, за да е налице това престъпление туроператорът, предоставяйки Ви ваучера трябва да е бил наясно, че няма да го осребри. Например не отговаря на обажданията и имейлите Ви, а щом не можете да се свържете с него, няма как да уговорите каквото и да било пътуване и използване на ваучера.

      5. Подаване на сигнал до Министерството на туризма:
      По принцип сигналите се подават към КЗП като контролен орган, но след като вече сте изчерпали тази възможност на страницата на Министерството има посочен имейл адрес: edoc@tourism.government.bg
      Сигналът тук за некоректен туроператор би имал за последица проверка и евентуално имуществена санкция към съответната фирма.
   
      Поздрави!

# 101
 • Мнения: 8
Добър ден. Студент съм и съм пълен сирак. Според КСО, за да получа наследствена пенсия, трябва да установя това обстоятелство в началото на всяка учебна година със удостоверение от учебното заведение пред НОИ. Аз имам удостоверението, но имам няколко въпроса:
-Като съм дал удостоверение в първия зимен семестър(септември-ноември) в НОИ, трябва ли да го давам във втория летен(януари-април)?
-В какъв срок от началото на семестъра трябва да дам заявлението ?

# 102
 • Мнения: 4
Здравейте, туристическа агенция "Холидей БГ Тур" със седалище в гр. Бургас ми дължи от 2019 година капаро в размер на 400 лв. за неизпълнена екскурзия през време на пандемията. От фирмата ми предоставиха ваучер за пътуване с давност края на 2022г, но аз 2019г. ги уведомих че желая да ми върнат капарото. От Март месец 2021г. агенцията няма никаква дейност, не предлагат никакви екскурзии, не вдига телефоните си и не отговаря на имейлите ми. Май месец 2022г. се обърнах се към КЗП- Бургас с молба да ми съдействат. Те извършиха проверка на место и отговора им беше, че имам ваучер, който е валиден до края 2022г. Моля да ме посъветвате как е най-добре да постъпя за да си върна парите. И въобще възможно ли е това?

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      1. Права на потребителите, в случай, че пътуване или екскурзия са се провалили вследствие СОVID-19 и ограниченията, свързани с него:
      На първо място изпълнението на уговорената туристическа услуга трябва да се е отменило или станало невъзможно - без самият потребител да има вина за това.
      На второ място, пътуването следва да е било планирано за периода между 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г..
      Според чл. 25 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците: Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума.
      Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

      В случая въпреки нежеланието си сте получили обезщетение чрез въпросния ваучер, но е последвало осуетено изпълнение и на него, поради невъзможност да се свържете с туроператора.

      2. Прекратяване на договора за туристически пакет според чл. 89 от Закона за туризма:
      Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
      Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
      Тук пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
      Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.


      Според чл. 79, ал. 1 от ЗЗД - ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.
      Съгласно разпоредбата на чл. 82 от ЗЗД, регламентираща обема и границите на отговорността за вреди от виновно неизпълнение на договорните задължения, обезщетението обхваща всички причинени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението, като при недобросъвестност на длъжника – обезщетението обхваща всички преки и непосредствени вреди. Според посочената разпоредба, подлежащите на обезщетяване имуществени вреди са два вида – претърпяна загуба и пропусната полза.

      Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка (капарото), другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер.

      Съгласно чл. 111, б. "б" от ЗЗД с изтичане на тригодишна давност се погасяват  вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор. Давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

      Въпросите за самия иск и давността, може да се преценят след обстойно преглеждане на договора, ваучера и всички документи по случая.
      При всички случаи търсенето на правата Ви по съдебен ред ще е свързано с допълнителни разходи.
      Преди завеждане на иск е важно да се провери и дали съответната фирма не е обявена в несъстоятелност.


      3. Застраховка при пътуване:
      Туроператорите установени на територията на Република България, ежегодно сключват договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.

      Вижте дали в договора с туроператора е посочена такава застраховка - какви рискове покрива и при какви условия и се обърнете към застрахователя, който е посочен, за завеждане на щета по застраховката.

      4. Сезиране на Прокуратурата за измама по чл. 209 от НК:
      За да е осъществен престъпният състав на престъплението измама, е необходимо деецът да възбуди и поддържа заблуждение у някого, с което да създаде неправилна представа у измаменото лице за правното основание или до условията, при който то ще извърши акт на имуществено разпореждане. Освен това тази неправилна представа трябва да има съществено значение за взимане на решението за имущественото разпореждане. От изключително значение за наказателноправното значение на измамата е, че без въвеждането в заблуждение измаменото лице не би се разпоредило.
      Съгласно правната теория и утвърдената съдебна практика, поемането на едно задължение може да осъществи състава на престъплението по чл. 209 от НК, ако това лице още при поемането на задължението няма намерение да се задължи по него.

      Във Вашия случай, за да е налице това престъпление туроператорът, предоставяйки Ви ваучера трябва да е бил наясно, че няма да го осребри. Например не отговаря на обажданията и имейлите Ви, а щом не можете да се свържете с него, няма как да уговорите каквото и да било пътуване и използване на ваучера.

      5. Подаване на сигнал до Министерството на туризма:
      По принцип сигналите се подават към КЗП като контролен орган, но след като вече сте изчерпали тази възможност на страницата на Министерството има посочен имейл адрес: edoc@tourism.government.bg
      Сигналът тук за некоректен туроператор би имал за последица проверка и евентуално имуществена санкция към съответната фирма.
   
      Поздрави!
Здравейте, благодаря Ви за изчерпателния отговор! Бъдете здрави!

# 103
 • Мнения: 56
Здравейте!
Имам следното питане. Брат ми е млад шофьор, на 24 години. По-рано тази вечер са го спрели, за това че не е спрял на знак “Стоп”. От там нататък са решили да му направят тестове за алкохол и наркотици. По принцип няма такива прояви, но преди няколко дни на събиране с приятели си е позволил да пробва марихуана еднократно, изплашил се е дали ще излезе на тестовете и е отказал. Тогава в право е влязъл чл.174 Ал.3, и книжката му е отнета за 2 години и му е наложена глоба на стойност 2000лв. Не му е предоставено копие от изготвеният протокол по случаят, и са го завели в болницата да откаже на момента кръвен тест и тест с урина. Въпросът ми е - има ли какво да се направи, за да се помогне в случаят? Има ли право да се съгласи на кръвен тест в някакъв диапазон от време? Да отиде да си направи такъв след няколко дни? Постъпили ли са с него против правата му, след като не са искали да му направят тест на място, а са го завели в районното управление. Като цяло, дали има по какъв начин да сме смекчат обстоятелствата. Не за паричната глоба, а за времето на отнемането на шофьорската му книжка. Също така са свалили номерата на колата му и ще бъде спряна от движение за 6 месеца.
Благодаря предварително за отговора, търсим някакъв начин да сме полезни в създалата се ситуация.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      С Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози се урежда редът, по който се установява концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства (МПС), трамваи или самоходни машини и/или употребата от тези водачи на наркотични вещества или техни аналози.

      Установяването на концентрацията на алкохол в кръвта се извършва с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища (доказателствен анализатор), или с медицинско и химическо лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози - с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване, когато:
= лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест;
= лицето не приема показанията на техническото средство или теста;
= физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест.

      При наличие на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС за употребата на наркотични вещества или техни аналози се извършва проверка с тест или лицата се изпращат за медицинско изследване.

      Когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда или с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози, полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.


      Талонът за изследване по образец съгласно приложение № 1 от Наредбата се попълва в три екземпляра, като първият се предоставя на водача или се изпраща до лечебното заведение, в което е настанен, вторият се прилага към акта, съответно протокола, а третият остава за отчет.
      Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел.
      Срокове за явяване - до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населеното място, в което се намира мястото за установяване с доказателствен анализатор или за извършване на медицинско изследване и за вземането на кръв и урина за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, и до 120 минути - в останалите случаи.

      Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2 000 лв..

      Заедно с отнемането на СУМПС (книжката), следва да бъде връчена и Заповед за налагане на принудителна административна мярка. Тя подлежи на самостоятелно обжалване в 14-дневен срок по реда на чл. 128 и сл. от АПК пред съответния Административен съд.
      Основанията за оспорване са посочени в чл. 146 от АПК:

= липса на компетентност;
= неспазване на установената форма;
= съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
= противоречие с материалноправни разпоредби;
= несъответствие с целта на закона.

      Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Срокът за подаване на възражение срещу акта е 7-дневен от деня на връчването му.

      Наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание, когато установи по несъмнен начин факта на извършеното нарушение, самоличността на лицето, което го е извършило, и неговата вина, ако не са налице основания за прекратяване на производството, за прилагането на чл. 28 или не е сключено споразумение с нарушителя.
      Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.
      Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя.
      Наказателните постановления се обжалват чрез наказващия орган, който ги е издал пред Районния съд, в района на извършване или довършване на нарушението. Производството е двуинстанционно по реда на чл. 58д и сл. от ЗАНН. Срокът за обжалване на наказателно постановление е 14-дневен, от датата на връчването му, чрез жалба подадена чрез административнонаказващия орган, който следва да препрати преписката, заедно със своето становище към Районния съд.

      За да има основание за отмяна е необходимо да са налице някои от следните пороци:
= пороци при създаването на документите - липса на някои от задължителните реквизити като например подпис или неправилно описание на нарушението;
= даден е недостатъчен срок за явяване за изследване - в зависимост дали проверката е извършена в или извън населено място;
= Наказателното постановление не е издадено в срок или е издадено в срока за възражения по акта;
= липсват доказателства за извършено нарушение;
= водачът е пожелал друг вид изследване, но не му е било осигурено - например пожелал е тест с доказателствен анализатор, а са му издали талон за медицинско изследване;
= тестът не е бил в изправност и опитите за вземане на проба са  неуспешни;
= налице са проблеми при вземането на пробата в лабораторията;
= отказът за изследване в медицинската лаборатория не е бил установен по законоустановения ред - не е попълнена съответната документация.
= пробата не е взета по независещи от лицето причини и др..

      За да се установи дали е налице основание за отмяна и дали са били спазени процесуалните изисквания и материалноправните предпоставки при извършване на проверката и при налагане на наказанието - следва да се прецени във всеки конкретен случай, след като подробно да бъдат разгледани всички документи и обстоятелства.

      Поздрави!

# 104
 • Мнения: 56
Здравейте! В сградата, в която живея, преди години беше регистрирано сдружение на собствениците, с цел кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради, което към онзи момент беше безплатно. В последствие програмата беше прекратена, а сега е обновена с нови изисквания, според които сградата трябва да има технически паспорт. Направи се общо събрание, на което ни уведомиха, че трябва да съберем пари за обследването за технически паспорт. Въпреки несъгласието на някои от живущите, събирането на пари започна. То прерастна в рекет със заплахи, че който не плати ще бъде подведен под съдебна отговорност, ще пращат ЧСИ, ще запорират сметки и т.н.
Въпросите ми са:
1. Имат ли право да съдят собствениците, които не желаят да участват?
2. Имам ли право да подам жалба за тормоз и рекет и по какъв ред става това?
3. Как да разбера какъв % съгласие от собствениците имат, като няма документ за това или събрани подписи? И при тези условия може ли изобщо да се кандидатства?
4. Ако сдружението вече е подписало договор с фирма за енергийно обследване, без да е събрана цялата сума, кой ще плаща неустойките после?
5. Мога ли да проверя каква наличност има в сметката на сдружението и как? (Все пак те представляват нас и това не бива да е тайна!)
6. Как може да премахнем това сдружение или да сменим представителите му?
Благодаря предварително!

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      I. Учредяване на сдружение на собственици (чл. 25 и сл. от ЗУЕС):
      Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата, както и за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване.
      Сдружението може да бъде учредено от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
      Всеки етажен собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружение.
      Учредителното събрание се свиква чрез покана. Тя се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата. В нея се посочват дневният ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.

      На учредителното събрание етажните собственици трябва:
= да приемат решение за учредяване на сдружението;
= да определят наименованието на сдружението. То задължително съдържа името на населеното място и пълен административен адрес. В градовете с районно деление наименованието трябва да съдържа и името на района;
= да приемат споразумение за създаване на сдружението;
= да изберат управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор).

      Ако Сдружението се създава само с цел участие в определена програма за финансиране, учредителното събрание може да определи и конкретен срок за съществуването на сдружението.

      В 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание председателят на управителния съвет, респ. управителят, трябва да внесе в съответната община документите за вписване на Сдружението в публичния регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.
      В 7-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация управителният съвет (управителят) на сдружението трябва да подаде заявление за регистрация по БУЛСТАТ.

      II. Прехвърляне и прекратяване на членство в сдружението:
      При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго.
      Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за основен ремонт и/или основно обновяване на сградата или части от нея.
      Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта, но не по-рано от 5 години от приключването им.
      Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

      III. Протокол от общо събрание:
      За провеждането на общото събрание се води протокол. Той съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - "за", "против" или "въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
      Изготвя се в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика.
      Председателят на управителния съвет (управителят) в 7-дневен срок поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението.
      Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите.

      IV. Вземане на решения за за основно обновяване, за извършване на основен ремонт за усвояване на средства:
      В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните идеални части от общите части на сградата.
      Общото събрание на сдружението приема решения:
за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението - с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението.
   
      V. Неизпълнение на решенията на общото събрание:
      Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
   
      VI. Отмяна на решение на общото събрание:
      Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението.
      Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.
   
      VII. Отмяна на актовете на управителния съвет (управителя):
      Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя). Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването му. Решението на съда е окончателно.

      VIII. Протокол за констатиране на нарушения по реда на чл. 57, ал. 1 на ЗУЕС:
      Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение.
      В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели.
      Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
      Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.

      IX. Относно конкретния казус:
      1в. - ЗУЕС дава възможност при неизпълнение на решенията на общото събрание да се подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс и да се предприемат действия срещу съответния собственик.
      Но също така  ЗУЕС предоставя процедура съответните решения да бъдат обжалвани и да се подложи на преценка от съда - дали при вземането им е спазена процедурата в закона. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението.

      2в. - Ако действията по събиране на средствата са съпроводени от изнудване, психически тормоз, физическа саморазправа или други неправомерни действия може да се обърнете с жалба към Прокуратурата.

      Друг вариант за противодействие на действията насочени към Вас е да се състави Протокол за констатиране на нарушения по реда на чл. 57, ал. 1 на ЗУЕС, който следва да бъде предаден на Общинската администрация.
      Така ЗУЕС гарантира, че всеки един член на Етажната собственост ще изпълнява коректно своите законови задължения, тъй като в противен случай ще бъде образувано административно производство срещу него, което може да приключи с акт за административно нарушение и наказателно постановление, ако деянията не представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.

      3в. - Гласуването и вземането на решение трябва да се отразят в протокола от общото събрание. Решения за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз се приемат с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението.
      При неспазване на процедурата по ЗУЕС за изготвяне и съобщаване на протокола от общото събрание - следва да се сезира Контролният съвет (контрольорът). Неговата функция е  контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на сдружението.

      4в. - Трябва да се прегледат клаузите за неустойки в самия договор. Вероятно като Възложител по договора - за неустойките ще отговаря сдружението на собствениците. Договорът вероятно може да бъде прекратен, но след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности.

      5в. - Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея.
      Средствата се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
      Разпореждането със средствата се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.
      Поставете пред общото събрание въпроса за наличността и липсата на проверка на касата и представяне на резултатите.

      6в. - Управителният съвет (управителят) и Контролният съвет (контрольорът) се избират за срок до две години. Мандатът им се прекратява предсрочно с решение на общото събрание.
      Членството в сдружението се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя), но това не може да стане, ако вече същото е одобрено по проект за усвояване на средства.

      Сдружението на собствениците се прекратява:
= с решение на общото събрание;
= при погиване на сградата или отделния вход в режим на етажната собственост;
= с изтичане на срока, за който е учредено;
= когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия.
      Управителният съвет (управителят) в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството подава заявление в общинската администрация за заличаване на регистрацията.

      Поздрави!

Общи условия

Активация на акаунт