Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Станислава Начева и юрист Елвира Димитрова

 • 9 212
 • 122
 •   1
Отговори
# 75
 • Мнения: 56
Здравейте,
имам един въпрос:  по съдебно решение бащата има право да взима детето всеки 1-ви и 3-ти уикенд от месеца от 18ч в петък до 18ч в неделя, 1 месец през лятото който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката, коледната ваканция определена от МОН през нечетни години и пролетната ваканция през нечетни години. Тази година ученическата  коледна ваканцията е от 24.12.2022 до 02.01.2023г и детето е с мен - мисълта ми е ако иска да го вземе от 23.12 (петък), когато децата вече излизат във ваканция и ние имаме планове за нея, има ли право да го вземе или след като тази ваканция е при мен - няма право? Понеже не ми се е обадил досега дали иска от утре - 02.12 да го вземе за 1-ви уикенд или ще ми извърти номер да брои следващия уикенд за 1-ви, а 23.12 за 2-ри? Забележка: той постоянно прави номера и ми пуска съобщения чрез ЧСИ да го взима когато него го интересува и винаги да е в негов интерес, както на него му е удобно.
Благодаря предварително

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      1.Определяне на режим на лични отношения с детето:
      “Определените мерки за лични контакти трябва да бъдат в интерес на децата, като се отчита и възрастта на детето, разстоянието на което следва да бъде придвижвано и възможностите му за адаптация при честа промяна не само на дома, но и на населеното място.“ /Решение № 116 от 16.04.2014 г. на ВКС по гр. д. № 5156/2013 г., IV г. о., ГК/
      Под "интереси на децата", според разяснението в ППВС № 1/1974 г., следва да се разбират всестранните интереси на децата по тяхното отглеждане, възпитание и развитие, създаване на навици и дисциплина, подготовка за адаптирането му в обществото и изобщо изграждането на всяко дете като съзнателен гражданин. Изброяването на обстоятелствата в  чл. 59, ал. 4 от СК дава минимумът, който трябва да бъде взет предвид.

      Режимът на личните отношения трябва да бъде така определен от съда, с оглед особеностите на всеки случай, че да се осигури в максимална степен възможност децата да растат и се развиват под грижата и с подкрепата и на двамата родители. Режимът на лични отношения трябва да е така предписан и до такава степен подробен, предвид конкретните обстоятелства, че да се избягват възможни конфликти при осъществяването му. Да бъде достатъчно ясен и прецизиран, за да не предизвиква необходимост от тълкуване. Въпреки тези изисквания, практиката е наложила, ВКС да даде няколко разяснения относно тези въпроси:
      Според Решение № 188 от 20.06.2013 г. на ВКС, III-то ГО по гр. д. № 25 по описа за 2013 г.: ”първа съответно трета седмица от месеца започва да тече и да се брои от първия, съответно третия понеделник на месеца и изтича в първата, съответно третата неделя на месеца”.
      Но в случая режимът на лични отношения е определен чрез уикенди -  всеки 1-ви и 3-ти уикенд от месеца от 18 ч. в петък до 18 ч. в неделя.
      Според легалната дефиниция “уикенд (weekend)” -  има значение на “почивните дни в края на работната седмица”. Думата е взаимствана от английски език и според официалния речник на Оксфорд - "продължава от края на работното или учебното време в петък до понеделник сутринта", а според университета в Кеймбридж - “времето между петък вечер и неделя вечер или в събота и неделя”.

      Следователно първи уикенд на месец декември 2022 г. е периодът от 2-ри до 4-ти декември, а третият уикенд е периодът от 16-ти до 18-ти. Следователно по силата на съдебното решение - първо имаме обявена официално от МОН Коледна ваканция, която за четна година (каквато е сегашната) е определено детето да прекара с Вас. Второ - според така цитирания режим на лични отношения - същата не съвпада с определения 3-ти уикенд от месеца.
      Понякога наистина може да се случи, да има пропуснатото време на отношения на единия родител с детето - това време може да компенсирате, ако помежду си двамата родители се разберете за срещи извън времето указано или предвид новите технологии и практики по време на пандемията, някои от контактите между дете и родител се осъществяваха чрез телефонни и видео разговори.
      Но при непостигане на съгласие между родителите, въпреки наличие на съдебно решение - има възможност за тълкуването му.
   
      2.Тълкуване на съдебното решение:
      Когато страните, спрямо които има едно влязло в сила съдебно решение, разбират неговия текст в различен смисъл, е налице спор по тълкуване на решението. Такъв спор следва да се отнесе към съдебния състав, който го е постановил, а той да изясни действителната си воля.
      Пуска се молба в свободен текст, с екземпляр и за насрещната страна.
      Съдът се произнася с допълнително решение и го връчва на страните. Същото може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му. 

      Поздрави!

# 76
 • Мнения: 56
Здравейте. Искам да се възползвам от новия член в КТ : "Чл. 167б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения."

По-конкретно искам да премина към работа от разстояние. Как се подава такова предложение: свободен текст или има специална бланка? До сега през пандемията съм работила от вкъщи, имаме нови колеги, които са назначени направо на договор за работа от разстояние и не виждам работодателят ми да има основателна причина да ми откаже. Какво все пак да направя, ако в 14 дневен срок ми откаже? Благодаря предварително за отговора.

      Здравейте,
      Благодарим за въпроса Ви!


      1. Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения:
      С изменение в разпоредбата на чл. 167 б от КТ (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.), в изпълнение на изискванията на чл. 9 от Директива 2019/1158/ЕС, се уреждат правата на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения.
      Според направените изменения работниците и служителите имат право да поискат изменение на трудовото правоотношение по отношение на:
= продължителност и разпределение на работното време;
= преминаване към работа от разстояние;
= други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.
 
      Искането от работника или служителя трябва да се отправи писмено (в свободен текст). В него следва да са посочени конкретните изменения, които работникът или служителят желае, причините за това и как тези промени са свързани с подобряване на възможностите му за съвместяването на трудовите и семейните задължения.

      2. Условия за уважаване на искането:
      Кой може да иска такова изменение?

= родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст;
= лице, което полага грижи за: родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия, поради сериозни медицински причини.

      За да поискат изменение на трудовото правоотношение,  работниците и служителите трябва да са придобили най-малко 4 месеца трудов стаж в съответното предприятие.

      Исканото изменение трябва да е за определен срок, който работникът или служителя трябва да посочи. Но срокът не следва да е за период по-дълъг от основанието, за което се иска самото изменение. Например, при родителите на дете до 8-годишна възраст, следва изменението да се поиска до навършване на тази възраст на детето.

      Трябва да съществува такава възможност в предприятието - трудовото правоотношение да бъде изменено. Има случаи, когато спецификата на осъществяваната от работодателя дейност, организацията на работното време в предприятието, характера на конкретната работа, извършвана от работника или служителя, или други фактори биха направили невъзможно приемането на искането.

      3. Изменение на трудовото правоотношение:
      Става по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, т.е. следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор на основание чл. 119 от КТ, във връзка с чл. 167 б от КТ. В това допълнително споразумение следва да е определен срокът, за който се извършва изменението на трудовото правоотношение. Важно е да се има предвид, че съгласие за изменение на трудовото правоотношение може да се постигне и по време на ползването на отпуск по чл. 163 -167а от КТ.

      В случай че е постигнато съгласие за изменение на трудовото правоотношение, законът предоставя възможност на работника или служителя, преди изтичане на определеното време, т.е. предсрочно, да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, непосредствено преди изменението.

      4. Отказ на работодателя за изменение на трудовото правоотношение:
      Когато работодателят не даде съгласие за изменение на трудовото правоотношение, е длъжен в 14-дневен срок да предостави мотивиран писмен отговор на работника или служителя. Срокът за предоставяне на отговора започва да тече от подаването на искането от работника или служителя за изменение на трудовото правоотношение.

      В КТ няма предвиден иск на работника за установяване на извършено от работодателя нарушение при издаване на вътрешни атове, свързани с управлението и организацията на работата. Допуснати от работодателя нарушения на трудовото законодателство при издаване на вътрешни атове могат да бъдат предмет на установяване само когато се претендират последиците им при изпълнение на трудовия договор с работника.

      Остава възможност за сезиране на съответната Дирекция на "Инспекцията по труда", където да се извърши проверка относно отказа и дали същият е мотивиран.
      Работодателят би следвало да отговаря по реда на чл. 414 от КТ -”Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба...”.

       Поздрави!

# 77
 • Мнения: 4
Здравейте
може ли да ме посъветва какъв е реда за обжалване на официална заповед Забележка, издадена от директор и поместена в Школо.

Предварително благодаря

  # 78
  • Мнения: X
  След смърт на наемодател по договор за наем, наемателите могат/трябва ли да плащат дължимите суми за ремонти на блока към етажната собственост и да участват в общите събрания? Могат ли да правят ремонти на обитавания имот? Тези суми ще се възстановят ли от новите собственици?

  # 79
  • Мнения: 56
  Здравейте, има ли давност за сигнализиране в прокуратурата за фалшива имотна сделка ?
  Натъкнах се  на измама, която е направена с
  покупко - продажба през март 2016г. Моля, да ме насочите по-скоро, за да реагирам своевременно и да съобщя на собственика, който е продал без да знае този имот. Давността е от съществено значение, за да не го притеснявам излишно .Информацията за продажбата е на 100% достоверна чрез справка от Имотен регистър.
  Благодаря ви.

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        1.Обикновена измама по чл. 209 и сл. от НК:
        За да е налице от обективна страна, деецът трябва да е извършил действия по възбуждане и/или поддържане на заблуждение у пострадалото лице, и с това да му е причинил имотна вреда. В този смисъл, измамата е резултатно престъпление, и за да е съставомерно конкретното деяние, е необходимо настъпването на имотна вреда.
        Измамата в нейния наказателноправен аспект е насочена към извършване на измамливи действия, които оказват влияние върху волята на измамения, вследствие, на което той взима решение и извършва акт на имуществено разпореждане и с това причинява на себе си или на трето лице имотна вреда. Користната цел и прекият умисъл са елементи от състава на престъплението и подлежат на доказване.
        Измамата е резултатно увреждащо престъпление, защото законът изисква, вследствие на акта на имуществено разпореждане, да е настъпила имотна вреда, като отрицателното изменение може да настъпи както в имуществото на измамения, така и в имуществото на трето лице. За съставомерността на престъплението не е необходимо да съществува идентичност между измамения и ощетения.

        2.Документна измама по чл. 212 и сл. от НК:
        "Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години."
        Чрез него деецът създава заблуждение и привидно правно основание в измамения, който взема решение и извършва акт на имуществено разпореждане, в следствие на което се причинява имотна вреда на измамения. В резултат деецът получава имотна облага без правно основание.
        Разлика между обикновената и документната измама е, че при документната измама се използва документ, а при обикновената - деянието се извършва по всеки друг начин. Обикновената измама е довършена с причиняването на имотната вреда и не е нужно деецът или друго лице да е получил имуществена облага, докато това е задължително при документната измама.
        Документът с невярно съдържание, неистинският или преправен документ се използва като средство за въвеждане, поддържане или използване на заблуждение в  длъжностните  или  други  лица (например нотариуси),  които  упражняват  фактическа  власт  върху съответното  имущество  или  за  използване  на  тяхната  неопитност  или неосведоменост, за да извършат действия на юридическо или фактическо разпореждане с това имущество.

        3.Давност в наказателното право:
        Според чл. 80, ал. 1 от НК: Наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на:
  = 20 години за деяния, наказуеми с доживотен затвор без замяна, доживотен затвор, и 35 години за убийство на две или повече лица;
  = 15 години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от десет години;
  = 10 години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години;
  = 5 години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, и
  = 3 години за всички останали случаи.
        Според чл. 81, ал. 3 от НК: Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член.

        4.Гражданскоправна измама по чл. 29 от ЗЗД:
        При гражданската измама едната страна винаги е подведена от друга страна да сключи някакъв вид договор чрез умишленото й въвеждане в заблуждение. Въведената в заблуждение страна никога не би сключила този договор, ако знаеше действителното фактическо положение, което умишлено не се съобщава от страна на този, който я въвежда в заблуждение.
        Според практиката на ВКС при гражданскоправната измама деецът има за цел не реализиране на имотна облага, кореспондираща с причиняване на имотна вреда, а единствено сключване на договор при създадена невярна представа по отношение на част от неговите елементи. При този вид измама безспорно не е необходимо осъществяването на разпоредително действие, а единствено постигане на съгласие по отношение на основните елементи на договора и неговото сключване.
        Правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. Давността почва да тече от деня, в който лицето е навършило пълнолетие, запрещението е било вдигнато, грешката или измамата са били открити или заплашването е престанало, а в останалите случаи - от деня на сключването на договора.

         5.Основни различия между наказателноправната и гражданскоправната измама:
  = относно резултата - при гражданската се касае само до сключен договор, докато при наказателната законът изисква и да е причинена имотна вреда на измамения или на трето лице, мотивирана от незнанието на измамения за действителното фактическо положение.
  = относно субективната страна - при гражданската измама едната страна цели само сключване на договора, докато за измамата по НК е задължително деецът да преследва користна цел - да набави за себе си или за другиго имотна облага, като същевременно съзнава, че последната е невъзможна без причиняване на вредата.

        6.Относно конкретния казус:
        За да се определи по кой състав ще се квалифицира конкретното престъпление, трябва да се вземе предвид, кой е получател без правно основание на имуществото и в какви размери е причинената вреда.
        По чл. 212, ал. 1 и 2 от НК - давността е 10 години.
        При вреда в големи размери по ал. 4 - давността е 15 години.
        При вреда в особено големи размери по ал. 5 -  давността е 15 години.
  /„Големи размери“ са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от 70 минимални работни заплати към момента на извършване на деянието. „Особено големи размери“ - не по-малко от 140 минимални работни заплати към момента на извършване на деянието./
        Следователно от 2016 г. до сега не е изтекла предвидената в закона давност.

        Поздрави!

  # 80
  • Мнения: 56
  Здравейте, имате ли опит с осиновяването? По- конкретно ме интересува какъв трябва да бъде дохода на кандидат- осиновителя и дали се отчита брутния или нетния доход? Благодаря!

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        До момента не съм се занимавала с казуси свързани с осиновяване. Тук съм отбелязала няколко разсъждения във връзка с исканите документи за регистрация на осиновител и доходите вписани там:
        Според чл. 24 на Наредба № РД-07-7 от 5 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване - “Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление по приложение № 6 за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес.”
        В Приложение № 6 в т. 2 “Икономическо състояние”, е отбелязана графа: “а) среден доход на член от семейството през последните 6 месеца”.
        Според § 1 от Допълнителните разпоредби на  Закона за семейни помощи за деца:
        “"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания.”
        Следователно исканият да бъде попълнен в приложението доход на член от семейството се определя от общия брутен доход на всичките му членове  през предходните шест месеца спрямо месеца, през които е подадено заявлението.

        Към заявлението се прилагат и “документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.)”. (чл. 25, ал. 1, т. 5 от Наредбата)
        На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
        Облагаемият доход от трудови правоотношения представлява:
  = трудовото възнаграждение и
  = други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на необлагаемите доходи.

        Размерът на дохода не е основен критерий за приемане или отказ за регистрация, а се преценяват комплекс от фактори, като само размерът на дохода не би следвало да е основание за отказ. Все пак имайте предвид линията на бедност в България за 2022 г., която е 413 лв., а за 2023 г. - ще бъде 504 лв. (тя се изчислява на базата на Методът на потребителската кошница).

        Успех в начинанието!
        Поздрави!

  # 81
  • Мнения: 56
  Здравейте
  Имам следният въпрос свързан с ЕС :
  Жилището ни е в нещо като комплекс от самостоятелни сгради (казвам нещо като,  тъй като този статут не е много ясен)
  Неотдавна се търсеше вариант да сключим договор с фирма за професионална поддръжка и не всички бяхме съгласни с условията.
  Та на въпроса - сградата в която се намира гаражът ни, самостоятелен обект, е гласувала “за” и сега ни представиха сума, която трябва да заплащаме всеки месец. Тя е калкулирана, като са включени разходи за охрана, чистачка, ел.енергия, поддръжка …без да получаваме някаква услуга. В случая гаражът ни е извън страдата, самостоятелна врата и партиден номер за ел.енергия.
  Кои разходи според закона трябва да са включени в таксата с оглед на горните пояснения и може ли да падне в съда с презумпцията , че ние не получаваме никаква услуга за тези пари.
  Благодаря.

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        1. Управлението на общите части на сгради в жилищен комплекс от затворен тип:
        Според § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) „жилищен комплекс от затворен тип“ е комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания за контролиран достъп за външни лица.
        Съгласно чл. 2 от ЗУЕС, управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Този договор се вписва от инвеститора в Агенция по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи собственици.
        Законът предвижда само страните и формата на договора, но не регламентира неговото съдържание. Налице е изключение от общия режим на управлението на етажната собственост. Това означава, че след като се въвежда особен режим на управление на общите части, не е необходимо те да се управляват от общо събрание и управител. Но това изключение касае само жилищните комплекси от затворен тип. Разпоредбата не може да намери приложение по отношение на сгради, които не притежават белезите на жилищни сгради от затворен тип.
        При отсъствие на договор отношенията се регулират по общия ред.
     
        2. Управлението на общите части на сгради в ЕС:
        По силата на чл. 6, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗУЕС: всеки етажен собственик е длъжен да заплаща разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общите инсталации и оборудване и вноските определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части, както и да заплаща разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата, а изключение от правилото е предвидено в чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС (за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година).
        Съгласно т. 11 от ДР на ЗУЕС: "Разходи за управление и поддържане" са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.
        Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗУЕС: Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.  

        3. Относно гаражите:
        "Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост" е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.
        "Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост" е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.

        Според чл. 37, ал. 4 от ЗУТ: В сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект във:
  = паркинг - гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или
  = паркинг - гараж със статут на обща част в сградата, или
  = отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.
     
        Ако гаражите са самостоятелни обекти – гаражни клетки със самостоятелен вход - за тях се дължи съответната вноска за фонд „Ремонт и обновяване“, а по решение на Общото събрание - и съответната такса за поддръжка на общите части на ЕС, като решението подлежи на отмяна. Общото събрание на ЕС може да приеме облекчения за собствениците на обекти с достъп извън общите части.

        Според чл. 16, ал. 9 от ЗУЕС - Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства.

        Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на Общото събрание. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението. Съобщение за съставяне на Протокола трябва да се сложи на видно място в сградата, а за лицата, които не пребиват в обекта трябва да им бъде изпратено Копие от Протокола чрез електронна поща или адрес в страната, а ако не са предоставили тези данни - се считат уведомени с по-горното съобщение.

        Кога е налице незаконосъобразност на обжалваното решение на Общото събрание на ЕС:
  = решението противоречи на императивни правни норми или на разпоредби, установени с правилника за вътрешния ред;
  = решението е взето в нарушение на предвидените в закона или правилника за вътрешния ред процедури и правила за вземане на решение;
  = решението е взети по въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание на ЕС, която е предвидена в чл. 11 от ЗУЕС;
  = решението е взето при нарушен ред за свикване на общото събрание.

        Поздрави!

  # 82
  • Мнения: 56
  Здравейте
  може ли да ме посъветва какъв е реда за обжалване на официална заповед Забележка, издадена от директор и поместена в Школо.

  Предварително благодаря

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        Според чл. 199 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):
        За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
  = забележка;
  = преместване в друга паралелка в същото училище;
  = предупреждение за преместване в друго училище;
  = преместване в друго училище;
  = преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
        Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
        Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

        Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. (чл. 203, ал. 1 от ЗПУО)

        В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.
        Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.
        Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

        Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението. (чл. 205 от ЗПУО)
  В нея се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането и. Тя се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.
        Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО или при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им).

        Според Правилника за устройството и дейността на съответното училище трябва да се провери след какъв брой регистрирани в платформата “Школо” забележки относно дисциплината и поведението следва изготвяне на заповед и налагане на санкция на ученика.
        Според практиката на някои от училищата - след регистриране на забележката в електронния дневник, трябва да бъде проведен разговор между ученика и класния му ръководител и психолог/педагогически съветник (това също трябва да се отрази в платформата).
        Издава се уведомително писмо (с изходящ номер) до родителя или лицето, което полага грижи за детето, който се връчва лично срещу подпис. При невъзможност да се осъществи среща с родител, класният ръководител го изпраща по e-mail.
        Следва подаване на мотивирано предложение до директора за налагане на санкция.

        При липса на конкретна норма за защита срещу “електронната забележка” според мен можете да входирате писмено възражение до директора на съответното училище. На същото трябва да получите отговор.

        Поздрави!

  Последна редакция: пт, 23 дек 2022, 11:38 от Елвира Димитрова

  # 83
  • Мнения: 56
  След смърт на наемодател по договор за наем, наемателите могат/трябва ли да плащат дължимите суми за ремонти на блока към етажната собственост и да участват в общите събрания? Могат ли да правят ремонти на обитавания имот? Тези суми ще се възстановят ли от новите собственици?

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        1. Наследяване на наемодател:
        Наследниците на наемодателя получават цялото му наследство като съвкупност от права и задължения, те го заместват в наемното правоотношение, поемайки изцяло неговите права и задължения.

        Наследниците, като правоприемници на наследодателя си, могат да го заместят като страна в договора за наем, като са длъжни да уведомят незабавно наемателя за настъпилото заместване.

        Според съдебната практика договор за наем, сключен от наследодателя съдържа постигнато с насрещната страна съгласие по всички съществени елементи от договора, следователно налице е универсално правоприемство, по силата на което наследникът/наследниците са обвързани от сключения договор и не е необходимо тяхно съгласие, за да бъде продължено действието на договора, доколкото самият договор за наем не е от категорията intuitu personae (договор сключен с оглед на личността).
        Съгласно правилото на чл. 237, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), при прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо новия собственик, ако е бил вписан в Имотния регистър. (Договор със срок над 1 година - подлежи на задължително вписване в Имотния регистър.)
        Т.е. новият собственик (наследникът) е длъжен да се съобрази със сключения между наемателя и наследодателя договор за наем.
        Наследникът има право да прекрати договора с уговореното между страните (наемател и наследодател) предизвестие (ако не е уговорено изрично е едномесечно).

        2. Наематели - обитатели в сграда в режим на ЕС:
        Според чл. 6, ал. 3 от ЗУЕС - Обитателите на сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по чл. 6, ал. 1, с изключение на разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части (чл. 6, ал. 1, т. 9).

        Според Допълнителните разпоредби на ЗУЕС - "Обитатели" са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, но пребивават в тях на друго правно основание.
        Тук например се включват наемателите на самостоятелно правно основание (например договор за наем) и временно пребиваващи лица над един месец.

        Т.е. обитателите са длъжни да:
  = не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;
  = не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
  = не завземат общи части на сградата;
  = не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното;
  = не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
  = изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;
  = не накърняват добрите нрави;
  = изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
  = заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  = спазват санитарните и хигиенните норми;
  = осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;
  = подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата;
  = обезщетят вредите, причинени на други обекти в сградата, когато те са резултат от отстраняване на повреди в своя самостоятелен обект или част от него;
  = осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред;
  = вписват в книгата на етажната собственост членовете на своите домакинства и обитателите;
  = поддържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания;
  = се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата;
  = не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
  = изпълняват и други задължения, предвидени в правилника за вътрешния ред.

        За поддържане на общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание.

        Според чл. 5, ал. 4 от ЗУЕС - Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото да използват общите части на сградата според тяхното предназначение, както и да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.
        Т.е. те могат да присъстват на общото събрание на собствениците, независимо от естеството на разглежданите въпроси, но изпълняват специфична роля в процеса на волеобразуване, като изразеното от тях мнение (съвещателен глас), представлява част от процеса предшестващ вземането на решение.

        3. Ремонт от наемател:
        Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновена употреба, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други, са за сметка на наемателя.

        Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя. Ако наемодателят не извърши тези поправки, наемателят може да иска поправяне или съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора, същият може да иска и обезщетение, само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря. Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин, той може да прихване стойността й срещу наема.

        Поздрави!

  # 84
  • На края на вселената!
  • Мнения: 2 806
  Здравейте!
  Има ли някъде в Закона за защита на потребителите или друг нормативен акт описано, че търговецът има право да откаже връщане на стока/ възстановяване на сума, когато покупката е направена от потребителя присъствено в търговския обект на търговеца? Тоест не е онлайн търговия или договор от разстояние.

  # 85
  • Мнения: 56
  Здравейте!
  Има ли някъде в Закона за защита на потребителите или друг нормативен акт описано, че търговецът има право да откаже връщане на стока/ възстановяване на сума, когато покупката е направена от потребителя присъствено в търговския обект на търговеца? Тоест не е онлайн търговия или договор от разстояние.

        Здравейте,
        Благодарим за въпроса Ви!


        От 01.01.2022 г. влезе в сила нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Той въведе разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771, които хармонизират правилата в правната уредба на потребителските договори във всички държави членки при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при потребителските продажби на стоки.
        Законът се прилага за отношенията между търговци и потребители относно договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги И договори за продажба на стоки.

        Според § 6, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС:
        "Стока" е:

  а) всяка движима материална вещ, стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество;
  б) всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции ("стока, съдържаща цифрови елементи"). Правилата за търговската гаранция се отнасят само за стоки, но не и за цифрово съдържание и цифрови услуги. Тоест по отношение на последните законът не предвижда да се предоставя търговска гаранция. Това обаче не изключва останалите средства за защита на потребителите, уредени в закона.

        Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

        За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:
  = да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
  = да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
  = да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
  = да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

        Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. (чл. 31 от ЗПЦСЦУПС)

        Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:
  = да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие (чрез ремонт или замяна);
  = да получи пропорционално намаляване на цената;
  = да развали договора.

        Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

        При упражняването правото на намаляване на цената или разваляне на договора, търговецът следва да възстанови всички суми, дължими на потребителя, не по-късно от 14 дни от датата на уведомяването му от потребителя за решението си. При разваляне на договор за продажба на стоки, търговецът възстановява цената, ако потребителят е върнал или изпратил обратно стоките на продавача до изтичането на този срок. Всички разходи за връщане на стоките са за сметка на продавача.
   
        Важно правило, което се въвежда с ЗПЦСЦУПС е, че ако условията, записани в гаранцията, са по-неблагоприятни от свързаната реклама, то търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция.

        Потребителят винаги може да се позове на търговската гаранция и да претендира изпълнение, дори да не бъдат спазени някои от посочените изисквания по отношение на заявлението за предоставяне на търговска гаранция.
        Потребителят има право да предяви рекламация независимо дали е предоставена търговска гаранция за съответната стока.

        Рекламацията може да се подаде устно или писмено. В общия случай при рекламация на стока срокът е – 2 години от доставката ѝ. Ако за стоката е предоставена и търговска гаранция и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация, тогава рекламацията може да се предяви до изтичане на срока на търговската гаранция при условията, предвидени в нея.

        Контролен орган за изпълнение на задълженията на търговците по закона е Комисията за защита на потребителите. За нарушенията му е предвидена административно-наказателна отговорност за търговците.

        Щастлива и успешна нова година!

  # 86
  • Мнения: 467
  Здравейте,

  Имам въпрос със следния казус. Има къща двуетажна, от която само един етаж е наследствен, но не подлежи в момента на подялба. Към момента има 1 собственик. Другият етаж не се продава. Има ли (бъдещ) наследник на етажа право при евентуална продажба на другия етаж някакво предимство, ако такова желание бъде заявено писмено някъде преди да е пуснат етажа в продажба или това винаги трябва да е титуляра собственик към момента? Собственикът не може да си позволи лично да купи втория етаж.

  Благодаря!

  # 87
  • Мнения: 13 753
  Здравейте,
  Собственик на идеална част от имот, който е неделим т.е. не могат да бъдат обособени самостоятелни части пропорционално на собствеността. Собствениците не могат да стигнат до съгласие.
  Възможно ли е собственика на идеална част да я дари на кметството, по местонахождение на имота?
  Трябва ли да иска съгласие от страна на кметството?
  Трябва ли да иска съгласие от другите съсобственици?
  Разходите се поемат от собственика.
  Благодаря!

  # 88
  • Мнения: 1
  Здравейте,
  От 2018г имаме проблем  със съсед,който редовно ни напада но МВР и Прокуратура
  отказват разследване. След като ни се закани ,че ще ни убие започна системно да ни следи .
  Има ли начин да бъде спрян или осъден?

  # 89
  • Мнения: 47
  Здравейте, обръщам се към вас за помощ.
  Държавен служител съм, експерт на подчинение.
  От доста време  в дирекцията в която работя има тормоз към мен от страна  на пряк началник и директор на дирекцията в която работя.
  Тъй като правя опити ин витро , нападките са индиректни, целящи да се открият грешки свързани с работата, постоянни намеци за болничните, които излизам.
   Очаквам годишната оценка да е 5 най - лошата, защото този процес се наблюдава вече половин година.
  Ако възразя, очаквам контролиращия ръководител да одобри оценката на оценяващия ръководител.
  Имам право да възразя, но оценката от контролата е последна .
  Ако подам възражение до синдикатите, дали могат да помогнат в такива случаи? Дали контролиращия ръководител ще вземе предвид становището от синдикатите или може да не обърне внимание ?
  Моля да ми помогнете за написване на възражението, как да го формулирам и какво да съдържа?
  Ситуацията е толкова нелепа.

  .

  Последна редакция: сб, 14 яну 2023, 16:03 от Zoya216

  Общи условия

  Активация на акаунт