Митница – информация, въпроси, отговори и споделяне на опит – 8

 • 51 618
 • 723
 •   2
Отговори
 • Sofia
 • Мнения: 15 552
Тема за информация, въпроси, отговори и споделяне на опит относно освобождаването от митница на пратки, пристигнали от страни извън ЕС

ВАЖНО: От 1 юли, 2021 г., на митница ще бъде задържана всяка една пощенска / куриерска пратка, включително и такава, която е на стойност, по-ниска от 30 лв. Дължи се 20% ДДС, както и пощенска такса от 4.80 лв.
За пратки, които са на стойност над 150 евро / 300 лв., евентуално има и мито.


СПОРЕД РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЗМ, ППЗМ И ЗАКОНА ЗА ДДС, правилата са следните:

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
(пратки, пристигнали с БГ пощи)

ОТ 01-07-2016 г. е в сила НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД
http://customs.bg/bg/pubs/6715

Според новата инструкция:

Дължи се ДДС 20% от общата стойност на стоката и доставката.
Ако пратката надвишава 300 лв (150 евро) се заплаща и мито, ако е определено по митническа тарифа за конкретната стока. Има доста стоки, за които ставката е 0%, независимо от тяхната стойност. Например за телефони и друга техника митото е 0%.
Попълва се митническа декларация.
Изисква се ЕОРИ номер в случай, че освобождавате пратката си сами или чрез представител, различен от БГ Пощи.

Пратката се получава от съответната митница, посочена на пощенското известие.
Носи се лична карта, копие от PayPal или друго плащане (банково извлечение), фактура или копие от поръчка и пощенското известие.
ДДС и мито се заплащат на каса в банката, квитанцията отпада.
Плаща се и пощенска такса 3,50 лв

Според новата инструкция БГ Пощи могат да ви представляват на митница, като подадат от ваше име митническата декларация и заплатят всички такси. (Отнася се за пратки на стойност до 1000 Евро).
В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от услугата „Митническо представителство” на БГ Пощи, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана” на митническите органи и “декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.
При ползването на тази услуга не е нужно клиента да има ЕОРИ номер и да попълва митническа декларация. БГ Пощи освобождават с техния ЕОРИ и те съответно си попълват декларацията.
Повече информация за услугата на БГ Пощи
http://www.bgpost.bg/bg/news/1076

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА БГ ПОЩИ И ИСКАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ ПРАТКАТА СИ САМИ:

Нужен ви е електронен подпис, с който да подадете митническата декларация.
Трябва да си извадите ЕОРИ номер, ако нямате постоянен и да попълните митническа декларация през системата на Митниците тук: http://customs.bg/ - Електронни митници.
ЕОРИ номер се вади с лична карта от митницата, най-често в деловодството. Безплатно е.

КАК СЕ ПОПЪЛВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:
Скрит текст:
Декларация за свободно обрaщение
Код на декларацията - H1 - Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба
1/1 Вид на декларацията - IM - За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от държавите от ЕАСТ. За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в Сет от данни H1—H4, H6 и I1от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки
1/2 Допълнителен код на декларацията - A - за стандартна митническа декларация (по член 162 от Кодекса)
Дата - 27/6/2019 // дата на подаване
2/5 ЛРН - да се генерира
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Толкова е записано на известието от пощата. Общото тегло на пратката по правилото за закъгление - под килограм до трети знак, над килограм се закръгля до най-близката половина
6/18 Общо опаковки - 1
Общ брой стоки - 1
2/4 Референтен номер/UCR - празно защото не го знаете
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
5/14 Код на държавата на изпращане/износ - CN // държавата на изпащане а не тази която е доставила пратката до България
МУ на подаване - BG003008 - МБ Стара Загора // Управлението което би трябвало да обработи декларацията

Не се попълват: Преработен продукт, 5/26 МУ на представяне (само за централ. оформяне), 5/27 Надзорно МУ, 2/6 Отсрочено плащане, Състояние

Попълват се:
3/15 Вносител - Вашето име и данни с които се представяте пред АМ
3/1 Износител - Всички известни данни за износителя
3/18 Декларатор - Пак Вие

7/4 Вид транспорт на границата - 5 Пощенска пратка
5/23 Местонахождение на стоките // Текущото местонахождение
Тип - А
Град - Стара Загора
Държава - България
Квалификационен код за идентификация - Т - Пощенски код
Пощенски код - кода на ПСМ
или
Квалификационен код за идентификация - Z - Свободен текст
Пощенски код - пишете "Пощенски клон при Митница"

Не се попълват: Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки, Титуляр на разрешението, Склад, 7/15 Националност на активното транспортно средство, което преминава границата, Товарителница (Транспортно средство при пристигане), 7/2 Контейнер

Попълват се:
4/11 Обща фактурна стойност - 65.29 // Общата фактура стойност е стойността по фактурата която придружава пратката. Вие нямате такава и като фактурана стойност вземете полето тотал на ордера от Алиекспрес. $59.27 + $6.02 = 65.29 ще е обща фактурана стойност за поле
4/10 Валута - USD - 1

Не се попълват: 3/40 Допълнителни данъчни данни

Попълват се:
4/1 Условия на доставка // адреса на получателя. Условията на доставка са договорени до адреса на получателя.
4/1 Код на доставка - DAP - Доставено на място
4/1 Код на местонахождението - 6000 // Пощенски код
4/1 Наименование на местонахождението - Стара Загора // наименованието на населеното място.
4/1 Държава - BG - България

Не се попълват: Обезпечение на задължението, Опростена декларация/Предходни документи

Попълват се:
Стоки
1/6 № на стоковата позиция - 1 // номера на стоката която описвате
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
6/8 Описание на стоките - "Модул за управление светлини по протокол DMX512"
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
8/6 Статистическа стойност - 65.29 * 1.72 = 112.30 лв. (все още не знам дали се изчислява автоматично?) // цената в лева за стоковата позиция която се описва. Цената се изчислява по курса от общата фактурна стойност 4/11. Ако има повече от една стока в един пакет за която в ордера от Али е посочен транспорт, то транспорта се разпределя пропорционално в 4/14. Сумата от всички 4/14 трябва да съвпада с 4/11.

Не се попълват: 2/4 Референтен номер/UCR, 5/14 Код на държавата на изпращане/износ, 5/15 Код на държавата на произход, 5/16 Код на държавата на преференциален произход, Дата на поставяне на стоките под режим АУ, Дата на реекспорт, Статистическа стойност на временно изнесените стоки, Митническа стойност

Не се попълват: Задължения,  Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки

Попълват се:
6/13 Код CUS - Не се попълва
6/14 Код на стоката — код по Комбинираната номенклатура - 8536508097 // ТАРИК номер
6/15 Код на стоката — код по ТАРИК - 00 // само ако има допълнителен код, ако няма 00

Опаковки
6/9 Вид опаковка - PC
6/10 Брой опаковки - 1

4/17 Преференция - 100 // попълва се задължително дори и да има нулева ставка мито.

Не се попълват: 6/16 Код на стоката — допълнителни кодове по ТАРИК, 6/17 Код на стоката — нац. допълнителен код или кодове, 7/2 Контейнер, 4/17 Преференция, 8/1 Номер на квотата

Попълват се:
3/40 Допълнителни данъчни данни
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Брутото ги разпределете както намерите за добре, няма правило. Брутото не е теглото на цялата пратка а на единичната стока която се декларира. За брутна маса аз взимам посоченото от Пощенската служба.
6/1 Нетна маса (kg) - 0.230 // N.W взето от сайта на производителя
4/14 Цена на стоката - 65.29 $ // цената на стоката във валутата на придобиване. Сумата от всички 4/14 трябва да е равна на общата фактурна в 4/11.
Дестинация на фактуриране -  позиция 3
4/16 Метод за определяне на стойността - 1 - Договорна стойност на внасяните стоки (чл.70 от Кодекса)
Мерна единица - NAR // Не може да се въведе
6/2 Допълнителни единици - 1

Не се попълват: 4/9 Добавяния и приспадания, Допълнителна мерна единица, Обменен курс, 4/13 Показатели за определяне на стойността

Не се попълват: 2/1 Опростена декларация/Предходни документи, 2/2 Допълнителна информация, Допълнителни мерни единици, Деклариране на автомобилни превозни средства

Попълват се:
1/10 Режим
Искан Режим - 40 - Едновременно допускане на стоки за свободно обращение и освобождаване за потребление.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса.
Предшестващ режим - 00 - Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).
1/11 Допълнителен режим - 000 - Няма допълнителна процедура // Ако декларирате стока с незначителна стойност се избира C07. Има и режим за стоки под прага за обмитяване но не го помня, а и за вашата декларазия това не е от значение защото стоката Ви е овободена от мито затова 000

2/3 Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни
Тип - 1999
Референтен номер - за референтен номер пишете например Ордер и прилагате копие на ордера от сайта
Тип - 1999
Референтен номер - референция Банково извлечение и прилагате копие на което е видна заплатента сума.

3/26 Купувач // За купувач може да попълите само EORI ако по някава причина не Ви приеме декларация

Не се попълват: 3/1 Износител, 3/24 Продавач

След попълване и успешно подаване на митническата декларация, системата ви дава номер (LRN) и ако е възможно разпечатвате бланката на декларацията. С документите от пощата (товарителница), разпечатана декларация, поръчка/фактура, банково извлечение за плащане/Пейпал, пощенско известие и лична карта се отива на гишето за митническа обработка. Подават се документите и чакате да ви ги обработят. Може да поискат да погледнат пратката, преди да оформят декларацията.
След това се плаща ДДС на каса в банката. В повечето големи митници има банкови гишета, така че не е нужно да се ходи далеч.
С платежното от банката се връщате на при митническия служител, където чакате още известно време да се отрази плащането в тяхната система.
Накрая ви дават вашият екземпляр от митническата декларация и можете да си получите пратката.

За всичко това можете да използвате услугите на митнически представител срещу заплащане. Митнически представители са всички фирми, които попълват документи и офисите им се намират обикновено в близост до митниците.
Трябва да им дадете нотариално заверено пълномощно и те ще освободят пратката вместо вас.
За цените не мога да кажа точно, но са някъде в порядъка от 30,00 до 50,00-70,00 лв.КУРИЕРСКИ ПРАТКИ
(такива, които са пристигнали с куриерска фирма - DHL, EMS, FEDEX и др.)

Всички куриерски пратки, независимо от тяхната стойност, минават митница по описаната по-горе процедура с попълване на електронна на декларация и с ЕОРИ номер. За тези до 300 лв (150 евро) се плаща само ДДС, а за останалите мито (ако е дължимо според вида на стоката) и ДДС.

Куриерските фирми ще ви предложат да им дадете нотариално заверено пълномощно, с което те се наемат да извършат освобождаване на пратката вместо вас. В този случай не е необходимо да ходите на митница и да вадите ЕОРИ. Ще ви изпратят текста на пълномощното, което е специално за митнически цели, където вие да си попълните данните и да заверите при нотариус. Занасяте или изпращате пълномощното на куриерската фирма и тя ви изважда ЕОРИ номер и извършва всички митнически формалности, след което ви доставя пратката и заплащате нужните суми (ДДС и мито, ако е начислено) на тях.

Ако желаете можете да ползвате и друг митнически представител, различен от куриерската фирма, в който ви е пратката. Процедурата с упълномощаването е същата. Цените за услугата са различни, според тарифите на конкретната фирма.

Ако не искате куриерската фирми или друг митнически представител да освободи пратката вместо вас, тогава можете да се представлявате сами по начина, описан по-горе с попълване и подаване на електронна митническа декларация.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ДО ТУК СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИРМА КЪМ ДРУГА ФИРМА ИЛИ ОТ ФИРМА КЪМ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДО ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За пратки между две физически лица на стойност до 45 Евро, за които получателят не е заплатил (напр. подаръци) не се дължи ДДС и мито, не се попълва митническа декларация и не се изисква ЕОРИ номер.
Освобождават се от митница само с представяне на документите от пощата или куриера (товарителница, цесия), известие, лична карта и опаковъчен лист или стокова разписка, ако има.

ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ ДАЛИ КОНКРЕТНА СТОКА ИМА МИТО И КОЛКО Е
Първо трябва да се определи тарифен код на стоката.
Тарифните кодове се определят според вида на стоката и се търсят в Митническата тарифа (ТАРИК) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
За непрофесионалист е трудно да определи тарифната позиция, тъй като има много условности и подробности. Стоките са групирани в раздели и глави според вид материал и предназначение. Някои са лесни за откриване, други не чак толкова. Тълкуването на тарифата не винаги е еднозначно.
Това ще го направят служители от фирмата, където трябва да отидете за попълване на митническата декларация. Ще определят тарифния номер и ще изчислят дължимите суми.


СТАРИТЕ ТЕМИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Последна редакция: ср, 09 юни 2021, 16:32 от Blаck Cat

# 1
 • Варна
 • Мнения: 124
Информация и от БГ пощи от днес.

https://www.bgpost.bg/bg/messages/2964

# 2
 • Sofia
 • Мнения: 15 552
Някой знае ли как ще стои въпросът за пратки между две физически лица (подаръци) след 1-ви юли?

# 3
 • Варна
 • Мнения: 281
Някой знае ли как ще стои въпросът за пратки между две физически лица (подаръци) след 1-ви юли?

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

 Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро.
Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.
 

Това е от линка на колегата по-горе.
Не ми е ясно какво става с пратки над 150 евро.

# 4
 • Мнения: 19 007
По горе го пише в линка:

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?


Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

# 5
 • In transit
 • Мнения: 11 796
Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

# 6
 • Мнения: 6
Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.

# 7
 • Мнения: 2 373
Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.
Вместо да хабите хартия за омбуцмана огледайте се как ще е положението в другите страни от регион европа и УК. Там със сигурност ще ги въведат по-бълрзо новостите, а може и да липсват таксички. В държавата на таксичките 200 000 излишни чиновници и още 400 000 търтеи по разни места се изхранват с таксички. Както сте видяли цените на  доставките до БГ и до други държави от ЕС се различават в пъти, но не защото пратките пристигат по-бързо при нас, а точно обратното ... Сигурно ги возят в първа класа Wink.

# 8
 • Мнения: 2 204
По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.

# 9
 • Бургас
 • Мнения: 1 679
Статията от БГ пощи е полезна, но не разбрах тази такса от 4.80лв, която плащаме досега дали остава или не?

До колкото разбрах става 3.90лв + ДДС върху сумата написана на пакета, но за всяка пратка. (Това за стойност до 150 евро)
Не става ясно дали ако клиента си подава сам декларацията ще може да се избегне тази такса... Все пак изпращача плаща доставката. Ще ги почакам мъничко и заради тази такса ще ги засипя с жалби с копие до омбудсмана.
Вместо да хабите хартия за омбуцмана огледайте се как ще е положението в другите страни от регион европа и УК. Там със сигурност ще ги въведат по-бълрзо новостите, а може и да липсват таксички. В държавата на таксичките 200 000 излишни чиновници и още 400 000 търтеи по разни места се изхранват с таксички. Както сте видяли цените на  доставките до БГ и до други държави от ЕС се различават в пъти, но не защото пратките пристигат по-бързо при нас, а точно обратното ... Сигурно ги возят в първа класа Wink.
ето ти примерни такси от друга европейска страна
https://www.bpost.be/en/shopping-outside-eu

# 10
 • София
 • Мнения: 110
За уточнение само - всички промени се отнасят, ако направите поръчка след 01.07.2021, а до тогава няма да ви таксуват за ДДС. И ако онлайн търговеца е регистриран в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS) няма да имате никакви допълнителни митнически такси за внос. Това е взето от сайта на БГ пощи https://www.bgpost.bg/bg/messages/2964

Скрит текст:
Цитат
Ползите за Вас като потребител

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про­давач се регистрира в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и евентуално някои такси за митническо оформяне, начислявани от превозвача на стоките при вноса на стоките в ЕС.

Днес в онлайн платформата на сайта, от който пазарувам (АлиЕкспрес) ми се появи съобщение, че мога до 30.06.2021, ако съм бизнес клиент да се регистрирам с фирма по ДДС за да не ме таксуват след 01.07.2021 с ДДС върху стоките. А това означава, че АлиЕкспрес са регистрирани вече като онлайн платформа за IOSS, а това означава, че за поръчките направени след 30.06.2021, 23:00 ще бъдете таксувани с ДДС върху стоките (освен ако не сте с бизнес акаунт с регистриран ДДС номер) още по време на покупката и така, когато стоките идват тук в България няма да дължите нищо, защото предварително сте го заплатили.

Ето оригиналния текст от съобщението в платформата:
Скрит текст:
Цитат
Pursuant to the relevant European Union (abreviated "EU" here below) tax laws,starting from 11PM 30 June 2021, AliExpress is obliged to collect VAT of the EU destination country, for purchases made through the marketplace under certain circumstances.

However, AliExpress does not need to charge VAT for business to business sales with destination any EU country to eligible EU VAT-registered customers. To help us recognize you as an eligible EU VAT-registered customer, please help to complete the below tax information.

After AliExpress review and confirmation, your future purchases with AliExpress will not be charged with VAT. Please be reminded to account for VAT payments by yourself and follow carefully the EU requirements and regulations in these terms.

Special points of attention:
Please do not use your VAT-registered AliExpress account to purchase for private use. If your account is VAT-registered and you cease to be eligible to purchase for business purpose, please inform us immediately. so that we can change your account status back to a normal buyer account.

И още на следващата страница:

Скрит текст:
Цитат
User Agreement

You hereby confirm that all your purchases going forward using this Buyer ID will be for business purposes only, and that you are eligible to purchase for the abovementioned valid tax ID holder in your capacity of its director / employee. In case any of your purchases with this Buyer ID ceases to be for business purpose or in case that you are no longer eligible to make purchase on behalf of this tax ID holder, you shall inform AliExpress promptly before making any further purchase, and in any event within 2 days upon such change. You also accept that in case that you make any such further purchase without informing AliExpress, you shall be liable for any damages, fines or other liabilities this may cause AliExpress.

Please note that:
1) You represent and warrant that all information provided is true, accurate and valid, and assume all risks and liabilities in this regard;
2) You represent and warrant that you are entitled to provide all the information referred to below, and your provision of such information does not infringe any rights of any third party;
3) You acknowledge and agree that the Platform has the right to disclose your information submitted in this system to the competent government authorities or respective sellers on AliExpress for your orders when required under the relevant laws and regulations;
4) By clicking the “Confirm” button at the end of the page, you consent to the rules hereof and submit the application directly. There will not be double confirmation required.
5) This system supports multiple submissions, however your final submission will prevail in case of discrepancy between your submissions. If there is any change in your information, please check and resubmit.tween your submissions. If there is any change in your information, please check and resubmit.

Въпросните съобщения се появяват на главната страница на акаунта - ето скрийншоти от мобилното ми приложение

Последна редакция: пт, 11 юни 2021, 10:19 от ✿ IᐯᗩᕼIᒪᗩTOᖇ ✿

# 11
 • Мнения: 1 019
Не повече от няколко дни. За да си спестя точно такова чакане пращам документите и на дригия ден звъня, за да ги питам дали са получени. Преглеждат ги на момента и директно ги препращат за освобождаване на пратката. Такова чакане от по месец никакъв шанс.

По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.

# 12
 • Мнения: 2 204
Не повече от няколко дни. За да си спестя точно такова чакане пращам документите и на дригия ден звъня, за да ги питам дали са получени. Преглеждат ги на момента и директно ги препращат за освобождаване на пратката. Такова чакане от по месец никакъв шанс.
По колко време ви се бави освобождаването на пратките от БГ Пощи от митницата. Преди един месец съм пратил необходимите документи по имейл до Български пощи за освобождаването на една пратка от митница и все още няма ни вест, ни кост от нея.
Благодаря за съвета. Обадих им се, всичко било наред с документите и ги пуснаха веднага към митницата. Не можаха да ми кажат защо ги бавиха 4 седмици и не ги пуснаха без да се обаждам.

# 13
 • Мнения: 1 019
Просто не си дават никакъв зор, ако няма кой да ги подбутва отвреме навреме.

# 14
 • Стара Загора
 • Мнения: 2 516
Хмм, ако направя поръчка примерно днес от Алиекспрес за 10$ и пристигне след 1-ви юли ще трябва ли да упълномощавам БГ пощи да ме представляват или за пратките, направени преди 1-ви юли ще има гратисен период?
В съобщението от Алиекспрес пише, че онлайн заплащането на ДДС при тях ще започне от 11ч вечерта на 30-ти юни.

Общи условия

Активация на акаунт